van Swinderenstraat 59
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 67, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 69  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 239, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 59  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 61 hisgiscode: 1026
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Jansen
eigenaar in 1717: Pier Agis
eigenaar in 1725: Albert Everts
eigenaar in 1746: Jan Poppes
eigenaar in 1788: Meindert Ygrams
eigenaar in 1812: Hein Jurjens ten Brink, wagenmaker te Balk
bij boedelscheiding in 1829 aan: Aaltje van der Meulen , weduwe van Hein Jurjens ten Brink wagenmaker te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Aaltje van der Meulen, te Balk
verkoop in 1885 aan: Gerrit Klazes Pelsma, timmerkecht te Balk
verkoop in 1904 aan: Jelte Douwes Dijkstra, landbouwer te Harich
verkoop in 1905 aan: Hylke Jans Banning, kapper te Balk
verkoop in 1926 aan: Hendrik F. Beenen, kapper te Balk
verkoop in 1929 aan: Ids (Frits) Hottinga, kapper te Balk
verkoop in 1972 aan: Friesland Bank te Leeuwarden
verkoop in 2008 aan: Merward Sijperda
verkoop in 2022 aan: Martin & Sjoukje Hoogeveen
voorgevel
2009
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

239 ongewijzigd tot 1928
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel rond 1905
 
kapper Banning met personeel rond 1910
derde van links is Jacob Groenewoud
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1873
 
Hottinga verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 17 april 1971
 
verbouwingen
 
titel
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het afbreken van het voorste gedeelte, bij af de bestaande regenbak en weder opbouwen van dat gedeelte volgens tekening en werkomschrijving gemaakt door S. Visser, bouwkundige te Balk.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland dd. 26 juli 1919
 
bewoners

huisnummers: 1812 - 1859 Balk 69; 1859 - 1910 Balk 79; 1910 - 1920 Balk 100; 1921 - 1930 Balk 100; 1931 - 1953 Balk 103; 1953 - heden van Swinderenstraat 59

