Jacobus Boomsmastraat 18
 
Jac. Boomsmastraat 18
google streetview 2010
De splitsing van links de Jacobus Boomsmastraat met rechts de Sondelerdyk richting Lemmer in Sondel. In het midden de voormalige herberg en bakkerij met doorreed.
De geschiedenis van dit pand op de hoek van de Sondelerdyk en de Jacobus Boomsmastraat in Sondel gaat terug tot halverwege de 19e eeuw. Waarschijnlijk in 1866 gebouwd in opdracht van de Van Swinderens als herberg en bakkerij.
Timmerknecht Gerrit Klazes Pelsma uit Balk laat in 1866 zijn naam achter op een kozijn.
bakkerij Steensma
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
 
eigenaren
1832: Constantia Johanna Rengers legger Balk 215
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 44 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 44 vernummerd in 1867 naar C 1193 en 1194
kadastrale gemeente Balk sectie C 1193 en 1194 vernummerd in 1911 naar C 1586 en 1587
C 1586 en 1587 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
Jac Boomsmastraat 18 Jac Boomsmastraat 18
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
C 44 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -----
C 1193 en 1194 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -----
C 1193 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 102/212 , 28/96
C 1194 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180 , 106/611 , 102/212 , 28/96
C 1586 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 112/570
C 1587 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: ---
bron: www.tresoar.nl
 
Jac Boomsmastraat 18
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jacobus Boomsmastraat 18 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1866 - 18?? Sondel 17; 1880 - 1910 Sondel 23; 1910 - 1920 Sondel 24, 1921 - 1930 Sondel 30; 1931 - 1953 Sondel 37; 1953 - heden Jacobus Boomsmastraat 18
   
