Raadhuisstraat 37 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 109, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 122  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 163, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 37  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 37 hisgiscode: 1176
eigenaren
eigenaar in 1715: Rein Sipkes
eigenaar in 1762: Ygrams Reins
eigenaar in 1782: Meindert Ygrams, koopman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1843 aan: Eelkjen Wigles Visser echtgenote van Age Hylkes Tromp, koopman te Woudsend
verkoop in 1854 aan: Doopsgezinde Gemeente te Balk
verkoop in 1890 aan: Hendrik Kanninga slager te Balk
verkoop in 1939 aan: Ale Hylkema, slager te Harich
verkoop in 1970 aan: Postma's slagerijen
verkoop in 1986 aan: Rintje van der Kooij
verkoop in ???? aan: familie ten Heuvel
verkoop in 2017 aan: familie vander Werf
   
   
   
   

 

Raadhuisstraat 37
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

163 vernummerd in 1908 naar nummer 839
839 ongewijzigd tot heden
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 163 rond 1930
Het huis met de grote schoorsteen op het dak is Raadhuisstraat 37 rond 1930.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Raadhuisstraat 37 verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1938
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 122; 1859 - 1910 Balk 171; 1910 - 1914 Balk 268 ; 1914 - 1920 Balk 302; 1920 - 1930 Balk 327; 1930 - 1953 Balk 319; 1953 - heden Raadhuisstraat 37
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Rein Sipkes / zelfs; blad 85, nummer 109, huysinge
1717 - 1718 Rein Sipkes / zelfs; blad 87, nummer 109, huysinge
1721 Rein Sipkes / zelfs; blad 117, nummer 109, huysinge
1722 - 1750 Rein Sipkes weduwe / zelfs; blad 117, nummer 109, huysinge
1758 Rein Sipkes erven / zelfs; blad 117, nummer 109, huysinge
1762 - 1774 Ygrams Reins / zelfs; blad 117, nummer 109, huysinge
1775 Ygrams Reynts / zelfs; blad 170, nummer 116, te voren 109, huysinge
1777 - 1780 Ygrams Reynts / zelfs; blad 170, nummer 116, huysinge
1782 - 1785 Meindert Ygrams / zelfs; blad 170, nummer 116, huysinge, schuyr en land
1786 - 1804 Meindert Ygrams / zelfs; blad 171, nummer 116, huysinge en schuyr
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1805 Meindert Ygrams; blad 56, volgnummer 91
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 122
1812 weduwe Meindert Ygrams, volgnummer 236
1812 Jan Meinderts, volgnummer 236
 
1818 Dettje Jans Poppes, weduwe Meindert Ygrams, overleden op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 122
1840 Jan Meinderts, koopman ( * 11 mei 1779 te Balk); hoofd
1840 Marijke Jelles van der Hoek, dienstmeid ( * Harich)
woningregister 1849 - 1859 blad 241; huisnummer Balk 122 / 171
1849 - 1852 Jan Rinkema ( * 1809 te Balk); hoofd
1852 - 1852 Lippe Harmens van der Veer, kleermaker ( * 8 mei 1816 te Sloten); hoofd
1854 - 1859 Douwe Simons Gorter, doopsgezind predikant ( * 3 augustus 1811 te Hindeloopen); hoofd
1854 - 1859 Trijntje Teymens Boes, dienstbode ( * 11 september 1831 te Hindeloopen)
woningregister 1859 - 1869 blad 80; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 163; huisnummer Balk 171
1859 - 1869 Douwe Simons Gorter, doopsgezind predikant ( * 3 augustus 1811 te Hindeloopen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 163; volgnummer 60 / 47
1869 - 1876 Douwe Simons Gorter, leraar ( * 3 augustus 1811 te Hindeloopen); hoofd
1876 - 1877 Trijntje Koopmans, weduwe Douwe Simons Gorter ( *
1871 - 1872 Gerbrig Attes de Jong, ( * 10 juli 1852 te Haskerdijken)
1877 - 1879 Lieuwe Adolphus van Giffen, rijksontvanger ( * 11 december 1832 te Drachten); hoofd
1877 - 1879 Annigje Oordt, dienstbode ( * 4 juli 1854 te Hemelumer Oldeferd)
woningregister 1880 - 1890 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 163
1880 - 1880 Lieuwe Adolphus van Giffen, rijksontvanger ( * 11 december 1832 te Drachten); hoofd
1880 - 1880 Annigje Oordt, dienstbode ( * 4 juli 1854 te Nijega)
1880 - 1881 Karel Willem van Sandick, rijksontvanger ( * 15 oktober 1844 te Zwolle); hoofd
1881 - 1881 Johanna Charlotte Maas, dienstbode ( * 4 oktober 1856 te Leeuwarden)
1881 - 1883 Jan ter Haar, rijksontvanger ( * 21 augustus 1830 te Havelte)
1881 - 1883 Jan Andries, kantoorbediende ( * 18 maart 1866 Havelte)
1883 - 1886 Pieter de Bruyn, rijksontvanger ( * 29 oktober 1833 te Helder); hoofd
1883 - 1886 Hendrikje Harms, dienstbode (* 25 september 1860 te Sleen)
1887 - 1890 Anthonie Cornelis Jan Verhoeff, rijksontvanger ( * 3 oktober 1857 te Alkmaar); hoofd
1887 - 1890 Jantje Dijkstra, dienstbode ( * 17 februari 1864 te Oosterwolde)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 244; huisnummer Balk 171
1890 - 1900 Hendrik Kanninga, vleeshouwer ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
1893 - 1896 Trijntje Laurman, onderwijzeres ( * 27 januari 1858 te Winsum)
1897 - 1900 Grietje van der Baan, onderwijzeres ( * 22 april 1873 te Drachten)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 249; huisnummer Balk 171 / 268
1900 - 1910 Hendrik Kanninga, slager ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
190? - 1906 Wiebe Terpstra, onderwijzer ( * 26 mei 1880 te Irnsum)
190? - 190? Gerardus Hendrik Wenting, klerk zuivelfabriek ( * 18 januari 1873 te Arnhem)
1908 - 1908 Paul Reintjes, volontair zuivelfabriek ( * 9 maart 1889 te Cleve; Duitsland)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 7; huisnummer Balk 268 / 302
1911 - 1920 Hendrik Kanninga, slager ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
1911 - 1918 Sijtze van Tuinen, onderwijzer ( * 2 augutus 1892 te IJsbrechtum); kostganger
1916 - 1918 Jan van der Zee, onderwijzer ( * 14 mei 1894 te Sneek); kostganger
191? - 191? Rigte Wiegman, kommies der belastingen ( * 4 februari 1890 te Midwolde); kostganger
dienst- en werkbodenregister 1911 - 1920
1916 - 191? Bernardus Asma, slagersknecht ( * 8 maart 1903 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
   
