Hendrik Gijsbert Koelstra inschrijving register hypotheken 69: 109 / 213
Hendrik Koelstra, geboren op 24 augustus 1872 te Het Meer, als zoon van Gijsbert Hendriks Koelstra en Jitske Jans Vos. Overleden op 26 november 1950 te Sneek, 78 jaar oud. Bankwerker, fabrikant te Balk.
beroep: bankwerker, fabrikant te Balk
 
1. ) Op 2 januari 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Geeltje van Hout, geboren op 6 april 1872 te Harich, als dochter van Johannes van Hout en Zwaantje Klazes Hylkema. Overleden op 4 juli 1915 te Balk, 43 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Zwaantje, geboren op 25 december 1896 te Balk. Overleden aan de Spaanse griep op 28 januari 1919 te Balk, 22 jaar oud.
Zwaantje Koelstra  
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1919
 
foto 350-003 beschikbaar gesteld door de Hendrik Koelstra
2. Anke, geboren op 11 augustus 1898 te Balk. Overleden aan de Spaanse griep op 12 december 1918 te Balk, 19 jaar oud.
Anke Koelstra  
bron: Leeuwarder Courant van 13 december 1918
 
foto 350-004 beschikbaar gesteld door de Hendrik Koelstra
3. Gijsbert, geboren op 23 oktober 1899 te Balk.
4. Johanna Syberta, geboren op 13 april 1901 te Balk. Overleden op 12 april 1981 te ?, 80 jaar oud. Op 4 januari 1923 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Adrianus Antonie Kranenburg, onderwijzer, 23 jaar oud, geboren te Koudekerk, als zoon van Adrianus Kranenburg en Jakoba Vis.
5. Jitske, geboren op 22 april 1904 te Balk. Onderwijzeres nuttige handwerken te Balk. Op 3 april 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Lykle Lyklema, 24 jaar oud, onderwijzer te De Bilt, geboren te Woudsend als zoon van Bauke Lyklema en Sijtske de Boer. Overleden op 14 september 1981 te Santpoort, 77 jaar oud.
6. Johannes, geboren op 25 oktober 1905 te Balk. Wonende te Amstelveen (1935-1982). Op 28 juni 1935 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johanna Maria Laurentia Boersma, 25 jaar oud, wonende te Harich, geboren te Stad Vollenhove, als dochter van Lubbert Boersma, predikant te Harich (1931-1942), en Jeanne de Jonge. Overleden op 9 november 1982 te Amstelveen, 77 jaar oud
Hendrik Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1935
7. Jan, geboren op 3 november 1907 te Balk. Op 27 september 1932 getrouwd in de gemeente Apeldoorn met Trijntje de Haan, 24 jaar oud, geboren te Balk, als dochter van Tjitte Fongers de Haan, kleermaker te Balk en Grietje Blom. Overleden op 12 april 1973 te Sneek, 65 jaar oud.
8. Antje Hielkje Ida, geboren op 6 april 1910 te Balk. Onderwijzeres te Balk, Burum, Oudega (W). Op 17 juli 1942 getrouwd in de gemeente ? met Abraham Roukema, melkboer te Oudega (W), geboren te Oudega (W), als zoon van Yde Jans Roukema en Sipkjen Bouwma. Overleden op 5 juni 1999 te Oudega (W), 89 jaar oud.
Ida Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 29 september 1954
 
9. Elisabeth, geboren op 25 november 1911 te Balk. Op 27 februari 1950 getrouwd in de gemeente ? met Gijsbert Twijnstra, 49 jaar oud, geboren te Oudemirdum, als zoon van Sjerp Twijntra, bakker te Oudemirdum, en Lijsbeth Koelstra. Overleden op 3 oktober 1983 te Sneek, 71 jaar oud.
10. Klaas. geboren op 3 maart 1914 te Balk. Overleden op 14 juli 1944 te Sneek, 30 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Koster.
 
Klaas Koelstra  
bron: Leeuwarder Courant van 7 augustus 1944
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1997
foto 350-017 beschikbaar gesteld door de Hendrik Koelstra
Op de foto Klaas Koelstra circa 14 jaar oud, staande met zijn fiets op de Meerweg met op de achtergrond de fabriek van zijn vader aan de Lytse Side in Balk.
Klaas Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1936
Klaas Koelstra was leider van een distributiekantoor. Herv. Behoorde tot de LO-Sneek. Hij bemoeide zich vooral met de huisvesting van onderduikers. Koelstra is dodelijk in het achterhoofd geschoten tijdens de Sneker Bloednacht als vergeldingsmaatregel voor de liquidatie van de NSKK‘er Geale van der Kooij. Begraven op de algemene gemeentelijke begraafplaats te Sneek, perk I, nr. 4627. Zijn naam staat vermeld op een houten gedenkpaneel in het Oosterkoor van de hervormde Martinikerk in Sneek.
Meer over Friese oorlogsslachtoffers als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is te vinden in het boek "Een laatste saluut" geschreven door Jack Kooistra. Ook kan op de website www.eenlaatstesaluut.nl gezocht worden.
 
