hoofdelijk omslag Balk dienstjaar 1910
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
Belasting geheven door de gemeente Gaasterland over het dienstjaar 1910. Het bedrag achter de naam is het inkomen na aftrek van f 300,- voor noodzakelijk levensonderhoud. In de laatste kolom staat het bedrag dat betaald moest worden. Het percentage aan belasting dat geheven werd is 4,4% van het belastbaar inkomen. Bewoners met een inkomen van f 300,- en lager staan niet op deze lijst.
hoofdelijke omslag 1910
De volgorde van de lijst is de huisnummering in Balk in 1910. Deze begint op Meerweg 23 met zeilschool De Stipe en eindigt bij Lytse Side bij de Volharding.
1e kolom en 2e kolom
De gemeente Gaasterland voert een ingrijpende vernummering in tussen 1910 en 1911. De volgorde van de hoofdelijke omslag 1910 is gemaakt volgens de nieuwe huisnummering.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 104 huisnummer Balk 85 / Balk 112 / is nu hotel Teenstra
 
3e kolom
In 1912 / 1913 volgde een nieuwe vernummering. De grens van de bebouwde kom van Balk werd verplaatst ten koste van het grondgebied van Harich en Wijckel.
bron: Leeuwarder Courant van 21 september 1912
Het betreft de woningen van Woningstichting Gaasterland en de particuliere woningbouw aan de huidige Wilhelminastraat, de woningen aan de huidige Gaaikemastraat tot en met de zuivelfabriek, de woningen aan de huidige Wikelerdijk tot en met de Bolster.
De namen, geboortedatums en beroepen zijn volgens het bevolkingsregister 1911-1920.
 
Balk
huisnummer van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortedatum en plaats
1 1 1 Sieger Hornstra ( * 27 september 1880 te Harich) fl. 900,- fl. 39,60 veehouder Meerweg 23
2 2 2 Hielke Hielkema ( * 11 februari 1844 te Tjerkgaast) fl. - fl. - zonder beroep Meerweg 22
? 3 3 wagenschuur           Meerweg 21
? 4 4 graanmalerij           Meerweg 20
4 5 5 Foeke Hogendorff ( * 3 oktober 1842 te Balk) fl. - fl. - timmerknecht Meerweg 20
5 6 6 Douwe Dijkstra ( * 1 juli 1862 te Koudum) fl. 50,- fl. 2,20 tuinman Meerweg 19
6 7 7 Hendrik Pieters de Jong ( * 22 augustus 1878 te Wijckel) fl. - fl. - koperslager Meerweg 19
8 8 8 Aemilieus Wijckelsma ( * 30 januari 1842 te Wijckel) fl. - fl.   arbeider Meerweg 18
7 9 9 Arend Dooitjes Schram ( * 18 december 1844 te Balk) fl. - fl. - arbeider Meerweg 18
9 10 10 Jan Doele ( * 13 november 1875 te Balk) fl. - fl. - timmerknecht Meerweg 17
9a 11 11 Roelof de Jong ( * 4 september 1881 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 stuurman Meerweg 17
10 12 12 Meine Lieuwes Visser ( * 3 mei 1862 te Harich) fl. 200,- fl. 8,80 arbeider Meerweg 16
10a -- -- vervallen           Meerweg 16
11 13 13 Thijs van Hout ( * 29 december 1875 te Harich) fl. 150,- fl. 6,60 timmerman Meerweg 15
12 14 14 Lucas Bouwman ( * 6 november 1852 te Oudemirdum) fl. 250,- fl. 11,- timmerman Meerweg 14
13 15 15 wagenschuur           Meerweg 13
14 16 16 Otte Schilstra ( * 7 november 1875 te Wijckel) fl. 100,- fl. 4,40 veehouder Meerweg 12
14a 17 17 Jikke Gijzen. ( * 13 mei 1841 te Woudsend) fl. 100,- fl. 4,40 touwslagersche Pypsterstikke 2
-- 18 18 touwslagerij           Pypsterstikke 4
14b 19 19 Johan Hermann von Santen ( * 1 maart 1876 te Rotterdam) fl. 500,- fl. 22,- zonder beroep Pypsterstikke (15) 5
15 20 20 Wieger Smits fl. 50,- fl. 2,20 voerman Pypsterstikke (13) 3
16 21 21 Willem Piersma ( * 3 maart 1834 te Balk) fl. - fl. - timmerman Pypsterstikke (11) 1
17 22 22 Tjipke Vermoten ( * 3 september 1854 te Sloten) fl. 175,- fl. 7,70 timmerman Pypsterstikke (9) 1
18 23 23 Trijntje Wiersma ( * 23 november 1833 te Harlingen) fl. 50,- fl. 2,20 zonder beroep Pypsterstikke (7) 1
19 24 24 Hisse Baukes Lyklema ( * 31 mei 1844 te Sybrandaburen) fl. 150, fl. 6,60 schipper Pypsterstikke (5) 1
19a 25 25 Meine Annes Bosma ( * 18 juli 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 gasfitter Pypsterstikke (3)
20? 26 26 schuur            
21 27 27 Jan Wybes Brouwer ( * 5 oktober 1869 te Lemmer) fl. 1000,- fl. 44,- stoombootkapitein Pypsterstikke (1)
22 28 28 Pieter Betzema ( * 8 mei 1874 te Balk) fl. 500,- fl. 22,- winkelier Meerweg 11
22 28a 28a Martje Freerks Smink ( * 10 april 1842 te Wijckel) fl. 50,- fl. 2,20 zonder beroep Meerweg 11
23 29 29 Anna Maria Goedkoop ( * 7 december 1844 te Amsterdam) fl. 500,- fl. 22,- zonder beroep Meerweg 10
23 29a 29a Uilkje Bergstra ( * 26 januari 1839 te Harich) fl. 450,- fl. 19,80 zonder beroep Meerweg 10
24 30 30 Hendrikje van der Gaast ( * 29 juni 1846 te Tjerkgaast) fl. 200,- fl. 8,80 zonder beroep Meerweg 9
25 31 31 Roelof van der Veen ( * 19 mei 1872 te Meppel) fl. 1500,- fl. 66,- doopsgezind predikant Meerweg 8
26 -- -- ?           ?
