Harmonie
 
Muziekvereniging De Harmonie is opgericht op 3 november 1894. Niet duidelijk is wie het eerste bestuur vormden. Waarschijnlijk is de heer L(yckele) Wierstra de eerste secretaris geweest. Hij vertrok in 1897. Jacob Teppema is waarschijnlijk de eerste penningmeester. Sjoerd Tijsma wordt in dat jaar gekozen tot voorzitter. J. de Vries wordt in dat jaar gekozen als secretaris en Jacob Teppema wordt herbenoemd.
 
nieuw vaandel
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1896
 
Harmonie

 

Harmonie
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1896
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1896
 
 
Het vaandel is in 1896 gemaakt. Het korps oefende in een lokaal van Openbare Lagere School aan de Dubbelstraat in Balk. Niet altijd tot genoegen van onderwijzer Johannes Wijma. In 1897 ontstond er hierover een geschil tussen toenmalige voorzitter J. G. Pelsma en de schoolleiding. De lokalen werden na de repetities niet schoongemaakt en op gang gebeuren allerlei verkeerdheden. Het was voorzitter Pelsma niet duidelijk wat er met het laatste bedoeld werd.
22 februari 1897: brief van onderwijzer Johannes Wijma aan Burgemeester & Wethouders
1 maart 1897, deel 1, deel 2, deel 3: brief van directeur J.(an) G.(errits) Pelsma aan Burgemeester & Wethouders
bron: ingekomen stukken gemeente Gaasterland 1897 toegang 126a/99a
 
Harmonie
foto 045-037 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
De foto is gemaakt aan de Lytse Side met op de achtergrond de Meerweg. Uiterst rechts zijn de staldeuren te zien van de boerderij van Hornstra, nu De Stipe
 
Harmonie Harmonie
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1902 bron: Het nieuws van de Dag van 12 mei 1902
 
afscheid directeur Pelsma Harmonie
bron: Het nieuws van de Dag van 9 juni 1902 bron: Het nieuws van de Dag van 20 december 1902
 
In januari 1903 heeft de vereniging 46 kunstlievende leden en 15 donateurs.
Ereleden zijn dan J.I. de Vries, J(an) G(errits) Pelsma en J.I.G. van Santen.
Op 1 juni 1903 is de bezetting:
1e corn á piston P. de Vries 1e tuba F. Hoekstra
1e corn á piston B. de Jager 2e tuba L(ykele Egberts) Stalma
2e corn á piston W. Meijer Bombardon (helicon) D. Mous
1e bugle S(joerd) Tijsma 1e clarinet C(ornelis Jacobus) Cannegieter
2e bugle J. Boersma 2e clarinet O. de Vries
1e alto J. Mous Clarinet (solo) Joh(annes Doedes) Bleeker
2e alto H.I. Brink Clarinet in es H(ijlke Doedes) Bleeker
1e barijton H. Huitema Picolo F(rans) Nieuwenhuis
2e barijton W(illem Halbes) Doele Groote trom Koster
1e trombone F. Tijsma Kleine trom S(ikke Halbes) Doele
 
De Harmonie
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1903
De Harmonie werd ingezet bij elke hardrijderij op de schaats van de IJsclub te Balk. Ook bij bijzondere gebeurtenissen zoals het in gebruik stellen van de gaslantaarns in Balk was men van de partij.
 
Harmonie concert Kippenburg
bron: Nieuwsblad van Friesland van 12 juli 1905
 
Harmonie
bron: Nieuwsblad van Friesland Hepkema's van 23 mei 1908
 
Harmonie
bron: Stichting Historische Kring Woudsend

Muziekkorps De Harmonie in de Harichstersteke te Balk. Zo te zien loopt het feestcomité voorop met daarachter het muziekkorps. De datering van de foto is lastig. We zien rechts de ingang van de garage van hotel Teernstra. Deze garage is als zodanig sinds 1911 in gebruik. Uiterst links met puntgevel de huidige zij-ingang van de pizzeria. En daarachter de voormalige Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente in Balk. De houten schuurdeur staat open. In 1934 aangekocht door Jurjen Teernstra en vervangen door een nieuwe woning, nu Wilhelminastraat 3 en 5. De foto is via een dochter van Gerben Cannegieter (1906-1984) bij Historische Kring Woudsend terechtgekomen. Gerben verhuisd van Balk naar Woudsend vanwege zijn werk bij de bekende Verzekeringsmaatschappij. Zijn vader, Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer in Balk, was dirigent van het muziekkorps Harmonie in Balk. 

 
concert met Us Sjongen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 mei 1910
Cornelis Jacobus Cannegieter was dirigent van harmoniekorps "Harmonie" en zangvereniging "Us Sjongen".
 
