van Swinderenstraat 24 en 25
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 44, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 46  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 263, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 24 en 25  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1052

eigenaren

eigenaar in 1715: Sjoerd Tjeerds weduwe
eigenaar in 1729: Claes Hiddes weduwe
eigenaar in 1745: Rieuwert Rieuwerts, mr. glazenmaker te Balk
eigenaar in 1795: Fonger Jentjes, kuiper te Balk
verkoop in 1807 aan:: Anne Piers van der Meulen, kuiper te Balk
eigenaar in 1832 OAT:  
verkoop in 1859 aan: Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker te Balk
  Dirk Marten Boonstra
verkoop in 1919 aan: Bouwe Faber machinist te Balk
verkoop in 1930 aan: Manus Mous, rijwielhandel te Balk
verkoop in 1935 aan: Geert Hettinga, vishandel te Balk
   
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
  gesloopt in 1970
FD Hoekstraplein
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

263 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
van Swinderenstraat 24
bron: Tresoar foto 012-030065
het pand in de jaren zestig vlak voor de sloop

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
16 september 1744 verkoop aan Reuwert Reuwerts

Reuwert Reuwerts, mr.glaasmaker te Balk, bbc op de koop van een wel ter nering staande huizinge, stede en tuin cum annexis, aan de Harichsterzijde te Balk, Symen Jacobs c.s. ten O, Claas Verlage weduwe en erfgenamen ten W met de gerechtigheid van de halve steeg. Voorzien met put en bak en andere commoditeiten. Vrij van floreen en grondpacht. Gekocht van Itskjen Sioerdts, weduwe Claas Hiddes, te Balk, voor 170 ggl.

