werkkamp Elfbergen bij Oudemirdum
 
In het archief van de gemeente Gaasterland vond ik in september 2009 een bouwaanvraag voor het verplaatsen en wederopbouwen van "Het Kompas". Dat maakte mij nieuwsgierig naar de oorspronkelijke functie en de nieuwe locatie van het gebouw. Veel over de oorsprong is er niet te vinden. Wat wel duidelijk is dat het gebruikt is als kantine bij de aanleg van de afsluitdijk. Het stond in Kormwerderzand. Over het tweede leven van deze kantine in onze gemeente is na enig speurwerk wat meer te vertellen. De locatie Elfbergen nabij Oudemirdum is in de periode 1914-1918 gebruikt als sportterrein voor de in Gaasterland aanwezige Belgische vluchtelingen. In de jaren daarna zou het gebruikt zijn als kampeerterrein. In de crisisjaren vanaf ongeveer 1930 is terrein ingericht als kamp voor werklozen. Toen dat rond 1933 een meer permanent karakter kreeg vond men het noodzakelijk om de voorzieningen te verbeteren door het plaatsen van een kantine en een zogenaamde privaatinrichting. Zo kwam het dat het door de gereedkoming van de afsluitdijk overbodige kantine omniet aangeboden werd aan het Comiteé voor werkloozenzorg te Friesland en in Elfbergen herplaatst werd. De tentenkampen verdwenen om plaats te maken voor houten barakken. Werkloze jonge schippers en vissers konden vanaf 1938 op Elfbergen terecht voor een voorbereidende cursus van een half jaar. Het vakonderwijs tijdens deze cursus werd gegeven op de Binnenvaartschool te Lemmer. Het kamp heeft in de meidagen van 1940 ook nog een rol gespeeld in de opvang van NSB'ers. Na de Tweede Wereldoorlog is het kamp afgebroken. Wat rest van het kamp zijn herinneringen en een aantal foto's.
 
Nu is het 2022. In de afgelopen 13 jaar is er digitaal veel meer gepubliceerd. Vooral via www.delpher.nl, de website van de Koningklijke Bibliotheek. Ook door het beschikbaar stellen van foto's door families waarvan de vaders en grootvaders werkzaam zijn geweest op het werkkamp is mijn collectie uitgebreid. Dus is het tijd voor een herziening van deze webpagina.
 
De locatie
 
Het hele bosgebied, met vroeger ook heide, ten noorden van Oudemirdum heet Elfbergen. Aan het begin van de 19e eeuw nauwelijks ontgonnen. En ook vandaag de dag grotendeels bos.
Midden in het gebied een aantal percelen weiland en bouwland in 1832 het eigendom van Jan Harmens Bergma (1771-1844). Ten noorden begrensd door de Luts (Van Swinderenvaart). Dwars door zijn land loopt de Oude Balksterweg. Van de Beukenlaan is nog niets te vinden. De adelijk familie Rengers / Van Swinderen waren eigenaren van het bosgebied.
 
bron: www.hisgis.nl
Eigendommen Jan Harmens Bergsma (legger Balk 18) in 1832 op het kadastrale minuutplan gecombineerd met de topografische militaire kaart (TMK) van 1864
Op de De wittte akkers Ten noorden van Oude Balksterweg Ten zuiden van Oude balksterwerg
Balk F 53 - weiland Balk E 19 - bouwland Balk E 43 - tuin
Balk F 54 - weiland Balk E 20 - weiland Balk E 44 - huis en erf
Balk F 55 - weiland Balk E 21 - weiland Balk E 48 - weiland
    Balk E 50 - bouwland
In 1855 verkoopt Jaike Andries Bosma (1794-1860), weduwe van Jan Harmens Bergsma, de boerderij met landerijen aan jonkheer van Swinderen voor fl. 13.000,-. De boerderij had toen het nummer Oudemirdum 24 en stond waarschijnlijk iets noordelijker van het huidige adres Beukenlaan 6.
De contouren van het latere werkkamp Elfbergen op onderstaande kaart uit 1941 komen aardig overeen met het perceel Balk E 48 (met tekst Elfb..) van boer Jan Harmens Bergsma in 1832.
 
