gegevens van het Groene Kruis voor Gaasterland te Balk
 
Groene Kruis
bron: Leeuwarder Courant van 8 maart 1905
Bestuursleden van het eerste uur:
voorzitter; dominee Roefof van der Veen, doopsgezind predikant te Balk
secretaris: Minne Jeltes Overdiep, notarisklerk / koopman te Balk
penningmeester: Nanne Reinders Kuperus, directeur zuivelfabriek Harich
voor Harich en Ruigahuizen: dominee Martin Woudstra Hervormd predikant te Harich
Johannes Felkers onderwijzer Openbare Lagere School te Harich
voor Bakhuizen en Mirns: K van der Meer
Johan Berend Schurink onderwijzer te Bakhuizen
voor Oudemirdum: Hendrik Ates Leffring, hoofdonderwijzer te Oudemirdum
Johannes? Stoelinga brievengaarder te Oudemirdum???
voor Nijemirdum: Jan Stap, hoofdonderwijzer te Nijemirdum
Heerke Nijdam, hoofdonderwijzer te Nijemirdum
voor Sondel: Sijbren Nijdam hoofdonderwijzer te Sondel
Douwe Doekles Steensma, bakker te Sondel
voor Wijckel: Jacob van der Tol, hoofdonderwijzer te Wijckel
D?? Schutter
 
Groene Kruis
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1905
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1907.
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1908
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1908.
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1909
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1911.
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1912
 
wijkverpleegster standplaats Balk
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1912
Subsidieaanvraag behandeld in de gemeenteraad
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1913
Zuster Maaike Feikema
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 juli 1913
 
 
Zuster Feikema stelt bij haar aanstelling handgeschreven instructies voor de wijkverpleegster van het Groene Kruis afdeling Gaasterland op. Op 22 oktober 1913 goedegekeurd door het bestuur van de vereniging.
bladzijde 1 / bladzijde 2 / bladzijde 3
bron: archief gemeente Gaasterland 1936-1983 deel 2 / toegang 1063
 
bron: Nederlandse Staatscourant van 31 oktober 1913
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 februari 1914
 
wijkverpleegster standplaats Oudemirdum
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1915
Minke Santema is geboren op 4 augustus 1885 te Hennaard. Dochter van boer Pier Sybrens Santema en Lamkje Peekema. Overleden op 16 juni 1839 te Alkmaar, 53 jaar oud. Wonende te Wormerveer.
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1915  
Ze was in de kost van 27 december 1915 - 23 juli 1917 bij veehouder Durk Albada (*1863) en Sijtske Tromp (*1859) te Oudemirdum (nr. 140).
 
Was van 1917 - 1924 wijkverpleegster te Akkrum en verhuist daarna naar Leeuwarden (Oranje Nassaustraat 15). Vertrekt in 1927 naar Amsterdam. En in 1936 naar Wormerveer.
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 december 1915
 
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1918
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 maart 1919
 
wijkverpleegster standplaats Balk en Oudemirdum
bron: Franeker Courant van 22 juli 1919
 
Grietje Kuipers is geboren in 1886 te Driesum. Ze was van 19?? - okt 1908 verpleegster in het "Idiotengesticht 's Heerenloo te Ermelo. Van 1908 - mei 1914 verpleegster te Leeuwarden. Van 1914 -1919 wijkverpleegster te Witmarsum. Op 9 januari 1924 trouwt ze met de Balkster kaashandelaar Aldert Noordwal.
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1919
  Cornelia Elisabeth Honkoop geboren op 11 mei 1880 te Vinkeveen. Ze is vanaf 15 augustus 1919 in de kost bij Beeuw Albada (*1853), weduwe van Hantke Bouma op het adres Oudemirdum 31. Ze verhuist naar Mirns en Bakhuizen 17b. Later op het adres Mirns en Bakhuizen 30. Ze vertrekt op 2 janari 1922 naar Bilthoven.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 22 juli 1919
 
 
In 1920 wordt het pand aan de Raadhuisstraat 4 te Balk aangekocht van schipper Auke Taconis. Achter deze woning bouwt aannemer Lucas Bouwman een opslagruimte voor de uitleengoederen.
 
