hoofdelijk omslag Ruigahuizen dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Ruigahuizen in 1911. Deze begint bij Tsjerkhofleane 4
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering. In onderstaande schema staan de oude huisnummers in de eerste kolom en de nieuwe huisnummers in de tweede kolom.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1900-1910. In dit register staan de oude huisnummers en de nieuwe huisnummers.
 
Ruigahuizen
huisnummers van 1890 - 1910        
  huisnummers in 1911 belastbaar      
    naam, geboortedatum en plaats inkomen aanslag beroep huidig adres (2020)
1 1 Age Siemens Bouwhuis ( * 20 december 1837 te St. Nicolaasga) 700   30,80   veehouder Tsjerkhoflenae 4
  2 kerkhof            
3 3 Yede Kok ( * 5 september 1845 te Bal) -   -   winkelier Ruchhûsterwei 1
3a 4 Lubbert Hofstra ( * 21 september 1831 te Balk) -   -   werkman Ruchhûsterwei 1
3b 5 Foekje Bijlsma ( * 10 februari 1843 te Woudsend) -   -   - / weduwe Pietersma Ruchhûsterwei 1
4 6 Pieter ten Woude ( * 25 mei 1857 te Sondel) -   -   arbeider  
5 7 Fokke Klijnsma ( * 8 maart 1850 te Echten) 150   6,60   houtkoopman  
6 8 Wijbren Weersma ( * 23 juli 1876 te Sneek) -   -   arbeider  
7 9 Stoffel Stoffelsma ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) -   -   arbeider  
8 10 Yme Beekema ( * 2 januari 1875 te Balk) -   -   arbeider  
8a 11 Hendrik de Jong ( * 15 juni 1877 te Oudemirdum -   -   arbeider  
9 12 Foeke Visser ( * 29 november 1856 te Balk) -   -   arbeider  
9a 13 Gatske Huitema ( * 27 januari 1859 te Woudsend) -   -   - / weduwe Pier Bonte  
10 14 Koenraad Louwsma ( * 26 september 1870 te Balk) -   -   arbeider  
11 15 Albert Strampel ( * 21 mei 1881 te Oosterzee) -   -   visser  
11a 16 Jan Haga ( * 7 juni 1879 te Ruigahuizen) -   -   arbeider  
12 17 Auke de Vries -   -      
13 18 Tjebbe Kuperus ( * 25 november 1868 te Balk) -   -   arbeider  
13a   vervallen            
14 19 Itskjen Homma ( * 5 november 1859 te Balk) -   -   - / weduwe de Jong  
14a 20 Wiebe Wierda ( * 24 november 1852 te Oudemirdum) -   -   arbeider  
15 21 Anne Gersjes ( * 14 november 1852 te Wijckel) -   -   arbeider  
16 22 Bauke van der Zee ( * 23 oktober 1868 te Ruigahuizen) -   -   ?  
17 23 Rients Slippens ( * 8 februari 1867 te Sint Nicolaasga) 100   4,40   koemelker  
17a 24 Andries Sikkes ( * 1 april 1859 te Mirns en Bakhuizen) -   -   arbeider  
18 25 Wijtze Reins Bosma ( * 17 januari 1836 te Balk) 60   2,20   arbeider Lutswâl 3
19 26 Eibert Boonstra ( * 21 januari 1871 te Harich) 200   8,80   veehouder Lutswâl 7 / gesloopt in 1967
20 27 Hendrik Visser ( * 23 februari 1976 te Mirns en Bakhuizen) -   -   arbeider  
21 28 Rintje Sloterdijk ( * 25 oktober 1856 te Balk) 250   11   koemelker  
21a 29 Stoffel Doornspleet ( * 7 februari 1877 te Balk) -   -   arbeider Lutswâl 9
23 30 Wijmer Haagsma ( * 25 september 1865 te Hommerts) 150   6,60   arbeider  
24 31 Afke Tromp ( * 18 juli 1833 te Harich) 200   8,80   - / wed. Uilke Wierstra Coendersingel 4 / Mottenkamp
24b 32 Petrus Klijnsma ( * 31 augustus 1878 te Ruigahuizen) -   -   werkman  
24c 33 Jakob Klijnsma ( * 1 oktober 1875 te Balk) 50   2,20   veekoopman  
19a 34 Johan Nauta ( * 20 juli 1854 te Hommerts ) 1200   52,80   veehouder  
19a 34 Pier Nauta ( * 14 april 1852 te Hommerts) 400   17,60   veehouder  
  35 touwslagerij            
26 36 Luitsen Dooper ( * 22 mei 1839 te Balk) 1000   44,-   veehouder Lutswâl 14
27 37 Folkert Grouwstra ( * 22 juli 1868 te Ruigahuizen) -   -   werkman Lutswâl / gesloopt
27a 38 Tomas de Koe ( * 5 mei 1868 te Harich) -   -   arbeider  
28 39 Jentje Beekema ( * 4 september 1845 te Balk) 50   2,20   houtkoopman  
29 40 Feike de Jong ( * 7 februari 1875 te Hemelum) -   -   arbeider  
25 41 Fimme de Vries ( * 20 juni 1830 te Mirns en Bakhuizen) 50   2,20   wagenaar  
24a 42 Johannes Dinklenburg ( * 27 augustus 1863 te Nijega HON) -   -   arbeider  
22 43 Brant van der Goot ( * 26 oktober 1869 te Wijckel) 125   5,50   veehouder Rûchhusterwei 4
2 44 Jentje Ages van der Meer ( * 31 januari 1854 te Harich) 200   8,80   veehouder Rûchhusterwei 2
             
