persoonlijke gegevens van Hendrik Jongsma, centrifugist, winkelier
Hendrik Jongsma, geboren op 16 december 1886 te Wijckel als zoon van Sietze Piers Jongsma, botermaker te Balk, en Grietje Veldman. Overleden op 14 december 1964 te Balk, 77 jaar oud.
Op 20 mei 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Duttje Stegenga, geboren op 18 juni 1888 te Nijemirdum als dochter van Johannes Stegenga, koemelker te Nijemirdum, en Hylkje de Wilde. Overleden op 23 oktober 1975 te Balk, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sietze, geboren op 20 augustus 1912 te Balk. Loopknecht (1921), Venter (1931 Koudum), winkelier (1933 Den Haag) Overleden op 30 oktober 1989 te Balk, 77 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Hoekstra.
Het gezin woont aan de Gaaikemastraat 44 in Balk. Van 1947 tot 1977 assurantie kantoor. En 18 jaar lang beheerder van de Nederlandse Middenstandsbank in Balk. Van 1953 - 1983 bode voor begrafenisvereniging De Laatste Eer in Balk. Organist in de Gereformeerde kerk in Balk.
 
2. Johannes, geboren op 7 december 1916 te Balk. Bakker (1935 Idskenhuizen; 1937 Wartena). Overleden op 29 maart 1993 te Balk, 76 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Antje Bakker.
Johannes neemt in 1946 de galanteriezaak aan de Van Swinderenstraat 30 te Balk over van zijn vader.
 
3. Bauke, geboren op 13 mei 1922 te Balk.
4. Hielkje, geboren op 15 april 1927 te Balk. Overleden op 27 februari 2006 te Balk, 78 jaar oud. Op 4 oktober 1951 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Thomas van der Weit geboren op 12 mei 1928 te Blija.
Gaat in 1951 verder met de meubeltak van de firma Jongsma aan de Van Swindersntraat 20 te Balk.
 
5. Pier, geboren op 14 juni 1932 te Balk. Overleden op 17 maart 2004 te Balk, 71 jaar oud. Getrouwd met Hennie de Boer.
Gaat in 1951 verder met de meubeltak van de firma Jongsma als meubelmaker stoffeerder aan de Van Swindersntraat 38 te Balk.
 
 
 
ondertrouwkaart
 
 
1914 Belgische vluchtelingen
foto 181-001 beschikbaar gesteld door Hennie Jongsma
Hendrik Jongsma met de hand op de schouder van Duttje Stegenga met drie Belgische soldaten, twee onbekende vrouwen en een kind, waarschijnlijk zoon Sietze, op de stoep van Balk 227, nu Raadhuisstraat 65.
 
gezin Hendrik Jongsma
foto 111-021 beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
zittend: Hendrik Jongsma en Duttje Stegenga, op de kinderstoel: Pier
staand v.l.n.r. Sietze, Bauke, Johannes, Hielkje
 
Hendrik Jogsma en Duttje Stegenga
foto 111-002 beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
Hendrik Jongsma en Duttje Stegenga
 
woonadressen familie Jongsma
periode adres bron
1912 - 1915 Raadhuisstraat 65 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; nummer 227 / 263
1915 - 1920 van Swinderenstraat 30 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; nummer 65
1920 - 1930 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 59; huisnummer Balk 64
1931 - 1939 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 57; huisnummer Balk 66
     
eigendommen van Hendrik Jongsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
518
 
koopacte
3380,-
26 oct 1915
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 498
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing. Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1199
- Trijntje Martens van der Goot te New Haven (Noord  Amerika), weduwe van Gerrit Hanzes van der Veer, verkoper
- Bauke Lyklema te Balk, verkoper
- Cornelis Jaarsma, gehuwd met Gettje de Boer, verkoper,  tevens als voogd over Jitske, Harmen en Sjoukje de Boer
- Siebren de Boer te Rabine USA, verkoper
- Annigje Smit te Harich, weduwe van Bouwe Sybrens de Boer,  verkoper
- Douwe Jaarsma te St. Nicolaasga, gehuwd met Pietertje de  Boer, verkoper
- Hendrikje de Boer te Goingarijp, verkoper
- Eize de Jong te Nijemirdum als toeziend voogd
- Femme Aukes de Vries te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Bosma te Balk, verkoper
- Hendrik Kortekamp te Balk, verkoper
- Hendrik Jongsma te Balk, inhouder
- Bokke Lyklema te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Klaas Wolthuizen te Pingjum, koper
- Hendrik Albada te Balk, koper
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 109 en 118 d.d. 24 september 1915
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Hendrik Jongsma te Balk, debiteur
- Age Hofstra te Balk, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 135 d.d. 8 november 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 januari 2013 laatste wijziging: 11-11-2020