Heaburgen 28
 
Heaburgen 28
foto beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
De boerderij is waarschijnlijk gebouwd door timmerman Johannes Klazes van Hout (1828-1909) uit Balk. Zijn oudste dochter Froukje (1855-1927) in 1881 getrouwd met Jurjen Wiegers Draaier gaat hier wonen in december 1881 of januari 1882. Hun voorganger was landbouwer Enne Jacobs Feenstra (*Pingjum 1853). Op 3 mei 1879 getrouwd in de gemeente Rauwerderhem met Akke Wiltjes Heegsma (* 1856 Deersum). Volgens de huwelijksakte woonde Enne in Nijemirdum. Hun oudste twee kinderen Jacob (*1880) en Dettje (*1881) zijn geboren in Nijemirdum en staan ingeschreven op deze boerderij. In december 1881 vertrekt het gezin naar Tirns. Daarna gaan Jurjen Draaijer en Froukje van Hout hier wonen. Een exacte datum wordt niet genoemd in het bevolkingsregister.
 
kadastrale gegevens
minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
In 1832 was bijna het hele gebied tussen de huidige Lyklamawei en de Zuiderzee met bossen, weilanden en boerderijen aan weerszijden van het zandpad dat we nu kennen als Heaburgen in eigendom van de familie van Swinderen. De boerderij op Heaburgen 28 is een zogenaamde ontginningsboerderij en moest goedkoop gebouwd worden. Het was in die tijd heel gebruikelijk bouwmaterialen uit gesloopte panden te hergebruiken. Opmerkelijk aan deze boerderij is de gevelsteen in de voorgevel.
 
Heaburgen 28
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is gemaakt in november 1990. (klik op de afbeelding voor de achtergevel) Tussen de twee kozijnen is duidelijk de gevelsteen te zien. Hoe is de steen hier terechtgekomen?
 
 
gevelsteen
foto beschikbaar gesteld door Piet Rienstra
 

De steen blijkt een hele reis achter de rug te hebben, hetgeen trouwens wel eens vaker bij dergelijke stenen voorkwam.
De wapens zijn die van Haring van Sytjema (Sythiema, Sytzema) en Perck van Rinia. Hij was eigenaar van de gelijknamige state te Hallum (1640), waar beiden woonden. Het wapen Sythiema vertoont in blauw een zilveren zwaan met rode snavel en poten. Gewoonlijk staat deze zwaan niet op een grond, maar dat zou in dit geval om een “dichterlijke vrijheid” van de maker kunnen gaan, of er mogelijk later is opgeschilderd, dat is zo op de foto niet duidelijk te zien.

Ook het helmteken komt overeen met dat van Sythiema. Het wapen Rinia (van Blessum) is: doorsneden: A. in blauw een gouden ster; B. in zilver 2 groene klavers naast elkaar, soms in combinatie met de Friese halve adelaar.

Na afbraak van de Sythiemastate duikt de steen op in de Wiardastate te Goutum, waar hij een plaats kreeg boven de voordeur van “het grote huis” (De Vrije Fries nr. 12, 1873, blz. 157-214)
beschrijfing gevelsteen in De Vrije Fries

Of Haring en Perck daar ook daadwerkelijk hebben gewoond is niet duidelijk, mogelijk is ook nog dat hun erven de steen daar hebben geplaatst, want er waren wel connecties tussen de Sythiema’s en bewoners van Wiardastate (o.a Eminga). In 1882 is de Wiardastate afgebroken (op afbraak verkocht) en hier komt wellicht de timmerman en bouwer van de boerderij te Nijemirdum in beeld. De ramen in de betreffende boerderij waren zo groot dat de onderkanten bijna tot de grond reikten en dus wellicht ook van de afgebroken state afkomstig waren. Naast het afbraakmateriaal heeft hij waarschijnlijk ook de wapensteen gekocht en meegenomen.

De initialen onder de wapens zijn waarschijnlijk H V S  en P V R
bron: Rudolf J. Broersma, tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
 
Sythiemastate Hallum
bron: www.stinzeninfriesland.nl
Van de Sythiemastins is niets meer terug te vinden: minuutplan 1832, netteplan 1887
 
Wiarda state te Goutum
bron: www.stinzeninfriesland.nl
Van de Wiardastins is niets meer terug te vinden: minuutplan 1832, netteplan 1887
 
verkoop Wiardastate verkoop Wiardastate
bron: Algemeen Handelsblad van 17 juli 1881
 
verkoop Wiardastate
bron: Leeuwarder Courant van 19 juli 1881
 
verkoop Wiardastate
bron: Het Nieuws van de Dag van 20 juli 1881
 
sloop Wiardastate
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1882
 
sloop Wiardastate
bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1882
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1881 bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1882
 
 
bewoners
huisnummering: 1880 - 1910 Nijemirdum 9; 1911 - 1920 Nijemirdum 46; 1921 - 1930 Nijemirdum 48; 1931 - 1953 Nijemirdum 54; 1953 - 19?? Heaburgen 5, 19?? - heden Heaburgen 28
   
woningregister 1880 - 1890 blad 352; kadastrale gemeente Balk sectie D nummer 758
1880 - 1881 Enne Jacobs Feenstra, ( * 5 juli 1853 te Pingjum) Vertrekt op 12 december 1881 naar Tirns.
1881 - 1890 Jurjen Wiegers Draaijer, landbouwer ( * 13 maart 1851 te Koudum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ?; huisnummer Nijemirdum 9
1890 - 1900 Jurjen Wiegers Draaijer, veehouder ( * 13 maart 1851 te Koudum)
1890 - 1890 Grietje Beukens, boerenmeid ( * 27 juli 1872 te Wijckel)
1890 - 189? Fimke Samplonius, boerenmeid ( * 19 april 1874 te Wijckel)
1892 - 1893 Gooitske de Koe, boerenmeid ( * 2 september 1871 te Harich)
1893 - 1896 Sjuttje Roskam, boerenmeid ( * 9 januari 1874 te Wjckel)
189? - 189? Froukje Tuinier, boerenmeid ( * 16 juni 1877 te Harich)
1897 - 1900 Willem de Jong, boerenknecht ( * 5 augustus 1875 te Harich)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 161; huisnummer Nijemirdum 9 / 46
1900 - 1910 Jurjen Wiegers Draaijer, veehouder ( * 13 maart 1851 te Koudum)
1900 - 190? Grietje Feenstra, boerenmeid ( * 21 december 1878 te Oudemirdum)
1900 - 190? Trijntje Jans de Lange, boerenmeid ( * 28 april 1885 te Tjerkgaast)
1902 - 190? Lutske Koopman, boerenmeid ( * 14 mei 1876 te Follega)
1903 - 190? Hielkje Dijkstra, boerenmeid ( * 18 juni 1886 te Sloten)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; Nijemirdum 46
1910 - 1916 Jurjen Wiegers Draaijer, landbouwer ( * 13 maart 1851 te Koudum)
1916 - 1920 Gerben Stoffels op de Hoek, landbouwer ( * 21 mei 1887 te Nijemirdum)
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; Nijemirdum 48
1921 - 1924 Gerben Stoffels op de Hoek, landbouwer ( * 21 mei 1887 te Nijemirdum)
1924 - 1930 Froukje Jurjens Draaijer, weduwe Gerben op de Hoek ( * 14 november 1892 te Nijemirdum)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad ?; Nijemirdum 54
1931 - 1939 Froukje Jurjens Draaijer, weduwe Gerben op de Hoek ( * 14 november 1892 te Nijemirdum)
 
1939 - 1953

 

 
???? - heden  

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019