van Swinderenstraat 32, 33, 34, 35
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 50, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 52 nummer 15921
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 257, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 32, 33, 34, 35  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 32, De Binge 2 hisgiscode: 1046
eigenaren
eigenaar in 1715: Reiner Hartmans weduwe
eigenaar in 1758: Sjoerd Sjoerds weduwe
eigenaar in 1770: Hendrik Sijtses
eigenaar in 1783: Jelle Reinders Soethout
eigenaar in 1801: Tjeerd Pieters Wildeboer, wagenmaker te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker te Balk
verkoop in 1837 aan: Bauke Pieters Poppes grossier in Balk
verkoop in 1849 aan: Bauke Jans van der Goot te Balk
verkoop in 1860 aan: Cornelia Poppes echtgenote van Marten Brants van der Goot landeigenaar te Balk
verkoop in 1897 aan: Gerben Jacobs Hettinga koperslager te Balk
verkoop in 1917 aan: Jacob Hettinga fabrikant te Balk en Johannes Hettinga fabrikant te Balk
verkoop in 1936 aan: Wietze Dijkstra
verkoop in ???? aan: Jacob Dijkstra
verkoop in 1976 aan: Frans van der Werf
   
van Swinderenstraat 32
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

257 hernummerd in 1874 naar nummer 520
520 gesplitst in 1899 naar nummers 727, 728, 729 en 730
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 257 in 1980
foto 012-030063 Tresoar
het pand rond 1980

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1824
 
 
1837 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van huis en tuin en steeg te Balk, koopsom fl. 2000,-
Zekere huizinge, schuur, erf en tuin benevens het massale eigendom van de steeg ten zuidwesten van het verkochte mede behorende aan Fredrik Wilhelm Fokke, thans in huur en gebruik bij den heer Wieger van Eijck gequoteerd met nummer 52 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 257 hebbende tot naastlegers ten noordoosten Fredrik Wilhelm Fokke en ten noordoosten de scheidsloot tussen Harich en Balk strekkende vanaf de Lutz tot aan genoemde scheidsloot
- Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker wonende te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in sterke dranken wonende te Balk, koper
Getuigen: Harmen Obbes Bosma agent van politie en Sjirk Jans Haga wolkammersknecht beide wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 112 d.d. 16 september 1837
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1849
 
1849 Sneek, notaris Carolus Johannes Jorritsma Provisionele en finale toewijzing
3 percelen vastigheden te Balk
- Grietje Wigles Jongsma, gehuwd met Bauke Pieters Poppes, wonende te Balk, verkoper voor zich en in kwaliteit
Bauke Pieters Poppes is geplaatst in het geneeskundig krankzinnigen gesticht te Deventer
- Bauke Jans van der Goot wonende te Balk, koper
perceel 1 - Een nette en sterke woonhuizinge met bergplaats, tuin en erve benevens den massale eigendom van de steeg ten zuidwesten staande en gelegen binnen Balk gequoteerd met nummer 52 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 257 zich strekkende vanaf de Lutz tot aan de scheidssloot tussen Harich en Balk. Strijkgeld fl. 20,-
- openingsbod door Kornelis Pieters Wildeboer timmerman wonende te Balk fl. 1550,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 25,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 10,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 1550,-
perceel 2 - Een huis met erf en tuin staande en gelegen te balk geqouteerd met nummer 127 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 158 zich strekkende van voor de straat tot achter aan de binge. Strijkgeld fl. 5,-
- openingsbod door Hermanus Duijf uurwerkmaker wonende te Balk fl. 547,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 35,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 582,-
perceel 3 - Een pakhuis staande mede te Balk geqouteerd met nummer 59 (?) ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 157. Strijkgeld fl 7,-
- openingsbod door Albert Duijf timmerman wonende te Balk fl. 666,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 100,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 1,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 766,-
Bij de finale veiling heeft Wouter Jonkman zich teruggetrokken omdat hij geen borg kon produceren en zal zijn verhogingen rechtstreeks aan verkoopster zal betalen.
Getuigen: Harmen Obbes Bosma veldwachter en Johannes Schaafsma kastelein beide wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119043 Repertoirenr.119069: Aktenr 23 & 31 d.d. 10 maart 1849
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1860
Verkoop uit de nalatenschap van Bauke Jans ver der Goot, te weten: 1. Balk A 257 = van Swinderenstraat 32 ; 2. Balk A 251 = van Swinderenstraat 43 ; Balk A 158 = Raadhuisstraat 30
 
