Raadhuisstraat 30 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding korte beschrijving pand en bewoners
1812 / taxatie gebouwen, Balk 127  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 158, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 30  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 30 hisgiscode: 1171
eigenaren
  naam, beroep, woonplaats, register 69, kadastrale legger Balk
eigenaar in:
1758 Klaas Pytters erven
1780 Jan Binnes
OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
1832 Gerrit Tijsses Bosman, logementhouder, Balk 2 / 283 34
verkoop in .... aan:
1841 Bauke Pieters Poppes, grossier, Balk 8 / 12 492
  Grietje Wiggeles Jongsma, -, Balk 27 / 17 --
1849 Bauke Jans van der Goot, landbouwer, Balk 12 / 21 91
      658
1860 Geertje Lieuwes v. d. Meulen, schoenmaker, Balk 51 / 73 893
1877 Sietze Bernardus Eiling, schoenmaker, Balk 86 / 189 1367
1896 Meine Lieuwes Visser, boer, Harich 80 / 111 1904
1896 Rein Johannes Bets, melktapper, Balk 106 / 84 1969
1899 Sjoerd Tijsses Tijsma, koopman, Balk 107 / 239 2058
1921 Age Annes Schrale, bouwkundige, Leeuwarden 124 / 196 3512
1925 Jelle Tjietjes Albada, rentenier, Balk 120 / 200 3120
1931 Abe Keuning, wethouder, Balk -- / -- 4157
1956 Froukje Walda - Kanninga zonder beroep, Balk -- / -- 5022
1972 Ale Hijlkema, slager, Balk (-/-) (4449) + (9109) -- / -- 4449
      9109
1988 Johan en Gerda Groenewoud, Balk (-/-) (11392) -- / -- 11392
   
Raadhuisstraat 30
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

A 158 ongewijzigd tot heden
 
inschrijving hypotheken 2 register 69
A 158 toegang 35-03 inventaris 1156:
3/283 , 8/12 , 27/17 , 12/21 , 51/73 , 86/189
 
A 158 toegang 35-03 inventaris 1157
80/111 , 106/84 , 107/239 , 124/196,
24/155 , 124/196 , 120/200
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
straatbeeld
Het huidige pand is gebouwd in 1921 door Age Schrale. Van het vorige pand is geen duidelijke afbeelding beschikbaar. Op de foto hierboven is alleen, uiterst rechts, de voordeur te zien.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 november 1841
1841 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van twee huizen te Balk, koopsom fl. 530,-
Perceel 1 - kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 154, strekkende voor van de straat tot achter aan de Binge, naastlegers ten NO Johannes Thomas Trinks, ten ZW weduwe Albert Dirks Duijf, met huisnummer 130
openingsbod door Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk fl. 999,- , strijkgeld fl. 15,-
woning is niet verkocht, bij boedelscheiding in 1843 naar dochter Lykeltje
Perceel 2 - kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158, strekkende voor van de straat tot achter aan de Binge, naastlegers ten NO erven Jan Meinderts, ten ZW erven Rinke Pieters Wildeboer, met huisnummer 127
openingsbod door Sybren Aukes Dooper, logementhouder te Balk fl. 334,- strijkgeld fl 10,-
door Gerlof Bockes de Vries koopman wonende te Balk verhoogd met fl. 81,-