VVV-kaart 1941
 
topografische kaart 1932
topografische kaart uit 1932
 
 
 
kaatswedstrijd Elfbergen
bron: Balkster Courant van 1 mei 1915
 
kampeerplaats Elfbergen
Kampeerplaats Elfbergen rond 1929?
 
tentenkamp tentenkamp
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Auke Hylkema  
(poststempel: Hindeloopen 8 augustus 1928)  
 
 
aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1934
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 25 mei 1934 >>>
 
Op 11 juni 1934 is door de gemeente Gaasterland bouwvergunning verstrekt aan Het Provinciaal Comitée voor Friesland van de Centrale voor werkloozenzorg voor het wederopbouwen van "Het Kompas", staande te Kornwerderzand, en het oprichten van een privaatinrichtig te Elfbergen onder Oudemirdum.
 
kamp Elfbergen
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
De tekeningen en het bestek zijn gemaakt door gemeente-opzichter Tjebbe van Dijk
titel, plattegrond, voorgevel, zijgevel
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
Het Kompas
Op 20 maart 1930 werd op het werkeiland Breezand, ‘midden in de zee’, een gereformeerd recreatie- en evangelisatielokaal geopend. Voordat een en ander kon worden verwezenlijkt had het Algemeen Comité ‘veel klippen en stenen op de weg‘ te omzeilen. Een terrein kon men al snel verkrijgen.
Maar nu stond op het andere werkeiland, Kornwerderzand (een eind dichter naar de Friese kust), een soortelijk recreatiegebouw, ‘Het Kompas’ (uitgaande van een gelijknamige vereniging), dat  levensbeschouwelijk gezien gemengd van karakter was. De Gereformeerde Kerk van Makkum hield ook daar haar kerkdiensten en huurde het voor die tijd van ‘Het Kompas’. Om nu, buiten de vereniging ‘Het Kompas’ om, op het Breezand een eigen gereformeerd gebouw te gaan stichten, vond de kerk van Makkum eigenlijk niet gewenst (men had ongetwijfeld de goede verstandhouding met het bestuur van ‘Het Kompas’ op het oog). Het houden van gereformeerde kerkdiensten in ‘Het Kompas’ was al eerder weliswaar toegestaan, maar het bestuur van ‘Het Kompas’ wilde niet dat er ook gereformeerd recreatie- c.q. evangelisatiewerk voor de Zuiderzeearbeiders werd verricht.
Dat was voor het Algemeen Comité natuurlijk een belangrijk punt. Het Comité redeneerde aldus: Er vanuit gaande dat een Gereformeerde Kerk de ene keer een gebouw huurt, maar een andere maal een gebouw in eigendom kan nemen, bood het Algemeen Comité, uiteraard na overleg met de kerk van Makkum, aan deze kerk een evangelisatie- en recreatiegebouw op het Breezand in eigendom aan. Als voorwaarde gold onder meer dat de kerk van Makkum de evangelisatiearbeid zélf zou verrichten, zónder inmenging van anderen. Voor wat betreft het recreatiewerk onder de Zuiderzeearbeiders diende Makkum, voor de aanstelling van een beheerder, een keuze te maken uit de door het Algemeen Comité opgeroepen sollicitanten.
bron: https://gereformeerdekerken.info/2016/12/21/kerken-in-de-wieringermeer-deel-1/
 
 
opening Elfbergen
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1934
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1934, pagina 1 , pagina 2 , pagina 3
Op 21 juli 1934 is de officële opening van het complex door burgemeester baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
 
Elfbergen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 juli 1934
 
 
bron: Algemeen Handelsblad van 21 juni 1935
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 20 juni 1935
 
Elfbergen
bron: archief Historysk Wurkferban Gaasterlân
Een vijftal barakken ieder inhouden acht jongemenschen, wc 'n tentleider
 
In de editie van 22 november 1935 van het Friese weekblad "Fan Fryske Groun" is een artikel over het kamp te lezen.
 
bewoners Elfbergen in 1935
bron: archief Historysk Wurkferban Gaasterlân
De bevolking van Elfbergen
 
Elfbergen handen wassen
bron: archief Historysk Wurkferban Gaasterlân
Handen wassen bij de pomp
 
grachtgravers Elfbergen
bron: archief Historysk Wurkferban Gaasterlân
De grachtgravers even in ruste voor de fotograaf.
 
