Raadhuisstraat 28 en 29 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding korte beschrijving pand en bewoners
1812 / taxatie gebouwen, Balk 128  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 157, pakhuis  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 28 en 29  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 29 hisgiscode: 1170
eigenaren
eigenaar in:
1812 Jan Meinderts
1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk (-- / --)
bij boedelscheiding in .... aan:
1843 Eelkjen Wigles Visser echtgenote van Age Hylkes Tromp, koopman te Woudsend. (14 / 26)
verkoop in ..... aan:
1844 Bauke Pieters Poppes, grossier te Balk (8 / 12)
1849 Bauke Jans van der Goot, landbouwer te Balk (12 / 21)
1854 Pieter Gosses Pakker, smidsknecht te Bolsward (20 / 57)
  Tietje Harmens Drost, (38 / 174)
1867 Doopsgezinde Gemeente te Balk (24 / 155)
1975 Hendrik Stegenga, groenteman te Balk
1998 Johan en Gerda Groenewoud, te Balk
   
   
   
   
 
Veranda 2013 >>>
   
Raadhuisstraat 28,29
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

157 hernummerd in 1904 naar nummer 820 en 821
820 en 821 hernummerd in ???? naar nummer 1901
 
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 157 toegang 35-03 inventaris 1156:
14/26, 8 / 12, 27/17, 12/21, 20/57, 38/174, 24/155
 
A 157 toegang 35-03 inventaris 1157
-- / --
A 820 & A 821 toegang 35-03 inventaris 1157
-- / --
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 157
Rechts het pand rond 1906 met op de stoep Evertje Tijsma, de vrouw van Teymen Wouter Bosma, en hun twee kinderen Antje en Trijnus. Antje is later getrouwd met Sytse Sytsma.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1849
1. = Balk A 257, nu van Swinderenstraat 32, bewoond door Grietje Wiggeles Jongsma gehuwd met Bauke Pieters Poppes
2. = Balk A 158, nu Raadhuisstraat 30, in gebruik bij Bernardus Eiling schoenmaker
3. = Balk A 157, nu Raadhuisstraat 29, in gebruik bij Johannes Schaafsma logementhouder van herberg "De Zon" in de Dubbelstraat
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1867
Omschrijving van het pand in de provisionele en finale toewijzing voor notaris Lieuwe Hielkes Potma op 3 juli 1867
 
Eene huizinge en grofsmederij met erf staande en liggende te Balk bekend ten kadaster van de gemeente Balk sectie A nommer 157, pakhuis, groot drie roeden, tien ellen . Een gedeelte van het erf is verhuurd aan de doopsgezinde gemeente te Balk ingevolge onderhandsch huurcontract ondertekend onder twee gelijkluidenden den dertigsten augustus achtienhonderd twee en zestig.
Machiel Siebes Visser, timmerman te Balk, heeft het pand gekocht voor en als mondeling gelastigde van Siemen Marten Zwanenburg, verwer en glazenmaker te Balk, welke op zijn beurt weer handelde in de hoedanigheid van medebestuurder en beheerder der zaken behorende aan de Doopsgezinde Gemeente te Balk.
 
bewoners
huisnummers: 19?? - 1953 Balk 331a, 1953 - heden Raadhuisstraat 28
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 128; 1859 - 1910 Balk 182; 1910 - 1914 Balk 281, 1914 - 1920 Balk 315, 1921 - 1930 Balk 341; 1931 - 1953 Balk 331, 1953 - heden Raadhuisstraat 29
   
