van Swinderenstraat 52 en 53
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 61, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 63  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 245, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 52 en 53  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 50-52? hisgiscode: 1032
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Wytties (Wijtses?) weduwe en erven
eigenaar in 1721: Haring Harings, (molenaar te Oudemirdum?)
eigenaar in 1739: Simen Tjeerds weduwe en Pieter Baukes
eigenaar in 1742: Falentijn Gerrits, winkelier te Balk
eigenaar in 1779: Wytze Harmens
eigenaar in 1789: Arent Sytzes, koopman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Arents te Balk
verkoop in 1846 aan: Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman te Balk
verkoop in 1880 aan: Arend Berends Sikkes, timmerman te Harich
verkoop in 1917 aan: Johannes Wagenmakers, postbode te Balk (A 827)
verkoop in 1919 aan: Sjoerd Hendriks Haantjes, machinist te Balk (A 827)
huidige eigenaren: Peter Haantjes en Jannie Haantjes - Westra
   
van Swinderenstraat 52
2006
Balk A 824 Balk A 825
verkoop in 1919 aan: Johannes Wagenmakers, postbode verkoop in 1919 aan: Johannes Wagenmakers, postbode
verkoop in 1926 aan: Sjoerd Haantjes, rijwielhandel te Balk verkoop in 1924 aan: Taeke Bijlsma, vuurwerker te Balk
    verkoop in 1926 aan: Sjoerd Haantjes, rijwielhandel te Balk
Balk A 826  
verkoop in 1919 aan: Johannes Wagenmakers, postbode    
verkoop in 1924 aan: Taeke Bijlsma, vuurwerker te Balk    
verkoop in 1926 aan: Sjoerd Haantjes, rijwielhandel te Balk    
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

245 hernummerd in 1905 naar nummers 824, 825, 826, 827
824 - 827 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Haantjes rijwielhandel
foto 017-009 beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
Op de foto staat Sjoerd Haantjes, de grondlegger van het bedrijf,voor de deur met naast hem zijn zoon Wopke. Het kleine kind wat er tussenstaat is een buurjongetje. Op het rechter etalagevenster staat: aanleg voor elec. installaties; handel in naaimachines, kinderwagens, sportkarren

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
van Swinderenstraat 52
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1846
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 16 april 1880
 
van swinderenstraat 52  
eigendommen van Arend Berends Sikkes
perceel A 1:
van Swinderenstraat 52
perceel A 2:
van Swinderenstraat 53 (adres in 1953)
 
eigendommen van de erven Gerben Meinderts Frankena
perceel B 1:
Gaaikemastraat 37 en 38 (adres in 1953)
 
perceel B 2:
Gaaikemastraat 35 en 36 ( adres in 1953)
 
perceel B 3:
Wilhelminastraat 11a (adres in 2019)
timmerfabriek Sijtsma
 
 
Van Swinderenstraat 52
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 februari 1917
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1917
 
Johannes Wagenmakers
bron: Leeuwarder Courant van 4 oktober 1919
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 63; 1859 - 1910 Balk 73; 1910 - 1920 Balk 89; 1920 - 1930 Balk 90; 1930 - 1953 Balk 93; 1953-heden van Swinderenstraat 52
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jan Wytties weduwe en erven / Aucke Jans; blad ??, nummer 61
  % Jan Wijtses trouwde op 13 november 1692 te Wijckel met Ate Heerkes
1716 Jan Wytzes weduwe en erven / Beernt Lammerts; blad 77, nummer 61
1717 - 1718 Jan Wytzes weduwe en erven / Ane Eyses; blad 79, nummer 61
1721 Haring Harings / Gerrit Herres; blad 109, nummer 61
1722 - 1725 Haring Harings / Tjeerd Sibles; blad 109, nummer 61
1729 - 1733 Haring Harings / Hendrik Ketelaars weduwe; blad 109, nummer 61
1739 Simen Tjeerds weduwe en Pieter Baukes / Hendrik Ketelaars weduwe; blad 109, nummer 61
1742 - 1750 Falentijn Gerrits / zelfs; blad 109, nummer 61
  % Falentijn Gerrits trouwde op 16 februari 1729 te Balk met Pier Jacobs
1758 - 1774 Falentijn Gerrits weduwe / zelfs; blad 109, nummer 61
1775 Falentijn Gerrits weduwe / zelfs en Meindert Abes; blad 162, nummer 61
1776 - 1777 Falentijn Gerrits weduwe / zelfs; blad 162, nummer 61, de eigenaarsche doodarm
1779 Wytze Harmens / Ede Tittes; blad 162, nummer 61
1780 Wytze Harmens / zelfs en Fokke Symens; blad 162, nummer 61
1782 - 1785 Wytze Harmens / zelfs; blad 162, nummer 61
1786 - 1788 Wytze Harmens / zelfs; blad 163, nummer 61
1789 - 1804 Arent Sijtzes / zelfs; blad 163, nummer 61
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Aant Sijtses; blad 51 / volgnummer 54
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 63
1812 Aarnt Zijtzes, volgnummer 243
periode 1812 - 1828
1811 Truike, dochter van Aants Sijtzes Sijtzema en Maria Petrus Kramer geboren op huisnummer Balk 63
1814 Truike, dochter van Aants Sijtzes Sijtzema en Maria Petrus Kramer overleden op huisnummer Balk 63
1815 Arent Sijtzes Sijtzema overleden op huisnummer Balk 63
1816 Berber, dochter van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietke Willems Visser geboren op huisnummer Balk 63
1817 Berber, dochter van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietke Willems Visser overleden op huisnummer Balk 63
volkstelling 1829 blad 69 huisnummer Balk 63
1829 Jurjen Harmens Hermanides, kleermaker
periode 1830 - 1839
1834 - 1841 familie Jan Hendriks Doele
volkstelling 1840; huisnummer Balk 63
1840 niet genoemd bij volkstelling
periode 1841 - 1848
   