27 32 32 Jan Rinze Hoekstra ( * 10 juni 1855 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 slager Meerweg 7
27 32 32 Wijtse Gesines Poelstra ( * 28 juni 1875 te Hallum) fl. 2700,- fl. 118,80 huisarts Meerweg 7
27 32 32 Cornelis Koolhaas ( * 3 mei 1889 te Joure) fl. 225,- fl. 9,90 onderwijzer Meerweg 7
28 33 33 Yke Tjittes Stoffelsma, ( * 9 oktober 1836 te Hemelum) fl. 1875,- fl. 82,50 zonder beroep Meerweg 6
29 34 34 Sied de Jong, wed. Jacob Eiberts Hoekstra, ( * 3 aug. 1849 te Wijckel) fl. 200,- fl. 8,80 zonder beroep Meerweg 5
29 34 34 Eibert Hoekstra ( * 27 augustus 1878 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 zonder beroep Meerweg 5
Balk
huisnummer van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag beroep hadres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortedatum en plaats
30 35 35 Bokke van der Wal ( * 3 december 1851 te Nijega) fl. 500,- fl. 22,- cafehouder Meerweg 4
30 35 35 Jan van der Linde ( * 16 oktober 1883 te Sneek) fl. 600,- fl. 26,40 klerk der posterijen Meerweg 4
31 36 36 Wybe Tjeerds Wijnstra ( * 29 augustus 1860 te Wons) fl. 950,- fl. 41,80 bakker Meerweg 3
32 37 37 Johannes Baptist Coevoet ( * 30 juli 1848 te Utrecht) fl. 700,- fl. 30,80 onderwijzer Meerweg 2
-- 38 38 Bijzondere lagere school - - - - - Meerweg 1
33 39 39 Doede Bleeker ( * 25 november 1854 te Koudum) fl. 1100,- fj. 48,40 koperslager van Swinderenstraat 1
34 40 40 Tjitte de Haan ( * 23 december 1874 te Hemelum) fl. 300,- fl. 13,20 kleermaker van Swinderenstraat 2
35 41 41 Dirk de Boer ( * 26 oktober 1877 te Koudum) fl. 600,- fl. 26,40 bakker van Swinderenstraat 3
36 42 42 Pieter Bootsma ( * 30 augustus 1882 te Offingawier) fl. 1600,- fl. 70,40 Hervormd predikant van Swinderenstraat 4
-- 43 43 brandspuithuisje            
37 44 44 Hervormde kerk           van Swinderenstraat 6
38 45 45 Jacob Timmer ( * 24 mei 1858 te Leek) fl. 1550,- fl. 68,20 onderwijzer van Swinderenstraat 7
39 46 46 Age Hofstra ( * 17 oktober 1857 te Balk) fl. 600,- fl. 26,40 goud- en zildersmid van Swinderenstraat 8
39 46 46 Jan Aukes de Groot ( * 7 april 1875 te Workum) fl. 100,- fl. 4,40 stoombootkapitein van Swinderenstraat 8
40 47 47 Wiebe Harmens de Jong ( * 1878 te Balk) fl. 300.- fl. 13,20 boekdrukker van Swinderenstraat 9
41 48 48 Wiebren Hanses Boersma ( * 21 november 1840 te Wijckel) fl. 400,- fl. 17,60 verwer van Swinderenstraat 10
41 48 48 Jouke Boersma ( * 16 april 1878 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 huisschilder van Swinderenstraat 10
42 -- -- gesloopt in 1905            
43 49 49 Elizabeth Johanna Verhoop ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage) fl. 10.000,- fl. 440,- zonder beroep van Swinderenstraat 11
44 50 50 Gerrit van der Sluis ( * 12 augustus 1850 te Warns) fl. 2600,- fl. 114,40 rentenier van Swinderenstraat 12
45 51 51 Jacob Symens de Jong ( * 6 december 1854 te Balk) fl. 600,- fl. 26,40 manufacturier van Swinderenstraat 13
46 52 52 Bernard Hendrik ten Brink ( * 7 november 1833 te Sloten) fl. 1200,- fl. 52,80 manufacturier van Swinderenstraat 14
47 53 53 Kerst Huisman ( * 18 juni 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 koetsier familie Tromp van Swinderenstraat 15
48 54 54 Marianne Karoline ten Brink ( * 20 november 1821 te Sloten) fl. 400,- fl. 17,60 zonder beroep van Swinderenstraat 16
49 55 55 IJmkje Zuiderveld ( * 3 december 1839 te Wijckel) fl. 4000,- fl. 176,- zonder beroep van Swinderenstraat 17
49 55 55 Anna Bosma ( * 26 februari 1873 te Nijega HON) fl. 150,- fl. 6,60 zonder beroep van Swinderenstraat 17
50 56 56 Antje Tromp ( * 7 september 1844 te Balk) fl. 7000,- fl. 308,- zonder beroep van Swinderenstraat 19
51 57 57 Hermannus Gaaikema ( * 8 maart 1866 te Waarden) fl. 1550,- fl. 68,20 burgemeester van Swinderenstraat 20
52 58 58 Bernardus Nieuwenhuis ( * 25 april 1845 te Balk) fl. 600,- fl. 26,40 kleermaker van Swinderenstraat 21
53 59 59 Lieuwe Johannes Dooper ( * 9 september 1871 te Balk) fl. 1500,- fl. 66,- grossier van Swinderenstraat 22
54 60 60 Rinze Boonstra ( * 30 september 1832 te Gorredijk) fl. 100,- fl. 4,40 schoenmaker van Swinderenstraat 24
55 61 61 Wiebe Rijpma ( * 7 oktober 1875 te Hieslum) fl. - fl. - winkelier van Swinderenstraat 26
56 62 62 Durk Rekers, smid ( * 2 november 1877 te Balk); hoofd fl. - fl. - smid van Swinderenstraat 27
56 62 62 Willem Wijngaarden ( * 15 maart 1860 te Vinkega) fl. 50,- fl. 2,20 manufacturier van Swinderenstraat 27
56a 63 63 Froukje Sietsma ( * 17 juli 1836 te Harich) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat (28) 27
57 64 64 Pier Boorsma ( * 21 september 1859 te Franeker) fl. 700,- fl. 30,80 onderwijzer van Swinderenstraat 29
57 64 64 Jakob Eise van Timmeren, ( * 17 juni 1877 te Slochteren) fl. 700,- fl. 30,80 rijksontvanger van Swinderenstraat 29
57 64a 64a             van Swinderenstraat 29
58 65 65 Trijntje van der Goot ( * 1 oktober 1848 te Balk) fl. 150,- fl. 6,60 winkelier van Swinderenstraat 30
59 66 66 Jacobus Hettinga ( * 8 mei 1866 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 koperslager van Swinderenstraat 31
60 67 67 Gerben Hettinga ( * 27 augustus 1837 te Makkum ) fl. 1000,- fl. 44,- koperslager van Swinderenstraat 32
60a 68 68 Sietze Hofstra ( * 27 december 1859 te Balk) fl. - fl. - arbeider van Swinderenstraat (33) 32
60b 69 69 Jacob Schotanus ( * 31 december 1882 te Balk) fl. - fl. - koperslager van Swinderenstraat (34) 32
60c 70 70 Jelle Schaafsma ( * 30 maart 1833 te Joure) fl. - fl. - uurwerkhersteller van Swinderenstraat (35) 32
60d 71 71 Harmen Jan Wolda ( * 1 februari 1857 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 koperslager van Swinderenstraat (36) 32