 
zijaanzicht
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 28 februari 1920
 
<<< plattegrond
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 maart 1920
 
 
wijkverpleegster standplaats Oudemirdum
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1921
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1922
  bron: Leeuwarder Courant van 3 decemver 1921
 
Het is lastig om na het vertrek van wijkverpleegster Honkoop een opvolgster te vinden. Uiteindelijk is verpleegster Antje de Jong in januari 1922 benoemd. Geboren op 19 oktober 1896 te Grouw. Ze verbleef in het logement Boschlust, later bij rijwielhersteller Nanne Bijlsma te Oudemirdum van 24 jan 1922 - 7 febr 1924.
bron: Provinciale Drentsche en Asser Courant van 19 december 1923
 
 
 
wijkverpleegster standplaats Oudemirdum
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 december 1923 bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1949
  het complete artikel is te lezen op deze link
 
Pietje Hettinga is op 26 maart 1893 geboren te Doniaga /Oldeouwer als dochter van Haring Ales Hettinga, veehouder, en Fimmigje Fritskes Boersma.
Op 16 augustus 1917 naar Leeuwarden vanuit Oldeouwer. Op 29 december 1917 vanuit Leeuwarden naar Scharsterbrug. Op 27 april 1924 vanuit Amsterdam naar Oldeouwer. Ze is verpleegster van beroep. Op 24 januari 1924 naar Oudemirdum.
Overleden op 9 oktober 1986 te Oudemirdum, 93 jaar oud. Begraven te Oudemirdum. Haar oudere zuster Gooitske (1889-1969) was in Oudemirdum haar huishoudster.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 februari 1934  
 
 
 
wijkverpleegster standplaats Balk
Janette van Zanten, geboren op 26 oktober 1895 te Zwolle
bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 december 1923  
 
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1923
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1924
 
1927 aankoop Raadhuisstraat 3
 
 
1927 schenking Lytse Side 4 en 5
 
 
bron: Balkster Courant van 4 april 1928
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1930
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1931
 
 
wijkverpleegster standplaats Balk
Jantje Miedema geboren op 19 mei 1899 te Holwerd.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 december 1931  
 
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1931
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 februari 1932
 
Verslag 30-jarig jubileum Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1934.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 februari 1935
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1935.
bron: Fries Dagblad van 20 februari 1936
 
Verslag jaarvergadering Groene Kruis afdeling Gaasterland over het jaar 1939.
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1940
 
bron: Balkster Courant van 11 mei 1940
 
bron: Balkster Courant van 16 oktober1948
 
bron: Balkster Courant van 12 februari 1949 bron: Balkster Courant van 26 maart 1949
 
wijkverpleegster standplaats Balk
bron: Friese Koerier van 18 november 1954
 
 
bron: Balkster Courant van 14 juli 1956
 
bron: Balkster Courant van 15 september 1956
Al jaren lang stond een wijkgebouw met woning voor de wijkverpleegster op het verlanglijstje van het Groene Kruis. In 1957 was het dan zover. In de tuin achter het Groene Kruis magazijn met beheerderswoning aan de Lytse Side 4 en 5 werd het nieuwe wijkgebouw in gebruik genoemn met het adres Lytse Side 3a.
lees het complete artikel onder deze link
 
bron: Balkster Courant van 19 mei 1962
 
bron: Balkster Courant van 26 mei 1962
Op woensdag 23 mei 1962 hebben een dokters- en een predikantenelftal uit de Zuidwesthoek van Friesland een voetbalwedstrijd gespeeld ten bate van het Groene Kruis.
De foto is erg onduidelijk om de personen te herkennen. In de tekst van het artikel staan wel een aantal namen van spelers. Wijkverpleegster Bonte uit Balk deed de aftrap. Huisarts Oudenboom uit Workum, predikant Stehouwer uit Woudsend, dokter Westra uit Balk, en dokter Meyer uit Koudum, dominee Overduin, notaris Pieter Niemantsverdriet uit Workum, dominee Bakker, dominee Klopman, tandarts Schaap. In mijn archief van de Balkster Courant heb ik deze foto niet kunnen vinden. Het complete artikel is te lezen op deze link.
Ik ben op zoek naar een duidelijke foto en alle namen van de spelers.
 
