van Swinderenstraat 56
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 64, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 66  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 242, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 56  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 55 hisgiscode: 1029
eigenaren
eigenaar in 1715: De Mennonite Armen
eigenaar in 1832 OAT: Doopsgezinde gemeente te Balk
ruiling in 1862 met: Lykele Franzes Haarsma
verkoop in 1875 aan: Ids Jans de Vries, winkelier te Balk
verkoop in 1890 aan: Sied Ykes de Jong, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra.
verkoop in 1908 aan: Taco Engelbertus Salverda, slager te Lemmer
verkoop in 1922 aan: Tjalling van der Zee, slager te Pingjum
overname van het bedrijf in 1969 door: Rein van der Zee, slager te Balk
verkoop in 1998 aan: Frans van der Heide, installateur en eigenaar Doehetzelfzaak op van Swinderenstraat 55 te Balk
verkoop in 2004 aan: Bergsma Vakman
   
   
van Swinderenstraat 66
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

242 hernummerd in 1877 naar nummer 548
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
1981 voorgevel
voorgevel in 1983

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Omschrijving van het pand volgens de koopacte voor notaris J.H. Noordenbos op 26 september 1908:
Eene huizinge waarin slagerij, met schuur en erf, aan de Harichsterzijde te Balk, bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A, nommer 548, huis, erf en schuur voor twee are zeventig centiare.
 
Omschrijving van het pand volgens de koopacte voor notaris J.H. Noordenbos op 21 september 1922:
Eene huizinge waarin slagerij, met schuur en erf, aan de Harichsterzijde te Balk, bekend ten kadaster gemeente Balk, sectie A nommer 548, huis, erf, schuur voor twee are zeventig centiare.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 66; 1859 - 1910 Balk 76; 1910 - 1920 Balk 96; 1920 - 1930 Balk 97; 1930 - 1953 Balk 99; 1953 - heden van Swinderenstraat 56
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 De Mennonite Armen / Jeltie Freerks; blad 78, nummer 64
1717 - 1718 De Mennonite Armen / Jeltie Freerks; blad 80, nummer 64
1721 - 1733 De Mennonite Armen / Jeltie Freerks; blad 109, nummer 64
1739 - 1774 De Mennonite Armen / nihil; blad 109, nummer 64
1775 De Mennonite Armen / Ruijrd Symens; blad 162, nummer 64
1776 - 1782 De Mennonite Armen / Meindert Abes; blad 162, nummer 64
1783 - 1785 De Mennonite Armen / Hinne Heerts; blad 162, nummer 64
1786 - 1793 De Mennonite Armen / Bauke Betzes; blad 163, nummer 64
1794 - 1801 De Mennonite Armen / Roelof Pieters; blad 163, nummer 64
1802 De Mennonite Armen / Kerst Jacobs; blad 163, nummer 64
1803 - 1804 De Mennonite Armen; blad 163, nummer 64
  op 't apart register pagina 4 no 3 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Roelf Pieters; blad 51 / volgnummer 57
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 66
1812 Arjen Cramer, volgnummer 33
1812 Willem Dillingh, volgnummer 33
 
1828 Akke, dochter van Ruurd Klazes Visser en Aafke Johannes Smid geboren op dit adres
volkstelling 1829; blad 73, huisnummer Balk 66
1829 Ruurd Klazes Visser
 