61 72 72 Jaitje Willems Kuiper ( * 11 mei 1835 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 wagenmaker van Swinderenstraat 38
61 72a 72a Willem Jaitjes Kuiper ( * 5 juli 1877 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40   van Swinderenstraat (37) 38
61a 73 73 Albert Gerrits de Vos ( * 17 april 1885 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 fabrieksarbeider van Swinderenstraat (36) 38
61b 74 74 Thijs Visser, ( * 23 maart 1883 te Balk); hoofd fl. - fl. - timmerman van Swinderenstraat (36) 38
62 75 75 Hidde Cornelis de Jong ( * 22 februari 1860 te Midlum) fl. 600,- fl. 26,40 bakker van Swinderenstraat 39
63 76 76 Rinze Seinstra ( * 12 april 1880 te Roordahuizum) fl. 200,- fl. 8,80 kruidenier van Swinderenstraat 40
64 77 77 Pieter Pieters ten Woude ( * augustus 1838 te Oudemirdum) fl. 200,- fl. 8,80 kastelein van Swinderenstraat 41
65 78 78 Minne Overdiep ( * 19 augustus 1868 te Oosterend) fl. 350,- fl. 15,40 boekhandelaar van Swinderenstraat 42
66 79 79 Tijs Sjoerds Tijsma ( * 26 januari 1839 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 houthandelaar van Swinderenstraat 43
66 79 79 Tiede Tijsses Tijsma ( * 11 januari 1874 te Balk) fl. 150,- fl. 6,60 timmerman  
                   
Balk
huisnummer van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortedatum en plaats
67 80 80 Ferdinand Keulen ( * 30 april 1858 te Hemelum) fl. 600,- fl. 26,40 manufacturier van Swinderenstraat 44
67 80 80 Hendrik Stoffelsma ( * 18 januari 1882 te Oudega HON) fl. 900,- fl. 39,60 notaris klerk van Swinderenstraat 44
67 80a 80a ? fl. - fl. -   van Swinderenstraat 44
68 81 81 Johannes Hettinga ( * 7 december 1872 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 koperslager van Swinderenstraat 45
-- 82 82 bergplaats           van Swinderenstraat (46) 45
69 83 83 Jacobus Mandemaker ( * 11 juni 1865 te Heerenveen) fl. - fl. - koopman in lorren van Swinderenstraat (47) 45
70 84 84 Johannes Haringsma ( * 12 juli 1883 te Harich) fl. - fl. - vrachtrijder van Swinderenstraat (48) 45
71 85 85 Jouke Sloterdijk ( * 1 maart 1884 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 bakker van Swinderenstraat 50
72 86 86 Pier Sybrens de Jong ( * 29 mei 1846 te Balk); hoofd fl. 350,- fl. 15,40 postbode van Swinderenstraat 51
72 86 86 Sijbren Piers de Jong ( * 20 november 1885 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 ambtenaar ter secretarie van Swinderenstraat 51
72a 87 87 Aaltje Visser, wed. Jacob Blom ( * 10 dec. 1842 te M & B) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat 51
72b 88 88 Siebe Stellingwerf ( * ( * 6 december 1881 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 veekoopman van Swinderenstraat 51
73 89 89 Arend Sikkes ( * 18 mei 1853 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - kruidenier van Swinderenstraat 52
73a 90 90 Durk Jansma ( * 19 juli 1865 te Balk) fl. - fl. - koperslager van Swinderenstraat (53) 52
73b 91 91 Hielke Tromp ( * 10 januari 1883 te Balk) fl. - fl. - blikslager van Swinderenstraat (53) 52
73c 92 92 Johannes Pelsma ( * 9 september 1869 te Balk) fl. - fl. - metselaar van Swinderenstraat (53) 52
74 93 93 Sijmon Franken, ( * 17 februari 1850 te Grouw) fl. 200,- fl. 8,80 bakker van Swinderenstraat 54
75 94 94 Wijberen Jouke Pelsma ( * 10 september 1836 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 smid van Swinderenstraat 55
75a 95 95 ???           van Swinderenstraat 55
76 96 96 Taco E. Salverda ( * 9 juli 1884 te Lemele (Ommen Ambt)) fl. 300,- fl. 13,20 slager van Swinderenstraat 56
77 97 97 Antje Doornspleet ( * 14 juni 1847 te Balk) fl. - fl. - winkelierster van Swinderenstraat 57
78 98 98 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 verver van Swinderenstraat 58
78a -- -- vervallen           van Swinderenstraat 58
78b 99 99 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 veekoopman van Swinderenstraat 58
79 100 100 Hijlke Banning ( * 24 jan 1880 te Sneek) fl. 150,- fl. 6,60 kapper van Swinderenstraat 59
80 101 101 Bauke Betzema ( * 12 februari 1841 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 kuiper van Swinderenstraat 60
80a 102 102 Gerrit Ate Wieringa ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden) fl. - fl. - zonder beroep van Swinderenstraat 61
81 103 103 Jurjen Teernstra ( * 11 april 1862 te Engwier) fl. 400,- fl. 17,60 logementhouder van Swinderenstraat 62
82 104 104 Sigefridus IJlstra ( * 27 augustus 1840 te Sneek) fl. 50,- fl. 2,20 goud- en zilversmid van Swinderenstraat 63
83 105 105 Jelle Pieters de Vries ( * 12 april 1842 te IJlst) fl. 200,- fl. 8,80 koperslager van Swinderenstraat 64
83 105 105 Jetske Ennema ( * 7 mei 1890 te Tzummarum) fl. 225,- fl. 9,90 onderwijzeres van Swinderenstraat 64
83a 106 106 Pieter Jelles de Vries ( * 21 april 1873 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 koperslager van Swinderenstraat (65) 64
-- 107 107 werkplaats           van Swinderenstraat (66) 64
84 108 108 Jacob Hanzes Dijkstra ( * 13 november 1844 te Balk) fl. - fl. - verver van Swinderenstraat 67
84a 109 109 Martje de Graad ( * 12 augustus 1842 te Harlingen) fl. - fl. - zonder beroep onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
84b 110 110 Stoffel Schram ( * 24 september 1841 te Balk) fl. - fl. - arbeider onbewoonbaar verklaard 22 dec 1911
84c 111 111 Pier Durks Piersma ( * 1 maart 1848 te Balk) fl. - fl. - veekoopman van Swinderenstraat 68 (67)
-- 111a 111a werkplaats           van Swinderenstraat 68 (67)
85 112 112 Hendrik de Winter ( * 26 januari 1873 te Ruigahuizen fl. 500,- fl. 2,20 logementhouder van Swinderenstraat 69
86 113 132 Johannes Kampen ( * 31 augustus 1859 te Nijega HON) fl. 175,- fl. 7,70 centrifugist Wilhelminastraat 5
-- 114 133 bergplaats           Wilhelminastraat 3