bron: GAA S12, folio 245, 16 september 1744
 
Fonger Jentjes
bron: Leeuwarder Courant van 24 november 1807
 
Anne Piers van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1859
 
Anne Piers van Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1859
 
verkoop van swinderenstraat 24
bron: Balkster Courant van 27 september 1930
 
verkoop van Swinderenstraat 25
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1961
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 46; 1859 - 1910 Balk 54; 1910 - 1920 Balk 60; 1920 - 1930 Balk 59; 1930 - 1953 Balk 61; 1953 - circa 1970 van Swinderenstraat 24
huisnummers: ???? - 1953 Balk 61a; 1953 - circa 1970 van Swinderenstraat 25
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bewoner
1715 - 1716 Sjoerd Tjeerds / zelfs; blad 74, nummer 44
1717 - 1718 Sjoerd Tjeerds weduwe / zelfs; blad 76, nummer 44
1721 Sjoerd Tjeerds weduwe / Albert Everts; blad 106, nummer 44
1722 - 1725 Sjoerd Tjeerds erfgenamen / Albert Everts; blad 106, nummer 44
1729 - 1742 Claas Hiddes weduwe / zelfs; blad 106, nummer 44
1745 - 1774 Rieuwert Rieuwerts / zelfs; blad 106, nummer 44
1775 - 1785 Rieuwert Rieuwerts / zelfs; blad 159, nummer 44
1786 - 1794 Rieuwert Rieuwerts / zelfs; blad 160, nummer 44
1795 - 1804 Fonger Jentjes / zelfs; blad 160, nummer 44
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1793 Rieuwert Rieuwerts; blad 48 / volgnummer 37
1794 Rieuwert Rieuwert weduwe, op nr 100 pag. 57 alhier, man en dochter overleden; blad 48 / volgnummer 37
1795 Rieuwert Rieuwert weduwe, op nr 100 pag. 57 alhier; blad 48 / volgnummer 37
1795 Fonger Jentjes van pag. 50 volgnummer 47 alhier; blad 48 / volgnummer 37
1796 - 1805 Fonger Jentjes; blad 48 / volgnummer 37
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 46
1812 Anne Piers, ??=?? , volgnummer 150
volkstelling 1829; blad 50, huisnummer Balk 46
1829 Anne Piers van der Molen, kuiper
volkstelling 1840; huisnummer Balk 46
1840 Anne Piers van der Meulen, kuiper ( * 1781 te Heerenveen)
1840 Hille Pieters Nota, kuipersknecht ( * Tjerkwerd)
woningregister 1949 - 1959 blad 60; huisnummer Balk 46 / 54
1849 - 1859 Anne Piers van der Meulen, kuiper ( * 1781 te Heerenveen)
  Aukje Mous, ( * 1839 te Balk)
  Geeske Mous, ( * 1839 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 263; huisnummer Balk 54
1859 - 1859 Anne Piers van der Meulen, kuiper ( * 1781 te Heerenveen)
1859 - 1869 Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 23 oktober 1822 te Gorredijk)
1864 - 1869 Willem Thijmens Verwer, ( * 12 mei 1845 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 263; volgnummer 244 / 231
1869 - 1879 Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 23 oktober 1822 te Gorredijk)
1869 - 1870 Willem Thijmens Verwer, ( * 12 mei 1845 te Woudsend)
1871 - 1875 Folkert Doesema, ( * 25 februari 1848 te Oudega W)
1875 - 1879 Bauke Johannes Betzema, ( * 3 september 1854 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 263
1879 - 1889 Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 23 oktober 1822 te Gorredijk)
1879 - 1887 Bauke Johannes Betzema, schoenmakersknecht ( * 3 september 1854 te Balk)
1879 - 1880 Yke Barteles Bosma, schoenmakersknecht ( * 4 maart 1862 te Grouw)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 52; huisnummer Balk 54
1890 - 1900 Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 30 september 1832 te Gorredijk); hoofd
1891 - 1892 Ids Munniks, zwager, schippersknecht ( * 29 mei 1873 te Wolsum)
1891 - 1891 Maria Jelles van der Muur, werkmeid ( * 9 december 1873 te Gorredijk)
1891 - 1891 Ynskje van der Goot, werkmeid ( * 8 december 1874 te Balk)
1893 - 1893 Jan Posthumus, schoenmakersknecht? ( * 16 februari 1872 te Oldemarkt)
1893 - 1894 Annie Veenstra, werkmeid ( * 3 oktoner 1872 te Gerkesklooster)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 54; huisnummer Balk 54 / 60
1900 - 1910 Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 30 september 1832 te Gorredijk)
1902 - 1903 Margje van der Lende, ( * 19 februari 1882 te Wolvega)
1908 - 1909 Hendrik Lambertus Dirksz, onderwijzer ( * 16 juni 1887 te Utrecht)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 60
1910 - 1919 Rinze Sipkes Boonstra
1919 - 1920 Bouwe Jacobs Faber
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 130; huisnummer Balk 60
1911 - 1919 Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker ( * 30 september 1832 te Gorredijk); hoofd
1911 - 191? Bouwe Jacobs Faber, machinist ( * 9 maart 1883 te Winsum); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 119; huisnummer Balk 60
  Bouwe Jacobs Faber, machinist ( * 9 maart 1883 te Winsum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 53; huisnummer Balk 59
1920 - 1930 Bouwe Jacobs Faber, machinist, winkelier ( * 9 maart 1883 te Winsum)
1921 - 1924 Jan van der Weg, ambtenaar ter secretarie ( * 11 oktober 1900 te Follega)
1921 - 1921 Tjisse Dijkstra, monteur ( * 17 september 1893 te St Annaparochie)
1924 - 1924 Jan Boomsma, metaaldraaier ( * 8 maart 1904 te Joure)
1925 - 1926 Baukje Boorsma, zonder beroep, nicht ( * 31 maart 1899 te Balk
1928 - 1929 Maaike Bouma, moeder ( * 1 april 1855 te Tzum)
1929 - 1930 Willem Adriaan Schippers, hoofd Ulo school ( * 22 augustus 1885 te Bruinisse)
1930 - 1930 Manus Mous rijwielhersteller ( * 28 september 1906 te Balk)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 52; huisnummer Balk 61
1930 - 1935 Manus Mous, rijwielhersteller ( * 28 september 1906 te Balk)
1931 - 1933 Johannes Antonius Damhuis, onderwijzer ( * 21 april 1911 te Hummeloo)
1932 - 1934 Johannes Hoekstra, kuiper ( * 20 mei 1907 te Wartena)
1935 - 1938 Geert Hettenga, viskoopman ( * 15 juni 1891 te Idskenhuizen)
 
1938 - 1941  
1941 - 1950 Willem Goosen Stoffels, groentehandel
1950 - 1959 Hendrik Bouma, groenteboer
195? - 196? Sytse Sonsma
1970 sloop
     
Anne Piers van der Meulen, kuiper
 
boelgoed Anne Piers van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1860
 
Marten Sipkes Boonstra, schoenmaker
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 mei 1854
Het gezin Boonstra woonde met nog een aantal andere gezinnen op het adres Balk 45 / 53, dat is het vierde pand van links op onderstaande foto. Vandaag de dag (2016) van Swinderenstraat 22 met de vestiging van de Etos. In 1859 werd het naastgelegen pand gekocht, dat tot 1920 in het bezit van de familie Boonstra bleef.
 