woningregister 1859 - 1869 blad 7; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 43, huisnummer Sondel 17
1866 - 1869 Eeltje Jans Jeltema, bakker ( * 21 november 1839 te IJlst); hoofd, op 23 maart 1866 van Sneek
1866 - 1869 Dominicus Robijns, ( * 23 maart 1852 te Workum)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1193, huisnummer 509
1869 - 1874 Eeltje Jans Jeltema, bakker ( * 21 november 1839 te IJlst); hoofd
1869 - 1870 Kornelis Jurjens Stuurman, bakkersknecht ( * 15 oktober 1853 te Balk)
1869 - 1871 Trijntje Harmens Hoogterp, dienstmeid ( * 12 juni 1848 te Balk)
1872 - 1873 Lammigje Bakker, ( * 12 april 1854 te Lemmer)
1873 - 1875 Geeske Kornelis Wildeboer ( * 22 november 1853 te Balk)
1874 - 1874 Jelle Joustra ( * 21 december 1854 te Sneek)
1871 - 1875 Annigje de Vries ( * 28 april 1854 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 103 kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1193, volgnummer 509
1874 - 1879 Sipke Joukes Sloterdijk, bakker en herbergier ( * 18 augustus 1836 te Balk); hoofd, op 18 mei 1874 van Nijega
1874 - 1879 Yde Koopman, ( * 24 oktober 1836 te Zweins)
1874 - 1875 Pietertje Kerstes Hoogeboom, ( * 14 juni 1851 te Elahuizen)
woningregister 1880 - 1890 blad 300; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 1193
1880 - 1890 Sipke Joukes Sloterdijk, bakker ( * 18 augustus 1836 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Iede Koopmans, bakkersknecht ( * 24 oktober 1836 te Zweins); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Sondel 23
1890 - 1892 Sipke Sloterdijk, broodbakker ( * 18 augustus 1836 te Balk); hoofd,
1892 - 1900 Rein Bersee, winkelier etc ( * 24 februari 1847 te Franeker); hoofd
1892 - 1893 Ieke Aukema (* 26 september 1873 te Koudum); inwonend
189? - 189? Oene Feenstra, bakkersknecht ( * 25 juni 1877 te Wijckel); inwonend
1892 - 189? Jochum Dijkstra, bakkerknecht ( * 18 juni 1867 te Koudum); inwonend
1892 - 1893 Jelle Dijkstra, bakkersknecht ( * 19 december 1875 te Oosterzee); inwonend
1893 - 1897 Theunis Visser, bakkersknecht ( * 29 september 1878 te Hemelum); inwonend
189? - 1900 Tjepkje van der Goot, werkmeid ( * 25 november 1872 te Balk); inwonend
1894 - 1895 Age Catharinus Boersma, bakkersknecht ( * 18 augustus 1878 te Sint Nicolaasga); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 304; huisnummer Sondel 23 / 24
1900 - 1901 Rein Bersee, kastelein, bakker ( * 24 februari 1846 te Franeker); hoofd
1900 - 190? Ebeltje Ottema, dienstbode ( * 25 auguatus 1878 te Nijemirdum); inwonend
1990 - 1901 Age Faber, bakkersknecht ( * 14 maart 1875te Molkwerum); inwonend
1900 - 1900 Antje Akkerman, dienstbode ( * 25 november 1879 te Lemsterland); inwonend
1901 - 1910 Douwe Doekles Steensma, bakker ( * 19 april 1865 te Hijlaard); hoofd
1901 - 1903 Age Boersma, bakkerknecht ( * 18 augustus 1878 te Sint Nicolaasga); inwonend
190? - 190? Wijtze Hilverda, onderwijzer ( * 17 januari 1881 te Tzum); kostganger
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Sondel 24
1910 - 1915 Douwe Steensma, op 11 maart 1918 naar Sloten
1915 - 1920 Siek Steensma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 128 huisnummer Sondel 24
1911 - 1918 Douwe Doekles Steensma, bakker en caféhouder ( * 19 april 1865 te Hijlaard); hoofd
1911 - 1920 Siek Steensma, bakker ( * 8 mei 1895 te Exmorra); hoofd vanaf 1918
1913 - 1914 Klaas van der Werf, hoofd van de school ( * 31 augustus 1887 te Dokkum); kostganger, naar Leiden
1915 - 1918 Gerlofke van Dijk, ? ( * 22 juni 1902 te Makkum); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 311, huisnummer Sondel 30
1921 - 1925 Siek Steensma, caféhouder ( * 8 mei 1895 te Exmorra); hoofd, naar Meppel
1921 - 1921 Stijntje Schram, dienstbode ( * 31 augustus 1902 te Wijckel); inwonend
1921 0 1921 Regina Reekers, dienstbode ( * 12 juli 1910 te Balk); inwonend
1925 - 1930 Pieter van Netten, bakker en caféhouder ( * 16 mei 1870 te Heeg); hoofd, van Idskenhuizen
1926 - 1926 Hessel de Bruin, onderwijzer ( * 13 augustus 1902 te Sneek); kostganger
1930 - 1930 Anske de Vries, bakkersknecht ( * 29 december 1912 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 306; huisnummer Sondel 37
1931 - 1938 Pieter van Netten, bakker ( * 16 mei 1870 te Heeg); hoofd, in 1928 naar Schans 45 te Stavoren
1931 - 1931 Anske de Vries, bakkersknecht ( * 29 december 1912 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1931 - 1933 Meije Walinga, bakkersknecht ( * 3 mei 1914 te Heeg); inwonend
1933 - 1937 Feike Boomsma, bakkerknecht ( * 18 juni 1916 te Sondel); inwonend
1934 - 1935 Hendrik Visser, bakkersknecht ( * 24 mei 1920 te Oudemridum); inwonend
1938 - 1939 Roelof van Netten, bakker ( * 14 juli 1902 te Echten) hoofd vanaf 1938
1939 - 1939 Sikke Horjus, bakkersknecht ( * 31 december 1922 te Bolsward); inwonend
 
1939 - 1942 Roelof van Netten, bakker ( * 14 juli 1902 te Echten); hoofd, naar Vinkebuorren 8 te Wijckel
1942 - familie Pieter en Doet Zeldenrust
  familie Sieds en Renske Tuininga
     
 
 