87 115 134 Haring Pelsma ( * 24 december 1839 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Wilhelminastraat 1
87a 116 135 Arnoldus van der Schuit ( * 7 januari 1855 te Balk) fl. - fl. - timmerman Gaaikemastraat 1
88 117 136 Jelle van der Schuit ( * 5 maart 1857 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 verver Gaaikemastraat 1
89 118 137 Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Sloten) fl. 50,- fl. 2,20   Gaaikemastraat 2
-- 118 138 geen bewoner           Gaaikemastraat 2
90 119 139 Hans Willems van der Veer ( * 28 maart 1872 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 petroleumventer Gaaikemastraat 3
90a 120 140 Gereformeerde Kerk           Gaaikemastraat 3
91 121 141 bergplaats           Gaaikemastraat 4
92 122 142 Roelof Pekes de Vries ( * 20 mei 1848 te Balk) fl. 150,- fl. 6,60 houthandelaar Gaaikemastraat 5
92 122 142 Peke Roelofs de Vries ( * 20 juni 1878 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 schipper Gaaikemastraat 5
92a -- -- vervallen           Gaaikemastraat 5
93 123 143 Roelf Groenewold ( * 10 maart 1855 te Zuidbroek) fl. 175,- fl. 7,70 olieslager Gaaikemastraat 7
93 124 144 Tea Rijpsma ( * 2 juni 1864 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat 7
93a 125 145 Hendrik de Wilde ( * 28 oktober 1855 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (8) 7
93b 126 146 Freerk Hoekema ( * 11 november 1877 te Molkwerum) fl. 50,- fl. 2,20 petroleumventer Gaaikemastraat (9) 7
93c 127 147 Hille Brinksma ( * 28 september 1832 te Idskenhuizen) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (10) 7
93d 128 148 Martje Piersma ( * 15 januari 1854 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (11) 7
93e 129 149 Klaaske Schram ( * 27 januari 1839 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (12) 7
94 130 150 Philippus Noordwal ( * 18 oktober 1857 te Leeuwarden) fl. 50,- fl. 2,20 kleermaker Gaaikemastraat (13) 15
94 130 150 Aldert Noordwal ( * 5 september 1884 te Balk) fl. 125,- fl. 5,50 melkcontroleur Gaaikemastraat (13) 15
95 131 151 Sjirk Haga ( * 7 maart 1839 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 houtkoopman Gaaikemastraat 14
96 132 152 Johannes Kuperus ( * 4 oktober 1871 te Balk) fl. 250,- fl. 11,- kaaskoopman Gaaikemastraat (15) 13
96a 133 153 Geert Kuperus ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen) fl. - fl. - schipper Gaaikemastraat (16) 13
97 134 154 Uilkje Bosma ( * 21 januari 1822 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (17) 11 en 12
98 135 155 Anne Wassenaar ( * 3 maart 1862 te Terzool) fl. 75,- fl. 3,30 straatreiniger Gaaikemastraat (17) 11 en 12
99 136 156 Nanne Rijpsma, ( * 21 juli 1842 te Balk); hoofd fl. - fl. - veekoopman Gaaikemastraat (17) 11 en 12
100 137 157 Ebeltje Ronner, ( * 22 maart 1861 te Balk); hoofd fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (18) 9 en 10
100a 138 158 Albert Jongstra ( * 17 juni 1862 te Balk) fl. - fl. - arbeider Gaaikemastraat (19) 9 en 10
100b 139 159 Tijs de Jager ( * 9 februari 1873 te Balk) fl. - fl. - koopman Gaaikemastraat (20) 9 en 10
101 140 160 Janke Durkstra ( * 24 april 1837 te Terzool) fl. - fl. - zonder beroep Gaaikemastraat (21) 8
102 141 160 Fokke Hendriks Roorda ( * 25 januari 1857 te Balk) fl. - fl. - koopman Gaaikemastraat (21) 8
103 142 161 Willem Bosma ( * 8 mei 1877 te Oudemirdum) fl. - fl. - verver Gaaikemastraat (22) 8
104 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
105 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
106 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
107 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
108 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
109 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
110 -- -- geen bewoners / woning gesloopt            
-- 143 162 gebouwd in 1911            
-- 143a 163 gebouwd in 1911            
-- 143b 164 gebouwd in 1911            
-- 143c 165 gebouwd in 1911            
-- 143d 166 gebouwd in 1911            
111 144 167              
    168 tot 1912 bij Harich            
    169 tot 1912 bij Harich            
    170 tot 1912 bij Harich            
    171 tot 1912 bij Harich            
    172 tot 1912 bij Harich            
    173 tot 1912 bij Harich            
    174 tot 1912 bij Harich            
    175 tot 1912 bij Harich            
    176 tot 1912 bij Harich            
    178 tot 1912 bij Harich            
    179 tot 1912 bij Harich            
    180 tot 1912 bij Harich            
    181 tot 1912 bij Harich            
112 145 182 bergplaats           Westein 48
112a 146 183 bergplaats           Westein 47
112b 147 184 Lolke Doorenspleet ( * 9 februari 1859 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 arbeider Westein 44,45,46
  148 185              
112c 149 187 Hinne Boukes Huitema ( * 10 mei 1875 te Joure) fl. 50,- fl. 2,20 goud- en zilversmid Westein 44,45,46
112c 149 187 Tjietske Zwart ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen) fl. - fl. - zonder beroep Westein 44,45,46
--- 150 186 bergplaats           Westein 44,45,46
113 151 188 bergplaats           Westein 44,45,46
114 152 189 Hendrik Doorenspleet ( * 5 oktober 1838 te Balk) fl. - fl. - houtkoopman Westein 44,45,46
115 153 190 Jan Visser ( * 12 februari 1845 te Balk) fl. - fl. - arbeider Westein 44,45,46
116 154 191 Truike de Vries ( * 1 september 1842 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 43
117 155 192 Anne Reekers ( * 9 april 1847 te Hemelum) fl. - fl. - arbeider Westein 42
118 156 193 Age Pietersma ( * 27 maart 1872 te Wijckel) fl. - fl. - arbeider Westein 41 (31-41)
118a 157 194 Sophia Reekers ( * 24 mei 1840 te Hemelum) fl. - fl. - zonder beroep Westein 40 (31-41)