prentbriefkaart 003-127 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Dit was de Harichsterzijde aan het eind van de 19e eeuw. In het derde pand van links woonde het gezin van schoenmaker Marten Sipkes Boonstra, het huidige F.D. Hoekstraplein (2016), vanaf 1859.
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1875
In 1889 vertrekt Marten Boonstra met zijn ongehuwde dochter Marijke naar Zwolle. Zoon Dirk was daar predikant in de Oosterkerk. Marijke trouwt met de Zwolse koopman Zion Klinkert.
Rinze Sipkes Boonstra, de broer van Marten, gaat op dit adres in Balk verder als schoenmaker.
 
Rinze Sipkes Boonstra, schoenmaker
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 januari 1904
 
bron: Balkster Courant van 14 maart 1914
Dit pand aan de Harichsterzijde werd in 1919 verkocht aan Bouwe Faber, schoonzoon van Rinze Boonstra en Baukje Munniks.
 
Bouwe Faber, winkelier
 
 
 
rijwielhandel Manus Mous
 
opening winkel Manus Mous
bron: Balkster Courant van 3 november 1930
 
In 1930 begint Manus Mous met de verkoop van fietsen, naaimachines en wasmachines in dit pand aan de Harichsterzijde. De handel wordt in 1936 verplaatst naar een ander pand in de winkelstraat waar het bedrijf anno nu nog steeds actief is.
 
vishandel Geert Hettinga
 
 
 
groenteboer Willem Goosen Stoffels
 
Willem Goosen Stoffels
bron: Balkster Courant van 18 december 1948
 
In de jaren veertig van de vorige eeuw had Willem Stoffels op dit adres een groentewinkel. De familie is geëmigreerd naar Canada.
 
groenteboer Hendrik Bouma
 
Bouma groenten
bron: Balkster Courant van 6 november 1954
 
Zo rond 1950 neemt de uit Holwerd afkomstige Bouma de zaak over van Stoffels. Met zijn bakfiiets vol groenten, aardappels en fruit ging hij bij de deuren langs in Balk, kamp Wyldemerk en Sloten. De echte kleiaardappels werden met een vrachtwagen van de CBO uit Holwerd gehaald. In Holwerd werd er veel gekaatst en Bouma heeft mede de kaatsclub Cannegieter opgericht. Zo eind jaren vijftig verhuisd Bouma naar de overkant van de Luts. In de kosterwoning van de Doopsgezinde Kerk aan de Raadhuisstraat gaat hij verder met zijn groentewinkel.
 
foto 254-003 beschikbaar gesteld door Baukje Bouma
De familie Bouma op de stoep voor hun winkel.
 
foto 254-004 >>>
 
 
van swinderenstraat
foto 96.453 uit de beeldbank van cultureel erfgoed
Het lege pand in 1965
 
doorbraak
 
Thomas van der Weit van de firma Jongsma huurt het pand m.i.v. 24 februari 1964 van de gemeente Gaasterland voor f 5,- per week. Onduidelijk is hoelang.
 
Groenewoud
bron: Balkster Courant van 4 november 1967
De kruidenierswinkel van Jelle Groenewoud vond tijdelijk onderdak in het lege bouwvallige pand.
 
van swinderenstraat 24
foto 200-168 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
sloop van swinderenstraat 24 doorbraak
foto 200-006 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
<<< het pand is rond 1970 gesloopt
<<< foto 200-057 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
FD Hoekstraplein
eigen foto
Het F.D. Hoekstraplein in 2007
 
F.D. Hoekstraplein, oprichter Balkster Courant
 
Op vrijdag 15 juni 2007 zijn op het nieuw ingerichte F.D. Hoekstraplein twee plaquettes onthuld met daarop de teksten, één in het Fries en één in het Nederlands, van het gedicht Mei dat de dichter Herman Gorter schreef in 1889. Voor de plaquettes staat nu het beeldje van Herman Gorter dat voorheen langs de Luts stond vlak bij het oude raadhuis.
 
Herman Gorter
foto: Catrienus Meijer BC
 
Herman Gorter
foto: Johan Groenewoud
 
bron: Balkster Courant 24 mei 2012
foto gemaakt door Josha de Vries
 
Het plantsoen is al aardig begroeid in 2014.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-07-2023