van Swinderenstraat 16
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 38, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 40  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 269, huis, schuur, erf en grutterij  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 16 hisgiscode: 1058
eigenaren
eigenaar in 1715: Syger Tammes
eigenaar in 1729: Assel Feikes
eigenaar in 1758: mr. P.J. Sluiterman
eigenaar in 1768: Andries (Piiters) de Jong, collecteur
eigenaar in 1775: Minne Martens
eigenaar in 1786: Bernhardus Joannes Scrinerius, grietenij-secretaris
verkoop in 180?: Anne Jolles Vening, grietenij-secretaris
verkoop in 1808 aan: Jacob Johannes,
verkoop in 1809 aan: Jan Joekes Sterkenburg, brander te Camstraburen
verkoop in 1816 aan: Sijtse Arents, koopman, grutter te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Sijtse Arents, koopman te Balk
verkoop in 1843 aan: Arent Sijtse Arents, bijzitter te Balk 10/110
verkoop in 1845 aan: Christiaan Epkes Koersveld, grutter te Slijkenburg 16/157
verkoop in 1850 aan: Broer Kornelis Bouma landbouwer te Sloten en Rintje Kornelis Bouma huisman te Tjerkgaast
verkoop in 1850 aan: Wisse Piekes van der Meulen, herbergier te Huis ter Heide
verkoop in 1864 aan: Jelte Klazes Tromp te Harich
verkoop in 1864 aan: het dorp Balk
verkoop in ???? aan: jonkheer van Swinderen
verkoop in 1888 aan: Uilke de Haan, zadelmaker te Balk
verkoop in 1899 aan: Theresa Angela ten Brink te Balk en Angela Wilhelmina ten Brink te Sloten
verkoop in 1922 aan: Baukje Osinga, zonder beroep, weduwe van Jacob Symens de Jong
verkoop in 1926 aan: Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker te Balk
verkoop in 1954 aan: Jan Jongstra, juwelier te Balk
verkoop in 1990 aan: Arie de Koning, juwelier te Makkum
van Swinderenstraat 16
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

269 vernummerd in 1866 naar nummers 453 en 454
453 vernummerd in 1869 naar nummer 480
454 vernummerd in 1868 naar nummers 467,468,469, 470
468 vernummerd in 1869 naar nummer 479
470 vernummerd in 1869 naar nummer 480
479 vernummerd in 1921 naar nummers 983,984
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Fan Fryske Groun
uit Fan Fryske Groun 14 oktober 1927

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Het Heeren Logement
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1775
klik op de afbeelding voor een groter exemplaar
 
Het Heeren Logement
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1775
 
verkoop Heerenlogement
bron: Vriesche Courant van 18 januari 1808
 
verkoop Heerenlogement
bron: Vriesche Courant van 24 februari 1809
 
Heeren Logement
bron: Leeuwarder Courant van 9 oktober 1815
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1844
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1845
Een gruttersmolen is meestal een rosmolen, dat betekend dat de molen wordt aangedreven door een ros (paard). Dit type molen valt niet op. In de bijbehorende winkel werden grutten (gebroken graan) verkocht. Alleen in Kampen staat nog een volledig unieke rosmolen welke onderdeel uitmaakt van het Stedelijk Museum aldaar.
 
Christiaan Epkes Koersveld
bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1850
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1864
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 maart 1864
 
gevelsteen aanbesteding gevelsteen
  bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1889  
 
  verkoop van swinderenstraat 16
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 7 april 1899
 
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 3 juli 1926 >>>
 
 
 
 
 