bevolkingsregister 1921 -1930 blad 291; huisnummer Balk 327
1921 - 1930 Hendrik Kanninga, vleeschhouwer ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
1924 - 1924 Sije Koopmans, onderwijzer openbare lagere school ( * 30 mei 1835 te Sneek)
1925 - 1925 Age Schrale, zwager, aanemer taxateur ( * 16 september 1855 te Warns)
1930 -1930 Anthonie Beije, buitengewoon opzichter ( * 6 september 1904 te Kerkwerve)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 270; huisnummer Balk 319
1931 - 1936 Hendrik Kanninga, slager ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
1936 - 1938 Cornelis Kanninga, slager ( * 18 juli 1901 te Balk); hoofd
1935 - 1936 Georg Karl Erwin Wehmeijer, colporteur ( * 22 februari 1910 te Hildesheim; Duitsland)
1935 - 1936 Anna Passing, zonder beroep ( * 4 december 1903 te Boltrop; Duitsland)
1937 - 1938 Metske Steffen Kramer, onderwijzer christelijke lagere school ( * 21 februari 1908 te Hempens)
1938 - 1939 Klaas Wolthuis, bouwkundig tekenaar ( * 9 september 1913 Slochteren, Harkstede)
1938 - 1939 Ale Hijlkema, slager ( * 11 april 1911 te Harich); hoofd
1939 - 1939 Dirk ten Dam, slagersknecht ( * 10 januari 1912 te Workum)
 
1939 - 1970 familie Hylkema
1970 - 1979 Bertus en Rika de Vries
  Rintje van der Kooij
- 2017 familie van Heuvel
2017 - familie van der Werf  
slagerij Hendrik Kanninga
 
 
 
 
 
 
Op 17 augustus 1910 is bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk aanpassen van de voorgevel. De verbouwing is uitgevoerd door Tiede Tijses Tijsma timmerman te Balk in opdracht van Hendrik Kanninga. Een deel van deze verbouwing is nu nog aanwezig in de vorm van de rode gevelsteen met vier banden van gele stenen. In het midden waren twee grote winkelruiten waarvan links en rechts een deur met bovenlicht. Het geheel was aan de bovenzijde afgewerkt met een kroonlijst te herkennen op bovenstaande zwartwitfoto. Helaas stond op de bouwvergunningstekening niet de oude situatie.
 
voorgevel
 
 
 
 
slagerij Hylkema
 
gebroeders Hylkema  
In 1939 kopen de gebroeders Ale en Arnoldus Hylkema uit Harich het pand van Hendrik Kanninga. Ze laten het grondig verbouwen door timmerman Bauke Boersma uit Balk
 
verbouwing
 
tekeningen volgens bouwvergunning verleend op 8 mei 1939
voorgevel bestaand, voorgevel nieuw
plattegrond bestaand, plattegrond nieuw
bauke Boersma
gebroeders Hylkema
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1939 bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
   
slagerij Postma
 
slagerij Postma
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1975
 
slagerij Postma
foto 500-06227 collectie Johan Groenewoud
De foto is gemaakt in september 1984 ter gelegenheid van ?
v.l.n.r. Tineke Langendijk, Obe Veldman, Anneke van Mourik-van der Linden, Machiel van Mourik
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-08-2022