Elfbergen
 
Elfbergen
 
Elfbergen
foto 168-030 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
 
6. Folkert Draaisma (1912-1991) uit Franeker, 19. Siebe Visser (1911-1986) uit Balk
 

Het Comité voor werklozenzorg te Friesland richtte in 1930 een werkkamp in op Elfbergen bij Oudemirdum. Het kamp lag iets zuidelijker aan de Beukenlaan dan de huidige camping met dezelfde naam. Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werden werklozen hier te werk gesteld. Kees Draaisma uit Heiloo herkende zijn vader Folkert Draaisma op één van de foto’s (inzet) op mijn webpagina over dit kamp. Hieronder het verhaal over zijn vader.

Folkert Draaisma uit Franeker (1912-1991) kwam op 1 mei 1933 terug uit militaire dienst. Zijn vorige werkgever, meubelfabriek Fristho, had vanwege de crisis in december 1932 bijna al het personeel ontslagen. Ook voor Folkert was er geen werk meer op de fabriek. Hij werd te werk gesteld in Gaasterland in het kamp voor werklozen op Elfbergen bij Oudemirdum.

Wanneer hij verlof had fietste hij vanuit Oudemirdum naar Franeker. De route werd bepaald door de windrichting. Via Koudum, Bolsward of via Balk, Sneek en vice versa natuurlijk. De economie trok weer aan en eind 1935 kon hij weer aan het werk bij de meubelfabriek. De Tweede Wereldoorlog volgde.

Op 8 april 1939 kreeg Folkert Draaisma de oproep voor militaire dienst. Op 10 mei 1940 zat zijn onderdeel op vliegveld Gilze-Rijen. Nadat dat vliegveld door de Duitsers vanuit de lucht was bestookt trok men zich terug op vliegveld Haamstede op Schouwen Duiveland. Daar werd hij op 17 mei krijgsgevangene. Na korte tijd inkwartiering bij een burgergezin kon hij eind mei naar huis. Veel werklozen werden tewerkgesteld op de vliegbasis te Leeuwarden voor de aanleg van start- en landingsbanen.
In september 1940 kon hij toch weer aan de slag in de meubelfabriek. Na de oorlog groeide Fristho uit tot de top vijf van meubelfabrieken in Nederland. Folkert Draaisma vierde in 1969 zijn 40-jarig jubileum bij de fabriek. Dit ondanks de twee onderbrekingen. In 1971 verplaatste de directie, na ontvangst van een dikke subsidie, de fabriek naar Zuid Limburg om de ontslagen mijnwerkers werk te bieden. Folkert Draaisma kwam weer thuis te zitten. Hij kreeg vlak voor zijn pensioen toch nog een betrekking bij een koeltoonbankenfabriek in Leeuwarden.
bron: Weromsjen yn Gaasterlân 415
 
 
voor de keuken van kamp Elfbergen
foto 152-008 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
Voor de keuken van het kamp derde van links Wietske de Vries - Balstra daarnaast Jacob de Vries en Antje Balstra. De mannen in overall zijn arbeiders uit het kamp.
Jacob de Vries en ziin vrouw Wietske de Vries-Balstra woonden tegenover het kamp aan de Beukenlaan bij Oudemirdum. Jacob de Vries instrueerde de te werkgestelden bij de werkzaamheden in het bos. Zijn vrouw zorgde voor het eten in de keuken van het kamp. Hun toen 11 jarige dochter Hieke kan zich nog goed het graven van de vijver in 1937 herinneren. Ze mocht namelijk mee terug rijden in de kruiwagen nadat deze geleegd was. Hun oudere dochter Antje hielp mee in de keuken van het kamp. Het gezin de Vries kon op het kamp mee eten met de groep.
 
voor het hoofdgebouw
foto 152-003 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
Uiterst links mevrouw Runia en daarnaast Wietske de Vries - Balstra.
 
voor het hoofdgebouw
foto 152-004 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
De vijfde van links is Wietske de Vries - Balstra. Rechts daarvan dr. Bouma een van de initiatiefnemers van het kamp. De man met de hoed is Arend de Vries, een neef van Hieke.
 
graven vijver
foto 152-008 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
Het uitgraven van de vijver is pas aan de gang. De eerste spaden grond zijn afgevoerd.
   
