Raadhuisstraat 64 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 95, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 108  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 179, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 64  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 64 hisgiscode: 1193

eigenaren

eigenaar in 1715: Joucke Clases
eigenaar in 1745: Passchier Pieter
eigenaar in 1770: Rinse Hendriks, veerschipper te Balk
verkoop in 1793 aan: Gerlof Jans Postema, wieldraaier te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Gerlof Jans Postema, wieldraaier te Balk
bij boedelscheiding in ???? aan: Kornelis Gellofs Posthuma, wieldraaier te Balk
bij boedelscheiding in ???? aan: Gerlofs Kornelis Posthuma, wieldraaier te Balk
verkoop in 1902 aan: Tjebbe Durks van der Molen, koopman te Harich
verkoop in 1954 aan: Hendrik Willem Stegenga
verkoop in 1972 aan: familie Schilstra
verkoop in 1987 aan: familie Goemans
verkoop in 1996 aan: Gerard en Mariske Haitsma
verkoop in 2004 aan: Paul en Ingrid Rienstra
   
Raadhuisstraat 64
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

179 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
winkel van Tjebbe van der Molen
foto beschikbaar gesteld door de Haaije Tjibbe Sikkes
De voorgevel van de winkel van Tjebbe van der Molen
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Volgens koopacte 17 juli 1793
 
Gerlof Jans, woonagtig te Balk begeert B. en C: op de koop van een huis, steede en grond en tuin met alle annexen, en hetgeen daar aan aard, band spijker en nagel vast is met het vrije gebruik aan de N.O: kant van de halve steeg en 't onderhoud van dezelve, staand en geleegen op 't westend van Balk aan de Ruigehuister zijde, hebbende Emilius Edgers Erven ten N:O en Gerrit Fellenge ten Z W. naast en strekkende voor van de Luts tot agter aan de Binge, wordende thans door de wed Jarig Betzes bewoond, zijnde vrij van Floreen en grondpagt zullende de Eigendom sampt hoed en noed actien, profijten, servituten en geregtigheeden gerekend worden op den 12 may 1793 voor rekening van de kooper ingegaen te zijn, aldus gekogt van Rinse Hendriks veerschipper van Balk op Sneek et vice versa woonagtig te Balk voor de somma van Driehondert en sestig caroli Guldens van XX stuvers yder, te betaalen boven alle onkosten over deze alienatie(?) reeds gevallen of nog te vallen niets uitgezonderd, behalven 't schrijven van de koop en revensaal brieven met de zegels waarvan de koper en verkooper yder de helvte zullen betaalen, zullende de betaling geschieden in hier te lande goed, gangbaar goud, of zilvergeld dus klinkende munte en niet met s Lands obligatien of andere
voor geld gaende brieven en sulks op volgende wijze, op den 12 may 1794, twintig cargls. in vermindering van de koopschat, met daer te boven 3 cargls. van yder hondert caroli guldens en mindere gedeelten na rato in 't jaer, gerekend zonder korting weegens t Ree..(?), welke intressen zijn ingegaan op den 12 may 1793 en gelijke loop houden totdat de geheele schuld zal zijn betaald met alle accessoren(?), voorts alle jaeren op den 12 may respective twintig Cargls. in vermindering van de koopschat, en met daer te boven de intressen in voegen voorengemeld, tot dat alles betaald zal zijn. Alles breeder ten Coopbrieve gemeld. Fiat Consent."
gegevens beschikbaar gesteld door Sibbele Postma uit IJlst
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 oktober 1902
 