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1804 geen vermelding, geen nummer
speciekohieren 1748 - 1806
1805 geen bewoners, geen nummer
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 128
1812 Jan Meinderts, volgnummer 237
  pakhuis
volkstelling 1840; huisnummer Balk 128
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 255; huisnummer Balk 128 / 182
1849 - 1854 pakhuis
1854 - 1859 Pieter Gosses Pakker, grofsmid ( * 27 februari 1820 te Bolsward); hoofd
1856 - 1856 Anne Idses Reitsma, verwersknecht ( * 6 augustus 1832 te Bolsward); inwonend
1857 - 1857 Jan Faber, timmerknecht ( * 19 februari 1828 te Franeker); inwonend
1858 - 1859 Jacob Faber, smidsknecht ( * 25 november 1831 te Workum); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 85; kadastrale gemeente sectie A nummer 157, huisnummer Balk 182
1859 - 1866 Pieter Gosses Pakker, grofsmid ( * 27 februari 1820 te Bolsward); hoofd
1859 - 1860 Jacob Franzes Faber, smidsknecht? ( * 25 november 1831 te Workum); inwonend
1859 - 1862 Klara Jansma, ( * 21 januari 1845 te Balk); inwonend
1861 - 186? Gretske Haitjema, ( * 14 juni 1839 te Wijckel); inwonend
1862 - 186? Jacob Karolus Walker, smidsknecht? ( * 19 februari 1842 te Sloten); inwonend
1864 - 1864 Klaas Hofkamp, smidsknecht? ( * 13 januari 1828 te Groningen); inwonend
1865 - 1865 Sytze Ydes Holtrop, smidsknecht? ( * 30 maart 1844 te Joure); inwonend
1866 - 1867 Auke Klazes de Haan, smidsknecht? ( * 20 april 1843 Dronrijp); inwonend
1867 - 1869 Sjoerd Harmens Dijkstra, grofsmid ( * 21 november 1833 te Heerenveen); hoofd
1868 - 1869 Jan Klazes Wielinga, smidsknecht? ( * 4 februari 1852 te Sneek); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 157, volgnummer 46 / 33
1869 - 1879 Sjoerd Harmens Dijkstra, grofsmid ( * 21 november 1833 te Heerenveen); hoofd
  Elisabeth Sietzes van Randen, ( * 8 maart 1854 te Sloten)
1869 - 1869 Jan Klazes Wielinga, smidsknecht? ( * 4 februari 1852 te Sneek); inwonend
1874 - 1879 Pieter Jentjes Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
  Wolter Tjitzes van der Laan, smidsknecht? ( * 3 mei 1852 te Irnsum); inwonend
1875 - 1875 Roelof Wiggeles de Boer, smidsknecht? ( * 27 april 1850 te Wijckel); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 72; volgsnummer 33
  Iebeltje de Jong, ( * 14 oktober 1845 te Sloten)
1879 - 1879 Okke Sybrens Bruinsma, smidsknecht ( * 20 juni 1861 te Warns)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 157
1879 - 1890 Pieter Jentjes Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
1879 - 1882 Okke Sybrens Bruinsma, smidsknecht ( * 20 juni 1861 te Warns); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 258; huisnummer Balk 182
1890 - 1896 Pieter Larooij, grofsmid ( * 7 april 1835 te Rauwerd); hoofd
1896 - 1900 Kornelis Gabes Bijlsma, grofsmid ( * 19 maart 1851 te Hommerts); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 263; huisnummer Balk 182 / 281
1900 - 190? Kornelis Bijlsma, grofsmid ( * 19 maart 1851 te Hommerts); hoofd
1900 - 190? Bouwe Fokkens, grofsmidsknecht ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast); inwonend
190? - 1910 Teijmen Wouter Bosma , winkelier ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 281 / 315
1910 - 1920 Teijmen Wouter Bosma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 147; huisnummer Balk 281 / 315
1911 - 1920 Teijmen Wouter Bosma, kruidenier ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 304; huisnummer Balk 341
1921 - 1930 Teijmen Wouter Bosma, winkelier ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 25; huisnummer Balk 331
1931 - 1938 Teymen Wouter Bosma, winkelier ( * 15 maart 1858 te Balk); hoofd
1931 - 1939 Evertje Tijsma, weduwe Teymen Wouter Bosma ( * 5 augustus 1868 te Balk); hoofd vanaf 1938
 
1939 - ???? familie Trijnus Bosma
  familie Marten van Dijk
1959 - 1963 familie Bouma
1963 - 1998 familie Hendrik Stegenga
2006 - heden Veranda
     
bewoners
 
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 356; huisnummer Balk 182a / 282
1900 - 1904 Marten Simons Zwanenburg, verver ( * 17 maart 1853 te Balk); hoofd
1904 - 1908 Johannes Kampen, arbeider ( * 31 augustus 1859 te Scharsterbrug); hoofd
190? - 1910 Trijntje Boes, weduwe H. Hoogterp ( * 11 september 1831 te Hindeloopen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisnummer Balk 282 / 316
1910 - 1910 Trijntje Boes, weduwe H. Hoogterp ( * 11 september 1831 te Hindeloopen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 120; huisnummer Balk 282
1910 - 1910 Trijntje Boes, weduwe H. Hoogterp ( * 11 september 1831 te Hindeloopen); hoofd
     
grofsmid Pieter Gosses Pakker
 
Pieter Gosses Pakker Pieter Gosses Pakker
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1864 bron: Leeuwarder Courant van 13 september 1864
 