woningregister 1849 - 1859 blad 84; huisnummer Balk 63 / 73
1849 - 1851 Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 23 oktober 1822 te Gorredijk)
1851 - 1853 Petrus Johannes Eilers, schoenmaker ( * Noordwolde)
1851 - 1851 Pier Sipkes van der Wal, schoenmakersknecht ( * 31 maart 1829 te Workum)
1852 - Luitjen Jans van Dijk, schoenmakersknecht ( * 4 augustus 1829 te Lemmer)
1853 - 1859 Tjerk Poppes van der Feer, schipper ( * 19 december 1822 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 27; huisnummer Balk 73
1859 - 1869 Tjerk Poppes van der Feer, winkelier ( * 19 december 1822 te Balk)
18?? - 1868 Martjen Pieters Bosma, dienstmeid ( * 10 november 1839 te Balk)
18?? - 1866 Baukje Piebes Swart, dienstmeid ( * 26 december 1847 te Elahuizen)
1864 - 1866 Sybrigje Ferdinands de Boer, dienstmeid ( * 18 maart 1848 te Sloten)
1867 - 1867 Catharina Jelles Wierda, dienstmeid ( * 6 mei 1850 te Lemmer)
1868 - 1869 Jente Pieters de Haan, dienstmeid ( * 21 maart 1848 te Joure)
woningregister 1869 - 1879 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 245; volgnummer 206
1869 - 1880 Tjerk Poppes van der Feer, winkelier ( * 19 december 1822 te Balk)
1869 - 1871 Jente Pieters de Haan, dienstmeid ( * 21 maart 1848 te Joure)
1879 - 1880 Reimer Faber, ( * 25 januari 1859 te Scharnegoutum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer245
1880 - 1880 Tjerk Poppes van der Feer, winkelier ( * 19 december 1822 te Balk)
1880 - 1890 Reimer Faber, ( * 25 januari 1859 te Scharnegoutum)
1880 - 1890 Arend Berends Sikkes, winkelier ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 72; huisnummer Balk 73
1890 - 1900 Arend Berends Sikkes, winkel in kruidenierswaren ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 82; huisnummer Balk 73 / 89
1900 - 1910 Arend Berends Sikkes, winkelier ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 89
1910 - 1917 Arend Berends Sikkes
1910 - 1916 Liesbert Beerents Sikkes (wed. Thibaudier)
1917 - 1920 Johannes Wagenmakers
1920 - 1920 Sjoerd Hendriks Haantjes,
bevolkingsregister 1911- 1920 S blad 96; huisnummer Balk 89
1911 - 1917 Arend Sikkes, kruidenier ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1910 - 191? Bernardus de Jong, smidsknecht ( * 30 december 1884 te Wymbritseradeel); kostganger
bevolkingsregister 1911- 1920 S blad 3; huisnummer Balk 89
1911 - 1916 Liesbert Sikkes, wed. Johannes Thibaudier, zonder beroep ( * 15 nov. 1854 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 W-Z blad 4; huisnummer Balk 89
1917 - 1920 Johannes Wagenmakers, brievenbesteller ( * 31 oktober 1876 te Sloten frl); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 H-J blad 6; huisnummer Balk 89
1920 - 1920 Sjoerd Hendriks Haantjes, machinist ( * 23 december 1874 te Molkwerum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 86; huisnummer Balk 90
1921 - 1930 Sjoerd Hendriks Haantjes, machinist / rijwielhandel ( * 23 december 1874 te Molkwerum); hoofd
1921 - 1921 Antje Visser, dienstbode ( * 2 juli 1897 te Mirns en Bakhuizen)
1921 - 1922 Fritz Thielmann, leerling electricien ( * 13 juni 1906 te Wiesbaden, Duitsland)
1929 - 1930 Sara de Jong, dienstbode ( * 13 oktober 1902 te Sondel)
1930 - 1930 Rineke Althuis, dienstbode ( * 8 december 1900 te Menaldum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 82; huisnummer Balk 93
1931 - 1934 Sjoerd Hendriks Haantjes, rijwielhandel ( * 23 december 1874 te Molkwerum); hoofd
1934 - 1939 Sjoukje Visser, weduwe Sjoerd Hendriks Haantjes ( * 27 juli 1877 te Sloten); hoofd 1934
1931 - 1931 Rineke Althuis, huishoudster ( * 8 december 1900 te Menaldum)
1932 - 1936 Maaike van der Velde, huishoudster ( * 4 december 1906 te Lollum)
1932 - 1933 Thomas Postma, schoonzoon, monteur ( * 2 mei 1901 te Nijkerk)
 