118b 158 195 Eelkjen de Blaauw ( * 29 april 1842 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 39 (31-41)
118b 158 195 Hendrik Visser ( * 18 januari 1875 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 wegwerker Westein 39 (31-41)
118c 159 196 Jochum Schots ( * 22 november 1860 te Oudemirdum) fl. - fl. - arbeider Westein 38 (31-41)
118d 160 197 Gerrit de Vos ( * 9 oktober 1860 te Balk) fl. - fl. - olieslagersknecht Westein 37 (31-41)
118e 161 198 Trijntje Samplonius ( * 31 augustus 1882 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Westein 36 (31-41)
118k 162 199 Durk Gouma ( * 3 maart 1868 te Nijega) fl. - fl. - arbeider Westein - (31-41)
118j 163 200 Siebe Haringsma ( * 17 september 1869 te Balk) fl. - fl. - arbeider Westein 35 (31-41)
118i 164 201 Jacobjen Gerrits Jansma ( * 17 sep. 1833 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 34 (31-41)
118h 165 202 Jeltje Schots ( * 27 september 1853 te Oudemirdum) fl. - fl. - zonder beroep Westein 33 (31-41)
118g 166 203 Akke Schots ( * 8 juli 1838 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Westein 32 (31-41)
118f 167 204 Sjoerd Hartman Sjoerds ( * 5 maart 1865 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 31 (31-41)
119 168 205 Klaas Rozenberg ( * 30 maart 1842 te Balk) fl. - fl. - houtkoopman Westein 30
120 169 206 Ane Alberts de Vos ( * 4 juni 1870 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 olieslagersknecht Westein 29
120a 170 207 Thee Hoogterp ( * 1 december 1850 te Balk) fl. - fl. - werkman Westein 28
121 171 209 IJke van der Wal ( * 19 nov. 1847 te Kolderwolde) fl. 50,- fl. 2,20 broodventer Westein 27
121a -- --              
121b 172 208 Hendrik Albada ( * 23 okt. 1874 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - venter Westein 27
122 173 213 Hendrik Huisman ( * 18 maart 1863 te Balk) fl. - fl.   koopman Westein 25, 26
123 174 212 -           Westein 25, 26
124 175 211 Sybrigje Doorenspleet ( * 12 maart 1839 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 25, 26
125 176 210 Harmen Wijtzes Bosma ( * 8 mei 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 houtkoopman Westein 25, 26
126 177 215 Romkje Ypenga ( * 6 juli 1836 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Westein 23, 24
126a 178 -- Hendrik Eiberts Schram ( * 23 oktober 1831 te Balk) fl.   fl.   arbeider Westein 23, 24
126b 179 -- Gosse Kuperus ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaasga) fl. - fl. - bosarbeider Westein 23, 24
126c 180 214 Jaitje Dijkstra ( * 3 juli 1887 te Balk) fl. - fl. - olieslager Westein 23, 24
127 181 218 werkplaats           Westein 21, 22
127a 182 218a Pieter Wildschut( * 27 oktober 1845 te Sloten) fl. - fl. - arbeider Westein 21, 22
127b 183 217 in gebruik bij Hendricus Haarsma           Westein 21, 22
127c 184 216 Hendricus Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) fl. - fl. - timmerman Westein 21, 22
128 --                
129 185 219 bergplaats           Westein 20
130 186 220 bergplaats           Westein 19
131 187 221 Sake de Vries ( * 11 september 1857) fl. - fl. - arbeider Westein 16-18
132 188 222 Jantje Haarsma ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - zonder beroep Westein 16-18
133 189 223 Johan Reuhman ( * 17 december 1861 te Koudum) fl. - fl. - koopman Westein 16-18
134 190 224 Leenke Piersma ( * 4 december 1825 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 16-18
135 191 225 Johannes Bakker ( * 21 juli 1864 te Sloten) fl. - fl. - visser Westein 16-18
136 192 226 Hielke Plantinga ( * 10 januari 1859 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 touwslager Westein 15
137 193 227 Jelle J. Koorenstra ( * 17 feb. 1878 te Sint Nicolaasga) fl. 125,- fl. 5,50   Westein 14
138 194 229 Albertus Polder, ( * 1 januari 1854 te Gaast) fl. - fl. - arbeider Westein 10-13
138a 195 232 Petrus de Vreeze ( * 3 oktober 1867 te Mirns en Bakhuizen) fl. - fl. - arbeider Westein 10-13
138b 196 233 Susanna Koning ( * 28 oktober 1843 te Oudega HON) fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
138c 197 228 Johannes Pieters de Jong ( * 12 februari 1871 te Harich) fl. - fl. - stuurman Westein 10-13
138d 198 230 Folkert Homma ( * 12 oktober 1869 te Balk); hoofd fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
138e 199 231 Eibert Schram ( * 3 maart 1860 te Balk) fl. - fl. - arbeider Westein 10-13
138f 200 234 in gebruik bij Bart Arends           Westein 10-13
138g 201 235 Bart Arends ( * 30 mei 1836 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 10-13
139 202 236 Jan Brandsma fl. 1000,- fl. 44,- bakker en kruidenier Westein 9
140 203 237 Anne Bosma ( * 14 juli 1835 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Westein 4, 5, 6, 7, 8
141 204 238 Jouke Brouwer ( * 17 juni 1869 te Sondel) fl. - fl. - arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
142 205 239 Jozef Jacobs Mous ( * 24 oktober 1878 te Balk) fl. 175,- fl. 7,70 machinist Westein 4, 5, 6, 7, 8
Balk
huisnummer van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortedatum en plaats
143 206 240 Willem Weerman ( * 29 oktober 1868 te Sondel) fl. - fl. - arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
143a 207 241 Hylkjen Doele ( * 7 april 1834 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Westein 4, 5, 6, 7, 8
144 208 242 Neeltje Kuiper ( * 7 september 1843 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Westein 4, 5, 6, 7, 8
144a 209 243 Pier Sjoerds ( * 11 maart 1869 te Balk) fl. - fl. - los arbeider Westein 4, 5, 6, 7, 8
145b 210 244 Luitjen de Vries ( * 29 juni 1879 te Marum) fl. - fl. - arbeider Westein 1, 2, 3
145a 211 245 Tjitte Tromp ( * 1 april 1849 te Woudsend) fl. - fl. - opperman Westein 1, 2, 3
