persoonlijke gegevens van Bauke Wybrandus Feenstra
Bauke Wybrandus Feenstra, geboren op 23 november 1761 te Franeker, als zoon van Wybrandus Lieuwes Feenstra, koopman te Franeker, en Tietje Jans. Overleden op 5 december 1826 op nummer 68 te Balk, 65 jaar oud. Zilversmid te Makkum (1785-1787), goud- en zilversmid te Balk (1826)
aangifte overlijden op 6 december 1826, blad 80 / 3-8, getuigen:
Jan Stoffels Dorenspleet koopman 59 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 52 jaar wonende te Balk op nummer 69
Op 8 mei 1785 getrouwd in de Hervormde Kerk te Harlingen met:
Barbera Ages de Haas, geboren op 14 mei 1759 te Harlingen, als dochter van Age de Haas, Stadsmajoor te Harlingen, en Durkje Symens. Overleden op 3 juni 1827 op nummer 68 te Balk, 68 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 blad 33 / 1-5, getuigen:
Jan Stoffels Dorenspleet koopman 59 jaar wonende te Balk op nummer 67
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 50 jaar wonende te Balk op nummer 69
Uit dit huwelijk:
1. Dirkjen, geboren op 3 juni 1787 te Makkum. Overleden op ? te ?
2. Wijbrandus, geboren op 1 augustus 1788 te Makkum. Overleden op 1814? te ?
Friese Militairen onder Napoleon
Feenstra, Wybrandus Baukes, geboren te Makkum 27 augustus 1788, wonende te Balk, zoon van Bauke Wybrandus Feenstra en Barbara Ages de Haas. Loteling lichting 1808 mairie Balk; 33e regt. lichte inf., 4e bat., 1e comp.
Wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 20.04.1812 uit Brombergen (Bydgoszcz /Bromberg)/ in Polen; bij aanneming familienaam 23 4/12 jaar als conscrit van de klasse 1808 in dienst.
Bronnen: Tresoar nr. 878 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; Raf Balk dl. 3 fol. 65
3. Antje, geboren op 17 februari 1793 te Woudsend. Op 8 mei 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Alles van Wielen, horlogemaker te Balk, komende als militair uit Engeland, geboren te Sneek, als zoon van Ale Hendriks van Wielen, horlogier te Burum, en Sjoukje Oepkes. Overleden op
 
 
 

Voorstraat B 154

1785    Proclamatieboek Wonseradeel Gerecht: Gewesen  op de Coopers Regt op 16 Julij 1785: Bauke Wijbrandus (Feenstra)en Barbera Ages (de Haas), egtelieden te Makkum B. B. & C. op de Coop van sekere Huijzinge Cum annexes Mitsgaders wat daar om en aan, aard, band, Spijker en Nagel Vast is, Staande en geleegen te Makkum Op de Voor Rijge, zijnde bewoond en gebruikt geweest door de verkooperse tot den 12 Maij 1785 zijnde vrij. Aldus in Coop bekoomen van Janzen Tjeerds, wed. Jacob Jans in leeven Harlinger Schipper tot Makkum. Voor de somma van vijff honderts en een en tagtig Carolij Guld. Yder xx Stuivers doende. Coopbrief gedateerd 3 Junij 1785.
1787 Nedergerecht Wonseradeel Proclamatieboek 1785-1790 (pag. 146) 
Geweesen op de Coopers voor Regt den 8 Sept. 1787. Gabe Rintjes (van der Zee), schipper en Dieuwke Piebes Glas, egtelieden te Makkum. B:B; & C: op de Coop van seekere Schoone huizinge ca met alles wat daarom en aan  zijnde. Vrij van floreen en grondpagt. Edog beswaard met tien huijr jaren. Hebbende tot naastleegers: Jan Cornelis Bakker ten Oosten, de Coopman Gatze Sjoerds Tiggelaar ten Westen, de algemene straat ten Zuiden, de agterSteeg ten Noorden. Aldus in Coop bekomen van Bauwke Wijbrands Feenstra, mr. Silver Smid en Berber de Haas, Egtelieden te Makkum. Coopbrief 7 Maij 1787
B.W. Feenstra was eigenaar van 1785 - 1787 van het pand Voorstraat B 154 te Makkum

Feenstra liet in de periode 1807-1812 keuren in Bolsward, in zijn Makkumer tijd waarschijnlijk te Harlingen. 

bron: www.ald-makkum.nl
 
bron: patentregister Gaasterland 1808 toegang 108
36 / 31 mrt 1808 / B.W. Feenstra / Balk / Zilversmid / geboren 1761 / vestigt zich in Gaasterland in 1805
140 / 31 mrt 1808 / B.W. Feenstra / Balk / Winkelier; 't laagste debiet / geboren 1761 / vestigt zich in Gaasterland in 1805
 
bron: Friesscheepvaartmuseum te Sneek, object FSM-1989-906
Boekslot en boekhaak, in ajour versierd met acanthusloof en medallion en herten.
 
meestertekens gebruikt door Bauke Wybrandus Feenstra zijn: BF ; BF troffel
bron: www.zilverstudie.nl / Friese zilversmeden / werkmeesters 19e eeuw
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bauke W. Feenstra (1761-1826)  
     
woonadressen familie Feenstra
periode adres bron
1785 - 1787 Makkum Proclamatieboek Wonseradeel Gerecht
1793 Woudsend dochter Antje geboren
1805 Balk patentregister Gaasterland 1808
1812 Dubbelstraat 7 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 169
1815 Dubbelstraat 7 getuige bij geboorte Rintje Sloterdijk
1818 Raadhuisstraat 13 aangifte geboorte kleindochter Klaaske, huisnummer Balk 138
1826 van Swinderenstraat 58 overlijdensakte Bauke W. Feenstra
1827 van Swinderenstraat 58 overlijdensakte Barbera A. de Haas
notariële acten
 
1812 Balk, notaris: Marinus Westendorp Verklaring.
- Bauke Wybrandus Feenstra, zilversmid
- Abe Jacobs Hofstra te Balk
- Sietske Hisses Hissema te Balk
- Charlotte Smiths te Balk
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007001, aktenummer 00036, datum: 24 juli 1812
 
1820 Balk, notaris: Marinus Westendorp Taxatie roerende goederen.
- Bouke Wybrens Feenstra (zilversmid) te Balk, taxateur
- Sipke Symens Kiip (schoenmaker) te Balk, taxateur
- Tjerk Pieters Wildeboer, erflater
bron: Tresoar archiefnummer 26, inventarisnummer 007002, aktenummer 00230, datum: 18 januari 1820

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 september 2017 laatste wijziging: 30-01-2022