persoonlijke gegevens van Lykele Franzes Haarsma, boerenknecht te Hemelum, boer te Wijckel
Lykele Franzes Haarsma, geboren te Hemelum, gedoopt op 9 december 1807 te Bakhuizen (Rooms katholiek), als zoon van Frans Ymes Haarsma, landbouwer te Hemelum, en Marijke Reins Bouma. Overleden op 17 maart 1889 te Balk, 81 jaar oud.
aangifte overlijden op 18 maart 1889 aktenummer 28, zonder beroep te Balk, getuigen:
Halbe Doele timmerman 39 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 30 jaar wonende te Balk
Op 3 november 1839 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Hetske Dirks Kempe, geboren op 27 juni 1814 te Oudega, als dochter van Dirk Kempe en Hinkjen Aukes Terpstra. Overleden op 16 maart 1877 te Balk, 62 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 juli 1814 aktenummer 40, veenbaas te Oudega, getuigen:
Dirk Lykles Schaper ontvanger der Floreen 30 jaar wonende te Hemelum
Johan Christoffel van Hooren bode 62 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 17 maart 1877 aktenummer 20, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jan Baukes van der Goot zonder beroep 42 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 69 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Frans, geboren op 17 oktober 1840 te Hemelum.
aangifte geboorte op 19 oktober 1840 aktenummer 87, arbeider te Hemelum, getuigen:
Lolle Rimmers Hijlkema landbouwer 54 jaar wonende te Stavoren
Sijtse davids van der Werf landbouwer 56 jaar wonende te Koudum
2. Dirk, geboren op 9 april 1842 te Hemelum. Overleden op 1 juni 1842 te Hemelum, 7 weken oud.
aangifte geboorte op 11 april 1841 aktenummer 31, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Pier Schurer herbergier 44 jaar wonende te Koudum
Foeke Plantinga klerk 29 aar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 2 juni 1842 aktenummer 31, zonder beroep te Hemelum, getuigen:
Symen Minnes Bouma landbouwer 33 jaar wonende te Hemelum
Wiebe Teakes de Vries boerenknecht 26 jaar wonende te Hemelum
3. Dirk, geboren op 22 april 1843 te Hemelum. Overleden op 21 mei 1843 te Hemelum, 4 weken oud.
aangifte geboorte op 24 april 1843 aktenummer 34, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Hendrik Hendriks Bremer arbeider 51 jaar wonende te Hemelum
Tjibbe Baukes de Boer smid 28 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 22 mei 1843 aktenummer 29, zonder beroep te Hemelum, getuigen:
Symen Minnes Bouma landbouwer 35 jaar wonende te Hemelum
Tietje Sybrands Bruinsma winkelier 44 jaar wonende te Hemelum
4. Jouke, geboren op 18 november 1844 te Hemelum. Overleden op 10 maart 1872 te Balk, 27 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 19 november 1844 aktenummer 94, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Lolke Theunes van der Zee bakker 29 jaar wonende te Koudum
Sjoerd Willems Duim kuiper 26 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 12 maart 1872 aktenummer 20, grofsmidsknecht te Wolvega, getuigen:
Durk Sjoerds Pelsma grofsmid 53 jaar wonende te Balk
Jakob Hanzes Dijkstra verver 27 jaar wonende te Balk
5. Dirk, geboren op 19 augustus 1846 te Hemelum. Schipper te Balk. Overleden op 24 december 1929 te Balk , 83 jaar oud. Op 8 juni 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Akke de Boer, oud 18 jaar, geboren te Wolsum als dochter van Klaas Katrinus de Boer en Trijntje Sjoerds Pietersma.
aangifte geboorte op 21 augustus 1846 aktenummer 78, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Lolke Theunes van der Zee bakker 31 jaar wonende te Koudum
Pier Schurer herbergier 49 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 24 december 1829, aktenummer 70, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jacob Mous caféhouder 70 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 77 jaar wonende te Balk
6. Marijke, geboren op 30 oktober 1847 te Hemelum. Overleden op 12 september 1903 te Balk, 55 jaar oud. Op 2 juni 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Hendriks Doorenspleet, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Hendrik Jans Doorenspleet en Neeltje Pieters Reekers.
aangifte geboorte op 30 oktober 1847 aktenummer 90, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Foeke Plantinga klerk 35 jaar wonende te Koudum
Rein Franzes Haarsma landbouwer 42 jaar wonende te Bakhuizen
aangifte overlijden op 12 september 1903 aktenummer 63, zonder beroep te Balk, getuigen:
Jacob Dijkstra verver 58 jaar wonende te Balk
Eibert Hoekstra slager 25 jaar wonende te Balk
7. Hinke, geboren op 30 oktober 1847 te Hemelum. Overleden op 7 maart 1910 te Enschedé, 62 jaar oud. Begraven te Enschedé. Op 5 juni 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eibert Stalma, oud 26 jaar, geboren te Balk als zoon van Wierd Egberts Stalma en Oeke Douwes Bosma.
aangifte geboorte op 30 oktober 1847 aktenummer 90, landbouwer te Hemelum, getuigen:
Foeke Plantinga klerk 35 jaar wonende te Koudum
Rein Franzes Haarsma landbouwer 42 jaar wonende te Bakhuizen
8. Hendricus, geboren op 9 juni 1851 te Koudum. Timmerman te Balk. Overleden op 7 november 1937 te Balk, 86 jaar oud. Op 4 juni 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukjen Hettinga, oud 19 jaar, geboren te Balk als dochter van Gerben Jacobs Hettinga en Akke Folkerts Wagenaar.
aangifte geboorte op 11 juni 1851 aktenummer 58, landbouwer te Koudum, getuigen:
Peeke Lykles van der Wal timmerman 27 jaar wonende te Koudum
Rienk Hylkes Wierdsma koemelker 31 jaar wonende te Koudum
aangifte overlijden op 9 november 1937 aktenummer 69, zonder beroep te Balk, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 54 jaar wonende te Balk
 