Op 24 september 2007 werd een herinneringplaquette onthuld op het oorlogsmonument bij de Grote of Martinikerk te Sneek. Klik op de afbeelding voor het verhaal van de Sneker Bloednacht
bron: www.wikiwand.com
 
2. ) Op 28 augustus 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wilhelmina de Jong, geboren op 24 december 1871 te Balk, als dochter van Cornelis Willems de Jong en Froukje Tjeerds Visser. Overleden op 13 september 1937 te Sneek, 65 jaar oud.
 
 
 
familie Koelstra
foto 350-017 beschikbaar gesteld door de Hendrik Koelstra
Het voltallige gezin Koelstra in 1915 voor hun woning aan de Pypsterstikke in Balk.
v.l.n.r.: Johannes (*1905), Anke (*1898), Jan (*1907), Hendrik Koelstra, Zwaantje (*1896), Elisabeth (Betsje) (*1911), Geeltje van Hout, Gijsbert (*1899), Klaas (*1914), Ida (*1910), Johanna Syberta (Joke) (*1901), Jikke (Jitske) (*1904)
 
foto 315-144 foto 315-145
Hendrik Koelstra Geeltje van Hout
 
Hendrik Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 23 september 1912
 
Hendrik Koelstra Hendrik Koelstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 september 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 oktober 1912
 
Hendrik Gijsberts Koelstra Hendrik Gijsberts Koelstra
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1913 bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 augustus 1913
 
 
Hendrik Koelstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 januari 1915
Het college van zetters was een gemeentelijk bestuurslichaam in Nederland dat tot taak had de burger te beschermen tegen de macht en mogelijke willekeur van de fiscus. Het college is in 1808 opgericht en heeft bestaan tot 1914.(?)
In 1806 werd in Nederland een nieuw belastingstelsel ingevoerd. Vanaf toen golden in alle provincies, steden en dorpen dezelfde belastingen, die op dezelfde voet en tegen dezelfde tarieven werden geheven. Er werd een nationale belastingdienst opgericht die tot taak had de belastingen te heffen en te innen. In 1808 werd bepaald dat in elke gemeente een college van zetters moest worden opgericht dat in samenwerking met de inspecteur de omslag van de vooraf vastgestelde gemeentelijke grondbelastingschuld over de grondeigenaren moest vaststellen. Vanaf 1813 behoorde ook het vaststellen van de personele belasting tot hun taak.
Tot zetters werden belastingplichtige ingezetenen benoemd die goed op de hoogte waren van de plaatselijke situatie en van de persoonlijke omstandigheden van de belastingschuldige. Iedere zetter kreeg een deel van het grondgebied van de gemeente toegewezen en was voor zijn sectie verantwoordelijk voor het omslaan van de grondbelasting over de grondeigenaren en het vaststellen van de verschuldigde personele belasting. Hij deed dat in samenwerking met de inspecteur van de directe belastingen en de plaatselijke ontvanger. De burgemeester stond ambtshalve aan het hoofd van het college van zetters. Bij hem kon men ook in beroep gaan.
bron: nl.wikipedia.org/wiki/College_van_zetters
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1915
 
Hendrik Koelstra
bron: archief De Bolster
Hendrik Koelstra was van ??? tot ??? secretaris van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel
 
foto 315-120
Wilhelmina de Jong
foto's beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gijsbert Hendriks Koelstra 1841-1902 Hendrik Gijsberts Koelstra 1872-1950 Gijsbert Koelstra 1899-1971
  Jan Gijsberts Koelstra 1885-1964 Adrianus Kranenburg 1899-1982
    Jitske Koelstra 1904-1981
     
woonadressen familie Koelstra
periode adres bron
1896 - 1900 Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 304; huisnummer Balk 210
1900 - 1910 Dubbelstraat 10 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 299; huisnummer Balk 210 / 327
1910 - 1914 Dubbelstraat 10 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 327 / 352
1914 - 1920 Pypsterstikke 5 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 19
1921 - 1930 Pypsterstikke 5 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 14; huisnummer Balk 17
1931 - 1934 Pypsterstikke 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 16; huisnummer Balk 19
1934 - 19?? Sneek Anjelierstraat 4
eigendommen van Hendrik Koelstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
667
 
1/2 bij koopacte
600,-
18 oct 1902
       
Balk
A
668ged
         
Balk
A
887ged
 
1/2 bij koopacte
88,-
12 aug 1916
       
Balk
A
958ged
         
Balk
A
966ged
 
1/2 bij koopacte
548,-
3 jun 1920
       
Balk
A
967ged
         
Balk
A
799ged
 
scheiding
7 oct 1920
       
Balk
A
964
         
Balk
A
799ged
 
scheiding
11 oct 1920
       
Balk
A
964
         
Balk
A
831
 
koopacte
3000,-
19 jun 1922
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 213
notariële acten
 
1902 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Borgtocht
- Johannes Tijsses van Hout wonende te Balk, vermeld
- Hielke Hielkema wonende te Harich, vermeld
- Credietvereniging, vermeld
- Hendrik Koelstra wonende te Balk, vermeld
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 aktenummer 00173 d.d. 27 oktober 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 juni 2016 laatste wijziging: 8-02-2024