door Bernard Heinrich Niehuas kleermaker wonende te Balk verhoogd met fl. 50,-
door Bauke Pieters Poppes grossier in wijn en sterke dranken verhoogd met fl. 65,-
uiteindelijke verkoopprijs fl. 530,-
- Gerrit Tijssens Bosman, rentenier te Balk, verkoper
- Bauke Pieters Poppes, grossier in wijnen en ster te Balk, koper
Getuigen: Harmen Obbes Bosma agent van politie te Balk, Frederik Taekes Hogendorff, tromslager te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7010 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 64 en 69 d.d. 17 november 1841
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1849
1849 Sneek, notaris Carolus Johannes Jorritsma Provisionele en finale toewijzing
3 percelen vastigheden te Balk
- Grietje Wigles Jongsma, gehuwd met Bauke Pieters Poppes, wonende te Balk, verkoper voor zich en in kwaliteit
Bauke Pieters Poppes is geplaatst in het geneeskundig krankzinnigen gesticht te Deventer
- Bauke Jans van der Goot wonende te Balk, koper
perceel 1 - Een nette en sterke woonhuizinge met bergplaats, tuin en erve benevens den massale eigendom van de steeg ten zuidwesten staande en gelegen binnen Balk gequoteerd met nummer 52 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 257 zich strekkende vanaf de Lutz tot aan de scheidssloot tussen Harich en Balk. Strijkgeld fl. 20,-
- openingsbod door Kornelis Pieters Wildeboer timmerman wonende te Balk fl. 1550,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 25,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 10,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 1550,-
perceel 2 - Een huis met erf en tuin staande en gelegen te balk geqouteerd met nummer 127 ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 158 zich strekkende van voor de straat tot achter aan de binge. Strijkgeld fl. 5,-
- openingsbod door Hermanus Duijf uurwerkmaker wonende te Balk fl. 547,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 35,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 582,-
perceel 3 - Een pakhuis staande mede te Balk geqouteerd met nummer 59 (?) ten kadaster bekend gemeente Balk sectie A nummer 157. Strijkgeld fl 7,-
- openingsbod door Albert Duijf timmerman wonende te Balk fl. 666,-
- door Bauke Jans van der Goot boer wonende te Balk verhoogd met fl 100,-
- door Wouter Jonkman zonder bedrijf wonende te Balk verhoogd met fl. 1,-
- verkocht aan Bauke Jans van der Goot voor fl. 766,-
Bij de finale veiling heeft Wouter Jonkman zich teruggetrokken omdat hij geen borg kon produceren en zal zijn verhogingen rechtstreeks aan verkoopster zal betalen.
Getuigen: Harmen Obbes Bosma veldwachter en Johannes Schaafsma kastelein beide wonende te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119043 Repertoirenr.119069: Aktenr 23 & 31 d.d. 10 maart 1849
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1860
Verkoop uit de nalatenschap van Bauke Jans van der Goot, te weten: 1. Balk A 257 = van Swinderenstraat 32 ; 2. Balk A 251 = van Swinderenstraat 43 ; Balk A 158 = Raadhuisstraat 30
 
