persoonlijke gegevens van Pier Jacobs Bosman
Pier Jacobs Bosma(n), geboren op 1 april 1753 te Wijckel, als zoon van Jakob Martens Bosman (varensgezel overleden op de Kaap de Goede Hoop) en Idskjen Piers Langius. Overleden op 22 december 1825 op nummer 174 te Balk, 72 jaar oud.
turfdrager te Balk
aangifte overlijden op 22 december 1825 blad 36, getuigen:
Hijlke Wijtses Geldersma timmerman 49 jaar wonende op nummer 173 te Balk
Albertus Alberts Ekker molenaarsknecht 31 jaar wonende op nummer 181 te Balk
1. ) Op 4 juni 1780 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Frouk Jotjes, geboren op ? te ?, als dochter van ?, en ?. Overleden op 24 oktober 1800 te Balk (inschrijving begrafenis Hervormd), ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Dorothea (Dotje), geboren 1782, gedoopt op 5 april 1782 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 16 juli 1846 te Bolsward, 63 jaar oud. Op 18 juni 1806 getrouwd in de Rooms Katholiek Kerk te Balk met Sible Hylkes Lotstra, koopman te Heeg.
2. Jacobus (Jacob), geboren 1786 te Harich, gedoopt op 4 maart 1786 te Balk (Rooms Katholiek). Vermist in 1814.
Friese militairen onder Napoleon 1815
Bosma(n), Jacob Piers, dagloner, geb. Harich 1786, doop RK Balk 04.03.1786, wonende te Balk, zoon van Pier Jacobs Bosma(n) en Frouk Joltes, lichting 1811 mairie Balk; plaatsvervanger voor Idske Poppes Poppes (geb. 1791) te Balk; 07.12.1812 125e regt. inf. van linie onder nr. 5129, 5e bat., 2e comp; 12.02.1813 134e linieregt.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 10.07.1813 uit Mentz (= Mainz)
Bronnen: Tresoar Col. Visser; nr. 876 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22; Toegang 8/4063. 344
 
Plaatsvervanging en nummerwisseling.
Er waren een aantal vrijstellingen waarop hier niet nader zal worden ingegaan. Behalve de vermelding dat de dienstplichtige die vóór het decreet van 3 februari 1811 in het huwelijk was getreden was vrijgesteld. De wet op de dienstplicht was vrij ingewikkeld. Willekeur kwam herhaaldelijk voor. 
De dienstplicht was niet persoonlijk. Er waren twee mogelijkheden zich te laten vervangen: 
- plaatsvervanging door een niet-dienstplichtige (de remplaçant) niet ouder dan 35 jaar, van goed gedrag en met een goede gezondheid.
- plaatsvervanging door middel van wisseling van het lotnummer; een lager lotnummer werd geruild met een dienstplichtige die een hoger lotnummer had getrokken. 
Tussen de dienstplichtige en remplaçant moest een contract worden opgemaakt ten overstaan van de Franse (onder-)prefect. De kosten daarvan bedroegen 100 francs. Als deze akten al bewaard zijn gebleven kunnen zij aanwezig zijn in het archief van de (onder-)prefect. De akten voor nummerwisseling werden verleden ten overstaan van de keizerlijke notaris en zijn te vinden in de notariële archieven. De aanduiding daarvan in de notariële repertoria is niet altijd uniform. 
Bij zijn onderzoek vond de heer Paasman ongeveer 1.000 dienstplichtigen die van de mogelijkheid van plaatsvervanging en nummerwisseling gebruik hebben gemaakt. Daarvoor werden zelfs grote bedragen betaald. Het hoogste bedrag dat in Friesland bekend is, is 4.200 gulden. Het resultaat was dat de beter gesitueerden zich aan de actieve dienst konden onttrekken. Onder de remplaçanten zullen zich ongetwijfeld avonturiers hebben bevonden. Zelfs een notaris. Opvallend is echter dat een relatief groot aantal bestond uit zonen van een waarschijnlijk armlastige weduwe.
bron: www.friezen-onder-napoleon.nl
 
 
3. Judocus (Jotje), geboren 1790 te Balk, gedoopt op 20 april 1790 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 21 november 1861 op nummer 138 te Balk, 71 jaar oud. Op 24 mei 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berber Ottes de Beer, 30 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Otte Jelles de Beer en Pierkjen Jacobs Bruinsma.
Friese militairen onder Napoleon 1815

Bosman, Jottje Piers, arbeider, wonende te Balk, zoon van Pier Jacobs Bosma en Vrouwkien Jotties Plaatsvervanger voor Tjerk Symens Visser te Uitwellingerga, krijgsmachtonderdeel onbekend; is bij aanneming familienaam 21 jaar

Bron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 118002 repertoire nr. 102 d. d. 30.09.1812 nots. J. Ruardi te Sloten; Raf Balk dl. 2 fol. 56v
Sloten, notaris Ruardi. Plaatsvervanging. Bedrag: voor fr. 1365

- Tjerk Symens Visser wonende te Uitwellingerga
- Jottje Piers Bosma (arbeider) wonende te Balk

Bron: Tresoar, archiefnr. 26, inventarisnr. 118002, Repertoire: 118014, aktenr 00102, dd. 30-09-1812
 
2. ) Op 26 april 1812 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Klaaske Pieters Poel, geboren op ? te Ossenzijl, als dochter van Pieter Alberts Poel, huisman te Paasloo, en Aaltje Pieters. Huishoudster (1812, 1827). Overleden op 8 juni 1827 op nummer 44 te Bakhuizen, 69 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Sybren Jacobs, visser te Woudsend.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pier Jacobs Bosman 1753-1825 Jotje Piers Bosman 1790-1861
     
woonadressen familie Bosman
periode adres bron
1801 - 1803 Gaaikemastraat 13 reëelkohieren 1715 - 1805; blad 166, nummer 82
1812 van Swinderenstraat 19 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 42
1825 Lytse Side 3a Pier Jacobs Bosman overleden op Balk 174
     
notariële acten
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 21 augustus 2016 laatste wijziging: 28-02-2022