 
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 52; 1859 - 1910 Balk 60; 1910 -1920 Balk 67; 1920 - 1930 Balk 66; 1930 - 1953 Balk 68; 1953 - heden van Swinderenstraat 32
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Reiner Hartmans weduwe / zelfs; blad 76, nummer 50
1717 - 1718 Reiner Hartmans weduwe / zelfs; blad 78, nummer 50
1721 - 1750 Reiner Hartmans weduwe / zelfs; blad 107, nummer 50
1758 - 1769 Sjoerd Sjoerds weduwe cum soc / zelfs; blad 107, nummer 50
1770 - 1774 Hendrik Sijtses / zelfs; blad 107, nummer 50
1775 - 1779 Hendrik Sijtses / zelfs en Jets Uilkes; blad 160, nummer 50
1780 Hendrik Sijtses / zelfs en Poppe Yntjes weduwe; blad 160, nummer 50
1782 huis afgebroken
1783 - 1785 Jelle Soethout / Johannes Stroband; blad 160, nummer 50
1786 - 1789 Jelle Soethout / Johannes Stroband; blad 161, nummer 50
1790 - 1792 Jelle Soethout / Age Jelles Soethout; blad 161, nummer 50
1793 - 1800 Jelle Soethout / Geert Jacobs; blad 161, nummer 50
1801 - 1804 Tjeerd Wildeboer / Geert Jacobs; blad 161, nummer 50
speciekohieren 1748 - 1806
1779 Hendrik Sytzes; blad 49, volgnummer 43
1779 Jetz Uilkes erven bij in; blad 49, volgnummer 43
1779 Poppe Yntjes weduwe; blad 49, volgnummer 43
1780 Hendrik Sytzes, man en vrouw overleden; blad 49, volgnummer 43
1780 Jetz Uilkes erven, naar nummer 38 alhier; blad 49, volgnummer 43
1780 Coenraad Harings; blad 49, volgnummer 43
1780 Poppe Yntjes weduwe op nummer 55 alhier; blad 49, volgnummer 43
1780 Willem Jans; blad 49, volgnummer 43
1805 Geert Jacobs; blad 49 / volgnummer 43
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 52
1812 Tjeerd Pieters Wildeboer, ?? = ?? , volgnummer 230
 