 
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1931
 
 
verbouwingen
 
Age Schrake
 
Bouwkundige Age Schrale uit Leeuwarden ontwerpt en bouwt voor zichzelf een nieuwe woning. De gemeente Gaasterland verleend bouwvergunning op 4 juli 1921. Bij de bouw worden diverse onderdelen van de gesloopte woning hergebruikt.
tekeningen: plattegrond, verdieping, voorgevel, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Bauke Piet Boersma
Handtekening van Bauke Pieters Boersma timmerman te Balk gevonden op het dakhout achter het behang waarschijnlijk tijdens de bouw in 1921 geplaatst.
 
stoep Raadhuisstraat 30 stoepen in Balk
Een deel van de stoep van Raadhuisstraat 30 zo rond 1930
foto beschikbaar gesteld door mw N. Hoekstra-de Jong
 
De hierboven afgebeelde stoep is jammergenoeg gesneuveld voor de proef als bedoeld in het hiernaast geplaatste artikel.
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1959 >>>
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 127; 1859 - 1910 Balk 181; 1911 - 1914 Balk 280; 1914 - 1920 Balk 314; 1920 - 1930 Balk 340; 1930 - 1953 Balk 330, 1953 - heden Raadhuisstraat 30
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / gebruiker
1715 - 1750 geen vermelding
1758 Klaas Pytters erven / Willem Johannes; blad 118, nummer 114
1762 - 1774 Klaas Pytters erven / ?? Schilstra weduwe; blad 118, nummer 114
1775 - 1777 Klaas Pytters erven / ?? Schilstra weduwe; blad 171, nummer 121, tevoren 114
1779 Klaas Pytters erven / Dirk Clases; blad 171, nummer 121
1780 - 1785 Jan Binnes / Dirk Clases; blad 171, nummer 121
1786 Jan Binnes / Dirk Clases; blad 172, nummer 121
1787 - 1788 Jan Binnes / Jan Veltkamp; blad 172, nummer 121
1789 - 1792 Jan Binnes / Krijn Eppinga; blad 172, nummer 121
1793 - 1795 Jan Binnes / Willem Tietjes; blad 172, nummer 121
1797 - 1804 Jan Binnes / Tijs Martens, weduwe; blad 172, nummer 121
  Tijs Martens overleden op 23 mei 1795 te Balk, weduwe = Lijckeltje Gerrits begraven op 23 oktober 1810
speciekohieren 1748 - 1806
1770 - 1775 D nus Schilstra weduwe; blad 56, volgnummer 95
1774 - 1775 Tjeerd Piiters bij in, vertrokken op nummer 49; blad 56, volgnummer 95
1775 Robbert Jans; blad 56, volgnummer 95
1776 Tjeerd Piiters op nummer 47 alhier; blad 56, volgnummer 95
1776 - 1777 D nus Schilstra weduwe; blad 56, volgnummer 95
1776 - 1777 Rintje Tijssen; blad 56, volgnummer 95
1776 - 1777 Robbert Jans naar Collummerland; blad 56, volgnummer 95
1778 Durk Clases, van nummer 7 alhier, schoorsteen dicht gemaakt; blad 56, volgnummer 95
1778 - 1779 D nus Schilstra weduwe, vertrokken naar Hemelum; blad 56, volgnummer 95
1778 - 1779 Rintje Tijssen, vertrokken naar Harich op nummer 10; blad 56, volgnummer 95
1779 Durk Clases, schoorsteen dicht; blad 56, volgnummer 95
1780 - 1782 Durk Clases; blad 56, volgnummer 95
1783 - 1784 Durk Clases, vrouw overleden; blad 56, volgnummer 95
1785 Durk Clases; blad 56, volgnummer 95
1786 Durk Clases, naar blad 43, volgnummer 4; blad 56, volgnummer 95
1787 Durk Clases, op blad 43, volgnummer 4 alhier; blad 56, volgnummer 95
1787 Jan Veltkamp, van blad 59, volgnummer 115 alhier; blad 56, volgnummer 95
1787 Crijn Eppinga, van blad 49 , volgnummer 44 alhier; blad 56, volgnummer 95
1788 - 1789 Jan Veltkamp, op blad 59, volgnummer 115 alhier; blad 56, volgnummer 95
1788 - 1789 Jacob Jans, van blad 54, volgnummer 95 alhier; blad 56, volgnummer 95
1788 - 1789 Crijn Eppinga, van blad 49 , volgnummer 44 alhier; blad 56, volgnummer 95
1788 - 1789 Hendrik Teunis, van Wijckel blad 15 volgnummer 40 bij in; blad 56, volgnummer 95
1790 Jacob Jans, op blad 57, volgnummer 103 alhier, kamer ledig schoorsteen dicht; blad 56, volgnummer 95
1790 Hendrik Teunis, dient als knegt op blad 34, volgnummer 3 Harich; blad 56, volgnummer 95
1791 - 1794 kamer ledig schoorsteen dicht; blad 56, volgnummer 95
1791 Crijn Eppinga; blad 56, volgnummer 95
1792 - 1793 Crijn Eppinga op blad 50, volgnummer 51 alhier; blad 56, volgnummer 95
1793 Willem Tjetjes
1794 Willem Tjetjes, adsestent
1800 - 1805 Tijs Martens, weduwe; blad 56, volgnummer 95
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 127
1812 Harmen Damhuis, volgnummer 35
 
1813 -1817 Harmen Hendriks Damhuis, paardendokter
volkstelling 1829 blas
1829  
periode 1830 - 1840
   
1839 Johannes, zoon van Yke Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 127
volkstelling 1840; huisnummer Balk 127
1840 Yke Nannes van der Goot, koopman / winkelier ( * 11 augustus 1812 te Harich)
 
