De Brink 3, Oudemirdum
 
De Brink 3
google streetview 2016
 
logement Luinenburg
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het logement van Jan Jans Luinenburg ligt verscholen achter de hoge bomen links van het midden. De foto zal rond 1900 genomen zijn.
 
eigenaren
 
E 77 1832: het dorp Oudemirdum, legger Balk 191
E 78 en E 79: Constantia Johanna Rengers te Rijs, legger Balk 215
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie E 77 (opp. 00 04 30) in 1832, schoolhuis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie E 78 (opp. 00 21 20) in 1832, tuin
kadastraal perceel gemeente Balk sectie E 79 (opp. 00 04 20) in 1832, huis en erf
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 77 vernummerd in 1875 naar E 1104
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 78 vernummerd in 1857 naar E 893, 894, 909
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 79 vernummerd in 1875 naar E 1104 en 1105
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 893 (opp. 01 12 76)
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 894 (opp. 00 18 64) vernummerd in 1875 naar E 1104, 1105, 1106
kadastrale gemeente Balk sectie E 1104 (opp. 00 08 30) komt uit E 77, 79 en 894
kadastrale gemeente Balk sectie E 1105 (opp. 00 07 74) komt uit E 79 en 894
kadastrale gemeente Balk sectie E 1106 (opp. 00 11 10) komt uit E 894
kadastrale gemeente Balk sectie E 1104 (opp. 00 08 30) vernummerd in 1877 naar E 1125, 1125 = De Brink 1
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1105 vernummerd in 1910 naar E 1862 = De Brink 3
kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1862 (opp. 00 07 74) ongewijzigd tot 1929
 
De Brink 3
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
E 77 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14 / 45
E 78 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
E 79 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
E 894 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
E 1105 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14 / 45
E 1105 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106 / 611 , 94 / 181
E 1862 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 124 / 291
bron: www.tresoar.nl
 
14 / 45 = jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
94 / 181 =
124 / 291 =
 
De Brink 3
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel De Brink 3 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864
 
 
bron: www.hisgis.nl
 
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1859 - 1880 Oudemirdum 69; 1881 Oudemirdum 95; 1911 - 1920 Oudemirdum 27; 1921 - 1930 Oudemirdum 39; 1931 - 1953 Oudemirdum 46; 1953 - 1979 Star Numanwei 3; 1979 - heden De Brink 3
   
reëelkohieren 1715 -1805
  eigenaar / bruiker
1791 - 1803 Rengers en van Burmania / Edger Jans; blad 77, nummer 34
1804 Rengers / Edgar Jans weduwe; blad 77, nummer 34
  Huizinge Herberg met een terp
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Oudemirdum 41
1812 Tietje Sjoerds (Zijlstra), kasteleinsche
 
1818 Tietje Sjoerds Zijlstra, overleden op Oudemirdum 41, 65 jaar oud, weduwe van Edger Jans, kastelein.
   
 
1824 Hette Schots geboren op huisnummer Oudemirdum 41, zoon van Jochem Hylkes Schots, kastelein, en Jeltje Hattems.
1844 Jochem Hylkes Schots, tapper en veldwachter
woningregister 1849 - 1859 blad 804; huisnummer Oudemirdum 41
1849 - 1859 Jochem Schots, veldwachter ( * 1795 te Kolderwolde); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 79, huisnummer Oudemirdum 69
1859 - 1869 Jacob Wiegers Roelevink, veehouder ( * 1830 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 131; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 79, volgnummer 628
1869 - 1879 Jacob Wiegers Roelevink, tapper ( * 15 augustus 1831 te Harich); hoofd
1876  
woningregister 1880 - 1890 blad 411; kadastrale gemeente Balk sectie E nummer 1105
1880 - 1885

Hendrik Bernardus Gijzen, kastelein ( * 15 januari 1845 te Nijehorne); hoofd

1885 - 1890

Klaas Jolles Jansma

bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 338, huisnummer Oudemirdum 102
1890 - 1890 Klaas Jolles Jansma, kastelein ( * 12 juli 1831 te Rotstergaast); hoofd
1890 - 1890 Antje Bordhalm, werkmeid ( * 13 mei 1874 te Hindeloopen); inwonend
1890 - 1899

Fekke Pieters Pietersma, kastelein ( * 7 oktober 1830 te Oudemirdum); hoofd

  Hendrik Baukema, boerenknecht ( * 1 augustus 1877 te Oudemirdum);
1897 - 189? Tietje Schakel, dienstbode ( * 16 december 1878 te Koudum);
1899 - 1900

Jan Jans Luinenburg, herbergier ( * 22 januari 1873 te Oudemirdum); hoofd

bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ?, huisnummer Oudemirdum 102 / 27
1900 - 1905 Jan Jans Luinenburg, herbergier ( * 22 januari 1873 te Oudemirdum); hoofd
1900 - 190? Fopje de Vries, dienstbode ( * 9 juni 1881 te Oudemirdum); inwonend
1903 - 190? Froukje van der Sluis, dienstbode ( * 30 november 1888 te Warns); inwonend
1905 - 1910

