persoonlijke gegevens van Jan Poppes
Jan Poppes, geboren circa 1712, gedoopt als 14 februari 1712 te Balk (Hervormd) als zoon van Poppe Jans en Its Baukes. Overleden (inschrijving begraven) op 6 juli 1787 te Balk, 75 jaar oud. Boterkoper
Op 7 september 1740 getrouwd (ondertrouw) in de Hervormde Kerk te Balk met:
Eelkjen Jakles, geboren 13 augustus 1720 te Lemmer, gedoopt op 18 augustus 1720 te Lemmer, Follega, Eesterga (Hervormd), als dochter van Jakle Jenties en Dedje Tydes. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Winkelier
Uit dit huwelijk:
1. Jakle, geboren 1741 te Balk, gedoopt op 24 september 1741 te Balk (Hervormd). Overleden op 2 april 1824 op nummer 34 te Balk, 82 jaar oud. Op 15 juni 1766 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Bregtje Ygrams, geboren te Balk als dochter van Ygram Reins, wagenmakersknecht te Balk, en Klaaske Pieters.
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar broodbakker 56 jaar wonende te Balk op nummer 29
Gerard Reinking goud- en zilversmid 32 jaar wonende te Balk op nummer 35
2. Poppe, geboren 1744 te Balk, gedoopt op 16 februari 1744 te Balk (Hervormd). Koopman en rechter te Lemmer. Overleden op 9 mei 1810 te Lemmer, 66 jaar oud. Begraven in de Hervormde kerk te Lemmer. Op 19 mei 1782 getrouwd in de Hervormde Kerk in Lemmer met Antje Annes Visser, geboren te Heeg, als dochter van Anne Wiegers Visser en Korneliske Ykes
Hier ligt begraven Poppe Jans Poppes in leven koopman in de Lemmer en oud mederegter van Lemsterland ontslapen den 9 mei 1810 in den ouderdom van 66 iaren 3 maanden
grafsteen Poppe Jans  
Tree stervling wie gy zy,
Dit graf eerbiedig nader,
Hier rust het stoflyk deel
Van eenen meschen vrind,
Als steun der zuivre leer
En trouwe burger vader
Geheel zyn leven door
By arm en ryk bemind.
Als ramp of smart hem trof
Gelaten in zyn lot,
Geniet hy 't loon der deugd
By een vergeldend god.
Hervormde Kerk te Lemmer
bron: www.walmar.nl
Poppe Jans
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1810
 
3. Dettje, geboren 1745 te Balk, gedoopt op 19 september 1745 te Balk (Hervormd). Overleden op 3 juni 1818 op nummer 122 te Balk, 72 jaar oud. Op 31 december 1775 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met Meindert Ygrams, geboren te Balk als zoon van Ygram Reins, wagenmakersknecht, en Klaaske Pieters.
aangifte overlijden op 3 juni 1818 blad 9, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk
Jan Ottes de Jong veerschipper 25 jaar wonende te Balk
4. Bauke, geboren te Balk, gedoopt op 24 december 1747 te Balk (Hervormd).
5. Idskjen, geboren 1749 te Balk, gedoopt op 30 maart 1749 te Balk (Hervormd). Overleden op 20 september 1826 op nummer 140 te Balk, 77 jaar oud. Op 31 december 1775 getrouwd in de Hervormd Kerk te Balk met Hans Ygrams van der Werf , geboren te Balk als zoon van Ygram Hanses, boterkoper te Balk, en Geertje Harms.
aangifte overlijden op 21 september 1826 blad 38/1-10, getuigen:
Hendrik Ales van Wielen uurwerkmaker 52 jaar wonende te Balk op nummer 139
Hendrik Jans Reekers grofsmid 39 jaar wonende te Balk op nummer 144
6. Gertje, geboren 1752 te Balk, gedoopt op16 januari 1752 te Balk (Hervormd). Overleden op 13 januari 1829 te Heeg, 77 jaar oud. Op 23 mei 1779 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Wigle Annes Visser, koopman te Heeg, geboren te Heeg als zoon van Anne Wiegers Visser en Korneliske Ykes
Gertje Jans Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1829
 
7. Baukjen, geboren op 5 september 1754 te Balk, gedoopt op 8 september 1754 te Balk (Hervormd). Overleden op 26 september 1826 op nummer 33 te Balk, 72 jaar oud. Op 10 november 1872 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Bauke Pieters Poppes, geboren in 1753 te Balk, als zoon van Pieter Harmens, broodbakker te Balk, en Ypkjen Baukes.
aangifte overlijden op 27 september 1826 pagina B42, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 43 jaar wonende te Balk op nummer 28
Joeke Jansz Sterkenburg onzen agent van policie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
8. Hinke, geboren op 7 september 1756 te Balk, gedoopt op 12 september 1756 te Balk (Hervormd). Overleden op 23 maart 1803 te Op 4 juni 1781 getrouwd in de Hervormde Kerk te Heeg met Anne Annes Visser, geboren te Heeg als zoon van Anne Wiegers Visser en Korneliske Ykes
grafschrift op grafsteen in de kerk te Hommerts (onder de vloer)
Grafschrift op vrydag den 23 maart 1803 is zagt en salig in den heere ontslapen Henke Jans Poppes geliefde huisvrouw van Anne Annes Visser oud [4]6 jaaren 7 maanden en 19 dagen Hervormde Kerk te Hommerts
Hier onder rust het stoflyk deel
een egtvriendin een teedre moeder
eens mans en kinder juweel
gelieft van zusters vriend en broeder
word zagtheid stilheid deugd gepreezen
en in des heeren woord geroemd
te regt wort zulke van haar gelezen
wiens naam in seegning word genoemd
bron: www.walmar.nl
 