1831 Klaas Johannes van Hout, timmerman ( * 8 maart 1803 te Workum)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 52
1840 Bouke Pieters Poppes, grossier in sterke dranken ( * 10 juni 1814 te Balk)
1840 Marijke Hendriks Ronner, dienstbode
woningregister 1849 - 1859 blad 67; huisnummer Balk 52 / 60
1849 - 1859 Willem Jan Hemsing, notaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1850 - 185? Hiltje Wiepkema, dientbode ( * 3 mei 1826 te Balk); inwonend
1852 - 185? Baukje de Boer, dienstbode ( * 20 augustus 1820 te Balk); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 257; huisnummer Balk 60
1859 - 1860 Willem Jan Hemsing, secretaris ( * 18 juli 1795 te Hempens); hoofd
1860 - 1863 Cornelia Poppes, weduwe van Martens Brants van der Goot, ( * 7 juni 1790 te Balk); hoofd
1860 - 1869 Neeltje Poppes van der Goot, ( * 2 augustus 1825 te Wijckel ); hoofd vanaf 1863
186? - 1861 Aaltje Eppenga, dienstbode? ( * 28 juni 1829 te Stavoren); inwonend
1861 - 1862 Gertje Sluijter, dienstbode? ( * 1836 te Joure); inwonend
1862 - 186? Symentje van der Zee, dienstbode? ( * 20 augustus 1838 te Mirns); inwonend
1863 - 1863 Bregt de Jong, dienstbode? ( * 15 juli 1839 te Balk); inwonend
1867 - 1869 Deekje Veenstra, dienstbode? ( * 2 februari 1843 te Wolvega); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 5; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 257; volgnummer 237 / 224
1869 - 1880 Neeltje Poppes van der Goot, ( * 2 augustus 1825 te Wijckel )
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 135; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 520
1880 - 1890 Neeltje Poppes van der Goot, zonder beroep ( * 2 augustus 1825 te Wijckel )
1883 - 1890 Lieuwe Sakes Hemstra, ( * 29 september 1843 te Kubaard)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 59; huisnummer Balk 60
1890 - 1892 Neeltje Poppes van der Goot, zonder beroep ( * 2 augustus 1825 te Wijckel )
1890 - 1893 Lieuwe Sakes Hiemstra, huisknecht/dienstbode ( * 29 september 1843 te Kubaard)
1890 - 1893 Janke van der Wal, werkster
1893 - 189? Ieke de Jager, ( * 12 augustus 1865 te Murmerwoude)
1893 - 1900 Karel Buwalda, schoenmaker ( * 12 december 1851 te Sloten)
1893 - 1893 Albert Tetman Harstra, schoenmakersknecht ( * 25 september 1866 te Oosthem)
1898 - 1899 Rein Hettinga, ( * 18 mei 1870 te Balk)
1899 - 1900 Johannes Pelsma, arbeider ( * 9 september 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 62; huisnummer Balk 60 / 67
1900 - 1910 Gerben Hettinga, ( * 27 augustus 1837 te Makkum)
register van huisnummering 1910-1920 blad 4; huisnummer Balk 67
1910 - 1920 Gerben Hettinga
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 43; huisnummer Balk 67
1911 - 1920 Gerben Hettinga, koperslager ( * 27 augustus 1837 te Makkum); hoofd
1911 - 1920 Andriesje Lampe, weduwe Gerben Hettinga, ( * 10 januari 1845 te Oldetrijne); hoofd vanaf 1919
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 61; huisnummer Balk 66
1921 - 1928 Andriesje Lampe, weduwe Gerben Hettinga, ( * 10 januari 1845 te Oldetrijne); hoofd
1921 - 1926 Rinske Anna Lampe, nicht, dienstbode ( * 15 mei 1899 te Oldetrijne)
1926 - 1927 Dieuwke Slippens, dienstbode ( * 10 december 1909 te Ruigahuizen)
1927 - 1928 Rinkje Mous, dienstbode ( * 21 september 1905 te Mirns en Bakhuizen)
1928 - 1930 Frans Haarsma, kleermaker ( * 15 december 1898 te Makkum); hoofd
1929 - 1929 Albertus Douma, kleermakersknecht ( * 17 mei 1910 te Bolsward)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 59; huisnummer Balk 68
1930 - 1936 Frans Haarsma, kleermaker ( * 15 december 1898 te Makkum)
1936 - 1939 Wietze Dijkstra, zonder beroep ( * 6 oktober 1872 te Balk)
 
