Raadhuisstraat 13 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 122, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 138  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 146, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 13  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1160

eigenaren

eigenaar in 1715: Sjoerd Sjoerdsen
eigenaar in 1745: Harmen Tydes
eigenaar in 1783: mr. Rinia
eigenaar in 1787: Sjoerd Ages
eigenaar in 1832 OAT: Idske Poppes, koopman te Harich
verkoop in in 1871 aan Petrus Martens van der Goot, landbouwer te Balk
bij boedelscheiding in 1883 aan: Neeltje Poppes van der Goot,
verkoop in 1903 aan: Adolphus van Kleffens, gemeenteontvanger te Balk
verkoop in 1912 aan: Hinne Baukes Huitema, goud- en zilversmid
verkoop in 1924 aan: Thijs van Hout timmerman te Balk (A 975 ged.)
verkoop in 1924 aan: Jurjen Dirks ten Brink, horlogemaker te Balk (A 975 ged.)
   
   
voorgevel
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

146 vernummerd in 1913 naar 903 en 905
903 vernummerd in 1919 naar nummers 975, 976
905 ongewijzigd tot 1928
975 vernummerd in 1925 naar nummers 1026, 1027
976 vernummerd in 1925 naar nummer 1026
1026 komt uit 975, 976
1027 komt uit 975
1026 en 1027 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 138; 1859 - 1910 Balk 193; 1910 - 1914 Balk 303; 1914 - 1920 Balk 335; 1920 - 1930 Balk 358; Balk 1930 - 1953 Balk 345; 1953 - 1964 Raadhuisstraat 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Sjoerd Sjoerdsen / Tjeerd Uilkes weduwe; blad 87, nummer 122
1717 - 1718 Sjoerd Sjoerdsen / Tjeerd Uilkes weduwe; blad 89, nummer 122
1721 - 1729 Sjoerd Sjoerdsen erven / Tjeerd Uilkes weduwe; blad 119, nummer 122
1730 Sjoerd Sjoerdsen erven / Antie Pouly weduwe; blad 119, nummer 122
1733 - 1742 Sjoerd Sjoerdsen erven / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 122
1745 Harmen Tydes / Hendrik Pieters; blad 119, nummer 122
1746 - 1750 Harmen Tydes / zelfs; blad 119, nummer 122
1758 - 1774 Harmen Tydes / zelfs; blad 119, nummer 124
1775 Harmen Tydes / zelfs; blad 172, nummer 131, te voren 124
1777 - 1780 Harmen Tydes / zelfs; blad 172, nummer 131
1782 Harmen Tydes / leedigh; blad 172, nummer 131
1783 - 1785 mr. Rinia / Frederik Dillingh / zelfs; blad 172, nummer 131
1786 mr. Rinia / Frederik Dillingh / zelfs; blad 173, nummer 131
1787 - 1804 Sjoerd Ages / zelfs; blad 173, nummer 131
  % Sjoerd Ages = getrouwd met Gerrytje Gerryts Postmus wonende te Balk (1813)
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Sjoerd Ages (venter van beroep, voogd van de buitenarmen van Balk), † 15 april 1808) ; blad 58, volgnummer 104
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 138
1812 weduwe Sjoerd Ages, volgnummer 3
 
1815 Hans, zoon van Gerrit Hanzes van der Veer en Sietke Willems Visser geboren op huisnummer Balk 138
1818 Bauke Wybrandus Feenstra, zilversmid ( * 23 november 1761 te Franeker)
volkstelling 1829
   