     
bewoners
huisnummers: 1903 - 1910 Balk 73a; 1910 -1920 Balk 90; 1920 - 1930 Balk 91 1930 - 1953 Balk 94; 1953 - sloop in 1978 van Swinderenstraat 53
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 358; huisnummer Balk 73a / 90
1903 - 190? Freerk Hoekema, voermansknecht ( * 11 november 1877 te Molkwerum); hoofd
190? - 1910 Durk Jansma, koperslagersknecht ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 90
1910 - 1913 Durk Jansma
1913 - 191? Dieuwke Wiersma
191? - 1917 Ytzen Bergsma
1917 - 1918 Jan de Graaf
1918 - 1919 Michiel Bakker
1919 - 1920 Catharina Lexmond (weduwe Jan R. Jongstra)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 177; huisnummer Balk 90
1911 - 1913 Durk Jansma, koperslager ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 103; huisnummer Balk 90
1913 - 1916 Dieuwke Wiersma, zonder beroep ( * 12 mei 1840 te Harlingen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 66; huisnummer Balk 90
1916 - 1917 Ytzen Bergsma, timmerman ( * 10 juli 1889 te Hommerts); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 220; huisnummer Balk 90
1917 - 1918 Jan de Graaf, arbeider ( * 28 jnuari 1879 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 55; huisnummer Balk 90
1918 - 1919 Michiel Bakker, arbeider ( * 21 juni 1885 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 87; huisnummer Balk 91
1921 - 1924 Catharina Lexmond (weduwe J Jongstra)
1924 - 1930 niet vermeld in bevolkingsregister
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 8; huisnummer Balk 94
1931 - 1939 werkplaats (in gebruik door weduwe Sj Haantjes)
     
     
bewoners
huisnrs: 1903 - 1910 Balk 73b; 1910 - 1920 Balk 91; 1920 - 1930 Balk 92; 1930 - 1953 Balk 95; 1953 - sloop in 1978 van Swinderenstraat 53
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 363; huisnummer Balk 73b / 91
  Pieter van der Wal, werkman ( * 13 december 1878 te Hemelum); hoofd
  Johannes Pelsma, werkman ( * 9 september 1869 te Balk) ; hoofd
1906 - 1906 Antonius van Dal, klompenmaker ( * 29 november 1868 te Oudheusden); hoofd
1906 - 1910 Hielke Tromp, koperslagersknecht ( * 10 januari 1883 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6, huisnummer Balk 91
1910 - 1920 Hielke Tromp
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 15; huisnummer Balk 91
1911 - 1920 Hielke Tromp, blikslager ( * 10 januari 1883 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 88; huisnummer Balk 92
1921 - 1924 Hielke Tromp, zonder bepaald beroep ( * 10 januari 1883 te Balk); hoofd
1924 - 1926 Taeke Bijlsma, vuurwerker ( * 12 april 1884 te Irnsum); hoofd
1926 - 1927 Anne Mous, handlanger ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
1927 - 1930 Gerardina Dubbeldeman, wed. Hendrik Sj. Haantjes, zonder beroep (* 10 april 1850 te Steenwijkerwold); hoofd
1927 - 1930 Jans Haantjes, dochter, broodventster ( * 17 april 1891 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 83; huisnummer Balk 95
1931 - 1937 Gerardina Dubbeldeman, wed. Hendrik Sj. Haantjes, zonder beroep (* 10 april 1850 te Steenwijkerwold); hoofd
1931 - 1939 Jans Haantjes, dochter, zonder beroep ( * 17 april 1891 te Balk); hoofd 1937
   