 
Balk A 179 advertentie 1954
 
 
  bron: Leeuwarder courant van 13 mei 1972
 
Balk A 179 advertentie
bron: Leeuwarder courant van 13 mei 1972
 
verbouwingen
 
Op 7 april 1909 is vergunning verleend voor een verbouwing. Uit de werkomschrijving, gemaakt door Lucas Bouwman timmerman te Balk, blijkt dat de werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het wegbreken van het dak, de winkel en kamertje betimmering met de vloer en de zolder daarvan, de voor- en zijgevel daarvan. Het wederopbouwen van de winkel en het kamertje met voorgevel enz volgens tekening.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 108; 1859 - 1910 Balk 152; 1910 - 1914 Balk 229; 1914 - 1920 Balk 264; 1920 - 1930 Balk 294; 1930 - 1953 Balk 292; 1953 - heden Raadhuisstraat 64
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Joucke Clases / zelfs; blad --, nummer 95, huysinghe geen huijr waerdigh
1716 Joucke Clases / zelfs; blad 83, nummer 95
1717 - 1718 Joucke Clases / zelfs; blad 85, nummer 95
1721 - 1730 Joucke Clases / zelfs; blad 115, nummer 95, huysinghe seer oud den eigenaar arm
1733 - 1742 Jouke Clases erven / zelfs; blad 115, nummer 95
1745 - 1769 Paschier Pieters / zelfs; blad 115, nummer 95
1770 - 1774 Rinse Hendriks / Betse Harings; blad 115, nummer 95
1775 Rinse Hendriks / Jan Gerrits; blad 168, nummer 101, te voren 95
1777 - 1780 Rinse Hendriks / Jan Gerrits; blad 168, nummer 101
1782 Rinse Hendriks / Casper Harings; blad 168, nummer 101
1783 - 1785 Rinse Hendriks / Andries Bouwes weduwe; blad 168, nummer 101
1786 - 1788 Rinse Hendriks / Andries Bouwes weduwe; blad 169, nummer 101
1789 - 1793 Rinse Hendriks / Betze Jarig weduwe; blad 169, nummer 101
1794 - 1804 Gerlof Jans / zelfs; blad 169, nummer 101
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Gerlof Jans; blad 54, nummer 78
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 108
1812 Gerlof Jans, volgnummer 95
periode 1811 - 1829
1829 Jetske, dochter van Sake Gerlofs Postma en Trijntje Christiaans Sneek geboren op nummer 108
volkstelling 1829 blad 155
1829 Gerlof Jans Postma, wieldraaier
volkstelling 1829 blad 155
1829 Sake Gerlofs Postma, werkman
periode 1830 - 1840
1835 Gerlof, zoon van Sake Gerlofs Postma en Trijntje Christiaans Sneek geboren op nummer 108
1839 Jantjen, dochter van Sake Gerlofs Postma en Janneke Wybrandus Zijlstra geboren op nummer 108
   
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 108
1840 Kornelis Gerlofs Post(hu)ma, wieldraaier
1840 Sake Gerlofs Postma, werkman
periode 1841 - 1849
1841 Gerlof, zoon van Sake Gerlofs Postma en Janneke Wybrandus Zijlstra geboren op nummer 108
1843 Pieter, zoon van Sake Gerlofs Postma en Janneke Wybrandus Zijlstra geboren op nummer 108
woningregister 1849 - 1859 blad 203; huisnummer Balk 108 / 152
1849 - 1859 Kornelis Gerlofs Postma, stoelwinder ( * 1808 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 204; huisnummer Balk 108 / 152
1849 - 1850 Rinske de Kroon, werkvrouw ( * 1808 te Nijelamer)
1849 - 1859 Teetske Wopkes de Boer, spinster ( * 26 januari 1787 te Balkk)
woningregister 1859 - 1869 blad 69; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 179; huisnummer Balk 152
1859 - 1869 Kornelis Gerlof Postma
1859 - 1869 Kaspar Hartman Betz
woningregister 1869 - 1879 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 179; volgnummer 92 / 79
1869 - 1879 Geeske Sibbeles Pietersma,
1869 - 1879 Kornelis Gerlof Postma, stoelwinder
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 179
1879 - 1890 Gerlof Kornelis Postma, wieldraaier
1879 - 1881 Froukje Hepkes Luinenburg, weduwe Kornelis Gerlofs Posthuma
  Stoffel E Schram
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 210; huisnummer Balk 152
1890 - 1900 Gerlof Postma, wieldraaier ( * 12 september 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 217; huisnummer 152 / 229
1900 - 1902 Gerlof Postma, draaier ( * 12 september 1843 te Balk); hoofd
1902 - 1903 Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, zonder beroep ( * 14 april 1842 te Stavooren); hoofd
1903 - 1900 Tjibbe van der Molen, winkelier ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 19; huisnummer Balk 229 / 264
1910 - 1920 Tjibbe van der Molen
bevolkingsregister 1911 - 1920 KM, blad 208; huisnummer Balk 229 / 264
1911 - 1920 Tjibbe van der Molen, winkelier ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde); hoofd
19?? - 19?? Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting, onderwijzeres ( * 24 oktober 1890 te Groningen); niet verwant
1917 - 19?? Marten Visser, onderwijzer Christelijke Lagere School ( * 19 juli 1889 te Oosterend); commencaal
1919 - 1919 Lavina Hoekendijk, onderwijzeres Christelijke Lagere School ( * 26 juli 1900 te Heemstede); commencaal
1920 - 1920 Johannes Oosterhout, assistent zuivelfabriek ( * 6 juni 1895 te Amsterdam); commencaal
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 262; huisnummer Balk 294
1920 - 1930 Tjibbe van der Molen, winkelier ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde); hoofd
1920 - 1921 Johannes Oosterhout, assistent zuivelfabriek ( * 6 juni 1895 te Amsterdam); kostganger
1921 - 1925 Jan Hoekstra, machinst ( * 17 maart 1893 te Eesterga); commencaal
1922 - 1923 Pieter Massolt, machinist ( * 27 mei 1895 te Franeker); kostganger
1924 - 1924 Johannes Berger, onderwijzer ( * 13 januari 1900 te Kampen); commencaal
1924 - 1926 Wiebe Kunst, machinist (* 19 juni 1901 te Makkum); commencaal
1925 - 1926 Hoite Detmar, notarisklerk ( * 19 augustus 1904 te Kollum); commencaal
1926 - 1928 Age Cnossen, muziekonderwijzer ( * 10 september 1899 te Langweer) ; commencaal
1927 - 1927 Roelof de Graaf, reiziger ( * 5 augustus 1898 te Irnsum ); commencaal
1928 - 1929 Sijmen Ids Schaafsma, reiziger ( * 27 juli 1908 te Sneek); commencaal
1929 - 1930 Pieter Hofstra, assistent zuivelfabriek ( * 26 mei 1906 te Baarn); commencaal
1930 - 1930 Roelof Zijlstra, machinist zuivelfabriek ( * 15 maart 1906 te Irnsum); commencaal
bevolkingsregister 1931 - 1938 blad 248; huisnummer Balk 292
1931 - 1938 Tjibbe van der Molen, winkelier ( * 22 juli 1877 te Kolderwolde); hoofd
1931 - 1931 Roelof Zijlstra, machinist zuivelfabriek ( * 15 maart 1906 te Irnsum); commencaal
 