graven vijver
graven vijver
foto 152-006
foto 152-007
 
graven vijver
foto 152-005 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
 
De vijver in het bos bij Oudemirdum wordt officieel opgeleverd in het vroege voorjaar van 1937 (LC 12 maart 1937) . De tewerkgestelde werklozen hebben deze vijver aangelegd onder toezicht en naar een ontwerp van gemeente-opzichter van Dijk
 
overdracht vijver
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 maart 1937
 
vijver te Oudemirdum
prentbriefkaart beschikbaar gesteld door Auke Hylkema (poststempel: Oudemirdum 27 juni 1937)
De vijver vlak na de oplevering in 1937
 
bron Fan Fryske Groun van 22 april 1938
Bijschrift: "De jeugdige werkoozen in het werkkamp "Elfbergen" in Gaasterland uitgaande van de Centrale voor Werkverschaffing zijn thans bezig met het egaliseeren van een zandweg terwijl achter de boomen te midden der bosschen een rijwielpad wordt aangelegd."
 
vijver
vijver
 
schippers en vissers  
Onder leiding van kampcommandant Willem J. Struiksma beginnen in oktober 1938 cursussen voor jeugdige werkloze schippers en vissers voor de Rijn- en kustvaart. In de Leeuwarder Courant van 8 november 1938 is een verslag te lezen van een bezoek aan het kamp.
 
jonge schippers langs de Luts
Jonge schippers in opleiding bezig met het opknappen van sloepen langs de Luts
bron: Leeuwarder Courant van 8 oktober 1938
 
Elfbergen Cornelis de Vreugd
foto 365-001
Elfbergen Elfbergen Elfbergen
foto 365-002 foto 365-003 foto 365-004
Elfbergen Elfbergen Elfbergen
foto 365-005 foto 365-006 foto 365-007
Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door Corrie Kuijt-van der Plas. Kleindochter van Cornelis de Vreugd (*1922 te Katwijk) die in Elfbergen te werk was gesteld en een aan de foto's te zien binnenvaartcursus heeft gevolgd. Elfbergen  
  foto 365-008  
Elfbergen Cornelis de Vreugd
 
nachtverblijven kamp Elfbergen
prentbriefkaart 152-011 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
 
koffieuurtje kamp Elfbergen
prentbriefkaart 152-012 beschikbaar gesteld door mevrouw Hieke Couperus - de Vries
 
Op 16 januari 1939 bouwvergunning verstrekt voor de bouw van een klokkestoel.
onder deze link de complete tekening
 
klokkenstoel
 
Begin 1939 (LC 15 februari 1939) wordt melkerscursus toegevoegd aan het programma. Boeren uit de omgeving verlenen hierbij medewerking omdat op het kamp zelf geen facaliteiten zijn. De heer K. Visser uit Oudemirdum, voormelker en cursusleider van de Friesche maatschappij voor landbouw, geeft de eerste practische aanwijzingen.
In deze periode is de bekende dichter Douwe Annes Tamminga (1909-2002) kampleider.
 
klokkrenstoel Elfbergen
bron: Panorama 6 april 1939
 
 
De Stuwdam werd in 1935 opgericht om het christelijke deel van Nederland van een 'illustratie' te voorzien. De inhoud was dan ook afgestemd op de doelgroep: het christelijk gezin. Naast de vaste openingsrubriek 'Bijbelsche figuren' is veel plaats ingeruimd voor politiek, actualiteiten en natuurlijke handige tips voor moeder de vrouw. De redactie van De Stuwdam had echter een hoger doel voor ogen. 'Wij willen trachten om onder Gods zegen de Stuwdam te maken tot HET Christelijk weekblad van Nederland, dat in ieder opzicht een Stuwdam zal blijken te zijn tegen de neutrale en anti-christelijke lectuurstroom die ook in vele christelijke gezinnen is doorgedrongen en nog regelmatig veld wint.' De missie van De Stuwdam mislukte jammerlijk. Hitler en consorten verboden namelijk de uitgave vanwege papiertekorten. De laatste Stuwdam verscheen in 1942. (SK)
bron: Koninklijke Bibliotheek
 
bron: De Stuwdam van 8 april 1939  
Het volledige artikel in twee delen is te vinden onder: pagina 1 / pagina 2
 
Panorama
In april 1939 wordt een perconferentie voor belangstellenden uit het hele land gegeven in kamp Elfbergen te Oudemirdum. Tijdens deze bijeenkomst wordt de klokkenstoel officieel in gebruik genomen.
bron: Panorama van 20 april 1939
 
Elfbergen
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1939
Het diploma is uitgereikt aan de volgende cursisten:
Martin Groen te Vlaardingen, Andries Elzinga te Opende, Jacob Hendrik Kamstra te Witmarsum,
Sake Tijsma te Oude Leije, Hendrik Brandsma te Nieuw Buinen, A. Hagreis te Zwolle, J. Tolsma te Rinsumageest,
Dirk Leystra te Rinsumageest, Filippus Hassing te Midwolda, Hendrik Zijlstra te Witmarsum, Doeke Wielsma te Leeuwarden.
 
