persoonlijke gegevens van Age Hofstra
Age Hofstra, geboren op 17 oktober 1857 te Balk als zoon van Sipke Sietzes Hofstra, wagenmakersknecht te Balk, en Meintjen Ages de Vries. Overleden op 13 mei 1937 te Balk, 79 jaar oud.
Zilversmidsknecht te Balk (1879, 1880,1882), goud- en zilversmid te Balk (1909)
aangifte geboorte op 19 oktober 1857 blad 60, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 38 jaar wonende te Balk
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 59 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 mei 1937 aktenummer 40, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 64 jaar wonende te Balk
1. ) Op 1 juni 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fokeltje Piersma, geboren op 13 maart 1859 te Balk als dochter van Jan Piers Piersma, schippersknecht te Balk, en Hotske Sipkes van Dam. Overleden op 28 mei 1926 te Balk, 67 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 maart 1859 aktenr. 31 door Jan Piers Piersma sjouwerman te Balk, getuigen:
Sybren de Jong koopman 49 jaar wonende te Balk
Gerrit Tjerks de Koe timmerknecht 34jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 mei 1926 aktenummer 39, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sipke, geboren op 26 september 1879 te Balk. Overleden op 3 maart 1880 te Balk, 5 maanden oud.
aangifte geboorte op 27 september 1879 aktenr. 143 door Age Hofstra zilversmidsknecht te Balk, getuigen:
Jan hendriks Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Halbe Jans Doele timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
2. Hoatske, geboren op 8 november 1880 te Balk. Overleden op 18 december 1963. Op 6 november 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan de Groot, oud 27 jaar, geboren te Workum als zoon van Auke de Groot en Tjaltje Bosch.
aangifte geboorte op 8 november 1880 aktenr. 164 door Age Hofstra zilversmidsknecht te Balk, getuigen:
Jan hendriks Doele aanspreker 72 jaar wonende te Balk
Halbe Jans Doele timmerknecht 30 jaar wonende te Balk
3. Meintje, geboren op 7 augustus 1882 te Balk. Zonder beroep te Balk. Overleden op 7 januari 1909 te Sneek, 26 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 9 augustus 1882 aktenr. 121 door Age Hofstra zilversmidsknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Feenstra zilversmidsknecht 56 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra zilversmidsknecht 41 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 13 mei 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Johanna Gorter, geboren op 23 september 1888 te Sneek, als dochter van Hendrik Gorter, snippelsmaker, en Rinske Schoonhoven. Overleden op ?augustus 1971 te Haarlem, 83 jaar oud. (een snippel = reepje gesuikerde schil van een sinaasappel)
Uit dit huwelijk:
1. Sipke Age, geboren op 29 augustus 1929 te Balk. Overleden op 10 mei 2003 te Haarlem, 73 jaar oud. Ongehuwd.
2. Hendrik Rinze, geboren op 29 februari 1932 te Balk. Overleden op 6 maart 2018 te Heemstede, 86 jaar oud. Op 29 september 1960 getrouwd in de gemeente Haarlem met Irene Andréa. Uit dit huwelijk: Ronald Gerard en Jolanda Irene.
 
 
 
Age Sipkes Hofstra
bron: www.zilverstudie.nl
 
Age Hofstra en Fokeltje Piersma
foto 367-001 beschikbaar gesteld door Ron Hofstra
Fokeltje Jans Piersma en Age Sipkes Hofstra
 
Age Hofstra Age Hofstra
foto 367-002 beschikbaar gesteld door Ron Hofstra foto 367-003 beschikbaar gesteld door Ron Hofstra
goud- en zilversmid Age Sipkes Hofstra
 
Age Hofstra
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1910
In 1910 werd Age Hofstra benoemd als bestuurslid in het ziekenfonds "Onderling Hulpbetoon" te Balk. Hij bleef tot zijn overlijden in 1937 actief in het bestuur. De laatste jaren als voorzitter.
 
Age Hofstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 augustus 1914
 
Age Hofstra
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 158-125
brief dd 25 augusutus 1914: blad 1 / blad 2 brief dd 28 augustus 1914; blad 1
 
Age Hofstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 december 1917
 
Age Hofstra
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 165-132
 
Age Hofstra en Johanna Gorter
foto 367-001 beschikbaar gesteld door Ron Hofstra
Age Hofstra, Sipke Age, Hendrik Rinze, Johanna Gorter
 
Age Sipkes Hofstra  
perceel I
Wilhelminastraat 76
Douwe Feite de Vries (*1898) huurde de boerenhuizing op Lorbuorren van Age Hofstra. Gekocht in 1935 voor fl 10701,86 Veehouder en veehandelaar Marten Reen werd in 1939 de nieuwe eigenaar.
 
perceel II
 
 
perceel III
Van Swinderenstraat 8
Is de winkel aan de Harichsterzijde.
 
perceel IV
Pypsterstikke (5-11) 1
Huurders waren letterzetter Arend de Vries (*1913) en los arbeider Hendrik Jongstra (*1878)
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1937
 
 
 
Age Hofstra
bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1937
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sipke Sytzes Hofstra 1829-1875 Age Sipkes Hofstra 1857-1937  
Jan Piers Piersma 1823-1876 Sietze Sipkes Hofstra 1859-1936  
  Sipke Sipkes Hofstra 1863-1937  
woonadressen familie Age Sipkes Hofstra
periode huidig adres bron
1879 - 1890 Westein 21-26 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 126; kad. gem. Balk sectie A nummer 495
1890 - 1894 Wilhelminastraat 5 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 93; nummer 86
1894 - 1900 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 35; nummer 39
1900 - 1910 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 38; nummer 39 / 46
1910 - 1920 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister Gaasterland H-J blad 76; huisnummer Balk 46
1921 - 1930 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 39; huisnummer Balk 44
1931 - 1933 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 38; huisnummer Balk 46
1933 - 1935 Pypsterstikke 9 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 89, huisnummer Harich 99
1935 - 1937 van Swinderenstraat 8 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 38; huisnummer Balk 46
1937 - Sneek  
eigendommen van Age Hofstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
565
 
koopacte
1600,-
22 juni 1918
       
Balk
A
566
         
Balk
A
459
 
koopacte
3700,-
22 nov 1923
       
Balk
A
806
 
koopacte
3300,-
8 april 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 255
notariële acten
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Willem Piers Piersma te Balk, verkoper
- Age Hofstra te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 92 d.d. 6 juni 1918
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Elisabeth Johanna Verhoop te Balk, weduwe van Jan  Cornelis Tromp
- Age Hofstra te Balk
bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 156 d.d. 1 november 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 2-10-2020