van Swinderenstraat 11
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 34, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 35  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 276, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 11 hisgiscode: 1065
eigenaren
   
eigenaar in 1700: Eelco van Glinstra bron: floreencohier
eigenaar in 1715: De oud Grietman Glinstra
eigenaar in 1729: De heer Wijckel
eigenaar in 1758: De heer Grietman Rengers
eigenaar in 1797: Rengers en Burmania
eigenaar in 1800: Jakle Jans Poppes, winkelier / koopman
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk
verkoop in 1836 aan: Taeke Harmens Visser, bakker te Balk
verkoop in 1879 aan: Harmen Jans de Jong, koopman te Sloten
eigenaar in 1887: Harmen Jans de Jong, te Balk
verkoop in 1905 aan: dr. Jan Cornelis Tromp arts te Balk
   
   
   
   
   
   
   
voorgevel
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

276 vernummerd in 1864 naar nummer 444
444 vernummerd in 1908 naar nummer 844
woning gesloopt rond 1905, nu inrit garage
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
de situatie rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop Van Swinderenstraat
bron: Leeuwarder Courant van 9 september 1879
 
verkoop
verkoop aankondiging beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
door te klikken op bovenstaande afbeelding wordt de complete aankondiging zichtbaar
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Balk 35; 1859 - 1905 Balk 42; 1905 sloop
     
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1718 De oud Grietman Glinstra / de erven van vrouwe Ammama Viersen; blad 75, nummer 34, huizinge en hovinge
1721 - 1725 De oud Grietman Glinstra / de erven van vrouwe Ammama Viersen; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1729 - 1750 De heer Wijckel / zelfs; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1758 - 1774 De heer Grietman Rengers / zelfs; blad 104, nummer 34, huizinge en hovinge
1775 - 1785 De heer Grietman Rengers / zelfs; blad 157, nummer 34, huizinge en hovinge
1786 - 1795 De Gr. old Grietm. Rengers Erven / zelfs; blad 158, nummer 34, huizinge en hovinge
1797 - 1798 Rengers en Burmania / zelfs; blad 158, nummer 34
1799 huis ledig met een plak grond belast te Harich; blad 158, nummer 34
1800 - 1804 Rengers en Burmania / secretaris B.J. Scrinerius; blad 158, nummer 34 2e post, rest van stuk land te Harich
1800 - 1804 Jakle Poppes / Eibert Wierds (Stalma); blad 158, nummer 34
  % Eibert Wierds in 1798 getrouwd met Rinske Annes
speciekohieren 1748 - 1806
1804 pakhuis gebouwd in 1799 op een koud stee volgens specie cohier 1799
1805 Arend Pieters ( 2de post); blad 47 / volgnummer 27
1805 Willem Mulder (3de post); blad 47 / volgnummer 27
1805 Obbe Jacobs (Hofstra), gealimiteerd ( 4de post); blad 47 / volgnummer 27
1805 Dr. (Albert) Coopmans, (medecinea dokter 1804) (5de post); blad 47 / volgnummer 27
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 35
1812 Obe Jacobs, volgummer 86
1812 Berent Koerts, volgummer 123
1812 Arent Pieter Wildeboer, volgnummer 229
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 35
1812 Hendrik, zoon van Obbe Jacobs Hofstra en Bregtje Tjeerds van der Heide geboren op nummer 35
1821 Obbe Jacobs Hofstra overleden op nummer 35
(1817) - 1822 Berend Koerts Koets; schoenmaker
1821 Akke, dochter van Gerard Willem Reinking en Elisabeth Everts Vlink geboren op nummer 35
1823 Elisabeth Everts Vlink overleden op nummer 35
1828 Marten Baukes Zwanenburg, op nummer Balk 35
volkstelling 1829 blad 36, huisnummer Balk 35
1829 Hendrik Wiepkes Wiepkema, werkman
volkstelling 1829 blad 37, huisnummer Balk 35
1829 Sjoerd Tijsses Tijsma, werkman
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 35
1836 Jacobus, zoon van Frederik Franks Diepenbos en Beitske Hessels de Boer geboren op Balk 35
   
volkstelling 1840, huisnummer Balk 35
1840 Taeke Harmens Visser, bakker ( * 1799 te Sloten)
1840 Atte Hielkes Bouwman, bakkersknecht ( * Tjerkgaast)
1840 Hendrikje Gerrits Vellinga ( * Hindeloopen)
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 35
   
woningregister 1849 - 1859 blad 45; huisnummer Balk 35 / 42
1849 - 1859 Taeke Harmens Visser, bakker ( * 1799 te Sloten)
1852 - 1854 ??, dienstbode ( * 1828 te Gorredijk)
1852 - 1853 Anne Jans van Dijk, bakkersleerling ( * 19 augustus 1833 te Lemmer)
1853 - 1854 Sible Ages, bakkersleerling ( * 14 november 1834 te Lemmer)
1854 - 185? Jeen Jochems Donker, bakkersleerling ( * 4 december 1838 te Lemmer)
1857 - 185? Atte Siemens Knol, bakkersleerling ( * 23 september 1841 te Lemmer)
woningregister 1859 - 1869 blad 13; huisnummer Balk 42
1859 - 1869 Taeke Harmens Visser
   
