Bouke Pieters Poppes
kadastrale legger: Balk 492 inschrijving hypotheken 2 register 69: 8 / 12
Grietje Wiggeles Jongsma
kadastrale legger: Balk ? inschrijving hypotheken 2 register 69: 27 / 17
Bouke Pieters Poppes, geboren op 10 juni 1814 op nummer 142 te Balk. .
Zoon van Pieter Baukes Poppes, koopman te Balk (1814), en Grietje Krijns Eppinga.
Overleden op 1 juni 1876 in wijk TW op nummer 26 te Franeker, wonende te Balk, 61 jaar oud.
Beroep: grossier in sterke dranken te Balk
aangifte geboorte op 11 juni 1814 aktenummer 28, getuigen:
Jacob Frankes Elsloo bakker 34 jaar wonende te Balk op nummer 141
Age Tjerks van der Feer schippersknecht 26 jaar wonende te Balk op nummer 143
aangifte ovwrlijden op 2 juni 1876 aktenummer 107, getuigen:
Pier Leeuwrik binnenvader 39 jaar wonende te Franeker
Abe Cuperus klerk 63 jaar wonende te Franeker
Op 11 december 1836 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Wiggeles Jongsma, geboren op 7 augustus 1817 te Oudega (HON).
Dochter van Wigle Rimmers Jongsma, boer wonende te Oudega (1817), en Jeltje Klazes Jansma.
Overleden op 5 juni 1870 op nummer 136b te Sloten, wonende te Sloten, 53 jaar oud.
Beroep:
aangifte geboorte op 9 augustus 1817 blad 68, getuigen:
Gerrit Gerrits Duiker veenbaas 43 jaar wonende te Oudega
Johan Christoffel van Hooren executeur 64 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 7 juni 1870 aktenummer 16, getuigen:
Hielke Meinzes de Vries zonder beroep 70 jaar wonende te Sloten
Jacob Tijsseling timmerknecht 32 jaar wonende te Sloten
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje, geboren op 16 juli 1838 op nummer 168 te Balk.
Op 25 oktober 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes van der Vaart, oud 26 jaar, geboren te Oudega (HON)
Zoon van Johannes Wybrens van der Vaart en Janke Jans Klijnstra.
Beroep:
aangifte geboorte op 16 juli 1838 blad 30 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 42 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
2. Pieter, geboren op 29 juli 1840 op nummer 52 te Balk.
Overleden op 6 november 1840 op nummer 52 te Balk, 14 weken oud.
aangifte geboorte op 30 juli 1840 blad 34, door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 november 1840 blad 15, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sybrnadus van Kessel koperslager 41 jaar wonende te Balk
3. Pieter, geboren op 6 februari 1842 op nummer 52 te Balk.
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 11 februari 1842
 
4. Grietje, geboren op 25 januari 1844 op nummer 52 te Balk.
Overleden op 24 mei 1844 op nummer 52 te Balk, oud 17 weken.
aangifte geboorte op 27 januari 1844 pagina B7 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Klaas Baukes Betsema kuiper 52 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 mei 1844 blad 7, getuigen:
Klaas Baukes Betzema kuiper 52 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 45 jaar wonende te Balk
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1844
 
5. Wiggle, geboren op 20 september 1845 op nummer 52 te Balk.
Overleden op 30 oktober 1845 op nummer 52 te Balk, 5 weken oud.
 
aangifte geboorte op 20 september 1845 pagina B45 door Bauke Pieter Poppes te Balk, getuigen:
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga brievenbesteller 32 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 30 oktober 1845 blad 16, getuigen:
Willem Jans Kuiper wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Sybrandus van Kessel koperslager 46 jaar wonende te Balk
bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1845
 
 
 
Bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1846
 
bauke Pieters Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1846
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Pieter Baukes Poppes 1785-1839 Bouke Pieters Poppes 1814-1876 Pieter Baukes Poppes 1842-
  broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Poppes
periode adres bron
1836 - 1839 Dubbelstraat 9 huisnummer Balk 168
1840 van Swinderenstraat 32 volkstelling 1840; huisnummer Balk 52
18?? - 1852 Sloten (frl) bevolkingsregister 1816 - 1926 blad 12; huisnummer 10
1852 - 18?? Hallum  
1859 Hallum trouwakte dochter Jeltje, Bauke Pieters Poppes onder curatele te Franeker
1867 - 1870 Balk trouwakte zoon Pieter, Bauke Pieters Poppes onder curatele te Franeker
1870 - 1870 Sloten (frl) bevolkingsregister Sloten 1816 - 1926 blad 285b; huisnummer 136b
     
eigendommen van Bauke Pieters Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
publ. verkoop
530,-
3 mei 1842
       