Elfbergen
In de Spiegel van 17 juni 1939 wordt aandacht besteed aan de het graven de vijver
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 mei 1940
Cursisten melkerscursus: C. Wijnia, Bolsward; C.G. de Groot Lisse; J.C. Koppe, Voorhout; A. Keur, Zandvoort;
H. Bahlmann, Rotterdam; C.G. de Jong, Lisse; A. Hoekstra, Andijk; J. Hummel Kaalheide.
 
 
beschikbaar gesteld door Gerrit van der Goot uit Wijckel
Het was blijkbaar de gewoonte dat cursisten van de melkerscurses op het werkkamp Elfbergen te Oudemirdum bij goed resultaat een bijbeltje kregen waarin het Nieuwe Testament. Gerrit van der Goot uit Wijckel vond zo'n bijbeltje bij het opruimen van zijn boerderij aan de Menno van Coehoornweg 22 welke nu (2022) in de verkoop is. Het verhaal wil dat Arie Keur, aan wie het boekwerkje is uitgereikt, bij de familie van der Goot als boerenknecht rond 1940 heeft gewerkt. Dat was in Ruigahuizen. Arie Keur zou uit Ten Post in de provincie Groningen komen.
In het kaft staan ook de namen van de kampcommandant Douwe Annes Tamminga, de cursusleider Sybren Reijenga, kampmoeder Aartje Hendrika van Weverwijk en A.J. Pilow. Van deze laatste heb ik niets kunnen achterhalen.
Kampmoeder Aartje van Weverwijk (1913-2000) was tot 25 oktober 1939 werkzaam in kamp " 't Wijdeveld" op landgoed De Ginkel bij Ede. Hoelang ze in Oudemirdum is gebleven is mij niet bekend.
Over Sybren Reijenga (1914-1998) heb ik meer kunnen vinden. Hij is afkomstig uit Donkerbroek en studeerde wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij zal in 1940 op Elfberegn begonnen zijn als cursusleider. Bij zijn huwelijk op 7 april 1942 met Clasina van Rennes (1913-2001) is hij leider van een jeugdkamp te Oudemirdum. Dat zal dan Elfbergen moeten zijn geweest. Ze wonen na de Tweede Wereldoorlog een tijd in Apeldoorn. En vanaf 1967 tot 2001 in Oss waar hij in de gemeenteraad zit voor het CDA. Welk beroep hij uitoefende heb ik nog niet kunnen achterhalen.
Over Douwe Tamminga is al veel geschreven. Dat ga ik nu niet doen. Hij komt samen met zijn vrouw Sjoukje Piebinga in oktober 1939 naar Elfbergen. Daarvoor werkte hij ook in het werkkamp op De Ginkel bij Ede,
Arie Keur is geen Friese naam. Volgens overlevering zou hij uit Groningen komen. Daarvoor heb ik geen aanknopingspunt kunnen vinden. In Zandvoort zijn genoeg families te vinden met als achternaam Keur. Ook met de voornaam Arie is er keuze genoeg. De juiste persoon is nog niet gevonden.
 
bron: Algemeen Handelsblad van 20 juni 1940
Het volledige artikel in twee delen is te lezen op deze link: pagina 1 / pagina 2
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 juni 1940
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1840
Op deze link het complete artikel
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 oktober 1940
 
Op 2 december 1940 bouwvergunning verstrekt voor het maken van een badwasgebouwtje
 
Op 13 januari 1941 bouwvergunning verrstrekt voor het bouwen van een waterinstallatiegebouw
onder deze link de complete tekening
 
Elfbergen
bron: Algemeen Handelsblad van 23 april 1941
Onder deze link het hele artikel
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 mei 1941
Het comlplete artikel onder deze link. Cursisten melkerscursus:
H. Balkenende, Lisse; Christ Schutt, Rotterdam; E. Schaaf, Bellingwolde; A. Melsbach, Apeldoorn
B. Wijngaarden, Den Burg; H. de Blieck, Lisse; S. Grin, Krabbendam; J. van der Schans, Rotterdam,
P. Bakelaar, Den Bommel; J. Stange, Zevenbergen; Jan de Groot, Lisse; A. Hoogteiling, Haarlem;
H. Keur, Zandvoort; Jac. L. Geluk, Den Bommel; F. Dittmar, Delft
 