1939 - 19?? familie Dijkstra
  tandarts Hooijschuur
1976 - heden familie van der Werf
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 60a; 1910 - 1920 Balk 68; 1920 - 1930 Balk 67; 1930 - 1953 Balk 69; 1953 - ?? van Swinderenstraat 33
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 375 huisnummer Balk 60a
1893 - 1894 Pieter Kornelis Wildeboer, veldwachter ( * 27 december 1856 te Balk)
1894 - 1900 Jacobus Hettinga, koperslagersknecht ( * 8 mei 1866 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 63; huisnummer Balk 60a / 68
1900 - 1900 Albert van Randen, schipper ( * 8 januari 1870 te Nijega)
1901 - 1903 Wobbigje Wiersma, weduwe Gouma ( * 20 oktober 1828 te Sint Johannesga)
1901 - 190? Hans Gouma, ( * 18 november 1862 te Nijega)
190? - 1910 Sietze Hofstra, schoonbroeder ( * 27 december 1859 te Balk)
register van huisnummering 1910-1920 blad 4; huisnummer Balk 68
1910 - 1913 Sietze Hofstra
1913 - 1914 Siefko Oolderts
1914 - 1918 Berend Bakker
1918 - 1920 Gatske Huitema
1920 - 1920 Pieter Willems Weerman
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 80; huisnummer Balk 68
1911 - 1913 Sietze Hofstra, arbeider ( * 27 december 1859 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 33; huisnummer Balk 68
1913 - 1914 Siefko Oolderts, gemeenteveldwachter ( * 2 november 1885 te Bellingwolde); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 230; huisnummer Balk 68
1914 - 1918 Berend Bakker, smid ( * 9 april 1883 te Sloten frl); hoofd
191? - 191? Sjoukje Mulder, onderwijzeres ( * 24 oktober 1897 te Dokkum); kostganger
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 123; huisnummer Balk 68
1918 - 1920 Gatske Huitema, weduwe Pier Bonte, zonder beroep ( * 27 januari 1859 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 105; huisnummer Balk 68
1920- 1920 Gatske Huitema, weduwe Pier Bonte, zonder beroep ( * 27 januari 1859 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad ???? ; huisnummer Balk 68
1920 - 1920 Pieter Willems Weerman, arbeider ( * 17 december 1893 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 62; huisnummer Balk 67
1921 - 1927 Pieter Willems Weerman, straatreiniger ( * 17 december 1893 te Balk)
1927 - 1928 Hendrik Jongstra, arbeider ( * 24 maart 1878 te Hemelum)
1928 - 1930 Durk Jansma, venter ( * 19 juli 1865 te Balk)
1930 - 1930 Akke Draaijer, weduwe Durk Jansma, zonder beroep ( * 25 maart 1874 te Harich)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Balk 69
1931 - 1939 Akke Draaijer, weduwe Durk Jansma, venster ( * 25 maart 1874 te Harich)
 
     
bewoners
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 60b; 1910 - 1920 Balk 69; 1920 - 1930 Balk 68; 1930 - 1953 Balk 70; 1953 - ?? van Swinderenstraat 34
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 64; huisnummer Balk 60b / 69
1900 - 1901 Johannes Kampen, arbeider ( * 31 augustus 1859 te Scharsterbrug); hoofd
1901 - 1901 Siebren de Jong, koperslagersknecht ( * 31 mei 1876 te Wijckel); hoofd
1901 - 1903 Ernst Koster, machinist ( * 4 augustus 1870 te Joure); hoofd
1903 - 1906 Roelof van Elsloo, machinist ( * 16 februari 1881 te Sneek); hoofd
1906 - 190? Sipke Johannes Gorter, machinist ( * 26 maart 1886 te Langweer); hoofd
190? - 1910 Jacob Schotanus, koperslagersknecht ( * 31 december 1882 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 69
1910 - 191? Jacob Schotanus
191? - 1914 Sijbrig Huitema,
1916 - 1920 Sijbrig Huitema,
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 39; huisnummer Balk 69
1911 - 191? Jacob Johannes Schotanus, koperslager ( * 31 december 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 106; huisnummer Balk 69
191? - 1920 Sijbrigje Huitema, weduwe Folkert Jellesma ( * 24 augustus 1854 te Abbega)
bevolkingsregister 1921- 1930 blad 63; huisnummer Balk 68
1921 - 1930 Sijbrigje Huitema, weduwe Folkert Jellesma ( * 24 augustus 1854 te Abbega)
bevolkingsregister 1931- 1939 blad 65; huisnummer Balk 70
1930 - 1934 Sijbrigje Huitema, weduwe Folkert Jellesma, zonder beroep ( * 24 augustus 1854 te Abbega)
1935 - 1935 Jacob Jongstra, arbeider ( * 15 juni 1906 te Mirns en Bakhuizen)
1935 - 1939 Marten de Wilde, arbeider ( * 30 april 1913 te Harich)
 
