persoonlijke gegevens van Folkert Gabes Grouwstra
Folkert Gabes Grouwstra, geboren op 22 juli 1868 te Ruigahuizen, als zoon van Gabe Gerbens Grouwstra, arbeider te Harich (1896) en Rinske Folkerts van der Zee. Overleden op 20 november 1955 te Hilversum, 87 jaar oud. Tuinier te Harich (1896), arbeider te Ruigahuizen (1897, 1899,1904,1919), werkman te Elahuizen (1902), bosarbeider te Balk (1936)
Op 23 mei 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Gettje van Randen, geboren op 7 december 1871 te Elahuizen als dochter van Sierd Aukes van Randen, timmerman te Elahuizen (1896) en Trijntje Bottes Veenstra. Overleden op 22 februari 1946 te Koudum, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gabe, geboren op 4 augustus 1897 te Ruigahuizen. Overleden op 7 augustus 1987 te Heerenveen, 90 jaar oud. Op 6 november 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aafke Bruinsma 21 jaar oud geboren te Hemelum, als dochter van Durk Bruinsma, arbeider te Hemelum, en Antje Bouma,
2. Sierd, geboren op 6 februari 1899 te Ruigahuizen. Overleden op 7 november 1902 te Ruigahuizen, 3 jaar oud.
3. Gerben, geboren op 13 februari 1902 te Elahuizen. Op 28 februari 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Dijkstra 25 jaar oud geboren te Hemelum als dochter van Age Dijkstra en Douwtje Baaima.
4. Sierd, geboren op 11 mei 1904 te Ruigahuizen. Overleden op 23 mei 1980 te Koudum, 76 jaar oud. Op 4 september 1926 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jantje Waaijer 24 jaar oud geboren te Woudsend, als dochter van Pieter Waaijer en Fopje Feenstra.
Sierd Grouwstra
foto 332-004 beschikbaar gesteld door Ibo Grouwstra
5. Trijntje, geboren op 13 mei 1907 te Ruigahuizen. Overleden op 19 april 1974 te Wijckel, 66 jaar oud. Op 14 mei 1927 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirk van der Goot 25 jaar oud geboren te Wijckel, als zoon van Jelle van der Goot en Lolkje Leentjes.
 
 
 

foto 332-005 beschikbaar gesteld door Ibo Grouwstra

Folkert Gabes Grouwstra bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1912

De jonge ongehuwde maaier uit Appelscha was de 22 jarige Jan Teunis Bos. De tent stond op Ypecolsga, gemeente Wymbritseradeel. De aangifte van het overlijden van de jonge maaier gebeurde door 46 jarige boer Sjoerd de Vries uit Harich en de 29 jarige arbeider Foppe Duursma uit Oosterwolde. 's Middags om half twee op 3 juli 1912 is de maaier overleden. Sjoerd Durks de Vries (1865-1948) was op 't Spitael, bij Kippenburg.

De twee maaiers die in de namiddag van 3 juli 1912 bij Warns door de bliksem waren getroffen waren de 25 jaar oude ongehuwde arbeider Tjibbe de Boer uit Elsloo en de 28 jarige gehuwde werkman Hendrik de Boer uit Appelscha. De Kampenspolder ligt ten westen van Warns boven Skarl.

 
topografische kaart uit 1932
Links onder zien we Balk. Op het land achter nummer 39 liggen nu (2019) de sportvelden van VV Balk, De Wilgen. De huisnummers Ruigahuizen 40,41 en 42 waren te bereiken over een zandpad dat naast de boerderij van Dooper (nu Lutswal 14) lag. Langs het pad stonden een aantal knotwilgen.
bron: Nieuwsblad van Friesland van 27 januari 1937 Een foto van de drie woningen, waaronder de koemelkerij van Folkert Grouwstra, is helaas nog niet gevonden.
 
bron: Friesch Dagblad van 18 februari 1936
 
foto 332-006 beschikbaar gesteld door Ibo Grouwstra
Folkert Grouwstra en Gettje van Randen waarschijnlijk voor hun woning in Ruigahuizen.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Gabe Gerbens Grouwstra 1840-1918 Folkert Gabes Grouwstra 1868-1955  
  Harmen Gabes Grouwstra 1876-1955  
woonadressen familie Grouwstra
periode adres bron
1897 - 1900 Lutswal 14 (1953) bevolkingsregister 1890 - 1900 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 27
1900 - 1901 Lutswal 14 (1953) bevolkingsregister 1900 - 1910 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 27 / 37
1901 - 1902 Elahuizen  
1902 - 1910 Lutswal 14 (1953) bevolkingsregister 1900 - 1910 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 27 / 37
1910 - 1920 Lutswal 14 (1953) register van huisnummering 1910 - 1920 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 37
1921 - 1930 Lutswal 14 (1953) register van huisnummering 1921 - 1930 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 42
1931 - 1936 Lutswal 14 (1953) register van huisnummering 1931 - 1939 Gaasterland, huisnummer Ruigahuizen 40
1936 - 1944 Westein 31-41 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 199; huisnummer Balk 237
1944 - 1946 Koudum De Klimmer
  Hilversum  
     
eigendommen van Folkert Gabes Grouwstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1115, folio 110, nummer 309
notariële acten
 
1904 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos  Koopakte met hypotheek.
Een woning met erf en weiland te Ruigahuizen, koopsom fl. 900,-
- Hielke Plantinga wonende te Balk, verkoper
- Folkert Grouwstra wonende te Ruigahuizen, koper en debiteur
- Durk Wijma wonende te Wijckel, gesubrogeerd crediteur 
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 inventarisnr.: 7079, repertoirenr.: 007081, aktenr. 00059, d.d. 28 april 1904
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 januari 2017 laatste wijziging: 3-11-2020