   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jan Jansen / zelfs; blad 78, nummer 67
1717 - 1718 Pier Agis / Jan Jansen; blad 80, nummer 67
1721 - 1722 Pier Agis / Jan Jansen; blad 110, nummer 67
1725 - 1742 Albert Everts / zelfs; blad 110, nummer 67
1745 Albert Everts weduwe / den eigenaar arm; blad 110, nummer 67
1746 - 1748 Jan Poppes / Totte Wypkes weduwe; blad 110, nummer 67
  % Totte Wypkes op 2 januari 1745 getrouwd te Balk met Hiltje Johannes
1750 Jan Poppes / Hendrik Smit; blad 110, nummer 67
1758 - 1774 bijzitter Jan Poppes / Jan Snijder; blad 110, nummer 67
1775 - 1785 bijzitter Jan Poppes / Jan Snijder; blad 163, nummer 67
1786 - 1787 bijzitter Jan Poppes / Jan Snijder; blad 164, nummer 67
1788 - 1798 Meindert Ygrams / Jan Snijder; blad 164, nummer 67
1799 - 1802 Meindert Ygrams / Jan Snijder en Lubbert Jans; blad 164, nummer 67
1803 - 1804 Meindert Ygrams / Jan Snijder en Klaas Abes; blad 164, nummer 67
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Snijder en Klaas Abes; blad 51 / volgnummer 59
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 69
1812 Hein Jurjens, volgnummer 115
volkstelling 1829, blad 76; huisnummer Balk 69
1829 Aaltje Luitjens van der Meulen, weduwe van Hein Jurjens ten Brink
volkstelling 1840; huisnummer Balk 69
1840 Siemen Sipkes Kiep, wagenmaker ( * 10 september 1798 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 92; huisnummer Balk 69 / 79
1849 - 1859 Siemen Sipkes Kiep, wagenmaker ( * 10 september 1798 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadaster gemeente Balk sectie A nummer 239, huisnummer Balk 79
1859 - 1869 Siemen Sipkes Kiep, wagenmaker ( * 10 september 1798 te Balk)
1862 - 1867 Carolus Jacobus Walker, wagenmakersknecht ( * 20 februari 1844 te Sloten)
1864 - 1866 Rinze Tiezema, wagenmakersknecht ( * 1846 te Sneek)
1866 - 1867 Wybren Atzes Fennema, wagenmakersknecht ( * 28 december 1844 te Akkrum)
1867 - 1869 Willem Antoon Georg Putman, wagenmakersknecht ( * 11 juni 1848 te Sint Jacobi Parochie)
woningregister 1869 - 1879 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 239, volgnummer 209 / 196
1869 - 1873 Siemen Sipkes Kiep, wagenmaker ( * 10 september 1798 te Balk); hoofd
1869 - 1880 Geertje Jurjens Stuurman, wed. Siemen Sipkes Kiep, winkelier ( * 16 februari 1839 te Balk); hoofd vanaf 1873
1869 - 1870 Petrus Baukes Kuperus, wagenmakersknecht ( * 3 mei 1843 te Wieuwerd)
1870 - 1872 Kornelis Schoondorp, wagenmakersknecht ( * 29 februari 1852 te Spanga)
1872 - 1873 Johannes Jurjens ten Brink, wagenmakersknecht ( * 9 september 1851 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 51; kadaster gemeente Balk sectie A nummer 239
1880 - 1883 Geertje Jurjens Stuurman, weduwe Siemen Sipkes Kiep, winkelier ( * 16 februari 1839 te Balk)
188? - 1886 Johannes Tjietjes Albada, ( * 22 februari 1862 te Harich)
1880 - 1890 Pier Siebrens de Jong, postbode ( * 29 mei 1846 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 81; huisnummer Balk 79
1890 - 1900 Gerrit Klazes Pelsma, timmerknecht ( * 22 januari 1835 te Balk); hoofd tot 1892
1892 - 1900 Bonne Johannes Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 91; huisnummer Balk 79 / 100
1900 - 1904 Bonne Johannes Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); hoofd
1900 - 1904 Gerrit Klazes Pelsma, schoonvader ( * 22 januari 1835 te Balk); inwonend
190? - 190? Cornelis Jacobus Cannegieter, onderwijzer ( * 6 maart 1878 te Hitzum); kostganger
1904 - 1910 Hylke Banning, barbier ( * 24 januari 1880 te Sneek); hoofd
1904 - 1910 Akke Banning, zuster ( * 27 oktober 1874 te Sneek); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 100
1910 - 1920 Hylke Banning
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 47; huisnummer Balk 100
1910 - 1920 Hylke Banning, coiffeur ( * 24 januari 1880 te Sneek); hoofd
1910 - 1915 Akke Banning, zuster ( * 27 oktober 1874 te Sneek); inwonend
1910 - 1914 Reintje Louws Oosterloo, moeder ( * 3 december 1838 te Baarderadeel); inwonend
1917 - 1917 Akke Banning, zuster ( * 27 oktober 1874 te Sneek); inwonend
bevolkinsgregister 1921 - 1930 blad 96; huisnummer Balk 100
1921 - 1926 Hylke Banning, coiffeur ( * 24 januari 1880 te Sneek)
1923 - 1925 Arjen Groothelm, barbier ( * 7 novemeber 1908 te Franeker)
1925 - 1926 Siebold Bleeker, barbier ( * 30 juni 1908 te Rondorf, Duitsland)
1925 - 1926 Epeus Kamstra, barbier ( * 31 maart 1907 te Koudum)
1926 - 1929 Hendrik Beenen, coiffeur ( * 23 november 1896 te Luinjeberd); hoofd
1927 - 1928 Thijs de Heij, barbier ( * 25 juli 1907 te Rotserhaule)
1928 - 1929 Meindert Wiersma, barbier ( * 17 maart 1912 te Oosterend)
1929 - 1929 Intje Nijholt, weduwe van Pier de Jong, huishoudster ( * 17 december 1897 te Nijeberkoop)
1929 - 1929 Aart Kamminga, kappersbediende ( * 26 augustus 1913 te Lemmer)
1929 - 1930 Siebe Dolstra, timmerman ( * 2 december 1884 te Sneek); hoofd
1929 - 1930 Ids Hottinga, schoonzoon, kapper ( * 8 januari 1910 te Sneek)
bevolkinsgregister 1931 - 1939 blad 91; huisnummer Balk 103
1931 - 1939 Ids Hottinga, coiffeur ( * 8 januari 1910 te Sneek); hoofd
1931 - 1931 Siebe Dolstra, schoonvader, timmerman ( * 2 december 1884 te Sneek)
1931 - 1932 Willem van der Bijl, kappersbediende ( * 31 oktober 1913 te Lemsterland)
1932 - 1933 Evert Jelsma, kappersbediende ( * 10 juni 1916 te Joure)
1932 - 1933 Epke Bleeker, kappersbediende ( * 9 maart 1917 te Mirns en Bakhuizen)
1933 - 1934 Jan Kamstra, kappersbediende ( * 31 mei 1917 te Koudum)
1934 - 1934 Lammert van der Zee, kappersbediende ( * 27 oktober 1915 te Warns)
1935 - 1936 Jelle Jelsma, kappersbediende ( * 14 mei 1919 te Joure)
1939 - 1939 Lucas Stapersma, kappersbediende ( * 1 maart 1921 te Oosterend)
 