 
bewoners
huisnummers: 1812- 1859 Balk 40; 1859 - 1910 Balk 48; 1911 - 1920 Balk 54; 1921 - 1930 Balk 52; 1931 - 1953 Balk 54; 1953 - heden van Swinderenstraat 16
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 Syger Tammes / Johannes Aukes; blad 75, nummer 38
1721 - 1725 Syger Tammes erven / Johannes Aukes; blad 105, nummer 38
1729 Syger Tammes erven / H???? ; blad 105, nummer 38
1730 Assel Feikes / Pieter Sjoerds; blad 105, nummer 38
1733 Assel Feikes / Pyter Smit & Twyntien Teekes; blad 105, nummer 38
1739 Assel Feikes / Harmanes Banningh; blad 105, nummer 38
1742 Assel Feikes / Wimk Sygers; blad 105, nummer 38
1745 - 1750 Assel Feikes erven / Yge Lykles; blad 105, nummer 38
1758 - 1766 mr. P.J. Sluiterman / zelfs; blad 105, nummer 38
1767 mr. P.J. Sluiterman en Andries Piiters / Andries Piiters; blad 105, nummer 38
1768 - 1774 Andries Piiters / zelfs; blad 105, nummer 38
  % Andries (Piiters) de Jong, collecteur
1775 Minne Martens / Hank?; blad 158, nummer 38
1777 - 1785 Minne Martens / Geert Jacobs; blad 158, nummer 38
1786 - 1787 secretaris B.J. Scrinerius / ledigh; blad 159, nummer 38
1788 - 1804 secretaris B.J. Scrinerius / zelfs; blad 159, nummer 38
  % Bernhardus Joannes Scrinerius (Schrinerius), secretaris grietenij Gaasterland
speciekohieren 1748 - 1806
1779 Geert Jacobs; blad 47, volgnummer 31
1786 Geert Jacobs, op nr 24 blad 46 alhier, huis ledig, schoorsteen dicht; blad 47, volgnummer 31
1786 Johannes Willems, op nr 124 blad 60 alhier, huis ledig, schoorsteen dich; blad 47, volgnummer 31
1799 - 1804 Bernhardus Joannes Scrinerius (Schrinerius); blad 47, volgnummer 31
1805 Anne Jolles Ve(e)ning; blad 47, volgnummer 31
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 40
1812 Jan Sterkenburg (de weduwe), Chastelair? = kastelein, volgnummer 192
1812 Joeke Jans Sterkenburg, 21 Ans
 
1812 Jan Joekes Sterkenburg op dit adres overleden, 62 jaar oud, kastelein van het Heeren Loogement
volkstelling 1829; blad 41, huisnummer Balk 40
1829 Sijtse Arends, koopman
volkstelling 1840; huisnummer Balk 40
1840 Sijtse Arends, grutter ( * te Balk)
1840 Eelkjen Ygrams Vermeulen, dienstmeid ( * te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 51, huisnummer Balk 40 / 48
1849 - 1850 Christiaan Epkes van Koersveld, grutter ( * 30 november 1817 te Spanga)
1850 - 1854 Wisse Piekes van der Meulen, grutter ( * 1797 te Joure); hoofd
1850 - 1859 Hiltje Wiegers van Eyck, wed. Wisse P. van der Meulen ( * 22 januari 1799 te Marssum); hoofd vanaf 1854
185? - 1854 Klaas Visser, gruttersknecht ( * 1823 te Workum)
185? - 1852 Wytske Bos, dienstbode ( * 1824 te Joure)
1852 - 1854 Baukje Fokkes de Boer, dienstbode ( * 1820 te Balk)
185? - 1858 Froukjen Tijsma, dienstbode ( * 1831 te Balk)
1858 - 1859 Reino Heiner, zonder ( * 4 maart 1839 te Langweer)
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 269, huisnummer Balk 48
1859 - 1864 Wouter Wisses van der Meulen, grutter ( * 19 december 1830 te Friens); hoofd
1859 - 1861 Lijsbert Harmens de Vos, ( * 25 januari 1840 te Balk)
1861 - 1862 Antje Gerrits van der Schaaf, ( * 9 april 1826 te Joure)
1862 - 1864 Simon Klazes Musch, ( * 5 december 1835 te Grouw)
1862 - 186? Aaltje Johannes Visser, ( * 10 januari 1841 te Joure)
1863 - 186? Baukje van Elselo, ( * 20 september 1844 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 480, volgnummer 255 / 242
1870 - 1880 waaglokaal
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 480, volgnummer 254 / 241
1871 - 187? Douwe Jans Draaijer, wagenaar ( * 19 mei 1832 te Harich)
1871 - Jentje Johannes Kemker, koperslagersknecht ( * 25 april 1846 te Workum)
1872 - 187? Jochum Porte, huisbediende ( * 25 maart 1820 te Britswerd)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 118; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 480
1880 - 1890 Michiel Siebes Visser, timmerman ( * 1 december 1824 te Sloten; hoofd
1880 - 1881 Anne Berends Coldeweijer, zonder beroep ( * 6 april 1805 te Gaasterland); hoofd
1880 - 1890 Lolkjen Douwes Rekers, wed. Anne Coldeweijer, zonder beroep ( * 8 feb. 1838 te Balk); hoofd vanaf 1881
1882 - 1889 Sierk Tjerks Boorsma, postbode ( * 3 april 1853 te Warga); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 45; huisnummer Balk 48
1890 - 1898 Uilke de Haan, zadelmaker ( * 21 juni 1855 te Dokkum); hoofd
1890 - 1899 Anna Maria Boerboom, weduwe Uilke de Haan ( * 17 oktober 1867 te Arhem); hoofd vanaf 1898
1890 - 1898 Hanso Henderikus Lemke, ( * 30 april 1866 te Rauwerd); inwonend
1897 - 1898 Hielkje ten Hoeve, dienstmeid ( * 25 oktober 1881 te Sint Johannesga); inwonend
1898 - 1898 Reintje van der Meulen, huishoudster ( * 30 maart 1857 te Harlingen); inwonend
1899 - 1899 Wijbren Hogerhuis, ( * 5 september 1869 te Woudsend); hoofd
1899 - 1900 Marianne Karolina ten Brink, ( * 20 november 1821 te Sloten); hoofd
1899 - 1900 Theresia Henriette ten Brink, zuster ( * 5 mei 1830 te Sloten); inwonend
1899 - 1900 Engela Wilhelmina ten Brink, nischt ( * 16 november 1859 te Sloten); inwonend
1899 - 1900 Ester Stoelinga, dienstbode, ( * 16 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 48; huisnummer Balk 48 / 54
1900 - 1910 Marianne Karolina ten Brink, ( * 20 november 1821 te Sloten)
1900 - 1910 Theresia Henriette ten Brink ( * 5 mei 1830 te Sloten)
1900 - 1910 Engela Wilhelmina ten Brink ( * 16 november 1859 te Sloten)
1900 - 1900 Ester Stoelinga, dienstbode ( * 16 juli 1871 te Mirns en Bakhuizen)
190? - 190? Johanna Pot, dienstbode ( * 4 augustus 1880 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 54
1911 - 1917 Marianne Karolina ten Brink
1918 - 1920 Engela Wilhelmina ten Brink
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 191, huisnummer Balk 54
1911 - 1918 Marianne Karolina ten Brink, zonder beroep ( * 20 november 1821 te Sloten); hoofd
1911 - 1912 Theresia Henriette ten Brink, zonder beroep ( * 5 mei 1830 te Sloten); zuster
1911 - 1920 Engela Wilhelmina ten Brink, zonder beroep ( 16 november 1859 te Sneek); hoofd vanaf 1918
191? - 1920 Theresia Angela ten Brink, zonder beroep ( * 15 januari 1858 te Sneek); zuster
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 47, huisnummer Balk 52
1921 - 1922 Theresia Engela ten Brink, winkeljuffrouw ( * 15 juni 1858 te Sneek); hoofd
1922 - 1926 Baukje Osinga, weduwe Jacob de Jong ( * 16 januari 1872 te Wier); hoofd
1922 - 1923 Maaike Kuperus, weduwe van Douwe Sijtsma, huishoudster ( * 30 oktober 1872 te Berlikum); inwonend
1926 - 1930 Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker ( * 6 juli 1878 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 46, huisnummer Balk 54
1931 - 1939 Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker ( * 6 juli 1878 te Balk)
 