Pieter Gosses Pakker
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1867
 
boelgoed Pieter Gosses Pakker
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1867
 
grofsmid Sjoerd Harmens Dijkstra
 
 
grofsmid Pieter Jentjes Larooij
 
Pieter Jentjes Larooij
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1874
 
Pieter Jentjes Larooij Pieter Jentjes Larooij
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1875 bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1875
 
Pieter Jentjes Larooij
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1876
 
grofsmid Kornelis Gabes Bijlsma
 
Kornelis Bijlsma
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 

Boeren gebruiken al sinds de 17e eeuw hooiroeden, ijzeren staven die in de hooiberg geschoven worden. Na een uur wordt de roede uit de hooiberg gehaald en aan de temperatuur kan men voelen of er een broeiproces gaande is. Tegenwoordig kan met (elektronische) thermometers hetzelfde gedaan worden maar dan sneller en nauwkeuriger.

bron: wikipedia
 
Wouter Bosma winkelier
 
Wouter Bosma
bron: Balkster Courant van 11 september 1915
 
voorgevel
foto 105-002 beschikbaar gesteld door Hilbrand de Bruijn
Een koninginnedag waarschijnlijk in de jaren twintig of dertig van de vorige eeuw. Het echtpaar in het midden van de foto zijn Teymen Wouter Bosma en Evertje Thijsses Tijsma. Links op de foto misschien de familie Dijkstra de koster van de Doopsgezinde kerk. Zij woonden in huisje achter de kerk dat in 1926 plaats moest maken voor een nieuwe consistorie.
 
blikken uit winkel van Wouter Bosma
blikken beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Dit theeblik en ? blik zijn bewaard gebleven uit de kruidenierswinkel van Wouter Bosma.
 
petroleumhandel Hendrik van der Veer
 
Hendrik van der Veer
bron: archief De Bolster
 
Hendrik van der Veer
bron: Balkster Courant van 15 juli 1967
In 1967 draagt Hendrik van der Veer zijn gasdepot over aan de fa. de Vreeze in de Gaaikemastraat.
 
Bouma groenten en fruit
 
groenteboer Bouma
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1959 lichtweekbijlage
Komend uit Holwerd neemt Bouma de groentewinkel over van Willem Stoffels aan de Harichsterzijde. Eind jaren vijftig verhuist hij naar de Raadhuisstraat.
 
Hendrik Stegenga groenten en fruit
 
Hendrik Stegenga Hendrik Stegenga
bron: Balkster Courant van 3 juli 1965 bron: Balkster Courant van 10 juli 1965
 
Hendrik Stegenga
bron: Balkster Courant van 24 juli 1965
 
Raadhuisstraat
foto 200-069 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto moet zijn gemaakt in de zestiger jaren van de 20e eeuw. De originele stoepen met de hardstenen palen zijn al verwijderd. Groenteman Hendrik Stegenga heeft zijn koopwaar uitgestald op de stoep. Links naast de groenteman is het ijzeren hek van de Doopsgezinde kerk te zien.
 
Hendrik Stegenga
bron: Balkster Courant van 21 augustus 1965
 
Hendrik Stegenga Hendrik Stegenga
bron: Balkster Courant van 4 september 1965 bron: Balkster Courant van 30 november 1965
 
Hendrik Stegenga
foto 123-001 beschikbaar gesteld door Geert Stegenga
Hendrik Stegenga in zijn traditionele houding leunend op de toonbank in zijn winkel. Altijd klaar voor een praatje. Hendrik was de leverancier van groente en fruit bij het kindertehuis Mooi Gaasterland te Rijs. Binne Eppenga verzorgde de inkoop voor het kindertehuis en kwam met een tweetal anekdotes die Hendrik in geuren en kleuren vertelde wanneer je bij hem in de winkel was.
 
Ook het verhaal in onderstaand artikel is typisch Hendrik Stegenga.
Hendrik Stegenga
artikel in de NRC van 14 december 2009
 
Veranda tweedehands merkkleding
 
opening Veranda  
Veranda voorgevel
 
 
 
<<< bron: Wijd en Zijd van 11 januari 2006
 
Veranda interieur
Het interieur van de winkel op zaterdag 10 april 2010
 
nieuw telefoonnummer Veranda met ingang van 7 september 2010: 06 - 83085856
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-04-2023