 
     
     
bewoners
huisnrs: 1903 - 1910 Balk 73c; 1910 -1920 Balk 92; 1920 - 1930 Balk 93 1930 - 1953 Balk 96; 1953 - sloop in 1978 van Swinderenstraat 53
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 364; huisnummer Balk 73c / 92
  Freerk Hoekema, voermansknecht ( * 11 november 1877 te Molkwerum)
190? - 1906 Hendrik de Jong, koperslagersknecht ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
1906 - 1910 Johannes Pelsma, arbeider ( * 9 september 1869 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 92
1910 - 191? Johannes Pelsma
191? - 1912 Reinder Sjoerds
1912 - 1919 Lieuwe Slippens
1919 - 1920 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 66; huisnummer Balk 92
1911 -191? Johannes Pelsma, metselaar ( * 9 september 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 176; huisnummer Balk 92
191? - 1912 Reinder Sjoerds, fabrieksarbeider ( * 5 november 1888 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 100; huisnummer Balk 92
1912 - 1919 Lieuwe Slippens, schippersknecht ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 100; huisnummer Balk 92
1919 - 1920 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra, zonder beroep ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 65; huisnummer Balk 93
1921 - 1930 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra, zonder beroep ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 84; huisnummer Balk 96
1931 - 1932 Eelkjen Betzema, weduwe Jacob Dijkstra, zonder beroep ( * 8 september 1846 te Balk); hoofd
1933 - 1939 bergplaats (in gebruik door Piet Haantjes)
 
     
Arend Sikkes
 
Van Swinderenstraat 52
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
rijwielhandel Johannes Wagenmakers
 
Johannes Wagenmakers
bron: VVV-gids 1917 voor de Zuidwesthoek van Friesland
 
rijwielhandel Sjoerd Haantjes
 
logo S Haantjes
 

Sjoerd Haantjes

bron: Balkster Courant van 11 september 1915

Toen de familie Haantjes nog op Eigen haard woonde verhandelde Sjoerd Haantjes fietsen.

Haantjes
 
Op 12 december 1919 koopt Sjoerd Haantjes dit pand aan de Harichsterzijde van brievenbesteller Johannes Wagenmakers. Hij was machinist bij de coöperatieve zuivelfabriek te Harich. Door een reorganisatie moesten er enkele werknemers afvloeien. Haantjes begon voor zichzelf met een bescheiden fietsenwinkeltje van amper 25 m2. Op de stoep stond een benzinepomp op wielen. De pomp had twee flessen van elk 5 liter. Terwijl de ene fles leeg liep kon je de andere weer vullen.
   
Later, in 1926, worden de steegwoningen aangekocht. De eerste woning wordt omgebouwd tot werkplaats. In één van de andere woningen woonde zijn ongetrouwde zuster Jantje Haantjes. Deze woning werd later ook verbouwd tot werkplaats en opslag. Inne Zeldenrust uit Harich werkte als knecht in de werkplaats. Naast rijwielen en naaimachines werden er radiotoestellen verkocht en geïnstalleerd.
   
Sjoerd Haantjes
bron: Balkster Courant van 18 mei 1924 >>>
1927  
 

radioontvanger

nota voor de aankoop van een NSF 4 radiotoestel met een meesterzanger luidspreker door Jan Jelte Kok manufacturier aan de Raadhuisstraat

nota beschikbaar gesteld door de familie van der Ploeg

NSF 4

Dit is een NSF 4 met een standaard schaal luidspreker en batterijvoeding

meesterzanger luidspreker

Dit is een meesterzanger luidspreker.

 
 
 
NSF
Een bestelauto van de NSF levert hierboven zijn seintoestellen af bij S.J. Wiersma in Leeuwarden
NSF staat voor Nederlandse Seintoestellen Fabriek
 
Haantjes
bron: programmaboekje openluchtsamenkomst te Rijs op 7 augustus 1935
 
Haantjes
bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs op 15 juli 1936
 
Haantjes
bron: programmaboekje openluchtsamenkomst te Rijs op 25 augustus 1937
 
advertentie 1939
advertentie op de achterzijde van een kaart van de gemeente Gaasterland uitgegeven door de VVV in 1939
 
  erekend installateur
Na het overlijden van Sjoerd in 1934 zette zijn zoon Pieter de werkzaamheden voort. Pieter was net werkloos geworden als buschauffeur bij de fa. van Veen te Wijckel. Sjoukje Visser, de weduwe van Sjoerd Haantjes, bleef eigenaar zoals blijkt uit bovenstaande advertentie uit 1939. In de crisisjaren was Pieter ook meteropnemer bij de PEB (Provinciaal Elektriciteits Bedrijf)
 
 
banden plakken
Piet Haantjes; jong geleerd oud gedaan
foto beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1936 >>>
 