145a 211 245 Meindert Gerrits Dijkstra ( * 24 december 1882 te Nijega) fl. 125,- fl. 5,50 kuiper Westein 1, 2, 3
145 212 246 Hendrik Bontes de Jager ( * 24 november 1850 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 veekoopman Westein 1, 2, 3
146 213 247 Geertje de Vries ( * 14 augustus 1832 te Idskenhuizen) fl. - fl. - winkeliersche Raadhuisstraat 77( 80)
147 214 248 Sipke Johannes Gorter ( * 26 maart 1886 te Langweer) fl. 50,- fl. 2,20 machinist Raadhuisstraat 77-80
147a 215 249 Minze Wagenaar (17 mei 1870 te Harich) fl. - fl. - veekoopman Raadhuisstraat 77-80
147b 216 250 Lijstbert Frankena ( * 9 augustus 1851 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 77-80
147c 217 251 Klaas de Vries ( * 23 september 1871 te Oudemirdum) fl. 50,- fl. 2,20 stuurman Raadhuisstraat 77-80
148c 218 -- Grietje Hornstra ( * 27 januari 1835 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 72-76
148c 218a -- Jan Wierda ( * 27 mei 1883 te Nijemirdum) fl. - fl. - weipomper Raadhuisstraat 72-76
148b 219 254 vervallen           Raadhuisstraat 72-76
148a 220 255 Meine Pieters Bosma ( * 24 januari 1873 te Balk) fl. - fl. - goud-en zilversmidsknecht Raadhuisstraat 72-76
148 221 256 Anne Rozenberg ( * 11 april 1869 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 arbeider Raadhuisstraat 72-76
149 222 260 Johannes Schotanus ( * 10 maart 1856 te Balk) fl. - fl. - koopman in groenten Raadhuisstraat 69-71
149a 223 259 Johannes de Winter ( * 13 augustus 1854 te Balk) fl. - fl. - koopman in vee Raadhuisstraat 69-71
149b 224 258 Antje Sietsma ( * 14 mei 1846 te Langweer) fl. - fl. - kasteleinsche Raadhuisstraat 69-71
149c 225 257 Meindert Bosma ( * 20 oktober 1849 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 koperslager Raadhuisstraat 69-71
150 226 261 Marten de Boer ( * 7 december 1873 te Warns) fl. 300,- fl. 13,20 vervoeder vrachtgoederen Raadhuisstraat 68 (67)
151 227 263 Michiel Visser ( * 1 december 1824 te Sloten) fl. - fl - zonder beroep Raadhuisstraat 65, 66
151a 228 262 Sietse Jongsma  ( * 13 mei 1855 te Wijckel) fl. 150,- fl. 6,60 botermaker Raadhuisstraat 65, 66
151a 228 262 Hendrik Jongsma ( * 16 december 1886 te Harich) fl. 100,- fl. 4,40 kaasmaker Raadhuisstraat 65, 66
152 229 264 Tjibbe van der Molen ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde) fl. 50,- fl. 2,20 koopman en winkelier Raadhuisstraat 64
152a 230 265 Johanna Kleinschmidt ( * 29 mei 1836 te Oudega HO) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 64
153c 231 266 Jan van Stralen ( * 13 mei 1879 te Grouw) fl. 225,- fl. 9,90 machine bankwerker Raadhuisstraat 61, 62, 63
153b 232 267 Antke Doorenspleet ( * 4 september 1863 te Balk) fl. 125,- fl. 5,50 machinist Raadhuisstraat 61,62,63
153d 233 268 bergplaats           Raadhuisstraat 61,62,63
153a 234 269 Emilius Wijckelsma ( * 9 april 1851 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 gemeentewerker Raadhuisstraat 61,62,63
153 235 270 Wijbren Klijnsma ( * 22 augustus 1855 te Balk) fl. 350,- fl. 15,40 winkelier Raadhuisstraat 61,62,63
154 236 273 Albert van Randen ( * 8 januari 1870 te Nijega HON) fl. - fl. - schipper Raadhuisstraat 58, 59, 60
155 237 272 Grietje Waaijer, wed. P Piersma ( * 6 mrt 1865 te Woudsend) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 58,59,60
156 238 271 turfschuur           Raadhuisstraat 58,59,60
157 239 275 Wiebren Pieters Thibaudier ( * 9 april 1841 te Balk) fl. - fl. - manufacturier Raadhuisstraat 57
157a 240 274 Rinske Hoekstra, wed. H. Wignand ( * 1 april 1832 te Gauw) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 57
158 241 278 Pieter Boersma ( * 22 juni 1869 te Woudsend) fl. - fl. - timmerman Raadhuisstraat 54, 55, 56
158a 242 277 Pieter Sakes Postma ( * 15 april 1843 te Balk) fl. - fl. - venter Raadhuisstraat 54, 55, 56
158b 243 276 Hilbert de Vries ( * 22 oktober 1846 te Oudega HON) fl. - fl. - timmerman Raadhuisstraat 54, 55, 56
158c -- --              
159 244 279 Hendricus Haarsma ( * 9 juni 1851 te Koudum) fl. 100,- fl. 4,40 timmerman  
160 245 280 Harmen Kouwenhoven fl. 300,- fl. 13,20 gemeenteveldwachter  
160a 246 281              
160b 247                
160c 248                
160d 249                
161 250 281 Aaltje de Vos, wed. Taeke Hogendorff (* 4 mrt 1842 te Balk) - - - - zonder beroep Raadhuistraat 47 (47-51)
161a 251 282 Lolkjen Rekers, wed. A.Coldeweijer, ( * 8 feb. 1838 te Balk) - - - - zonder beroep Raadhuistraat 47 (47-51)
-- 252 -- timmerwerkplaats - - - -   Raadhuistraat 47 (47-51)
162c 253 283 Gerben van Dijk, ( * 22 maart 1856 te Balk) - - - - verversknecht Raadhuistraat 47 (47-51)
162b 254 284 Pieter Hendriks Weerman ( * 16 maart 1882 te Balk) - - - - schoenmaker Raadhuistraat 47 (47-51)
162a 255 285 Rein Haringsma ( * 4 juni 1868 te Harich) - - - - vrachtrijder Raadhuistraat 47 (47-51)
162 256 286 Bonne Dijkstra ( * 5 november 1866 te Heerenveen) fl. 50,- fl. 2,20 schoenmaker Raadhuistraat 47 (47-51)
  W218 287 Maaike Bouma            
  W219 288 Jacob Bremer            
  W220 289 Gabe Grouwstra            
  W221 290 Gooitsen van der Werf            
163 257 291 Marten van Dijk ( * 26 mei 1866 te Workum) fl. 100,- fl. 4,40 kaasmaker Raadhuisstraat 44
164 258 292 Hendrik Sjoerds Haantjes ( * 2 april 1848 te Het Meer) - - - - koopman in sigaren Raadhuisstraat 44
164 259 293 Rooms Katholieke kerk - - - -    
165 260 294 oude Rooms Katholieke kerk, gesloopt in 1913 - - - -    
166 261   Durk Wortman ( * 15 juni 1867 te Balk) - - - - barbier Raadhuisstraat 42
166a 262   Harmen Feddes van der Pol ( * 10 oktober 1830 te Akkrum) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 42
167 263   hok, gesloopt in 1913 - - - -    
