vereniging voor plaatselijk belang "Balk Vooruit"
 
In 1911 namen een drietal Balksters het initiatief tot oprichting van een vereniging voor Plaatselijk Belang in Balk. Dat waren huisarts Wijtse Gesinus Poelstra (1875-1929), directeur postkantoor Andreas Willem de Vries (1877-1974) en boekdrukker Wiebe Harmens de Jong (1878-1944). Niet duidelijk is nog wanneer deze vereniging is opgehouden te bestaan.
meer informatie over de eerste vereniging voor plaatselijk belang onder deze link
Wat wel bekend is dat de vereniging voor Plaatselijk Belang in 1935 weer is opgericht met de naam "Balk Vooruit". Vandaag de dag nog steeds actief voor de belangen van Balk..
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1935
bestuursleden van het eerste uur:
G.W.C.D. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, burgemeester,
Auke Vleer, hoofdonderwijzer Openbare Lagere School te Balk
Gosse Plantinga, veehouder / beheerder gebouw Christelijke Belangen te Balk
Siebren Hendriks Woudstra, fouragehandelaar te Balk
Bauke Hoekstra, drukker Balkster Courant te Balk
Wieberen van der Heide, autohandelaar en reparateur te Balk
Tjalke de Boer, autobusondernemer te Balk
 
Het eerste grote project dat het kersverse bestuur zich ten doel had gesteld was het maken van een zweminrichting bij het Slotermeer. Vlak na de openbare oprichtingsvergadering op 19 november 1935 in hotel Boonstra aan de Dubbelstraat in Balk kwam het bestuur in een besloten vergadering bijeen op het zelfde adres. In deze besloten vergadering zette Jacob de Jong uit Balk zijn plannen uiteen voor het bouwen een schiphuis aan de Luts schuin tegenover de boerderij van Klaas Dijkstra voor de verhuur van zeilboten. Nadat de Jong de vergadering verlaten had nam "Balk Vooruit" het initiatief tot het benaderen van veehouder Klaas Dijkstra, eigenaar van de laatste boerderij en het land aan het Tjsamkedykje te Harich. Ook de in 1933 opgerichte zwemclub "Balkster Meer" zou benaderd worden voor overleg.
Op 25 november 1935 kwam het bestuur weer bij elkaar. In het gesprek met Klaas Dijkstra werd een voorlopige huurprijs afgesproken van f 85,- per jaar. Opbrengsten uit de verhuur van schiphuizen zou f 15,- worden. Om een volwaardige zweminrichting te bouwen was er ook grond nodig in eigendom van veehouder W. Hielkema, Tsjamkedykje 1.
Kort daarna besloot de zwemclub "Balkster Meer" hun bezittingen en lasten over te dragen aan plaatselijk belang "Balk Vooruit".
In de bestuursvergadering van 10 januari 1936 staan de zaken er als volgt voor: grondhuur Klaas Dijkstra f 85,- per jaar, grondhuur Hielkema f 35,- per jaar, opbrengsten verhuur schiphuizen eigen aan Tjebbe van Dijk, gemeenteopzichter, A. de Vries, Haije Baltjes, onderwijzer, elk f 5,- per jaar. Met Jacob de Jong voor het nog de bouwen schiphuis moet nog een regeling worden getroffen.
Uiteindelijk is de grondhuur voor het eerste jaar, lees 1936, vastgesteld op f 40, en f 25,-. Het lukte plaatselijk belang niet om de benodigde sponsorgelden voor het oprichten van de zweminrichting aan het Slotermeer te verkrijgen. Met een lening van f 1000,- is het toch gelukt de bad-hokjes en een steiger te plaatsen met een officiele opening op 27 juni 1936.
Meer informatie over het strand bij Balk is te vinden op deze link
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 november 1935 bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 mei 1936
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 23 mei 1936
 
De verf op het badhokje was amper droog of een nieuwe wens diende zich aan. De bouw van een muziektent in Balk. Een speciale commissie werd hiervoor in het leven geroepen. Ook een nieuwe begraafplaats en aansluiting op het waterleidingnet stond op het verlanglijstje van plaatselijk belang. Een bestuurslid van plaatselijk belang moet erg geduldig zijn. De nieuwe begraafplaats kwam pas in 1957 (eerste initiatief dateerde van 1915) en Balk werd ook in 1957 aangesloten op het waterleidingnet van het IWGL.
Dat alles werd besproken op de tweede jaarvergadering van de jonge vereniging op 17 maart 1937.
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 18 juli 2016