 
gevelsteen familie Poppes
gevelsteen met het wapen van de familie Poppes te vinden in voorgevel van Van Swinderenstraat 8 te Balk
 
Drie kinderen van boterkoper Jan Poppes en Eelkjen Jakles uit Balk trouwden met kinderen van palinghandelaar Anne Wiegers en Corneliske Ykes uit Heeg.
 
    palinghandelaar Anne Wiegers Visser uit Heeg    
         
   

Anne Wiegers Visser\Portret van Anne Wiegers Visser uit Heeg gemaakt in 1787

Geboren Gaastmeer 15 april 1718, gedoopt Woudsend 25 juni 1719, overleden Heeg 25 mei 1787. Getrouwd te Gaastmeer (26 nov. 1741) met Corneliske Ykes (gedoopt te Elahuizen 20 nov. 1717, overleden Heeg 8 nov. 1780). Anne Wiegers werd in de quotisatiekohieren van 1749 'aakschipper' genoemd. In 1743 had hij van zijn moeder Wypck Riemers (de weduwe van aakschipper Wieger Annes een palingaak gekocht. In 1779 ging Anne Wiegers een vennootschap aan met zijn zonen Wigle en Anne onder de naam Firma W. & A. Visser (het bedrijf bleef bestaan tot 1943).

   
De attributen op het schilder - schepnet en bijbel - slaan op de de belangrijkste elementen uit het leven van Anne Wiegers Visser: de palinghandel en het Fryske Reveil. Wat het laatste betreft was Anne Wiegers een der wegbereiders van deze orthodox-piëtistische beweging in de kerk van de Friese Zuidwesthoek. De schilder P. Folder is in de archieven niet terug te vinden.
Aangenomen moet worden dat hij niet in Friesland woonde. In het pand Harinxmastraat 32 te Heeg waren beschilderde behangsels van zijn hand., literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1975-1976, p. 26
    bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl    
           
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Poppe Jans 1676-17?? Jan Poppes 1712 - 1787 Jakle Jans Poppes 1741-1824
  Idske Poppes 1720(4) - 1808 Meindert Ygrams 1747-1809
    Hans Ygrams van der Werf 1752-1824
    Bauke Pieters Poppes 1754-1826
     
woonadressen familie Jan Poppes
periode adres bron
17?? - 1784 ?van Swinderenstraat 8?  
1784 - 1787 van Swinderenstraat 8 speciekohieren 1748 - 1806; blad 47 / volgnummer 25
     
eigendommen van Jan Poppes
periode adres bron
  van Swinderenstraat 8  
     
notariële acten
 

Memories kantoor Lemmer

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap winkelier/koopman; wednr. Bregt Ygrams (ingesteld vruchtgebruik -helft boedel- vervalt nu testamentair aan haar broerszoon Jan Meinderts, koopman); geen kinderen; broer van Idske (vrouw van Hans Ygrams v.der Werff, idem), Baukje (vrouw van Bauke Pieters Poppes, idem), Geertje (vrouw van Wigle Annes Visser, idem Heeg), wijlen Hinke (vrouw van Anne Annes Visser, idem aldaar; moeder van Anne, Jan, Bauke, allen kooplieden aldaar, Cornelia, wed# adamus Guldenarm, te Oosthem en Eelkje Annes Visser, vrouw van Cornelis Poppes, koopman), wijlen Poppe (vader van Eelkje, vrouw van Mr. Christianus-Petrus Elisa Robidé-v.der-Aa, procureur Leeuwarden, Bauke, assessor LEM te Lemmer en Anne Poppes Poppes, koopman aldaar), wijlen Dettje (moeder van genoemde Jan Meinderts, koopman) en wijlen Jan Jans Poppes (man van Dettje Hanzes v.der Werff, boerin Sloten; vader van minderjarige Jan, Idskje en Hans Jans Poppes: toeziend voogd is genoemde oom Bauke Pieters Poppes, koopman) (7 staken: samen helft boedel); tenhuize van de weduwe van Poppe Jans Poppes, te Lemmer. Saldo fl. 9.838,44.

- Jakle J. Poppes overleden op 02-04-1824 wonende te Balk. Overledene
 
Sloten 1826 notaris Johannes Ruardi. Inventaris van vastigheden en huisraad.
- Jackle Jans Poppes (koopman) wonende te Balk Erflater.
bron: Tresoar; archiefnummer 26, inventarisnummer 118008, aktenummer 00472, datum: 3 april 1826
 

 

laatste wijziging: 25 maart 2016