Balk
A
157
 
koopbrief
700,-
31 mei 1844
       
Een stoel in de kerk te Balk nr. 117
koopbrief
6,75
15 feb 1839
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1013, folio 8, nummer 12
eigendommen van Grietje Wiggeles Jongsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
257
00 04 00
      hypothecaire inschrijving 26 maart 1849, borderel overgeschreven 25/93 (12/21 = Bauke Jans van der Goot)
Balk
A
158
00 03 00
     
Balk
A
157
00 03 10
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1032, folio 27, nummer 17
notariële acten
 
1837 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van huis en tuin en steeg te Balk, koopsom fl. 2000,-
Zekere huizinge, schuur, erf en tuin benevens het massale eigendom van de steeg ten zuidwesten van het verkochte mede behorende aan Fredrik Wilhelm Fokke, thans in huur en gebruik bij den heer Wieger van Eijck gequoteerd met nummer 52 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 257 hebbende tot naastlegers ten noordoosten Fredrik Wilhelm Fokke en ten noordoosten de scheidsloot tussen Harich en Balk strekkende vanaf de Lutz tot aan genoemde scheidsloot
- Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker wonende te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in sterke dranken wonende te Balk, koper
Getuigen: Harmen Obbes Bosma agent van politie en Sjirk Jans Haga wolkammersknecht beide wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 112 d.d. 16 september 1837
 
 
 
1841 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530,-
Perceel 1 - kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 154, strekkende voor van de straat tot achter aan de Binge, naastlegers ten NO Johannes Thomas Trinks, ten ZW weduwe Albert Dirks Duijf, met huisnummer 130
openingsbod door Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk fl. 999,- , strijkgeld fl. 15,-
woning is niet verkocht, bij boedelscheiding in 1843 naar dochter Lykeltje
Perceel 2 - kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158, strekkende voor van de straat tot achter aan de Binge, naastlegers ten NO erven Jan Meinderts, ten ZW erven Rinke Pieters Wildeboer, met huisnummer 127
openingsbod door Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk fl. 334,- strijkgeld fl 10,-
door Gerlof Bockes de Vries koopman wonende te Balk verhoogd met fl. 81,-
door Bernard Heinrich Niehaus kleermaker wonende te Balk verhoogd met fl. 50,-
door Bauke Pieters Poppes grossier in wijn en sterke dranken verhoogd met fl. 65,-
uiteindelijke verkoopprijs fl. 530,-
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Getuigen: Harmen Obbes Bosma agent van politie te Balk, Frederik Taekes Hogendorff, tromslager te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
 
 
1844 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een pakhuis te Balk, koopsom fl. 700,-
Een pakhuis staande te Balk kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 157 = Raadhuisstraat 28 en 29
- Eelkjen Wigles Visser te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes Tromp, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, koopman te Balk, koper
Getuigen: Tjeerd Jans Nolles logementhouder te Woudsend en van Pieter Thibaudier tapper wonende te Balk.
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.7022: Aktenr 19 d.d. 9 mei 1844
 
 
 
1849 Sneek, notaris Carolus Johannes Jorritsma Provisionele en finale toewijzing
3 percelen vastigheden te Balk
- Grietje Wigles Jongsma, gehuwd met Bauke Pieters Poppes, wonende te Balk, verkoper voor zich en in kwaliteit
Bauke Pieters Poppes is geplaatst in het geneeskundig krankzinnigen gesticht te Deventer
- Bauke Jans van der Goot wonende te Balk, koper
perceel 1 - Een nette en sterke woonhuizinge met bergplaats, tuin en erve benevens den massale eigendom van de steeg ten zuidwesten staande en gelegen binnen Balk gequoteerd met nummer 52 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 257 zich strekkende vanaf de Lutz tot aan de scheidssloot tussen Harich en Balk. Strijkgeld fl. 20,-
- openingsbod door Kornelis Pieters Wildeboer timmerman wonende te Balk fl. 1550,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 25,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 10,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 1550,-
perceel 2 - Een huis met erf en tuin staande en gelegen te balk geqouteerd met nummer 127 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 158 zich strekkende van voor de straat tot achter aan de binge. Strijkgeld fl. 5,-
- openingsbod door Hermanus Duijf uurwerkmaker wonende te Balk fl. 547,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 35,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 582,-
perceel 3 - Een pakhuis staande mede te Balk geqouteerd met nummer 59 (?) ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 157. Strijkgeld fl 7,-
- openingsbod door Albert Duijf timmerman wonende te Balk fl. 666,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 100,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 1,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 766,-
Bij de finale veiling heeft Wouter Jonkman zich teruggetrokken omdat hij geen borg kon produceren en zal zijn verhogingen rechtstreeks aan verkoopster zal betalen.
Getuigen: Harmen Obbes Bosma veldwachter en Johannes Schaafsma kastelein beide wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119043 Repertoirenr.119069: Aktenr 23 & 31 d.d. 10 maart 1849
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2009 laatste wijziging: 22-02-2024