1842 Cornelia, dochter van Yke Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 127
1844 Eke, dochter van Yke Nannes van der Goot en Ynschjen Oedzes Wouwenaar geboren op nummer 127
woningregister 1849 - 1859 blad 254; huisnummer Balk 127 / 181
1849 - 1851 Romke Wytses Kramer, smidsknecht ( * 20 maart 1815 te Franeker)
1851 - 185? Rommert Meijer, molenmaker ( * 1800 te Franeker)
185? - 1858 Bernardus Eiling, schoenmaker ( * 10 maart 1803 te Horstmar/Leer)
185? - 1859 Geertje Lieuwes van der Meulen, weduwe van Bernardus Eiling ( * 12 november 1814 te Heeg)
185? - 185? Paulus Hendricus Velt, schoenmakersknecht (* 10 juni 1829 te Leeuwarden)
1857 - 185? Age van Ketel, schoenmakersknecht (* 15 maart 1824 te Bolsward)
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 122; huisnummer Balk 181, volgnummer 31
1859 -1879 Geertje Lieuwes van der Meulen,weduwe van Bernardus Eiling ( * 12 november 1814 te Heeg)
woningregister 1859 - 1869 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158; huisnummer Balk 181
1859 - 1869 Geertje Lieuwes van der Meulen,, weduwe van Bernardus Eiling ( * 12 november 1814 te Heeg)
1859 - 1869 Uilkje Sijtzes Fluitman, moeder ( * 5 april 1788 te Yndijk)
woningregister 1869 - 1879 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158; volgnummer 47 / 34
1869 - 1879 Geertje Lieuwes van der Meulen, schoenmaakster ( * 12 november 1814 te Heeg)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158
1880 - 1890 Sietze Bernardus Eiling, schoenmaker ( * 20 maart 1838 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Petrus Veldman, schoenmakersknecht ( * 6 december 1862 te Workum); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 17; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 158
1880 - 1886 Geertje Lieuwes van der Meulen, schoenmaakster ( * 12 november 1814 te Heeg); hoofd
  Wimkjen Theunis van der Leest, ( * 28 juli 1847 te Joure)
1882 - 1883 Thomas Nieuwboer, aannemer te Utrecht (1884) ( 27 februari 1852 te Utrecht); kostganger
1883 - 188? Thomas Dirks Vallinga, onderwijzer? ( * 26 februari 1864 te Workum); kostganger
1884 - 1884 Jitske Theunis van der Leest, commencaal ( * 22 september 1854 te Joure); kostganger
1885 - 1887 Gerrit Leenstra, schoenmakersknecht? ( * 5 juni 1866 te Oosterend); kostganger
  Thomas Dirks Vallinga, ? ( * 26 februari 1864 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 257; huisnummer Balk 181
1890 - 1896 Sietze Eiling, schoenmaker ( * 20 maart 1838 te Balk)
1890 - 1890 Petrus Veltman, schippersknecht ( * 6 december 1862 te Workum)
1891 - 1893 Durk Gouma, schippersknecht ( * 3 maart 1868 te Nijega-HON)
1896 - 1896 Johannes Cnossen, schippersknecht ( * 27 december 1866 te Hommerts)
1896 - 1896 Sjoeke Schultze, schoonmoeder ( * 9 juli 1837 te Molkwerum)
1896 - 1899 Rein Johannes Bets, melkverkoper ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
1898 - 1898 Wijbren de Jong, kleermaker ( * 7 april 1874 te Workum); kostganger
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 381; huisnummer Balk 181a
1895 - 1897 Jurjen Schram, werkman ( * 5 februari 1865 te Wijckel); hoofd
1897 - 1898 Harmen Wolda, koperslagersknecht ( * 1 februari 1859 te Balk); hoofd
1898 - 1899 Durk Gouma, schoenmaker ( * 3 maart 1868 te Nijega-HON); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 262; huisnummer Balk 181 / 280
1900 - 1910 Sjoerd Tijsses Tijsma, schipper ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisummer Balk 280 / 314
1910 - 1920 Sjoerd Tijsses Tijsma, schipper ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 30; huisnummer Balk 280 / 314
1911 - 1920 Sjoerd Tijsses Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 303; huisnummer Balk 340
1921 - 1921 Sjoerd Tijsses Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk) ; hoofd
1921 - 1925 Age Annes Schrale, aannemer en taxateur ( * 16 september 1858 te Warns); hoofd
1923 - 1925 Trijntje Kuiper, dienstbode ( * 21 september 1901 te Balk); inwonend
1925 - 1928 Jelle Tjietjes Albada, zonder beroep ( * 15 mei 1858 te Harich); hoofd
1928 - 1930 Annigje de Jong, weduwe Jelle Tjietjes Albada ( * 10 oktober 1872 te Molkwerum); inwonend
1925 - 1926 Dieuwke Albada, nicht, dienstbode ( * 29 april 1907 te Oudega-HON); inwonend
1926 - 1930 Hendrikje Piersma, dienstbode ( * 11 juni 1908 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 280; huisnummer Balk 330
1931 - 1931 Annigje de Jong, weduwe Jelle Albada ( * 10 oktober 1872 te Molkwerum); hoofd
1931 - 1931 Hendrikje Piersma, dienstbode ( * 11 juni 1908 te Balk); inwonend
1931 - 1931 Auke Albada, zonder beroep ( * 3 maart 1864 te Harich); inwonend
1931 - 1936 Abe Keuning, zonder beroep ( * 22 mei 1866 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1931 - 1939 Trijntje de Jong, weduwe Abe Keuning ( * 4 maart 1875 te Molkwerum); hoofd vanaf 1936
1934 - 1937 Pier Dirk Alta, zonder beroep ( * 20 april 1887 te Makkum); kostganger, vuurwapen
1938 - 1939 Trijntje Ackerman, lerares landbouwhuishoudschool ( * 14 december 1912 te Aalten); kostganger
 
1939 - 1956 familie Keuning
1956 - 1986 mevrouw Walda-Kanninga
1988 - heden familie Groenewoud
   
'
 
Raadhuisstraat
foto 012-23598 Tresoar
Het stuk Raadhuisstraat ter hoogte van de Ossebrug rond 1925
 
straatbeeld
Ansichtkaart van de Ossebrug met Raadhuisstraat rond 1955
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 22-02-2024