1939 - 19?? familie van der Molen
19?? - 1954 familie Sikkes
1954 - 1972 familie Stegenga
1972 - 1987 familie J. Schilstra
1987 - 1991 familie P. Goemans
1992 - 1995 familie
1996 - 2004 familie G. Haitsma
2004 - heden familie Rienstra
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 152a; 1910 - 1914 Balk 230; 1914 - 1920 Balk 264; 1920 - 1930 Balk 294; 1930 - 1953 Balk 292; 1953 - heden Raadhuisstraat 64
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 211; huisnummer Balk 152a
1890 - 1896 Gosse Wijckelsma, wagenmaker ( * 4 augustus 1818 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 218; huisnummer Balk 152a / 230
1900 - 190? Klaaske Schram, zonder beroep ( * 27 januari 1839 te Balk); hoofd
190? - 190? Rein Wijngaarden, werkman ( * 16 maart 1879 te Harich); hoofd
190? - 190? Gatske van der Wal, zonder beroep ( * 11 juni 1842 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Johanna Kleinsmidt, zonder beroep ( * 29 mei 1836 te Oudega HON); hoofd
register van huisnummering 1910 -1920 blad 19; huisnummer Balk 230 / 265
1910 - 1919 Johanna Kleinschmidt
1919 - 1920 Anne Mous
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 20; huisnummer Balk 230 / Balk 265
1911 - 1919 Johanna Kleinschmidt, weduwe Pieter de Jong, zonder beroep ( * 29 mei 1836 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 224; huisnummer Balk 265
1919 - 1920 Anne Mous, arbeider ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
bevolkinsregister 1921 - 1930 blad 263; huisnummer Balk 295
1920 - 1921 Anne Mous, handlanger ( * 13 november 1889 te Balk); hoofd
1921 vervallen
     
Tjebbe van der Molen
 
loterij Tjebbe van der Molen
bron: Balkster Courant van 23 januari 1904
 
Tjebbe van der Molen verf
bron: Balkster Courant van 14 maart 1914
 
 
Zandleven schilderverven
bron: Leeuwarder Courant van 8 mei 1896
 
Onder de naam Zandleven wordt nog steeds verf gemaakt
 
Zandleven Groep
 
 
Tjebbe van der Molen
bron: Balkster Courant van 2 mei 1914
 
etalage
foto 050-003 beschikbaar gesteld door Haaije Tjibbe Sikkes
De etalage van de winkel van Tjebbe van der Molen in de jaren dertig van de vorige eeuw.
 
Hendrik Sikkes, boerengebruiksartikelen
 
Sikkes
bron: Balkster Courant van 1 maart 1949
 
Sikkes Sikkes
bron: Balkster Courant van 26 maart 1949 bron: Balkster Courant van 9 april 1949
 
Sikkes Vermooten
bron: Balkster Courant van 2 juli 1954
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 29-07-2023