Rein Berzee, herbergier ( * 24 februari 1847 te Franeker); hoofd

register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 27
1910 - 1920 Nanne Bijlsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 229, huisnummer Oudemirdum 27
1911 - 1920 Nanne Bijlsma, logementhouder ( * 22 januari 1889 te Tzum); hoofd
1917 - 1917 Douwe Bijkersma, zonder beroep (* 1 maart 1900 te Longerhouw); inwonend
1920 - 1920 Anne van Campen, (* 30 januari 1907 te Nijemirdum); inwonend
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Oudemirdum 27a
1910 - 1920 Rein Bersee
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215, huisnummer Oudemirdum 39
1921 - 1922 Nanne Bijlsma, caféhouder ( * 22 januari 1889 te Tzum); hoofd
1921 - 1922 Geertje Roelevink, dienstbode ( * 30 november 1901 te Oudemirdum); inwonend
1921 - 1921 Jelte Borger, stalknecht ( * 7 september 1900 te Irnsum); inwonend
1921 - 1922 Stefan David, zonder beroep ( * 26 december 1910 te Boedapest); inwonend
1922 - 1922 Antje de Jong, verpleegster ( * 19 oktober 1896 te Grouw); inwonend / kostganger
1922 - 1929 Jan Roosendaal, caféhouder ( * 29 november 1886 te Enkhuizen); hoofd, van Amsterdam
1922 - 1923 Hijlkje Bleeker, dienstbode ( * 28 augustus 1907 te Stavoren); inwonend
1923 - 1923 Frans Hendrik Beumer, commies ( * 16 oktober 1897 te Lochem); inwonend / kostganger
1922 - 1923 Janneke van der Wal, dienstbode ( * 22 februari 1908 te Nijemirdum); inwonend
1923 - 1930 Johanneske Grouwstra, dienstbode ssx( * 15 augustus 1904 te Altenese, Duitsland); inwonend
1923 - 1924 Andries Toering, commies Rijksbelastingen ( * 22 oktober 1896 te Aengwirden); inwonend / kostganger
1924 - 1924 Huibert de Leede, zonder beroep ( * 3 februari 1894 te Roterdam); inwonend / kostganger
1925 - 1925 Arend Leijnaar, koetsier ( * 2 juli 1904 te Sneek); inwonend
1926 - 1927 Wiert Meter, commies Rijksbelastingen ( * 8 december 1899 te Bierum); kostganger
1930 - 1930 Johanneske Roelevink, dienstbode ( * 9 september 1907 te Oudemirdum); inwonend
1930 - 1930 Johanneske Grouwstra, dienstbode ( * 15 augustus 1904 te Altenese, Duitsland); inwonend
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Oudemirdum 39a
1921 - 1921 Rein Bersee
  vervallen
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 210, huisnummer Oudemirdum 46
1931 - 1939 Jan Roosendaal, hotelhouder ( * 29 november 1886 te Enkhuizen); hoofd
1931 - 1939 Johanneske Grouwstra, dienstbode ( * 15 augustus 1904 te Altenese, Duitsland); inwonend
 
1939 - 1958 Jan Roosendaal
1958 - 1988

Tsjebbe Agricola

1988 - 2009 Durk Agricola
2009 - heden Ten Brink
     
 
 
De Brink 3
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
De Brink 3
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Fekke Pietersma
 
Fekke Pietersma  
Fekke Pietersma
bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1895
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 9 oktber 1891
 
Fekke Pietersma  
Fekke Pietersma
bron: Leeuwarder Courant van 22 juni 1899
 
 
Fekke Pietersma
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1899
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1899
 
Jan Jans Luinenburg
 
logement Luinenburg
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Het logement van Jan Jans Luinenburg ligt verscholen achter de hoge bomen links van het midden. De foto zal rond 1900 genomen zijn.
 
Rein Bersee
 
brand bij Bersee brand bij Bersee
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1908
 
Rein Bersee
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 1908 het hotel café van Rein Bersee
 
Nanne Bijlsma
 
Nanne Bijlsma Boschlust
advertentie uit de VVV-gids voor de Zuid-Westhoek van Friesland uit 1917 bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1920
 
Boschlust
prentbriefkaart 296-018 collectie Gerben Muizelaar

Het hart van Oudemirdum heeft al veel namen gehad. Op deze prentbriefkaart van circa 1910 met de herberg van Rein Berséé achter de lindebomen, het huidige Boschlust, De Nieuwe Streek genoemd. Op prentbriefkaarten uit de eerste helft van 20e eeuw komen we namen tegen als Dubbelstraat en Parkstraat. Bij de invoering van de straatnamen in de gemeente Gaasterland in 1953 wordt het Star Numanwei. Toen het zandpad, Achterom, dat de verbinding vormde tussen de Jan Schotanuswei  en de Marderhoek/Star Numanwei werd verhard, werd het De Brink.

 
Jan Roosendaal
 
Boschlust
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 augustus 1921
 
De Brink 3
bron: VVV-gids Gaasterland 1928
 
Jan Roosendaal  
Boschlust
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 16 november 1939
 
 
<<< Een advertentie uit 1933 gepubliceerd aan de achterzijde van een toeristische landkaart uitgegeven door de VVV.
 
Boschlust
foto 080-352 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Boschlust
foto 080-353 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Boschlust
foto 296-016 collectie Gerben Muizelaar
 
Boschlust Boschlust
foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat foto archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Boschlust
bron: Van Klif en Gaast uit 1962
 
Boschlust
foto archief Gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Boschlust Boschlust
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1998 bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 2007
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15-10-2023