De Harmonie
foto 027-018 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Wie weet wie er op de foto staan, wanneer hij is genomen (waarschijnlijk voor 1928) en ter gelegenheid waarvan?
staand v.l.n.r.:
1, Ytzen Bergsma?, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
hurkend v.l.n.r.
10, 11, 12, 13, 14
zittend v.l.n.r.
15, 16, 17 Durk van der Goot (1905-????), 18, 19
 
Harmonie
bron: Balkster Courant van 24 december 1927
 
De Harmonie
foto 027-017 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
De Harmonie waarschijnlijk in 1947.
staand v.l.n.r.:
Klaasje Poepjes, Klaas Nijdam, Harry Müller, Alfons Dölle, Jelle Nijdam (dirigent), Jan Kooistra, Trinus Bosma, Jan Wagenmakers, Hijlke Sjoerds Tijsma, Wiebren Pelsma, Cornelis Kanninga
zittend v.l.n.r.
Gert Otter, Jan Fopma, Willem Zwaagstra, Joop Franzen, Johannes Haarsma, Piet Wagenaar, Wouter Glashouwer, Symen Tamminga
 
Harmonie
foto 133-005 beschikbaar gesteld door Bauke Tamminga
 
Harmonie
foto 133-006 beschikbaar gesteld door Bauke Tamminga
Fanfare De Harmonie in de Dubbelstraat in 1955. De man met de hoed en die de piston bespeelt is Piet Wagenaar. Links op de voorgrond is ?? Bosma en op de achterste rij zijn zus Eke. Achter Bosma loopt bakker Fopma. Schuin links achter Fopma loopt Dieuwke Dijkstra. De drie meisjes op de voorgrond zijn de dochters van Hendrik en Anne van der Veer. Hennie, Gretha en Riekie. Ze woonden in de Raadhuisstraat waar Hendrik van der Veer een oliehandel had.
met dank aan Gerrie Bergsma - Wagenaar en Dieuwke Philpott Dijkstra
 
Harmonie
foto 133-003 beschikbaar gesteld door Bauke Tamminga
 
Harmonie
foto 133-004 beschikbaar gesteld door Bauke Tamminga
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in 1955. Ter gelegenheid waarvan is deze optocht georganiseerd?
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt er geoefend in de timmerschuur van Hijlke Tijsma (tussen de houtkrullen). tussendoor wordt er ook wel eens gerepeteerd bij Dölle en Teernstra. Op 20 oktober 1959 krijgt de Harmonie toestemming van de gemeente om te repeteren in de oude ULO school aan de Pypsterstikke. De kosten voor verlichting, schoonhouden en de brandstof voor de verwarming zijn voor rekening van de vereniging. Op 15 maart 1961 wordt deze toestemming weer ingetrokken omdat het gebouw zal worden verhuurd aan de muziekschool.
 
Harmonie Harmonie
bron: Balkster Courant van 21 november 1959 bron: Balkster Courant van 21 januari 1961
 
De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit de contributie van de leden, een jaarlijkse subsidie van de gemeente Gaasterland van f 200,- en bijdragen van circa 59 "Donateurs en kunstlievende leden" waaronder de beide huisartsen van den Bijllaardt, Westra en burgemeester Thoe Schwartzenberg. De instrumenten zijn eigendom van de vereniging.
De uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van de dirigent (directeur), de aankoop van bladmuziek en het onderhoud van instrumenten. De dirigent kreeg f 7,50 per repetitieavond, verhoogd in 1956 naar f 10,- Waarschijnlijk vanaf 1957 is Meine Hettinga uit Wijckel dirigent omdat er vanaf die tijd geen kosten meer zijn voor een dirigent.
 
Op 13 november 1962 wordt er onder voorzitterschap van Symen Tamminga vergaderd over de ontbinding van De Harmonie. Het aantal leden daalde en de vereniging kwam in financiële problemen. Bij deze vergadering waren 12 leden aanwezig. De eindafrekening vindt plaats op 18 december 1962. 12 leden kopen het door hun bespeelde instrument. Het totale bezit wordt onder de 20 leden van de vereniging verdeeld onder toezicht van de financiële commissie bestaande uit Hijlke Tijsma en Wouter Glashouwer en penningmeester/secretaris Piet Wagenaar.
bron: aantekeningen der Muziekvereeniging "Harmonie" over de periode 1894 tot 1909 en de financiële administratie
uit de periode van november 1951 tot de opheffing op 28 december 1962 uit de nalatenschap van Piet Wagenaar
beschikbaar gesteld door: familie Wagenaar
 

 

laatste wijziging: 6 februari 2016