periode 1830 - 1840
1830 Klaas Sakes Haanstra, schippersknecht
1836 Wytze Feikes Hoogeterp geboren op Balk 138
1837 Baukje Feikes Hoogeterp geboren en overleden op Balk 138
1837 Hans Jakobs Dijkstra, huisschilder ( * 1 november 1815 Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 138
1840 Gettje Freerks de Roos, naaister
1840 Gelkje Freerks de Roos, naaister
periode 1841 - 1849
1847 levenloos kind van Bernardus Pelsma en Janke van der Meulen geboren op nummer 138
woningregister 1849 - 1859 blad 272; huisnummer Balk 138 / 193
  Kerst de Jong, schipper
  Otte de Jong, schippersknecht
woningregister 1859 - 1869 blad 90; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146; huisnummer Balk 193
1859 - 1859 Geertje F de Roos,
1859 - 1869 Gelkje F de Roos
1859 - 1860 Jan Metselaar
  Peter L. Stam
  Wiebigje Spaanstra
  Geeske Frederiks van der Schuit
1864 - 1869 Jelle Feikes de Boer
woningregister 1869 - 1879 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146; volgnummer 32 / 19
1869 - 1876 Jelle Feikes de Boer, rijkscommies
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146
1879 - 1890 Lippe Harmens van der Veer, kleermaker
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 283; huisnummer Balk 193
1890 - 1892 Lippe Harmens van der Veer, kleermaker ( * 8 mei 1816 te Sloten); hoofd
1892 - 1900 Carolina van der Veer, dochter, zonder beroep ( * 5 april 1858 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 278; huisnummer Balk 193 / 303
1900 - 1908 Carolina van der Veer, zonder beroep ( * 5 april 1858 te Balk); hoofd
190? - 1908 Anna van der Veer, zonder beroep ( * 29 maart 1855 te Balk)
1908 - ???? Meine Bosma, gasfitter ( * 18 juni 1867 te Balk); hoofd
1909 - 1909 Reinskjen Brouwer, zonder beroep ( * 18 januari 1835 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1909 - 1910 Marijke van der Weij, dochter ( * 10 augustus 1870 te Nijhuizum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; huisnummer Balk 303 / 335
1910 - 1912 Cornelis Hofstra,
1912 - 1920 Hinne Bauke Huitema
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 77; huisnummer Balk 303
191? - 1912 Cornelis Hofstra, voerman ( * 16 december 1883 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 104; huisnummer Balk 303 / Balk 335
1912 - 1920 Hinne Baukes Huitema, goud- en zilversmid ( * 10 mei 1875 te Joure)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 319; huisnummer Balk 358
1921 - 1930 Hinne Baukes Huitema, goud- en zilversmid ( * 10 mei 1875 te Joure)
1922 - 1922 Berend Noppert, klerk ( * 24 maart 1889 te 't Meer)
1930 - 1930 Antje Schurink, onderwijzeres o.l.s. ( * 10 maart 1907 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 292; huisnummer Balk 345
1931 - 1939 Hinne Baukes Huitema, goud- en zilversmid ( * 10 mei 1875 te Joure)
1931 - 1936 Antje Schurink, onderwijzeres o.l.s. ( * 10 maart 1907 te Sneek)
1936 - 1938 Geertje Gerling, onderwijzeres o.l.s. ( * 25 februari 1904 te Spanbroek)
 