1939 - 1974 familie Hottinga
     
bewoners
huisnummers: (1828) - (1839) Balk 69; 1890 - 1910 Balk 79a;
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 82; huisnummer Balk 79a
1890 - 1892 Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk)
1892 - 1894 Harmen Feddes van der Pol, voermansknecht ( * 10 oktober 1830 te Akkrum)
1894 - 1900 Teunis Betzema, kuipersknecht ( * 10 oktober 1833 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 92; huisnummer Balk 79a / vervallen
1900 - 190? Wiepkje Cornelis Fortuin, weduwe Tjipke Berends Schoon, zonder beroep ( * 5 juli 1842 te Balk); hoofd
190? - 190? Antke Doorenspleet, machinist ( * 4 september 1863 te Balk)
190? - 190? Freerk Hendriks Hoekema, stalknecht ( * 11 november 1877 te Molkwerum)
   
wagenmaker Hein Jurjens ten Brink
 
 
wagenmaker Symen Sipkes Kiep
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1842
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1866
 
Symen Sipkes Kiep
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1873
 
Geertje Jurjens Stuurman
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1873
 
Van Swinderesntraat 59
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
kapper Banning
 
Harichsterzijde
prentbriefkaart: collectie Ytzen (Frits)Bergsma
Hielke Banning op de stoep voor zijn kapsalon aan de Harichsterzijde.
 
Banning Banning
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 12 november 1920
 
 
kapper Hendrik Beenen
 
H.F. Beenen
bron: Balkster Courant van 24 april 1926
 
H.F. Beenen
bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1928
 
HF Beenen
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs 17 juli 1929
 
kapper Hottinga
 
Hottinga
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs 16 juli 1930
 
voorgevel rond 1930 kapper Hottinga
bron: Regionaal AR partijblad 1939
 
Hottinga
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1939
 
Hottinga
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1953
 
<<< de voorgevel van de kapperszaak rond 1930
 
familie Dolstra
foto 013-022 beschikbaar gesteld door Mine Tamminga-Hottinga
De familie Dolstra v.l.n.r. Mine Hottinga (1930), Joukje Dolstra (1909), ?, Harmke Slange (1886) voor de kapperszaak rond 1946. De film "De kleine kolonel" met Shirley Temple (uit 1935) draaide in het gebouw van Christelijke Belangen aan de Meerweg in Balk aldus de poster.
 
