persoonlijke gegevens van Age Hylkes Florison
Age Hylke(s) Florison, geboren op 1 mei 1791 te Lekkum, gedoopt op 8 mei 1791 te Lekkum/Miedum (Hervormd) als zoon van Johannes Wibrandus Florison, predikant, en Grietje Hettinga Tromp. Overleden op 11 juni 1851 te Genemuiden, 60 jaar oud.
medicinae doctor te Balk (1811-1814), geneesheer te Steenwijk (1814), medicinae doctor te Genemuiden (1817-1850), burgemeester te Genemuiden (1842-1851)
 
Op 8 mei 1814 getrouwd in de gemeente Vollenhove met:
Maria Johanna Robbé, geboren op circa 1794 te Steenwijk, als dochter van Frans Pieter Robbé, rentenier (1814), en Catharina Alida Kiers. Overleden op 12 mei 1821 te Genemuiden, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Titia, geboren op 9 oktober 1815 te Genemuiden. Overleden op 17 januari 1913 te Leeuwarden, 97 jaar oud.
2. Frans Pieter, geboren op 29 januari 1817 te Genemuiden. Overleden op 11 januari 1913 te Leeuwarden, 95 jaar oud. Op 24 juni 1844 getrouwd in de gemeente Hardenberg met Adriana Henriëtta van Nahuijs, leeftid 25 jaar, geboren te Heemse (ambt Hardenberg) als dochter van Jacob van Nahuijs en Juliana Louisa van Fooreest van Heemse.
3. Johannes Wybrandus Jacobus, geboren op 8 mei 1818 te Genemuiden. Overleden op 17 augustus 1818 te Genemuiden, 3 maanden oud.
4. Catharina Alida Maria, geboren op 16 januari 1820 te Genemuiden.
 
 
 
bron: taxatiestaat gebouwen / personele belasting 1812
archief gemeente Gaasterland
Op volgnummer 182 staat de weduwe Fedde Rinia, boutiqier (winkeliersche) op nummer 131 te Balk.
Op volgnummer 183 staat haar dochter Geertruida Rinia, il habitant en susdite nombre, woont op hetzelfde nummer te Balk
Daaronder bijgeschreven staat Florison doctor.
Grietje Poelstra, is de weduwe van Fedde Rinia, is vroedvrouw, zie overzicht plattelandsartsen in Friesland 1824.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1814
 
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1817
 
bron: Overijsselsche Courant van 15 mei 1821
 
bron: Overijsselsche Courant van 16 mei 1826
 
bron: Nederlandse Staatscourant van 20 augustus 1842
 
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 11 maart 1850
 
bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 13 juni 1851 bron: Opregte Haarlemsche Courant van 14 juni 1851
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1851
 
Platterlandsartsen Friesland 1824
a = apotheker, ch = chirurgijn, hm = heelmeester, MD = Medicinae Doctor, vm = vroedmeester, vv = vroedvrouw
 
244/245 Gaasterland
Olphertus/Olphert Fredericus/Frederik a Kolde - Wyckel - MD (Franeker 25-6-1764 Wyckela Frisius)
Albertus/Albert Coopmans - Balk - MD (Franeker 27-2-1804 Bolswardiensis)
Fredrik Willem Fokke - Balk - hm vm
Ybe Ottes - Oudega - vv
Frederik Wilhelm Focke - Balk - hm vm
Grietje Poelstra - Balk - vv
Age Hylke Florison - Balk - MD (Franeker 30-11-1811 Leckumo Frisius) vm
Johannes Martinus van de Velde - Balk - MD (Franeker 9-12-1811 Haganus) hm vm
 
Naamlijst voor prof. dr. Ph.H. Breuker bewerkt door M.H.H. Engels, 12 maart 2008
Bron: Provinciale Geneeskundige Commissie, Tresoar toegang 34-05 inv.nr. 6 (naamlijst)
Uitvoeriger, afgezien van de door mij opgezochte promotieplaatsen en -data, is de uitgave van de naamlijst die G.E. Hakman als bijlage geeft van zijn artikel De departementale commissie van geneeskundig bestuur in Friesland, 1801-1815. De strijd om erkenning en bevoegdheid in De Vrije Fries LXVIII (1988), 93-116. In de Digitale Historische Bibliotheek Friesland op Wumkes.nl zijn tot nu toe de jaargangen 1839 t/m 1929 van De Vrije Fries toegankelijk
 