168 264   geen bewoners - - - -   Raadhuisstraat 40
169 265   Johannes Gerryts Postma ( * 1 juni 1833 te Dronrijp) fl. 1900,- fl. 83,60 pastoor Raadhuisstraat 39
170 266   Douwe Schaap ( * 22 december 1882 te Ruigahuizen) fl. 200,- fl. 8,80 winkelier Raadhuisstraat 38
170 266   Gerhardus Hendr. Wenting, ( * 18 januari 1873 te Arnhem) fl. 500,- fl. 22,- ass. directeur zuivelfabriek Raadhuisstraat 38
170a 267   Anne de Jager ( * 1 november 1874 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 38
171 268 302 Hendrik Kanninga ( * 12 april 1862 te Franeker) fl. 450,- fl. 19,8 slager Raadhuisstraat 37
172 269 303 Jacob Durks Mous ( * 5 augustus 1859 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 koopman in groenten Raadhuisstraat 36
173 270 304 Jan Johannes Reekers ( * 21 december 1842 te Hemelum) fl. 50,- fl. 2,20 veekoopman Raadhuisstraat 34,35
173a 271 305 Trijnus de Vries ( * 20 september 1866 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
173b 272 306 Jelle de Vries ( * 28 november 1852 te Nijega) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
174 273 307 Jurjen Schram ( * 5 februari 1865 te Wijckel) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
175 274 308 Uilkje Bosma ( * 4 oktober 1842 te Balk) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 34,35
176 275 309 Berend Otten ( * 24 juli 1864 te Westerbork) - - - - schipper Raadhuisstraat 34,35
177 276 310 Sjoerd Rijpsma ( * 8 september 1846 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
178 277 311 Jacob Manus Mous ( * 21 februari 1845 te Balk) - - - - arbeider Raadhuisstraat 34,35
179 278 312 Ane de Vos ( * 28 september 1825 te Warns) - - - - kastelein Raadhuisstraat 32
180 279 313 Pieter Gosse Haga ( * 16 december 1846 te Balk) fl. 600,- fl. 26,40 commies Raadhuisstraat 31
181 280 314 Sjoerd Tijsses Tijsma ( * 5 september 1871 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 schipper Raadhuisstraat 30
182 281 315 Teijmen Wouter Bosma ( * 15 maart 1858 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 winkelier Raadhuisstraat 28,29
182a 282 316 Trijntje Boes ( * 11 sep 1831 te Hindeloopen) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 28,29
183a 283 317 Grietje Lamme, ( * 18 november 1835 te Oud Loosdrecht) - - - - zonder beroep Raadhuisstraat 26,27
183 284 318 consistoriekamer, Doopsgezinde Gemeente - - - -   Raadhuisstraat 26,27
183 285 319 Doopsgezinde kerk - - - -   Raadhuisstraat 26,27
184 286 320 Antonius Eiling  ( * 9 juli 1853 te Balk) fl. 100,- fl. 4,40 verver Raadhuisstraat 25
184a 287 321 Sikke Doele ( * 16 maart 1880 te Balk) fl. - fl. - timmerman Raadhuisstraat 25
184 288 322 verfwinkel - - - -   Raadhuisstraat 25
185a 289 - Jelte Jans Kok ( * 10 april 1836 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 24
185 290 323 Jan Jeltes Kok ( * 19 januari 1869 te Wijckel) fl. 300,- fl. 13,20 manuafacturier Raadhuisstraat 24
186 291 325 Johannes Lukas ( * 19 november 1855 te Leens) fl. 200,- fl. 8,80 zadelmaker Raadhuisstraat 22,23
186a 292 324 Sjoukje Betzema ( * 20 april 1860 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 22,23
186b 293 - Fouk Tijsma ( * 8 februari 1834 te Balk) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 22,23
186 294 - werkplaats           Raadhuisstraat 22,23
187 295 326 Akke Schootstra ( * 10 april 1846 te Harich) fl. 200,- fl. 8,80 winkelier in uurwerken Raadhuisstraat 21
188 296 327 Wietze Dijkstra ( * 6 oktober 1872 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 verver Raadhuisstraat 19,20
189a 297 328 Jan Otten ( * 20 februari 1859 te Hoogeveen) fl. 50,- fl. 2,20 schipper Raadhuisstraat 19,20
189 298 329 Pieter Wagenaar ( * 7 februari 1872 te Harich) fl. 50,- fl. 2,20 koopman in vee Raadhuisstraat 19,20
- 299 330 turfschuur           Raadhuisstraat 19,20
190 300 331 Siebe Machiels Visser ( * 12 april 1854 te Sloten) fl. 200,- fl. 8,80 timmerman Raadhuisstraat 18
191 301 332 Hitje van der Goot ( * 3 november 1851 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 winkeliersche Raadhuisstraat 17
192 302 333 Johannes Thijsses van Hout ( * 28 oktober 1839 te Dokkum) fl. 400,- fl. 17,60 timmerman Raadhuisstraat 14,15,16
192 302a 333a Klaas van Hout ( * 15 oktober 1877 te Balk) fl. 650,- fl. 28,60 gemeentesecretaris Raadhuisstraat 14,15,16
193 303 335 Cornelis Hofstra ( * 16 december 1883 te Balk) fl. - fl. - voerman Raadhuisstraat 13
193a 304 - Sietske Bremer ( * 2 november 1830 te Sondel) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 13
194 305 334 Thijs Kuiper ( * 6 april 1879 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 koopman Raadhuisstraat 13
195 306 336 kantoor           Raadhuisstraat 12
195 307 337 Adolphus van Kleffens ( * 21 augustus 1860 te Morra) fl. 1200,- fl. 52,80 gemeenteontvanger Raadhuisstraat 11
196 308 338 Alle van der Goot ( * 30 september 1862 te Nijemirdum) fl. - fl. - werkman Raadhuisstraat 10
196a 309 - Bauke Haringsma ( * 5 maart 1857 te Balk) fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 10
196b 310 - Dooitje Popkes Schram ( * 16 januari 1839 te Balk) fl. - fl. - bosarbeider Raadhuisstraat 10
196c 311 - Gooitje van der Werf ( * 24 december 1865 te Balk) fl. - fl. - arbeider Raadhuisstraat 10
197 312 339 Wiepkje Potma ( * 24 augustus 1866 te Workum) fl. 450,- fl. 19,80 zonder beroep Raadhuisstraat 9
197 312 339 Alberta Potma ( * 14 augustus 1866 te Balk) fl. 750,- fl. 33,00 zonder beroep Raadhuisstraat 9
198 313 340 Otte Kornelis Bouwstra ( * 12 november 1844 te Hemelum) fl. 50,- fl. 2,20 zonder beroep Raadhuisstraat 8
198a 314 340 Jiskje van der Werf ??           Raadhuisstraat 8
Balk
huisnummer van 1890 - 1910 belastbaar inkomen aanslag beroep adres
huisnummer van 1911 - circa 1914?