kapper Hottinga
bron: Balkster Courant van 20 juli 1957
 
echtpaar Hottinga Na veertig jaar uit het vak

Balk voorlopig een dameskapper minder

De heer en mevrouw Hottinga gaan dezer dagen achter hun bedrijf een punt zetten. Het is niet dat zij er schoon geneog van hebben en de schappjes op het droge hebben, maar meer om de gezondheid van mevr. Hottinga. de familie Hottinga vestigde zich 1929 in Balk. Men nam het bedrijf destijds over van kapper Banning. De laatse tien jaar werden uitsluitend dames gekapt. Dertig jaar daaraan voorafgaand was het bedrijf gescheiden in een dames- en herenkapsalon. Het is dan ook een hele gebeurtenis dat straks schaar en krulpennen en wat daar ook maar allemaal bij nodig is aan de kant zullen worden gelegd. Er is anders wel heel wat gebeurd in de salon van kapper Hottinga. Vooral bij de heren, hier was het soms wel eens moeilijk om alleen de aandacht bij de haartooi te houden. Vroeger zijn wel eens de nodige grappen uitgehaald. Toch was het een mooie tijd, aldus de heer Hottinga. En dan het mannenkoor en noem maar op. Hij zit er nog vol van, kapper Hottinga. Maar ik ben nog niet van plan om niets te gaan doen. Voorlopig blijven we nog in dit pand zitten. Mocht er een goede liefhebber voor het pand komen, dan zullen we wel verhuizen. Maar we blijven Balksters, al komen we dan ook uit Sneek, aldus de heer Hottinga.

bron: Balkster Courant van 11 januari 1969
 
sluiting kapsalon Hottinga
bron: Balkster Courant van 11 januari 1969
 
Friesland Bank
 
Friesland Bank
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1971
 
Friesland Bank
bron: Balkster Courant van 1 juli 1972
 
Friesland Bank
 
Friesland Balk  
In 2006 maakte de Friesland Bank bekend dat in de loop van 2007 7 van de 31 filialen zullen worden gesloten. Hierbij ook het filiaal in Balk. Op 15 juni 2007 is het kantoor dicht. Eind 2007 is de pinautomaat verplaatst naar van Swinderenstraat 56.
 
meer over de sluiting is te lezen in de Leeuwarder Courant van 20 november 2006
 
 
 
<<< voorgevel in 2006
 
Elda mode shoes & clothes
 
Elda opening
  bron: Balkster Courant van 12 maart 2009
 
uithangbord
Op zaterdag 21 januari 2012 heeft Elda de deuren gesloten. Het pand staat te huur.
 
boetiek Cocoon
 
Cocoon
Opening op 7 september 2012 Boetiek Cocoon.
 
Eriu-natuurvoedingswinkel
 
Eriu
Sinds 1 maart 2014 in Balk. In 2016 verhuist naar van Swinderenstraat 24b
www.eriu-voeding.nl
 
Het gebitshuis
eigen foto april 2018
 
 
Na twee jaar van leegstand opent Steven de Vries Tandtechniek uit Joure op 15 juni 2018 een tweede vestiging van zijn bedrijf op dit adres in Balk. De vestiging is inmiddels gesloten.
 
Delta glasvezel
 
In 2022 kon Balk aangesloten worden op het glasvezelnetwerk. Twee concurerende partijen probeerden zoveel mogelijk aansluitingen binnen te halen. Delta opende in maart 2022 een informatiepunt in de Van Swinderenstraat. Lang is dat infomatiepunt niet open geweest. Delta heeft niet het aantal benodigde aanmeldingen gekregen op het netwerk kostendekkend aan te kunnen leggen en heeft zich teruggetrokken.
De concurent Glaspoort is het wel gelukt en heeft overal in Balk glasvezel aangelegd en zonder verdere verplichting aansluitingen in woningen gemaakt.
 
???
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-06-2023