 
Uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland
 
Florisson ….? ---- Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar, bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz. en dat zijn Tractement van fl. 50.- hem beloofd zijn als chirurgijn zonder enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans A. betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. en idem voor Dr. Florisson ….? over 1813 zodat dit bewijst dat enz. jaar 1815 (3)
De index is samengesteld door Anton Musquetier en vastgelegd op onderstaande website:
bron: https://www.elsinga-s.nl › altijdstrijdvaardig inventaris 6261, stuk 893, toegang 11, 2 september 1815:
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes Wybrandus Florison 1760-1823 Age Hylkes Florison 1791-1851  
     
woonadressen Age Hylkes Florison
periode adres bron
1812 Raadhuisstraat 24 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 131
1814 Steenwijk  
woonadressen familie Florison
periode adres bron
1817 - 1851 Genemuiden  
notariële acten
 
1813 Balk, notaris Johannes Casparus Bergsma Akte van bekendheid.
- Age Hylkes Florison, wonende te Balk, requirant
- Fredrik van Lon, wonende te Leeuwarden, vermeld
- Sikke Dirk Kuipers, wonende te Leeuwarden, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 085003 Repertoirenr.: 085007 Aktenr. 475, d.d. 15 maart 1813
 
 
1813 Balk, notaris Jan Daniël van der Plaats Copie collationnée.
(Een copie collationnée is een ouderwetse benaming voor ‘een vergeleken afschrift’. Dit wordt ook wel een ‘gewaarmerkte kopie’ genoemd. Dit is een verklaring van de notaris dat het afschrift een getrouwe kopie is van het originele afschrift.)
- Ageus Hylke Florison (arts), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 075007 Repertoirenr.: 075007 Aktenr. 103, d.d. 31 mei 1813
 
1837 Balk, notaris Jan Hzn Albarda Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Een herenhuis op de Nieuweburen, wijk K, nr. 194 te Leeuwarden, bod fl 3863,-

- Edzert Leensma, wonende te Leeuwarden, verkoper en inhouder

- Konstantinus Bakker (kastelein), wonende te Leeuwarden, hoogste bieder

Een herenhuis aan de Breedstraat, wijk K, nr. 157 te Leeuwarden, koopsom fl 2300,- (anno 2022 Breedstraat 54)

- Wytske van Hettinga Tromp, wonende te Leeuwarden,  gehuwd met Tiete Solkes Tromp, verkoper

- Rixtia Florison, wonende te Leeuwarden, gehuwd met Hendrik Johannes Ladenius

- Janke Florison, wonende te Leeuwarden, verkoper

- Petrus Conradi Florison (predikant) wonende te Oosterbierum, verkoper

- Age Hylkes Florison (geneesheer), wonende te Genemuiden, verkoper

- Itske Meyrink, wonende te Nes, gehuwd met Anne Romar, verkoper

- Antje Meyrink, wonende te Engwierum, gehuwd met Ale Romar, verkoper
- Fokke Meyrink (tuinman), wonende te Engwierum, verkoper
- Bartel Fokkes Meyrink wonende te Driesum, weduwnaar van Rixtia Florison, vader van en voogd over Johannes Wybrandus Martinus Meyrink, verkoper
- Itske Johannes Florison wonende te Bergum, verkoper
- Laurentius Johannes Florison, wonende te Anjum

- Sibbeltje Nauta, wonende te Engwierum, weduwe van Wopke Siboldus Buma Florison, moeder van en voogd over Ida, Rintia en Willem Cornelis Buma Florison, verkoper

-  Maria Elisabeth Catharina Florison, wonende te Groningen, verkoper
- Jan Cornelis Sytsma (koopman), wonende te Ee, toeziend voogd over Johannes Wybrandus Martinus Meyrink
- Bote Tamboezer (molenaar) wonende te Ee, toeziend voogd over Ida, Rixtia en Willem Cornelis Florison, vermeld

- Johannes Wilhelmus Gitte (wijnkoper) , wonende te Leeuwarden, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 078031 Repertoirenr.: 078074 Aktenr. 267, d.d. 9 oktober 1837
 
1838 Balk, notaris Jan Hzn Albarda Royement
-  Maria Elizabeth Catharina Florison wonende te Groningen, vermeld
-  Age Hylkes Florison (geneesheer) wonende te Genemuiden, vermeld
-  Antje Bartels Meyrink (gardenier) wonende te Engwierum, gehuwd met Ale Romar, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 078033 Repertoirenr.: 078074 Aktenr. 254 / 267, d.d. 28 juli 1838
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 mei 2022 laatste wijziging: 15-05-2022