 
Piet Haantjes, Balkster Rijwielhandel
 
voorgevel
foto 017-004
 
Haantjes
bron: De Gaasterlander 1946
 
logo Piet Haantjes
 
Piet Haantjes
bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
Haantjes
bron: programmaboekje muziekconcours te Balk 16 augustus 1950
 
Vooral in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog en de jaren vijftig was er veel werk in het aansluiten van woningen op het electriciteitsnet. In 1959 is Ruigahuizen als laatste plaats in de gemeente Gaasterland aangesloten.
Haantjes
bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
feestweek 1
foto 017-005
In de feestweek van 195? is er veel belangstelling voor de etalages van Piet Haantjes.
 
Haantjes
bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs op 11 juli 1951
 
Haantjes
bron: programmaboekje zendingsdag te Rijs op 15 juli 1953
 
tentoonstelling
foto 017-008
In 1952 en 1957 heeft de WHI een tentoonstelling georganiseerd in de ZWH garage aan de Wilhelminastraat. Deze foto is waarschijnlijk genomen in 1957.
 
nota uit 1960 van de Balkster Rijwielhandel van P. Haantjes
bron: archief De Bolster
 
Balk A 248 brommers langs de luts
Brommers worden aangeprijsd onder bomen langs de Luts. Een nieuw exemplaar koste toen f 689,-
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 6 mei 1961
 
foto's beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
 
Haantjes Haantjes
bron: Balkster Courant van 16 februari 1963 bron: Balkster Courant van 16 februari 1963
 
logo
 
In 1963 werd het pand van Swinderenstraat 54 aangekocht. Hier werd de fietsenverkoop ondergebracht en ging later zoon Yke Haantjes wonen. Zoon Sjoerd Haantjes ging op dit adres verder met de verkoop van radio, tv, witgoed en andere electrische apparatuur. In 1975 zijn beide panden samengevoegd zodat men de beschikking kreeg over 120 m2 winkelruimte.
 
een flinke jongen gevraagd
bron: Balkster Courant van 18 april 1963
 
opening
bron: Balkster Courant van 20 juli 1963
 
opening
bron: Balkster Courant van 3 augustus 1963
klik op bovenstaande afbeelding voor het hele artikel
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 3 augustus 1963
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 24 augustus 1963
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 13 februari 1965
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 12 juni 1965
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 9 oktober 1965
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 27 november 1965
klik op bovenstaande afbeelding voor de volledige advertentie
 
Haantjes de Jong
bron: Balkster Courant van 11 april 1970
 
voor de verbouwing voor de verbouwing
De afdeling huishoudelijke apparaten, televisies en witgoed voor de verbouwing van 1975
voor de verbouwing voor de verbouwing
klik op de afbeelding voor een grotere foto
 
voorgevel tijdens de samenvoeging van 1975
De fietsen op de stoep tijdens de samenvoeging van de twee panden 1975
 
de achtergevel tijdens de samenvoeging in 1975
De achtergevels ten tijde van de samenvoeging in 1975 met uiterst rechts de firma vd Heide, in het midden met de ruitvormige ramen van Swinderenstraat 54 (fietsen en bromfietsen), links daarnaast met balkon van Swinderenstraat 52 (huishoudelijke apparaten) en weer links daarvan op de voorgrond van Swinderenstraat 53 de werkplaats met magazijn.
 
De bedrijfsruimte werd in 1979 uitgebreid tot 250 m2. Hiervoor is het naastgelegen pand van Swinderenstraat 51 in 1978 aangekocht en zijn alle drie panden samengevoegd met een uitbreiding naar achteren aan de Binge waar ook een nieuwe toegang is gemaakt.
achtergevels in 1979
Alle aanbouwen en bijgebouwen zijn gesloopt voor de uitbreiding in 1979.
 
opening
advertentie in de Balkster Courant van augustus 1979
 
Familie Haantjes met personeel
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 25 februari 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
voorgevel
foto Balkster Courant
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 7 april 1988
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 7 april 1988
klik op bovenstaande afbeelding voor het volledige artikel
 
Haantjes
bron: foto Balkster Courant
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 22 december 1988
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022