persoonlijke gegevens van Sigefridus Wybrens IJlstra, uurwerkmaker te Balk
Sigefridus Wybrens IJlstra, geboren op 27 augustus 1840 te Sneek, als zoon van Wybren Sjoukes IJlstra, uurwerkmaker te Lemmer, en Josina Noyon van Rygersma. Overleden op 17 november 1915 te Balk, 75 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 november 1915 aktenummer 085, getuigen:
Halbe Doele koperslager 65 jaar wonende te Balk
Jan Doele timmerman 40 jaar wonende te Balk
Op 18 augustus 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Duttje Hinnes Visser, geboren op 12 maart 1837 te Harich op nummer 46, als dochter van Hinne Haitjes Visser en Tettje Aukes (Sakes) Visser. Overleden op 20 december 1903 te Balk, 66 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 maart 1837 aktenummer B 14, getuigen:
Johannes Hulshof scheepstimmerman 33 jaar wonende te Harich
Lieuwe Klazes Visser huisman 32 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 21 december 1903 aktenummer 089, getuigen:
Jelle de Vries koperslager 61 jaar wonende te Balk
Jurjen Teernstra logementhouder 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Wybren, geboren op 12 juli 1869 te Balk. Overleden op 28 april 1942 te ?, 72 jaar oud. Op 7 oktober 1908 getrouwd in de gemeente Enkhuizen met Geertje Scholten, 30 jaar oud, geboren te Enkhuizen als dochter van ? en ? (11 juni 1878-28 nov 1959)
aangifte geboorte op 13 juli 1869 aktenummer 87 door Sigefidus IJlstra, winkelier, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 59 jaar wonende te Balk
Bauke Klazes Betzema kuiper 28 jaar wonende te Balk
Wybren werd in 1891 benoemd tot onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Harich. In 1900 vertrekt hij naar Glanerbrug in Twente. Rond 1916 woont hij in Enkhuizen.
In een schoolschrift van rond 1900 worden aantekeningen, gemaakt door Wybren IJlstra, gevonden over de Balkster Mennisten. Deze aantekeningen zijn deels gepubliceerd in het Algemeen Doopsgezind Weekblad. In de Leeuwarder Courant van 19 augustus 1969 wordt aandacht besteedt aan deze publicatie.
 
Wybren Sigefridus IJlstra Wybren Sigefridus IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1891
 
Wybren Sigefridus IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 13 okt 1890 bron: Leeuwarder Courant van 31 juli 1900
 
2. Fettje, geboren op 4 januari 1872 te Balk. Op 24 december 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hedzer Johannes Krol, oud 36 jaar, geboren te Tietjerk als zoon van Johannes Hedzers Krol en Antje Hermanus Inia.
aangifte geboorte op 4 januari 1872 aktenummer 001, winkelier, getuigen:
Foppe Schram koopman 35 jaar wonende te Balk
Pier Tijsses Piersma koopman 32 jaar wonende te Balk
3. Antje, geboren op 17 april 1874 te Balk.
aangifte geboorte op 17 april 1874 aktenummer 048, winkelier, getuigen:
Frederik Harmens van der Schuit timmerman 63 jaar wonende te Balk
Teunis Klazes Betsema kuipersknecht 40 jaar wonende te Balk
4. Hinne, geboren op 27 december 1876  te Balk. Overleden op 20 juni 1955 te ?, 78 jaar oud. Op 9 mei 1903 getrouwd in de gemeente Baarderadeel met Aafke Molles Eisma, oud 29 jaar, geboren te Bozum als dochter van Molle Eises Eisma en Martha Doekes Harkema.
aangifte geboorte op 27 december 1876 aktenummer 175, winkelier, getuigen:
Bauke Klazes Betsema kuiper 35 jaar wonende te Balk
Watze Philippus de Wolf kleermaker 27 jaar wonende te Balk
 
 
 
Sigefridus Wybrens IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1867
 
Sigefridus Wybrens IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 1867
 
jubileum jubileum
bron: Leeuwarder Courant van 16 augustus 1892 bron: Leeuwarder Courant van 23 augustus 1892
 
Duttje Hinnes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 22 december 1903
 
foto 315-170 beschikbaar gesteld door de familie van Hout
 
Duttje Visser Sigefridus Wybrens IJlstra
bron: Balkster Courant van 26 december 1903 bron: Leeuwarder Courant van 20 november 1915
 
 
 
25-jarig jubileum
bron: Leeuwarder Courant van 5 februari 1886
Sigefridus IJlstra was, waarschijnlijk als uurwerkmaker, werkzaam bij de goud- en zilversmederij van de familie Drijfhout
 
Sigefridus Wybrens IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 14 februari 1896
 
Sjouke Wybrens IJlstra (1778-1822), uurwerkmaker te Sneek
 
Sjouke Wybrens IJlstra De grootvader van Sigefridus Wybrens IJlstra was de bekende uurwerkmaker Sjouke Wybrens IJlstra uit Sneek. Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek is in het bezit van de staande klok gemaakt in 1799 door hem. Op 21 december 1822 komt de klokkenmaker op dramatische wijze om het leven. Hij en zijn knecht rijden in een wak in de Gonrypsterpoel onderweg naar Gorredijk. staande klok
 
bronnen:
www.friesscheepvaartmuseum.nl
www.verenigingrembrandt.nl
www.verreverwanten.nl
 
<<< Sjouke Wybrens IJlstra
 
Sjouke Wybrens IJlstra
bron: Leeuwarder Courant van 24 december 1822
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sigefridus IJlstra 1840-1915  
     
woonadressen familie IJlstra
periode adres bron
1862 - 1867 van Swinderenstraat 58 woningregister 1859 - 1869 blad 29; huisnummer 78
1867 - 1869 van Swinderenstraat 63 woningregister 1859 - 1869 blad 31; huisnummer 82
1869 - 1879 van Swinderenstraat 63 woningregister 1869 - 1879 blad 45; kad.gemeente Balk sectie A nummer 236
1880 - 1890 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 48; kad.gemeente Balk sectie A nummer 236
1890 - 1900 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 86; huisnummer 82
1900 - 1910 van Swinderenstraat 63 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 96; huisnummer 82 / 104
1910 - 1916 van Swinderenstraat 63 register van huisnummers 1910 - 1920 blad 7; huisnummer 104
eigendommen van Sigefridus Wybrens IJlstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
De overdracht in 1867 is niet ingeschreven in het hypothekenregister
notariële acten
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma   Inventaris
- Obe Haitjes Visser te Balk, executeur testamentair
- Grietje Klazes Visser, in leven weduwe van Haitje Hantjes  Visser, erflater
- Duttje Hinnes Visser te Balk, enige erfgenaam
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7040  Repertoirenr.: 17 d.d. 28 februari 1867
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf en steeg te  Balk, koopsom fl. 3324
- Tettje IJlstra te Amsterdam, gehuwd met Hedzer Johannes  Krol, verkoper
- Antje IJlstra te Bozum, verkoper
- Wybren IJlstra te Enkhuizen, verkoper
- Hedzer Johannes Krol te Amsterdam, gehuwd met Tettje  IJlstra, verkoper
- Hinne IJlstra te Bozum, verkoper
- Hendrik de Roest te Hemelum, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 8 en 11 d.d. 12 januari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 november 2013 laatste wijziging: 7-11-2020