Fryske kampen
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1941
 
Op 9 november 1942 bouwvergunning verstrekt voor het bouwen van een transformatorstation van het PEB. Het Provinciaal Elektriciteits Bedrijf.
onder deze link de situatietekening van 1942
 
In de zomer van 1945 wordt het kamp afgebroken.
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1990
Douwe A. Tamminga: "Wy makken ûnbewust wrâldskiednis my" ; foto: Jannes Faber
Het complete artikel: pagina 1 / pagina 2 / pagina 3
 
Omrop Fryslan Omnium
Vanaf de 32 ste minuut een verslag vanaf de locatie Elfbergen bij Oudemirdum met Jan Vogelzang uit Balk
 
Elfbergen
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 2015
 
 
Bewoners werkkamp Elfbergen
 
Bewoners huisnummer Oudemirdum 176a, blad ?, bevolkingsregister Gaasterland 1930-1939
geen bewoners geregistreerd
 
Bewoners huisnummer Oudemirdum 176b, blad 379, bevolkingsregister Gaasterland 1930-1939
Barend Stehouwer, geboren op 3 augustus 1912 te Rotterdam. Zoon van Cornelis Stehouwer en Petronella Rabenort. Kok van 1936-1939 te Oudemirdum. Overleden op 18 februari 1950 te Rotterdam, 37 jaar oud. Op 17 maart 1937 getrouwt te Rotterdam met:
Sientje Gravendeel, geboren op mei 11 mei 1913 te Rotterdam. Dochter van Arie Gravendeel en Lena Groen.
Lena Petronella Stehouwer, geboren op 9 augustus 1939 te Oudemirdum
Popke Heidema, geboren op 9 november 1912 te Wanswerd. Zoon van Hendrik Heidema, arbeider, en Aaltje Dijkstra. Onderwijzer te Oudemirdum van 1939 - 19??. Was tot 1939 werkzaam te Rockanje in werkkamp "De schaapskooi". Overleden op 18 februari 1989 te Koudum, 76 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Klara Adele Meijer, geboren op 17 november 1911 te . Overleden op 31 juli 2001 te Sneek Zie website historisch Koudum
Abraham Hagels, geboren op 27 januari 1913 te Enschedé. Kok van 1939 - 19?? te Oudemirdum.Was tot 1939 werkzaam in werkkamp "De Ginkel" te Ede
Douwe Buursma, geboren op 29 mei 1916 te Ferwerd. Kantoorbediende van 1939 - 19?? te Oudemirdum.
Aartje Hendrika van Weverwijk, geboren op op 30 augustus 1913 te Utrecht. Kampmoeder van 1939 - 19?? te Oudemirdum. Was tot 1939 werkzaam in werkkamp "'t Wijdeveld" te Ede. Overleden op 21 april 2000 te ?, 86 jaar oud.
 
Bewoners huisnummer Oudemirdum 176c, blad 380, bevolkingsregister Gaasterland 1930-1939
Willem Struiksma, leider werkkamp (1937-1939)
Trouwt op 27 mei 1937 in de gemeente Barradeel:
 
 
bron Tresoar
 
Japik Struiksma, geboren op 28 september 1938 te Oudemirdum.
Kornelis Krikke, timmerman op het kamp (1937-1937)
Ida Cornelia Johanna van Mansum, (1908-1978), kampmoeder van 1938-1939 geboren op 25 september 1908 te Haarlemmermeer als dochter van Cornelis Johannes van Mansum, arts te Haarelemmermeer, en Ida Cornelia Johanna Schotel. Overleden op 2 september 1974 te Den Haag, 65 jaar oud. Ongehuwd?
 
