persoonlijke gegevens van Gerrit van der Sluis
Gerrit van der Sluis, geboren op 12 augustus 1850 te Warns, als zoon van Berend Meines van der Sluis, landbouwer te Warns, en Hetske Arends Schaper. Overleden op 24 november 1917 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
Jacob de Jong manufacturier 62 jaar wonende te Balk
Kerst Huisman koetsier 48 jaar wonende te Balk
Op 29 maart 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Tjiets Rinkes Haitjema, geboren op 28 februari 1851 te Rijs als dochter van Rinke Haitjes Haitjema, landbouwer te Mirns en Bakhuizen, en Sybrig Lieuwes Visser. Overleden op 11 september 1939 te Balk, 88 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Gerrit van der Sluis Tjiets Haitjema Gerrit van der Sluis en Tjiets Haitjema
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1894 bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1894
 
Tjiets Haitjema
bron: De Zondagsbode van 1 januari 1902
deel 1 - deel 2 - deel 3
 
Gerrit van der Sluis
Eerste steen gelegd op 12 augustus 1912 door het oudste kerkeraadslid Gerrit van der Sluis bij de bouw van de nieuwe pastorie van de Doopgezinde Gemeente aan de Meerweg 8 te Balk.
 
Tjiets Haitjema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 september 1939
 
Tjiets Haitjema Tjiets Haitjema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 13 september 1939 bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1939
 
De lêste fan de ‘Fine Menisten’. Hoewol de measten fan de oerbleaune leden fan de âlde gemeente al op jierren wiene, wiene der doch ek noch wol jongeren dy’t yn Balk bleaun wiene. Jongeren, dy’t stipe by elkoar sochten en fûnen, kontakten dêr’t ek wer houliken út fuort kamen en sa waard de âlde tradysje doch noch min of mear fuortset. De lêste, dy’t rjochtstreeks ôfstamde fan de âlde gemeente, en har der ek noch mei ferbûn fielde, wat û.o. útkaam yn de klean dy’t se droech, wie Tjiets Rinkes Haitjema, Tjiets van der Sluis- Haitjema yn de âlde klaaiing, de lêste fan de ‘Fine Menisten’ iennichst bern fan Rinke Haitjema en de jong ferstoarne Siebrig Visser. Tjiets Haitjema troude, al net sa jong mear, mei Gerrit v.d. Sluis. Se krigen gjin bern. Tjiets waard âld- se stoar yn 1939. Aldere Balksters ha har noch wol kend. Se herinnerje har as in yn har sels kearde, freonlike frou, ien mei in sobere styl fan libjen. Se wie net ûnbemiddeld; ferskillende ynstânsjes waarden yn har testamint betocht, wêr ûnder uteraard de meniste gemeente. Mei har dea kaam in ein oan in âlde, rike tradysje, in tradysje, dy’t allinnich noch yn neilitten geskriften trochlibbet ............... Jan Zantema, Balk
bron: Fan Klif en Gaast 2009-1
 
  Tjiets Haitjema
 
Tjiets Haitjema
bron: Algemeen Handelsblad van 19 september 1939
 
grafsteen op de begraafplaats bij de Hervormde Kerk te Sondel
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit van der Sluis 1850-1917  
     
woonadressen Tjiets Rinkes Haitjema
periode adres bron
1892 - 1894 Lytse Side 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 234
woonadressen Gerrit van der Sluis
periode adres bron
18??- 1894 Stavoren  
woonadressen familie van der Sluis
periode adres bron
1894 - 1900 Lytse Side 7 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 332; huisnummer Balk 234
1900 - 1910 van Swinderenstraat 12 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 44; huisnummer Balk 44 / 50
1911 - 1917 van Swinderenstraat 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 103; huisnummer Balk 50
1920 - 1920 van Swinderenstraat 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 39; huisnummer Balk 50
1921 - 1930 van Swinderenstraat 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 43; huisnummer Balk 48
1931 - 1939 van Swinderenstraat 12 bevolkingsregister 1931-1939 blad 42; huisnummer Balk 50
notariële acten
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Testament
- Tjiets Haitjema wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067, aktenr. 24 Repertoirenr.: 007071 d.d. 2 maart 1894
 
1894 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Testament
- Tjiets Haitjema wonende te Balk, gehuwd met Gerrit van der Sluis, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7067, aktenr. 62 Repertoirenr.: 007071 d.d. 17 november 1894
 
1918 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van Gerrit van der Sluis, geboren te Mirns en Bakhuizen 28 februari 1851
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096, aktenr. 101 Repertoirenr.: 007071 d.d. 8 juli 1918
 
1921 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Testament
- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van Gerrit van der Sluis, geboren te Mirns en Bakhuizen, 28 februari 1851
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7102, aktenr. 153 Repertoirenr.: 007107 d.d. 10 augustus 1921
 
1932 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Testament

-  Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Huis

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7117, aktenr. 1484 Repertoirenr.: 007121 d.d. 7 maart 1932
 
1932 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Jan Boelsma (slager) wonende te Sloten, schuldenaar

-  Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, schuldeiser

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7117, aktenr. 1596 Repertoirenr.: 007121 d.d. 25 november 1932
 
1932 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Testament

- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, vermeld

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7117, aktenr. 1607 Repertoirenr.: 007121 d.d. 16 december 1932
 
1933 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
-  Mientje Keuning (bakker) wonende te Balk, schuldenaar

- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, schuldeiser

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7118, aktenr. 1631 Repertoirenr.: 007121 d.d. 24 februari 1933
 
1935 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Roelof Kars Brouwer (huisarts) wonende te Anjum, schuldenaar
- Frans van den Bergh (huisarts) wonende te Leek, mede onderzetter

- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, schuldeiser

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7120, aktenr. 1937 Repertoirenr.: 007121 d.d. 14 februari 1935
 
1935 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Tjeerd Otter (veehouder) wonende te Wijckel, schuldenaar

- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, schuldeiser

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7120, aktenr. 1991 Repertoirenr.: 007121 d.d. 8 mei 1935
 
1935 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Lodewijk Albada (hoofd eener Bijzondere School) wonende te Gouda, schuldenaar

- Tjiets Haitjema wonende te Balk, weduwe van  Gerrit van der Sluis, schuldeiser

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7120, aktenr. 2017 Repertoirenr.: 007121 d.d. 19 augustus 1935
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-02-2020