1939 - 1954 familie Jurjen Dirks ten Brink
1954 - 1990 familie Jan Roelof Jongstra
1990- heden familie Arie de Koning
     
het Heeren Logement
 
Heerenlogement
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1810
De woning, Balk 74, die hier te koop wordt aangeboden is nu van Swinderenstraat 66
 
Heerenlogement
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1815
De koopman is Aaldert Jonker
 
grutter Wisse Piekes van der Meulen
 
overname van
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1859
 
overname door Woutrer Wisses van der Meulen
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1859
 
gruttersknecht gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 28 januari 1862
 
waaglokaal en dorpsherberg
 
Vanaf 1864 tot waarschijnlijk 1878 is het pand in gebruik geweest als waaglokaal van de gemeente Gaasterland. In 1878 is de nieuwe boterwaag aan de Lytse Side in gebruik genomen.
 
opening dorpsherberg
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1865
 
zadelmaker Uilke de Haan
 
zadelmaker Uilke de Haan
bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1892
 
zadelmaker Uilke de Haan
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1895
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1899
 
juwelier Jurjen Durks ten Brink
 
opening winkel Jurjen ten Brink
bron: Balkster Courant van 20 november 1926
 
Jurjen Durks ten Brink ten Brink
bron: Balkster Courant van 13 april 1929 bron: Balkster Courant van 10 augustus 1935
 
Weduwe ten Brink weduwe ten Brink
bron: Balkster Courant van 6 november 1948 bron: Balkster Courant van 20 november 1948
 
weduwe ten Brink
bron: Balkster Courant van 14 mei 1949
 
juwelier Jan Jongstra
 
Jongstra Jan Roelof Jongstra, geboren op 2 augustus 1923 in Wijckel, begint in 1952 in de steeg naast bakker Sloterdijk aan de Harichsterzijde met het repareren van horloges en uurwerken. Hij huurt één van de kleine woningen achter de rijwielhandel van Manus Mous. Nog datzelfde jaar koopt hij een pand aan de Raadhuisstraat naast de Rooms Katholieke kerk.
 