1831 Maike, dochter van Ruurd Klazes Visser en Aafke Johannes Smid geboren op dit adres
1833 Jacobjen, dochter van Ruurd Klazes Visser en Aafke Johannes Smid geboren op dit adres
1835 Gretske, dochter van Ruurd Klazes Visser en Aafke Johannes Smid geboren op dit adres
1837 Johannes, zoon van Ruurd Klazes Visser en Aafke Johannes Smid geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 66
1840 Ruurd Klazes Visser, visser
woningregister 1849 - 1859 blad 88; huisnummer Balk 66 / 76
1849 - 1854 Ruurd Klazes Visser, winkelier ( * 24 augustus 1799 te Balk); hoofd
1854 - 18?? Lippe van der Feer, kleermaker ( * 1816 te Sloten); hoofd
  Jacob Dirks, onderwijzer ( * 1819 te Franeker ); hoofd
18?? - 1859 Klaas Baukes Betzema, ( * 23 januari 1790 te Balk); hoofd
18?? - 1859 Eelco Koenraad Cabboes, zilversmid ( * 29 april 1815 te Bellingwolde); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 28; huisnummer Balk 76
1859 - 1862 Klaas Baukes Betzema, kuiper ( * 23 januari 1790 te Balk); hoofd
1859 - 1859 Eelko Conraads Cabboes, zilversmidsknecht ( * 29 april 1815 te Bellingwolde)
1862 - 1869 Lykle Franzes Haarsma, schipper ( * 8 december 1807 te Hemelum)
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 242; volgnummer 215 / 202
1869 - 1875 Lykle Franzes Haarsma, koopman ( * 8 december 1807 te Hemelum)
1875 - 1879 Ids Jans de Vries, winkelier ( * 5 november 1845 te Balk)
1869 - 1871 Christiaan Hendriks Heiner, timmerknecht
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 150 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 548
1880 - 1890 Ids Jans de Vries, winkelier( * 5 november 1845 te Balk); hoofd
  Jantjen Eites Eitstra, dienstbode ( * 28 oktober 1855 te Leeuwarden)
  Poppe Gurbes Zijlstra, dienstbode ( * 16 maart 1862 te Drachten)
  Johan Joustra, dienstbode ( * 20 maart 1861 te Drachten)
  Harmen Rinzes Epema, dienstbode ( * 6 februari 1863 te Grouw)
  Elizabeth Rienstra, dienstbode ( * 10 oktober 1871 te Hindeloopen)
  Antje Buwalda, dienstbode ( * 13 september 1870 te Koudum)
  Eduard Richard Alexander Huber, ?? ( * 29 februari 1860 te Leeuwarden)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 76; huisnummer Balk 76
1890 - 1890 Ids Jans de Vries, winkelier ( * 5 november 1845 te Balk); hoofd, vertrokken naar Amsterdam
1890 - 1891 Eduard Richard Alexander Huber, ?? ( * 29 februari 1860 te Leeuwarden)
1890 - 1900 Sied de Jong, slagersche ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
1890 - 1900 Eibert Hoekstra, zoon van Sied de Jong, ( * 27 januari 1878 te Balk)
1890 - 189? Hotske Stalma, werkmeid ( * 3 juni 1873 te Balk)
1890 - 1897 Jouke Zeinstra, slagersknecht ( * 19 maart 1867 te Harlingen)
1890 - 199? Foekje de Jong, werkmeid ( * 14 februari 1879 te Nijemirdum)
1890 - 1900 Trijntje Hoekstra, werkmeid
1897 - 1898 Douwe van der Vegt, slagersknecht
1897 - 1897 Jouke Zeinstra, slagersknecht
1899 - 1900 Dirk Molenaar, slagersknecht
1899 - 1899 Hendrikus Efdé, slagersknecht
1899 - 1900 Elize Swart, slagersknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 86; huisnummer Balk 76 / 96
1900 - 1908 Sied de Jong, slagersche ( * 3 augustus 1849 te Wijckel); hoofd
1900 - 1908 Eibert Hoekstra, zoon van Sied de Jong ( * 27 januari 1878 te Balk)
1900 - 1900 Dirk Molenaar, slagersknecht ( * 14 juni 1883 te Tjerkgaast)
1900 - 1900 Elize Swart, slagersknecht ( * 13 maart 1883 te Wirdum)
1900 - 1901 Dedde A Bakker, slagersknecht ( * 4 augustus 1877 te Makkum)
1901 - 1902 Gatze Egbert Struiksma, slagersknecht ( * 27 januari 1883 te Leeuwarden)
1900 - 1903 Grietje van der Baan, onderwijzeres ( * 22 april 1873 te Drachten)
1900 - 1908 Trijntje Hoekstra, dienstbode ( * 3 november 1879 te Harich)
1903 - 1910 Eelke de Vries, slagersknecht ( * 28 september 1888 te Harich)
1903 - 1903 Antje van Dijk, onderwijzeres ( * 22 mei 1882 te Drachten)
1908 - 1910 Taco Engelbertus Salverda, slager ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt)); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 96
1910 - 1920 Taco Engelbertus Salverda
bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 96
1911 - 1920 Taco Engelbertus Salverda, slager ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt); hoofd
1911 - 1913 Maria Tjitske de Boer, schoonzuster, lerares in handwerken ( * 28 augustus 1880 te Dordrecht); inwonend
1915 - 1920 Margaretha de Boer, schoonzuster, huiishoudster ( * 26 december 1888 te Sneek); inwonend
dienst- en werkbodenregister 1911 - 1920; in dienst op het adres B96
1910 - 1919 Jantje de Bos, dienstbode ( * 29 mei 1892 te Nijehaske); inwonend / volgnummer 57
1918 - 1919 Joseph Theodorus van Andringa, slagersknecht ( * 16 april 1902 te Sneek); inwonend/ volgnumerr 34
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 93; huisnummer Balk 97
1921 - 1922 Taco Engelbertus Salverda, slager ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt))
1921 - 1921 Pieter de Boer, slagersknecht ( * 8 juni 1895 te Koudum)
1921 - 1921 Ynze van der Tempel, slagersknecht ( * 10 februari 1905 te
1921 - 1921 Jelle Nijdam, slagersknecht ( * 5 augustus 1902 te Lemmer)
1921 - 1921 Jelte Koopman, slagersknecht ( * 28 januari 1907 te Sloten)
1921 - 1922 Sjoerd de Wolf, slagersknecht ( * 4 september 1904 te Woudsend)
1921 - 1921 Hendrikus Oswald, slagersknecht ( * 4 maart 1899 te Hemelum)
1922 - 1923 Jacob de Boer, slagersknecht ( * 24 september 1902 te Gaastmeer)
1922 - 1922 Berend Noppert, klerk ( * 24 maart 1889 te 't Meer)
1922 - 1930 Tjalling van der Zee, slager ( * 14 mei 1897 te Pingjum); hoofd
1923 - 1925 Cornelis Bosgraaf, slagersknecht ( * 10 september 1907 te Munnikezijl)
  Johanna de Jong, dienstbode ( * 14 mei 1904 te Balk)
1925 - 1927 Jacob de Boer, slagersknecht ( * 24 september 1902 te Gaastmeer)
1929 - 1930 Douwe Haninga, slagersknecht ( * 17 juli 1909 te Heeg)
1930 - 1930 Gerrit Schilstra, slagerknecht ( * 20 maart 1911 te Hemelum)
1930 - 1930 Willem van der Weerd, slagersknecht ( * 5 oktober 1910 te Makkum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 87; huisnummer Balk 99
1931 - 1939 Tjalling van der Zee, slager ( * 14 mei 1897 te Pingjum)
1931 - 1931 Willem van der Weerd, slagersknecht ( * 5 oktober 1910 te Makkum)
1931 - 1931 Gerrit Schilstra, slagersknecht ( * 20 maart 1911 te Hemelum)
1931 - 1932 Pieter Hoekema, slagersknecht ( * 20 juni 1916 Molkwerum)
1933 - 1935 Durk de Vries, slagersknecht ( * 27 december 1914 te Warns)
1934 - 1935 Douwe Haninga, slagersknecht ( * 17 juli 1909 te Heeg)
1935 - 1939 Jacob Hoekstra, slagersknecht ( * 24 november 1915 te Nijega HON)
1936 - 1937 Wigger Heersma, slagersknecht ( * 7 september 1920 te Opeinde)
1939 - 1939 Rinke Valk, slagersknecht ( * 6 augustus 1918 te Koudum)
 