     
  Blijkbaar was deze benefietwedtrijd in Balk niet de eerste ten bate het het Groene Kruis. Waling Westra stuurde me een foto en een gedicht van een voetbalwedstrijd gehouden op 17 augustus 1960 te Koudum ten bate van het Groene Kruis in Koudum.  
  Dat resulteerde in een uitgebreid artikel in de Leeuwarder Courant met daarin de complete opstelling van de beide elftallen. Zelfs het Nieuwsblad van het Noorden besteedde, zij het bescheiden, aandacht aan deze wedstrijd. De wedstrijd in Balk in 1962 kwam niet verder dan de Balkster Courant.  
   
  bron: Leeuwarder Courant van 18 augustus 1960  
  artikel: blad 1 / blad 2  
   
  foto 082-003 beschikbaar gesteld door Waling Westra  
  onder deze link een gedicht over de wedstrijd gemaakt door dominee D. beschikbaar gesteld door Waling Westra.  
     
  De revanche van deze wedstrijd in Koudum was op vrijdag 26 mei 1961 te Workum.  
     
 
bron: Balkster Courant van 15 juni 1963 bron: Balkster Courant van 5 september 1964
 
bron: Balkster Courant van 11 mei 1974
 
 
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 28 november 1985
artikel: blad 1 / blad 2 / blad 3 / blad 4 / blad 5
 
bron: Leeuwarder Courant van 23 december 1985
artikel: blad 1 / blad 2
 
bron:Balkster Courant van 2 juni 1988
 
verkoop Lytse Side 3a, 4 en 5
 
bron: Balkster Courant van 20 maart 2014
Botsy Stegenga (links) neemt dankbaar de duofiets in ontvangst van voorzitter Riek Veltman van de Stichting Groene Kruis Gaasterland. Lees het complete artikel op deze link
 
bron: Balkster Courant van 26 maart 2015
Lees het complete artikel op deze link.
 
 
www.groenekruisgaasterland.nl
 
wijkverpleegsters
periode standplaats  
1913 - 1919 Balk Maaike Feikema ( * 1879 te Oosterlittens), van Leeuwarden, naar Hoofddorp
1919 - 1923 Balk Grietje Kuipers ( * 1886 te Driesum), van Witmarsum, naar Balk
1923 - 1932 Balk Janette van Zanten ( * 1895 te Zwolle), van Zwolle, naar Zwolle
1932 - 1954 Balk Jantje Miedema ( * 1899 te Holwerd), van Rottevalle,
1954 - Balk J. Dommerholt ( * te ), van Deventer, naar
  Balk zuster Bonte
     
1915 - 1917 Oudemirdum Minke Santema ( * 1885 te Hennaard), van Leeuwarden, naar Akkrum
1919 - 1922 Oudemirdum Cornelia Elisabeth Honkoop (* 1880 te Vinkeveen), van Amsterdaam, naar Bilthoven
1922 - 1924 Oudemirdum Antje de Jong ( * 1896 te Grouw ), van Grouw, naar De Wijk (Koekange)
1924 - 1949? Oudemirdum Pietje Hettinga ( * 1893 te Doniaga), van Scharsterbrug, naar Oudemirdum
     
eigendommen van het Groene Kruis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
135
 
koopacte
1625,-
22 jan 1920
       
Balk
A
571
 
toewijzing
445,-
21 feb 1927
       
Balk
A
995
 
schenking
 
9 aug 1927
       
Balk
A
705
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 377
notariële acten
 
1928 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling.
- Auke Luitzens Dooper (veehouder) wonende te Ruigahuizen, schuldenaar
- Het Groene Kruis voor de Gemeente Gaasterland, wonende te Balk, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7113 Repertoirenr.: 7121 Aktenr. 735, d.d. 1 maart 1928

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 september 2013 laatste wijziging: 8-05-2022