 
 
foto 212-005 beschikbaar gesteld door Petra Haarsma
foto met Hetske Dirks Kempe
 
boelgoed
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1857
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra Verkoping Betreft de verkoop van onroerende goederen, opbrengst fl. 2073
- Lykle Franzes Haarsma te Wijckel, verkoper
- Pieter Reins Huisman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 32 d.d. 6 april 1857
 
praam
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1880
 
Haarsma
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1881
 
eigendommen van Lykle Franzes Haarsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
156
04 20
publ. verkoop
1257
24 mrt 1857
700,-
15 mei 1857
6 jun 1862
geheel
Balk
A
242
ruiling
900
29 apr 1862
250,-
28 mei 1859
6 jun 1862
geheel
             
500,-
6 jun 1862
24 feb 1877
geheel
             
200,-
5 aug 1862
24 feb 1877
geheel
             
240,-
16 apr 1863
24 feb 1877
geheel
             
140,-
8 jul 1863
24 feb 1877
geheel
             
231,-
3 oct 1863
29 mei 1866
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1048, folio 43, nummer 156
notariële acten
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een burgerhuis met bleek en tuin te Balk, koopsom fl. 1287
- Aafke Hermanus Swering te Balk, weduwe van Dirk Alberts Duyff, verkoper
- Albert Dirks Duyff te Ruigahuizen, verkoper
- Hermanus Dirks Duyff te Balk, verkoper, tevens als voogd over Aafke en  Luitjen Piebes Duyff
- Arjen Dirks Duyff te Sondel, verkoper en toeziend voogd
- Jurjen Johannes ten Brink te Balk, weduwnaar van Roodtje Dirks Duyff en Antje  Luitjens Bootsma, verkoper, tevens als vader van en voogd over Hein, Dirk en  Trijntje en Johannes, Aaltje en Antje ten Brink
- Siemen Sipkes Kiep te Balk, toeziend voogd
- Lykele Franzes Haarsma te Wijckel, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 9 en 14 d.d. 4 februari 1857
 
1857 Balk, notaris G. Zandstra  Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 700
- Lykle Franzes Haarsma te Wijckel, gehuwd met Hetske Durks Kempe, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Jentje de Jong te Rijs, acceptant
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7028 Repertoirenr.: 42 d.d. 29 april 1857
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 250
- Lykele Franzes Haarsma te Balk, debiteur
- Pieter Hendriks Reekers te Balk, crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 67 d.d. 21 mei 1859
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra Ruiling Betreft huizen en erven te Balk
- Diakonie D.G. Gemeente te Balk
- Lykele Franzes Haarsma te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 31 d.d. 12 maart 1862
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- Pieter Hendriks Reekers te Balk
- Lykele Franzes Haarsma te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 32 d.d. 13 maart 1862
1862 Balk, notaris G. Zandstra Royement, akte niet aanwezig
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Lykele Franzes Haarsma te Wijckel, gehuwd met Hetske Durks Kempe
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 59 d.d. 28 mei 1862
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 500
- Lykele Franzes Haarsma te Wijckel, gehuwd met Hetske Durks Kempe, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, crediteur
- Binne van der Sluis te Balk, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 61 d.d. 31 mei 1862
 
1862 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 200
- Lykle Franzes Haarsma te Balk, schuldenaar
- Ruurd Douwes de Jong te Joure, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97049 Repertoirenr.: 52 d.d. 22 juli 1862
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2000
- Lykele Franzes Haarsma te Balk, verkoper
- Ide de Vries te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 35 d.d. 3 april 1875
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 juli 2010 laatste wijziging: 4-11-2020