huisnummer van circa 1914? - 1920
naam, geboortedatum en plaats
199 315 341 Douwe van der Meer ( * 13 september 1865 te Molkwerum) fl. 1500,- fl. 66,- gemeenteopzichter Raadhuisstraat 7
- - 342 houten schuur           Raadhuisstraat 7
200 316 343 Cornelis Jacobus Cannegieter ( * 6 maart 1878 te Hitzum) fl. 500,- fl. 22,- onderwijzer Raadhuisstraat 6
201 317 344 Jan Johannes Hulscher ( * 3 januari 1836 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 kleermaker Raadhuisstraat 5
202 318 345 Imke Wagenmakers ( * 15 mei 1852 te Lemmer) fl. 375,- fl. 16,50 brievenbesteller Raadhuisstraat 4
203 319 - Gatske Fimmes van der Wal ( * 28 juli 1841 te Wijckel) fl. - fl. - zonder beroep Raadhuisstraat 3
204 320 346 Johannes H. Noordenbos ( * 19 november 1858 te Zwolle) fl. 5000,- fl. 220,- notaris Raadhuisstraat 2
205 321 - Harmen Wiebes de Jong ( * 10 april 1853 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 winkelier Raadhuisstraat 1
206 322 347 raadhuis           Dubbelstraat 2
207 323 348 Hendrik Huisman ( * 2 februari 1839 te Balk) fl. - fl. - winkelier Dubbelstraat 4
207 324 349 pakhuis           Dubbelstraat 4
208 325 350 Karel Buwalda ( * 22 december 1851 te Sloten) fl. 200,- fl. 8,80 schoenmaker Dubbelstraat 6
209 326 351 Cornelia de Jong ( * 28 februari 1830 te Sloten) fl. 2000,- fl. 88,- winkeliersche Dubbelstraat 8
209 326 351 Jan Machiels de Jong ( * 9 maart 1867 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 winkelier Dubbelstraat 8
210 327 352 Hendrik Gijsberts Koelstra ( * 24 augustus 1872 te Het Meer) fl. 650,- fl. 28,60 machinefabrikant Dubbelstraat 10
211 328 353 timmerwerkplaats           Dubbelstraat 12,14,16
    354             Dubbelstraat 12,14,16
212 329 355 Marten Zwanenburg, verver ( * 17 maart 1853 te Balk) fl. 75,- fl. 3,30 verver Dubbelstraat 18
212 329 355 Hinne Zwanenburg ( * 18 januari 1891 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 onderwijzer Dubbelstraat 18
213 330 356 Sjoukjen Kroon fl. - fl. - winkelierse Dubbelstraat 20
214 331 357 Johannes Wagenmakers ( * 31 oktober 1876 te Sloten) fl. 350,- fl. 15,40 postbode Dubbelstraat 22
214 331 357 Jan Pier van Riezen ( * 10 juli 1883 te Wolvega) fl. 200,- fl. 8,80 commies Dubbelstraat 22
215 332 358 Johannes Wijma ( * 4 oktober 1849 te Drogeham) fl. 1150,- fl. 50,60 schoolhoofd ols Dubbelstraat 24
215 332 358 Baukje Wijma ( * 27 mei 1883 te Eestrum) fl. 275,- fl. 12,10 onderwijzeres Dubbelstraat 24
216 333 359 bergplaats (baarhok)           Dubbelstraat 26
- - 360 wagenhuis            
- 334 361 bergplaats van Hofstra           Dubbelstraat 28
- 335 362 schoolgebouw           Dubbelstraat 30, 32
- 336 363 verfwinkel           Dubbelstraat 34
- 337 364 timmerwerkplaats           Dubbelstraat 36
217 338 365 Bauke Jetzes van Dijk ( * 10 maart 1846 te Heeg) fl. - fl. - verver Dubbelstraat 38
218 339 374 Antje Sietsma ( * 16 mei 1848 te Langweer) fl. - fl. - kasteleinse Dubbelstraat 29-31
218 339 374 Gabe Bijlsma ( * 4 mei 1879 te Hommerts) fl. 150,- fl. 6,60 grofsmid Dubbelstraat 29-31
219 340 375 Anne Reins Bearda ( * 21 augustuis 1867 te Huizum) fl. 100,- fl. 4,40 bakker Dubbelstraat 27
220 341 376 Evert Hofstra ( * 10 maart 1843 te Balk) fl. 50,- fl. 2,20 petroleumventer Dubbelstraat 25
220a 341a 376a Jacob Jansma ( * 24 juni 1852 te Balk) fl. - fl. - arbeider Dubbelstraat 25
221 342 377 Jiskje van der Werf ( * 14 april 1842 te Stavoren) fl. - fl. - winkelierse Dubbelstraat 21-23
221a 343 378 Hendrik Boonstra ( * 4 januari 1877 te Langweer) fl. 500,- fl. 22,- logementhouder Dubbelstraat 21-23
223 344 379 Johannes Betsema ( * 21 juni 1887 te Balk) fl. 200,- fl. 8,80 arbeider Dubbelstraat 19
222a 345 380 Jan Dolle ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen) fl. 550,- fl. 24,20 machinefabrikant Dubbelstraat 15-17
222 346 381 Durk Brugts Groenhof ( * 30 maart 1890 te Nijega HON) fl. 400,- fl. 17,60 koperslager en winkelier Dubbelstraat 15-17
224 347 382 Jentje Larooij ( * 23 juli 1868 te Irnsum) fl. 100,- fl. 4,40 smid Dubbelstraat 13
224 348 383 Ybeltje de Jong ( * 17 oktober 1845 te Sloten frl) fl - fl. - zonder beroep Dubbelstraat 13
225 349 384 Jacoba Meijer ( * 1 november 1845 te Wolvega) fl. - fl. - winkelierse in kruidenierswaren Dubbelstraat 11
225 349 384 Johannes Tromp ( * 23 maart 1889 te Hardegarijp) fl. 50,- fl. 2,20 bankwerker Dubbelstraat 11
226 350 385 Halbe Doele ( * 17 maart 1850 te Balk) fl. 300,- fl. 13,20 timmerman Dubbelstraat 9
227 351 386 Geert Bos ( * 27 augustus 1858 te Rotsterhaule) fl. 300,- fl. 13,20 veldwachter Dubbelstraat 7
228 352 387 Mr. Cornelis Jan Tromp ( * 21 november 1858 te Balk) fl. 50.000,- fl. 2200,- notaris Dubbelstraat 5
229 353 388 Willem Gerard Tuning ( * 23 augustus 1861 te Vlissingen) fl. 1450,- fl. 63,80 directeur postkantoor Dubbelstraat 3
339 354 389 postkantoor           Dubbelstraat 1
      H.J. Poppes fl. 300,- fl. 13,20    
      Johannes Samplonius fl. 50,- fl. 2,20    
      H. Sijbrandij fl. 300,- fl. 13,20    
      A. Meinesz fl. 1700,- fl. 74,80    
      J. Groenewoud fl. 175,- fl. 7,70    
      P. Kuiper fl. 125,- fl. 5,50    
      Bokke Lijklema fl. 50,- fl. 2,20    
      Bauke Lijklema fl. 100,- fl. 4,40    
      Albert van Randen fl. 50,- fl. 2,20    
 
een jaarinkomen van fl. 300,- in 1910 komt overeen met € 3742,- in 2021
oftewel fl. 25,- per maand toen en in 2021 € 312,-
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: ?? laatste wijziging: 28-12-2022