1939 - 1969 Tjalling van der Zee, slager
1969 - 1998 Rein van der Zee, slager
     
slagerij weduwe Jacob Eiberts Hoekstra
 
Jacob E Hoekstra
rekening beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
H. Westra is waarschijnlijk Hooite Westra uit Woudsend. Hooite Rykles Westra trouwt op 10 januari 1895 in de gemeemte Wymbritseradeel met Trijntje Rinzes Hoekstra, 30 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Rinze Eiberts Hoekstra en Aukjen Meines Rinkema..
 
slagerij Salverda
 
Taco Salverda
bron: archief gemeente Gaasterland; ingekomen stukken 1816-1936 / 161-128
 
slagersknecht
bron Leeuwarder Courant van 21 april 1913
 
slagerij Salverda slagerknecht
bron: Balkster Courant van 23 oktober 1915
 
<<< bron: Balkster Courant van 5 juni 1915
 
slagerij Salverda slagerij Salverda
bron: Balkster Courant van 23 oktober 1915
 
slagerij Salverda
bron: Balkster Courant van 1 mei 1915 bron: Balkster Courant van 6 november 1915
 
slagerij Salverda
bron: Balkster Courant van 4 november 1916
 
slagerij Salverda
bron: VVV-gids voor de Zuidwesthoek uit 1917
 
slagerij van der Zee
 
Balk A 242 in 1922
foto 005-007 beschikbaar gesteld door Douwe van der Zee

v.l.n.r. Willem Bonte (werd later keurmeester in Heeg), Tjalling van der Zee en een kameraad uit Pingjum.

Het pand in 1922. In het begin lag de nadruk meer op het bezorgen van vleeswaren uit eigen slachterij.
 
slagerij van der Zee
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Wijckel op 2 september 1936
 
slagerij van der Zee
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk 6 september 1938
 
personeel
foto 005-003 beschikbaar gesteld door Douwe van der Zee
1946 v.l.n.r. Sybren Leyenaar, Tjalling van der Zee, Douwe van der Zee voor de in 1934 vernieuwde winkelpui.
 
slagerij van der Zee
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Balk 16 augustus 1950
 
Balk A 242 in 1946
foto 005-006 beschikbaar gesteld door Douwe van der Zee
De situatie na de oorlog. Het pand van Neeltje Hettinga is aangekocht en gesloopt door de familie van der Zee. Hiervoor in de plaats is een garage gekomen. Rechts naast de slagerij, de smederij van de Jong en daarnaast bakker Sietsma.
 
slagerij van der Zee slagerij van der Zee
bron: Balkster Courant van 7 september 1963 bron: Balkster Courant van 5 september 1964
 
slagerij van der Zee
bron: Balkster Courant van 4 september 1965
 
slagerij van der Zee
bron: Balkster Courant van 27 mei 1972
 
straatbeeld van Swinderenstraat
foto 500b-031
De van Swinderenstraat rond de slagerij met de witte voorgevel in 1983.
 
slagerij vander Zee
bron: Balkster Courant van 9 oktober 1997
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-07-2023