   
bewoners
huisnummers: 1898 - 1900 Balk 60c; 1900 - 1910 Balk 60c; 1910 - 1920 Balk 70; 1920 - 1930 Balk 69; 1930 - 1953 Balk 71; 1953 - ?? van Swinderenstraat 34
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 388; huisnummer Balk 60c
1898 - 1899 Harmen Wolda, koperslagersknecht ( * 1 februari 1857 te Balk), hoofd
1899 - 1900 Sibbele Rekers, koperslager ( * 13 april 1871 te Sloten (Frl)), hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 65; nummer Balk 60c / 70
1900 - 190? Johannes Pelsma, werkman ( * 9 septemeber 1869 te Balk), hoofd
190? - 190? Hilbert de Vries, timmerknecht ( * 22 oktober 1846 te Oudega HON), hoofd
190? - 1910 Jelle Schaafsma, hersteller van uurwerken ( * 30 maart 1833 te Joure), hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 5; huisnummer Balk 70
1910 - 1912 Jelle Schaafsma
1912 - 1920 Trijntje de Jong (weduwe Jelle Schaafsma)
1920 - 1920 Hielkje Visser
bevolkingsregister 1911 - 1910 S blad 64; huisnummer Balk 70
1910 - 1912 Jelle Schaafsma, hersteller van uurwerken ( * 30 maart 1833 te Joure), hoofd
1911 - 1920 Trijntje de Jong, wed. J. Schaafsma, zonder beroep ( * 22 september 1837 te Sloten frl.); hoofd vanaf 1912
bevolkingsregister 1911 - 1910 T-V blad 101; huisnummer Balk 70
1920 - 1920 Hielkjen Visser, zonder beroep ( * 16 februari 1865 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 64; huisnummer Balk 69
1920 - 1926 Hielkjen Visser, werkster ( * 16 februari 1865 te Balk); hoofd
1926 - 1930 Baukjen Wiersma, zonder beroep, weduwe van Willem Asma ( * 18 maart 1855 te Midlum), hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 63; huisnummer Balk 72
1930 - 1935 Baukjen Wiersma, zonder beroep, weduwe van Willem Asma ( * 18 maart 1855 te Midlum), hoofd
 
   
bewoners
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 60d; 1911 -1920 Balk 71; 1921 - 1930 Balk 70; 1931 - 1953 Balk 72; 1953 - ?? van Swinderenstraat 35
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 66; huisnummer Balk 60d / 71
1900 - 1904 Sibbele Reekers, koperslagersknecht ( * 13 april 1871 te Sloten (Frl)), hoofd
1904 - 1910 Harmen Wolda, koperslagersknecht ( * 1 februari 1857 te Balk), hoofd
register van huisnummering 1911-1920 blad 5; huisnummer Balk 71
1911 - 1920 Harmen Wolda
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 71; huisnummer Balk 71
1911 - 1920 Harmen Wolda, koperslager ( * 1 februari 1857 te Balk), hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 65; huisnummer Balk 70
1921 - 1930 Harmen Wolda, koperslager ( * 1 februari 1857 te Balk), hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 63; huisnummer Balk 72
1931 - 1933 Harmen Wolda, venter ( * 1 februari 1857 te Balk), hoofd
1933 - 1934 Akke Hoeksema, werkster, weduwe van Harmen Wolda ( * 14 maart 1875 te Workum), hoofd
1934 - 1939 Teunis Toering, betonwerker ( * 20 maart 1902 te Terband), hoofd
 
     
kleermaker Frans Haarsma
 
Frans Haarsma
bron: Balkster Courant van 31 maart 1928
 
kledingborstel F Haarsma kledingsborstel F Haarsma
kledingborstel beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
 
Frans Haarsma
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de Volksfeesten in Balk op 2 september 1930
 
kledingstokje F Haarsma
kledingstokje beschikbaar gesteld door Piet van der Wal
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-02-2024