Eeltje Jans Jeltema, bakker en kastelein
 
De eerste zetbaas was Eeltje Jans Jeltema, geboren in 1839 te IJlst als zoon van bakker Jan Klazes Jeltema en Wytske Jelles van der Veen.  Eeltje was in de periode 1862-1863 bakkersknecht bij mr. bakker Willem Cornelis de Jong aan de Harichsterzijde in Balk. (nu het linker pand van Steegenga mode). In Balk ontmoette hij Aaltje van Diepenbos, dochter van  kleermaker Frederik van Diepenbos en Beitske de Boer. Ze trouwden in 1866 en vestigden zich in Sondel. In 1874 verhuisden ze naar Sneek
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1869
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 januari 1869 bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1869
 
Sipke Joukes Sloterdijk, bakker en kastelein
 

Eeltje Jans Jeltema vertrok op 18 mei 1874 naar Sneek. Zijn opvolger was Sipke Joukes Sloterdijk, daarvoor bakker te Nijega (HON). Sipke Joukes Sloterdijk kocht in 1893 een kuiperij in de Dubbelstraat in Balk en begon daar een café. Op die locatie staat nu de showroom van garage Van der Heide.

 
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1881
Twee klanten, Egge Pieters de Jong en Yde Pieters de Jong, van kastelein Sloterdijk krijgen ruzie in het café en gaan op de vuist. Beide moeten voorkomen in het hoger beroep dat diende voor het Hof in Leeuwarden.
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1882
 
Jacobus Boomsmastraat 18
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1885
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1891 >>>
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1885
 
Rein Bersée, bakker en kastelein
 
De opvolger van Sipke Joukes Sloterdijk in 1893 was Rein Berzee (1847 Franeker - 1932 Oudemridum). Hij was winkelier in Koudum. Hij liet in 1897 het gebouw naast de herberg bouwen, de 'doorreed', als een bergplaats voor takken. Hij bleef tot mei 1901. Na een aantal omzwervingen kocht hij in 1905 het huidige Boschlust in Oudemirdum van de Maatschappij Gaasterland..
Rein Berzee trouwde in 1880 met Aaltje Cornelis Dijkstra en in 1886 met haar zuster Akke Cornelis Dijkstra.
 
bron: Leeuwarder Courant 11 april 1894
 
bron: Leeuwarder Courant 17 augustus 1897
 
bron: Leeuwarder Courant 20 mei 1899
Siemen Kok ( * 18 januari 1887 te Sondel) krijgt voor de rechtbank in Heerenveen op 25 mei 1899 twee dagen gevangenisstraf
 
bron: Leeuwarder Courant 7 april 1900 bron: Leeuwarder Courant 19 april 1901
 
Douwe Doekles Steensma, bakker en kastelein
 
 
bron: Leeuwarder Courant 15 oktober 1900
 
bron: Leeuwarder Courant 18 maart 1901
bron: Leeuwarder Courant 28 februari 1901  
 
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
Man in de deuropening Douwe Steensma, naast hem zij vrouw Holkje Steensma-Strop, voor de kar Sierk, bij het paard Anna en de jongens Doekle en Jacob bij de fietsen. Op de achtergrond het hok (de trochreed, gebouwd in 1897) waar het paard met tilbury kon uitrusten.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 29 mei 1901
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 11 december 1901 bron: Nieuwsblad van Friesland 9 april 1904
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 6 september 1905
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 27 juli 1915
 
Siek Douwes Steensma, bakker en kastelein
 
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
Links de in 1905 geplaatste ANWB handwijzer.
 
foto's beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
Het bord is niet goed te lezen. Wel 1915. Dit is bij Bakkerij en Café van Douwe Steensma.
De vrouw is hoogstwaarschijnlijk de vrouw van Douwe, Holkje Strop met één van hun kinderen.
Belgische soldaten  op de foto op de zijkant van de trochreed.
 
Belgisch echtpaar voor de Herberg / Bakkerij van Douwe en Holkje Steensma in Sondel
Foto uit archief van Klaas en Aukje Muizelaar-Pelsma >>>
foto's beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1918
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 25 maart 1921 bron: Nieuwsblad van Friesland 15 augustus 1922
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 9 januari 1925 bron: Nieuwsblad van Friesland 6 februari 1925
 
bron: Friese Koerier van 29 juli 1960
 
Pieter van Netten, bakker en kastelein
 
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 20 augustus 1926
 
Pieter Zeldenrust, café "De Driesprong"
 
bron: brochure VVV-Zuidwesthoek 1953
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019