Douwe Tamminga, geboren op 22 november 1909 te Winsum. Van 1939 - 19?? kampleider te Oudemirdum. Was tot 1939 werkzaam in werkkamp "De Ginkel" te Ede.
Sjoukje Piebinga, geboren op 28 juni 1913 te Franeker.
Pier Nauta, geboren op 25 oktober 1911 te Hommerts. Zoon van Walle Nauta, hoofd ener school te Hommerts, en Ytje Cnossen. Overleden op 25 januari 1982 te Dieren, 70 jaar oud. Op 16 augustus 1937 getrouwd in de gemeente Geldermalsen met:
Henriëtte Johanna Haag, geboren op 8 maart 1911 te Geldermalsen (Meteren). Overleden op 21 juni 2004 te Dieren, 94 jaar oud.
Jacqueline Nauta, geboren op 2 augustus 1938 te Brunssum
 
 
Sybren Reijenga (1914-1998), jurylid melkerscursus (1941), kampleider (1942).
Geboren op 14 juni 1914 te Donkerbroek. Overleden op 13 maart 1998 te Oss, 83 jaar oud. Studeerde Wis- en Natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam van 1932 - 1937. Woont 1962 in Apeldoorn, 1967 - 2001 te Oss. Lid gemeenteraad te Oss voor het CDA (1975)
Clasina van Rennes, geboren op 7 september 1913 te Dussen. Overleden op 6 december 2001 te Oss, 88 jaar oud.
 
Trouwt op 7 april 1942 in gemeente Wymbritseradeel:
Bruidegom: Sybren Reyenga (leider van een jeugdkamp), leeftijd 27 jaar geboren te Donkerbroek, wonende te Oudemirdum, zoon van Rindert Reyenga, leeftijd 63 jaar, wonende te Sneek en Sjoukje van der Wey, leeftijd 61 jaar, wonende te Sneek.
Bruid Clasina van Rennes (1913-2001), leeftijd 28 jaar, geboren  te Dussen, wonende te Heeg binnen de laatste zes maanden wonende te Stroobos (gemeente Grootegast), dochter van Gerhardus Martinus van Rennes (predikant), leeftijd 63 jaar, wonende te Heeg, en Dina Jacomina Mewe Diversen: overleden.
bron Tresoar
 
Arend Runia (* 1886 te Bolsward - 1987 te Leeuwarden) getrouwd met Pietje Meijer ( * 1885 te Bolsward - 1968 te Leewuarden)
propagandist Christelijke Landarbeiders Bond. Woont vanaf 1920 op de Hoeksterstraat 30 te Leeuwarden
bewoners en medewerkers op het werkkamp Elfbergen
 
 
 
Arend Runia (1886-1987), secretaris van het Fries Comitee voor de Werklozenzorg
Arend Runia  
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1986
 
 
 
 
<<< bron: Friesch Dagblad van 28 januari 1939
De in Bolsward geboren en getogen Arend Runia trouwt in 1910 te Bolsward met Pietje Meijer. Ze verhuizen in 1921 naar de Hoeksterstraat 30 te Leeuwarden. Hij is volgens het bevolkingsregister van Leeuwarden propagandist van de Christelijke Landarbeidersbond. Als secretaris is hij actief bij de oprichting en in standhouding van het werkkamp Elfbergen te Oudemridum.
 
 
Jacob de Vries (1891- 1977) voorman te Elfbergen
Van links naar rechts Wietske de Vries - Balstra (1897-1983), Jacob de Vries, Antje Balstra (1921-2009).
Het gezin de Vries woonde tegenover het kamp aan de Beukenlaan. Jacob de Vries, was voorman en begeleide de tewerkgestelden bij de werkzaamheden in het bos. Zijn vrouw werkte in de keuken van Elfbergen.
 
 
 
 
 
 
Abraham Paulus Drexhaga (1914-1942) tentchef te Elfbergen
Bram (Abraham Paulus) Drexhage wordt op 14 juni 1914 in Leeuwarden geboren als de mannelijke helft van de tweeling Bram en Pietje Drexhage.
Bram gaat naar de Christelijke MULO aan de Margaretha de Heerstraat 1 in Leeuwarden. Daar haalt hij in 1931 het diploma MULO-B. Vervolgens studeert hij aan de HTS Leeuwarden, die toen nog MTS heette. In 1935 slaagt hij voor het eindexamen in de richting elektrotechniek. Het bleek moeilijk om daarna een baan te vinden. Hij werkt na zijn eindexamen een jaar in het werkkamp ‘Elfbergen’ in Oudemirdum als tentchef. Daar wordt in het kader van de ‘werkloozenzorg’ een vijver gegraven en aangelegd. Begin 1938 werkt hij als radiotechnicus bij de firma Megatron in Nijmegen. Dat is echter van zeer korte duur. Op 24 januari begint hij daar en op 12 maart eindigt het werk al weer, want dan wordt dat bedrijf opgeheven.
lees verder op: www.oorlogsgravenstichting.nl
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-01-2022