  Sietske J Plug, ?? ( * 16 juni 1835 te Lemmer)
1859 - 1863 Sikke Tietema, ( * april 1845 te te Balk)
1859 - 1860 Cornelia P Visser, ( * 1 december 1848 te Balk)
1861 - 1862 Aaltje U Visser, ( * 28 september 1841 te Balk)
1862 - 1864 Hinke de Haan, ? ( * 1843 te Joure)
1863 - 1864 Johannes van der Schaaf, bakkersknecht ( * 25 november 1846 te Opsterland)
1864 - 1865 Hendrik Hendriksma, bakkersknecht ( * 2 februari 1842 te Hindeloopen)
1865 - 1866 Melle Pieters van der Meulen, bakkersknecht ( * 14 mei 1846 te Sloten)
1866 - 1867 Wiebren Pieters Klijnsma, bakkersknecht ( * 3 november 1850 te Sloten)
1869 - 1869 Symon Wielsma, bakkersknecht ( * 29 november 1846 te Schraard)
woningregister 1869 - 1879 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 444, volgnummer 249
1869 - 1879 Taeke Harmens Visser, bakker ( * 8 december 1799 te Sloten)
1869 - 1876 Symon Wielsma, bakkersknecht ( * 29 november 1846 te Schraard)
1869 - 1871 Grietje Cornelis Fortuin dienstmeid ( * 24 maart 1847 te Balk)
1870 - 1877 Geeske Hendriks Kuiper ( * 9 november 1850 te Balk)
1871 - 1873 Jacoba Jacobs Vermoten, ( * 3 juni 1852 te Sloten)
1874 - 1876 Eelkje Pieters Poppes, ( * 11 mei 1830 te Balk)
1876 - 187? Ybeltje Roelofs de Jong, ( * 1845 te Sloten)
1877 - 1879 Jitske Obbes Pranger, ( * te Oosterzee)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 164; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 444
1880 - 1890 Harmen Jans de Jong, koopman ( * 4 februari 1843 te Sloten)
1880 - 1884 Antje Stropsma, dienstbode ( * 13 januari 1857 te Joure)
1884 - 1886 Annigje Oordt, dienstbode ( * 4 juli 1854 te Nijega)
1886 - 1888 Hendrika Taconis, dienstbode ( * 6 mei 1856 te Aalsmeer)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 39; huisnummer 42
1890 - 1900 Harmen Jans de Jong, winkelier in kruiden ( * 4 februari 1843 te Sloten)
1890 - 189? Tjitske Bakker, dienstmeid? ( * 29 maart 1865 te Parrega)
189? - 189? Johanneske Schotanus, dienstmeid ( * 8 mei 1873 te Sondel)
189? - 1896 Aaltje Kouwenhoven, dienstmeid ( *17 december 1875 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 42; huisnummer 42 / vervallen
1900 - 190? Harmen Jans de Jong, winkelier in kruiden ( * 4 februari 1843 te Sloten)
  pand gesloopt  
Harmen Jans de Jong, kruidenierswaren
 
winkel Harmen Jans de Jong
foto 192-001 beschikbaar gesteld door Riekje Hajonides van der Meulen - de Jong
De winkel aan de Harichsterzijde in Balk waar Harmen Jans de Jong van 1879 tot juni 1905 zijn kruidenierswaren verkocht.
 
Van Swinderenstraat 11
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 14 september 1901
 
Harmen de Jong Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 24 mei 1902 bron: Balkster Courant 24 mei 1902
 
Harmen de Jong Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 4 oktober 1902 bron: Balkster Courant 11 oktober 1902
 
Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 16 mei 1903
 
Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 6 mei 1905
 
Harmen de Jong Harmen de Boer
bron: Balkster Courant 6 mei 1905 bron: Balkster Courant 6 mei 1905
 
Harmen de Jong
bron: Balkster Courant 6 mei 1905
 
 
 
zie verder: van Swinderenstraat 11 A 275
 
voorgevel 1962
foto 144-019 beschikbaar gesteld door Siemen de Jong
In 1956 is het originele siersmeedhekwerk verwijderd.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-08-2023