1939 - ???? familie Huitema
1964 sloop
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 138;(1859 - 1890 Balk 193; 1890 - 1910 Balk 193a; 1910 - 1914 Balk 304
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 138
1840 Hendrik Rienks Ronner, wolkammer
woningregister 1859 - 1869 blad 91; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146, huisnummer Balk 193
1859 - 1860 kamer onbewoond
1860 - 1868 Durk Durks Gatsonides, grofsmid ( * 11 mei 1830 te Sneek); hoofd
1868 - 1869 Roelof Tabes Tietema, grofsmidsknecht ( * 5 oktober 1834 te Wolvega); hoofd, van Sneek, naar Stavoren
woningregister 1869 - 1879 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A 146, volgnummer 31 / 18
1869 - 1879 Johannes Annes Brouwer, timmerknecht
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 13; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146
1879 - 1890 Hendrik Harmens Doornspleet, arbeider ( * 4 mei 1844 te Gaasterland); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 284; huisnummer Balk 193a
1890 - 1891 Siemen Jongsma, werkman ( * 27 oktober 1856 te Wijckel); hoofd
1891 - 1900 Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 279; huisnummer Balk 193a / 304
1900 - 190? Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1901 - 1902 Wiebe Hornstra, kleermakersknecht ( * 16 januari 1880 te Langezwaag); kostganger
1902 - 1903 Jan Hornstra, kleermakersknecht ( * 1 december 1872 te Langezwaag); kostganger
190? - 190? Jiskje van der Werf, weduwe Christiaan Damstra, zonder beroep ( * 14 april 1842 te Stavoren); hoofd
190? - 1907 Harmen Piersma, zonder beroep ( * 25 september 1824 te Balk); hoofd
190? - 1910 Sietske Bremer, weduwe Harmen Piersma, zonder beroep ( * 2 november 1830 te Sondel); hoofd vanaf 1907
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 304 / ---
1910 - 191? Sietske Bremer, weduwe Harmen Piersma, zonder beroep ( * 2 november 1830 te Sondel); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 138; (1859) - 1890 Balk 193; 1890 -1910 Balk 194; 1910 - 1914 Balk 305; 1914 - 1920 Balk 334; 1920 - 1930 Balk 357
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 138
1840 Gerrit Hanzes van der Veer, koopman
woningregister 1849 - 1859 blad 273; huisnummer Balk 138 / 193
1849 - 1859 Gerrit van der Veer, suikerballetjemaker
woningregister 1859 - 1869 blad 91; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146, huisnummer Balk 193
1859 - 1860 Sietske Willems Visser, weduwe Gerrit Hanzes van der Veer
1859 - 1869 Berber Gerrits van der Veer
1859 - 1869 Gerrit H van der Veer
woningregister 1869 - 1879 blad 14 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146, volgnummer 30 / 17
1869 - 1879 Dooitje Betzes Schram, timmerknecht
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 146
1879 - 1890 Jacob Hendriks Kuiper, arbeider ( * 1 maart 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 285; huisnummer Balk 194
1890 - 1900 Jacob Kuiper, werkman ( * 1 maart 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 280; huisnummer Balk 194 / 305
1900 - 1910 Jacob Kuiper, arbeider ( * 1 maart 1841 te Balk); hoofd
1903 - 1910 Tijs Jacobs Kuiper, koopman ( * 6 april 1879 te Balk); inwonend
1903 - 1910 Fokjen Feenstra, schoondochter ( * 11 januari 1883 te Wijckel); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 24; huisnummer Balk 305 / 334
1910 - 1912 Jacob Kuiper
1912 - 1920 Kornelis Hofstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 84; huisnummer Balk 305
1911 - 1912 Tijs Jacobs Kuiper, koopman ( * 6 april 1879 te Balk); hoofd
1911 - 1912 Jacob Tijsses Kuiper, arbeider ( * 1 maart 1841 te Balk); vader, inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 77; huisnummer Balk 305 / Balk 334
1912 - 1920 Cornelis Hofstra, voerman ( * 16 december 1883 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 318; huisnummer Balk 357
1920 - 1921 Kornelis Hofstra, scheepstimmerknecht ( * 16 december 1883 te Balk)
1921 geen bewoners / vervallen
 
 
Harmen Tydes
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1782
klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding
perceel I = Raadhuisstraat 14 / perceel II = Raadhuisstraat 13 / perceel III = ?
 
verbouwing
 
In 1912 laat de kersverse eigenaar, Hinne Bauke Huitema, het pand grondig verbouwen. De oude voorgevel wordt steen voor steen afgebroken en weer herbouwd. Ook een zijmuur wordt vernieuwd volgens bouwvergunning verstrekt op 1 mei 1912 door de gemeente Gaasterland
tekeningen: plattegrond
 
goud- en zildersmid Huitema
 
Hinne Baukes Huitema
bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 ingekomen stukken 166-133
 
Huitema
bron: hoofdelijke omslag gemeente Gaasterland dienstjaar 1911
 
Huitema
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1912
Verslag raadsvergadering gemeente Gaasterland
 
'
 
Raadhuisstraat in 1960
foto 200-087 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De doorbraak naar de Bogermanstraat rond 1960.
 
Raadhuisstraat in 2012
de ingang van de Bogermanstraat in 2012
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 11-12-2022