huisnummers Sondel van 1890 - 1910 belastbaar          
  huisnummers Ruigahuizen in 1911 inomen   aanslag   beroep huidig adres (2020)
S 73 45 Jan ten Brink ( * 6 juni 1862 te Sondel) -   -   arbeider  
S 72 46 Gerardus Samplonius ( * 5 augustus 1867 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 71a 47 Johannes Veldman ( * 14 juli 1882 te Wijckel) 50   2,20   arbeider  
S 71 48 Jurjen Haitjema ( * 11 juni 1865 te Sondel) -   -   arbeider  
S 70 49 Gerlof van der Brug ( * 2 januari 1856 te Heeg) 50   2,20   arbeider  
S 69 50 Douwe de Jong ( * 12 juli 1855 te Sondel) 100   4,40   koemelker  
S 68 51 Jantje Hoogeterp ( * 27 september 1855 te Balk) -   -   - / wed. Douwe de Jong  
  52              
  53              
  54              
S 67 55 Bauke de Vries ( * 21 mei 1880 te Oudemirdum) -   -   arbeider  
S 66 56 Manus Mous ( * 3 oktober 1878 te Wijckel) -   -   arbeider  
  57              
S 62 58 Johannes de Jong ( * 13 maart 1885 te Mirns en Bakhuizen) -   -   arbeider  
S 61 59 Cornelis Bergsma ( * 2 januari 1865 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 60 60 Johannes Damstra ( * 19 januari 1870 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 59 61 Oene Feenstra ( * 25 juni 1877 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 58 62 Emke Keulen ( * 23 juni 1866 te Hemelum) 125   5,50   arbeider  
S 57 63 Igge Mulder ( * 31 augustus 1839 te Sondel) 925   40,70   veehouder  
S 56 64 Siebren Dooper ( * 9 februari 1868 te Balk) 1500   66,-   veehouder  
S 55aaa 65 Bauke Jongsma ( * 4 september 1852 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 55aa 66 Johannes Ottema ( * 2 augustus 1863 te Wijckel) -   -   arbeider  
S 55a 67 Rein Ottema ( * 1 november te Sondel) -   -   arbeider  
S 55 68 Anne Luinenburg ( * 5 februari 1865 te Wijckel) -   -   arbeider  
                 
                 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 21-12-2020