aankoop pand Raadhuisstraat
<<< bron: Balkster Courant Courant 1952
In 2009 werd in het huis aan de Raadhuisstraat een deel van het uithangbord gevonden. In 1952 gebruikt bij beide locaties. Op het bord aan de twee zijden de tekst "J.R. Jongstra horlogerie"
 
uithangbord
 
Voor zijn opleiding ging hij naar Zwolle. Dat was in die tijd 60 km op fiets vanuit Wijckel en ook weer terug. Op 19 juli 1954 trouwt Jan Jongstra met de uit Zwolle afkomstige Dinie Wessel. Samen gaan ze wonen in de van Swinderenstraat op nummer 16 waar de zaak in goud, zilver, en uurwerken is overgenomen van de weduwe ten Brink.
 
overname ten Brink
bron: Balkster Courant van ?? juli 1954
 
Jongstra
bron: Balkster Courant van 31 juli 1954
 
echtpaar Jongstra Mevrouw Jongstra verzorgde verkoopactiviteiten in de winkel terwijl Jan Jongstra de reparaties verrichte. Het echtpaar Jongstra hiernaast op de foto voor de winkel in de van Swinderenstraat met leerling en gezel L Brattinga. In augustus 1964 opent Brattinga een eigen zaak aan de Zilverstraat in Alkmaar.
 
Jongstra
bron: Balkster Courant van ?? ?? 1962
 
 
WHI tentoonstelling
foto 146-005
Stand bij de WHI-tentoonstelling in 1953 of 1957 in de oude ZWH garage aan de Wilhelminastraat
 
brand in 1960
bron: Balkster Courant van ?? ?? 1960
 
Jongstra
bron: Balkster Courant van ?? ?? 1962
 
gevelklok
 
voorgevel Jongstra
   
reparatie mevr Jongstra
Afbeeldingen uit een film uit de periode 1964 - 1966 gemaakt door Lubertus van Beek
 
van Swinderenstraat
bron: foto 201-96.451 beeldbank cultureel erfgoed
klik op bovenstaande afbeelding voor de winkelpui van juwelier Jongstra in 1965
 
J.R. Jongstra geslaagd
bron: Balkster Courant van ?? ?? 1968
 
verbouwingsopruiming verbouwing
bron: Balkster Courant van 14 september 1968 bron: Balkster Courant van 21 september 1968
 
heropening
bron: Balkster Courant van 23 november 1968
 
In het najaar van 1968 wordt het pand grondig verbouwd. Zowel het interieur als het exterieur krijgt een moderne uitstraling. De sleutel van de nieuwe winkel wordt overgedragen door mevrouw R. ten Brink - de Vries.
bron: Balkster Courant van 30 november 1968
 
opening door Jan Jongstra
foto 146-006
 
interieur interieur interieur
foto 146-026 foto 146-028 foto 146-027
Het interieur van de winkel na de verbouwing van 1968
 
personeel gevraagd
bron: Balkster Courant van 29 augustus 1970
 
Jan Jongstra medewerkers
foto-146-002 foto 146-003
 
advertentie
bron: Balkster Courant van 14 november 1970
 
Jongstrapartij
Jaarlijks organiseerde kaatsvereniging Cannegieter de "Jongstra"- partij. Juwelier Jongstra stelde hierbij de prijzen ter beschikking.
wedstrijdschema van 19 juni 1971
verslag van de wedstrijden op 3 juni 197?
 
Jan Jongstra voorgevel Jantje Hoekstra
foto 146-029 foto 146-025 foto 146-024
Jan Jongstra de voorgevel in 1977 Jantje Hoekstra poetste elke maandag
 
opening
bron: Balkster Courant van 27 mei 1982
Opening van de vergrote winkel in 1982
 
Jongstra
foto 146-009
Het interieur van de winkel op 18 oktober 1986
bovenstaande foto's en kranteknipsels zijn beschikbaar gesteld door de familie Jongstra
 
opheffing Jongstra opheffing Jongstra
bron: Balkster Courant 12 oktober 1989 bron: Balkster Courant 23 mei 1990
 
juwelier Arie de Koning
 
Arie de Koning
bron: Balkster Courant van 31 mei 1990
Arie de Koning
Er vindt een wisseling van de wacht plaats bij juwelier Jongstra in Balk. Jongstra zet er een punt achter. Het bedrijf wordt voortgezet door Arie de Koning (rechts) die samen met het echtpaar Jongstra voor deze gelegenheid op de foto werd gezet voor de juwelierszaak aan de Van Swinderenstraat.
 
juwelier de Koning Arie de Koning
bron: Balkster Courant 23 mei 1990
 
Arie de Koning
bron: Balkster Courant van 23 januari 2003
 
  Arie de Koning
Arie de Koning
bron: Balkster Courant 4 juni 2015
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-01-2024