persoonlijke gegevens van Alle Rintjes van der Goot, bakker te Oudemirdum, karrijder te Balk
Alle van der Goot, geboren op 30 september 1862 te Nijemirdum, als zoon van Rintje Hendriks van der Goot en Klaaske Alles de Jong. Overleden op 14 januari 1932 te Balk, 69 jaar oud. Bakkersknecht te Balk bij Steinhorst (1880-1884) bakkersknecht te Heeg (1887), bakker te Oudemirdum (1889), karrijder te Balk (1897)
Op 25 juni 1887 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Grietje van Netten, geboren op 20 december 1863 te Heegl, als dochter van Roelof Meyes van Netten, arbeider te Heeg, en Feikjen Pieters Vlas. Overleden op 13 maart 1906, Gaasterland, 42 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Rintje, geboren op 27 oktober 1889 te Oudemirdum.
2. Feikje, geboren op 31 juli 1891 te Oudemirdum. Op 31 maart 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Brinksma, oud 31 jaar, geboren te Wirdum als zoon van Ate Brinksma en Sepkje Renema.
3. Roelof, geboren op 3 april 1893 te Oudemirdum.
4. Hendrik, geboren op 16 april 1895 te Balk. Op 12 mei 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrikje de Vries, oud 22 jaar, geboren te  Nijemirdum als dochter van Inne de Vries en Roelofke Bakker.
5. Klaaske, geboren op 4 oktober 1897 te Balk
6. Durk, geboren op 13 april 1905 te Balk.
 
 
 
Alle van der Goot
foto beschikbaar gesteld door Alie van Slooten uit Bakhuizen
Alle van der Goot met zijn zoon Durk
 
 
 
Alle Rintjes van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1891
Sjerp Freerks Twijnstra koopt in 1892 de bakkerij aan de Brink te Oudemirdum uit het faillisement van Alle van der Goot. De familie Twijnstra heeft daar 106 jaar lang de bakkerij gehad. In 1998 nemen Douwe en Geeske Wortman de bakkerij over nog steeds onder de naam bakkerij Twijnstra.
 
Alle Rintjes van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1901
 
woonadressen familie van der Goot
periode adres bron
1887 - 1890 De Brink 16 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 154 kadastrale gemeente Balk sectie E nummer ?
1890 - 1892 De Brink 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 III, blad 296; huisnummer Oudemirdum 66
1892 - 1893 Oudemirdum 78a bevolkingsregister 1890 - 1900 III, blad 310; huisnummer Oudemirdum 78a
1893 - 1900 Raadhuisstraat 10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 287; huisnummer Balk 196
1900 - 1910 Raadhuisstraat 10 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 282; huisnummer Balk 196 / 308
1910 - 1914 Raadhuisstraat 10 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 308 / 338
1914 - 1914 Wilhelminastraat 22 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Harich 169
1914 - 1920 Wilhelminastraat 22 register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Balk 123
1920 - 1925 Wilhelminastraat 22 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 116; huisnummer Balk 122
1925 Amsterdam Dusartstraat 58 II per adres H van der Goot
1932 Amsterdam van Ostadestraat 64
eigendommen van Alle Rintjes van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
E                  
Balk
                   
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1887 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft een dubbel huis met erf te Oudemirdum, koopsom  fl. 1583
- Hendrik Luitjens Mulder te Oudemirdum, weduwnaar van  Christina Wilhelmina Groenhof, verkoper en debiteur, tevens  als vader van en voogd over Romkje, Luitje, Jacob, Grietje,  Klaaske en Pietje Hendriks Mulder
- Liekele Gerrits Leffertstra te Wijckel, gehuwd met Baukje  Mulder, verkoper en debiteur
- Alle Rintjes van der Goot te Wijckel, koper en crediteur
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7060 Repertoirenr.: 49 d.d. 29 juni 1887
 
1891 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Oudemirdum,  koopsom fl. 2174
- Ulbe Janus Kapteyn te Joure, verkoper, tevens als curator  in het faillissement van Alle Rintjes van der Goot te  Oudemirdum
- Sjerp Freerks Twijnstra te Sneek, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 mRepertoirenr.: 105 en 109 d.d. 22 oktober 1891
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 augustus 2012 laatste wijziging: 27-09-2020