Meerweg 19 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 6, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 7  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 308, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 19  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 16 hisgiscode: 1096
eigenaren
eigenaar in 1715: erven Hette Taekes
eigenaar in 1718: Mayke Lolles
eigenaar in 1739 Heert Hinnes
eigenaar in 1792: Inne Wouters (Wielinga) te Joure
verkoop in 1828 aan: Sjoerd Sybrens de Jong???
eigenaar in 1832 OAT: erven Auke Hinnes Visser te Balk
  Herre, Grietje en Ruurdtje Aukes Visser
verkoop in 1854 aan: Symon Martens Zwanenburg, verver te Balk
verkoop in 1857 aan: Hans Jelles de Vries, boer te Wijckel
verkoop in 1864 aan: Geertje Klazes Tromp te Langweer
verkoop in 1875 aan: Siemen Ages Wierstra, landbouwer te Harich en Otte Cornelis Bouwstra, winkelier te Harich
verkoop in 1878 aan: Luitjen Siebrens Dooper landbouwer te Ruigahuizen en Johannes Siebrens Dooper logementhouder te Balk
verkoop in 1893 aan: Meine Lieuwes Visser boer te Harich
   
verkoop in ???? aan: Coöperatieve Zuivelfabriek te Balk
verkoop in 1968 aan: J. Olivier te Balk
   
   
Meerweg 16
2006

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

308 vernummerd in 1860 naar nummer 433
433 vernummerd in 1916 naar nummers 804, 805
804 vernummerd in 1916 naar nummer 949
805 vernummerd in 1917 naar nummers 956,957 (is perceel aan de Luts)
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Meerweg 16
bron: Leeuwarder Courant van 13 januari 1854
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1856
perceel 1: Wijckelerzijde nr 135 Raadhuisstraat 18, perceel 2: Oosteinde nr 7 Meerweg 16
 
verkoop  
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 1 januari 1878
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1875
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 7; 1890 - 1910 Balk 10; 1910 - 1920 Balk 12; 1920 - 1930 Balk 11; 1930 - 1953 Balk 12, 1953 - 1976 Meerweg 19, 1977 - heden Meerweg 16
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1717 Hette Taekes erven / Hendrik Casperss; blad 70, nummer 6, vrij geld
1718 Mayke Lolles / zelfs; blad 71, nummer 6, huisinge old en eigenaarsche arm
1721 - 1730 Mayke Lolles / zelfs; blad 100, nummer 6, eigenaar een arm olde vrouw
1733 Mayke Lolles erven / zelfs; blad 100, nummer 6
1739 - 1762 Heert Hinnes / zelfs; blad 100, nummer 6
1764 - 1774 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 100, nummer 6
1775 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 7 te voren nummer 6
1777 - 1785 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 153, nummer 7
1786 - 1789 Heert Hinnes weduwe / zelfs; blad 154, nummer 7
1790 - 1791 Heert Hinnes weduwe / Hinne Heerts; blad 154, nummer 7
1792 Inne Wouters / Johannes Kingma; blad 154, nummer 7
1793 - 1794 Inne Wouters / Sjoerd Binkes; blad 154, nummer 7
1795 - 1897 Inne Wouters / Claas Haaijtjes; blad 154, nummer 7
1798 - 1804 Inne Wouters / Tjeerd Haaijtjes; blad 154, nummer 7
  % Inne Wouters (Wielinga) 1779 gehuwd met Simkjen Heerts (Visser) uit Balk
  %Inne Wouters Wielinga, winkelier in wieldraaier te Joure, en Simkje Heerts Visser
  %Inne Wouters Wielinga, overleden op 19 oktober 1814 66 jaar oud te Joure, wieldraaier en leraar der Doopsgezinde Gemeente te Joure
  %Simkje Heerts Visser, overleden op 14 november 1827 te Joure, 72 jaar oud. geboren te Balk als dochter van Heert Hinnes Visser en Sibbeltje Jacobs
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 7
1812 Auke Hinnes, volgnummer 84
periode 1813 - 1828
1812 Auke Hinnes Visser
1818 Auke Hinnes Visser,
1828 Auke Hinnes Visser, overleden in de Slotermeer nabij de Fokkesloot
volkstelling 1829 blad niet aanwezig
   
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 7
1840 Herre Aukes Visser, visser
1840 Grietje Aukes Visser, naaister
1840 Ruurdje Aukes Visser, naaister
woningregister 1849 - 1859 blad 10; huisnummer Balk 7 / 10
  Herre Aukes Visser, visser
  Harmen Woudhuizen, werkman
  Trijntje Willems Zwolstra, weduwe Hans Gerrits van der Veer ( * 1820 te Oostermeer)
  Jan Thomas Rinkema, schipper ( * 30 augustus 1809 te Balk); hoofd
  Everhardus Koldemeule, arbeider
  Willem Jasper, arbeider
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 433, huisnummer 296 / 283
1869 - 1876 Bauke Taekes Wynia, veehouder
1876 - 1878 Izaak Arnoud Daniël Hemsing
1878 - 1879 Tjiets Wopkes de Vries
1879 - 1879 Jouke Sibbeles Haarsma, timmerman ( * 24 april 1851 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 102; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 433
1879 - 1889 Jouke Sibbeles Haarsma, timmerman ( * 24 april 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1879 - 1889 Johannes Eelkes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 9; huisnummer Balk 10
1890 - 1890 Hendrik Kanninga, vleeshouwer ( * 12 april 1862 te Franeker); hoofd
1890 - 1891 Douwe Stellingwerf, slager ( * 31 augustus 1853 te Koudum); hoofd
1891 - 1892 Jurrien Gales Beerda, ( * 21 april 1856 te Dokkum); hoofd
1892 - 1893 Rein Johannes Bets, koopman ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Meine Lieuwes Visser, arbeider ( * 3 mei 1862 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 10; huisnummer Balk 10 / 12
1900 - 1910 Meine Lieuwes Visser, werkman ( * 3 mei 1862 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 12
1910 - 1920 Meine Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 100; huisnummer Balk 12
1911 - 1920 Meine Lieuwes Visser, arbeider ( * 3 mei 1862 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 11
1921 - 1930 Meine Lieuwes Visser, los werkman ( * 3 mei 1862 te Harich); hoofd
1930 - 1930 Neeltje Visser, weduwe Meine Visser, zonder beroep ( * 27 maart 1852 te Balk); hoofd vanaf 1930
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Balk 12
1931 - 1933 Neeltje Visser, wed. Meine Visser, zonder beroep ( * 27 maart 1852 te Balk); hoofd, naar Wijk aan Zee
1934 - 1939 Ruurdt Eling Koopmans, fouragehandelaar ( * 12 mei 1907 te Harich); hoofd
 
1939 - ????  
???? - ???? familie van den Bogert
???? - 1968 familie Blaam
1968 - 2022 familie Olivier
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 10a;
 
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 365; huisnummer 10a
1890 - 1892 Mary Lubberts Hofstra ( * 1 februari 1816 te Balk); hoofd
1892 - 1893 Hendrik Kortekamp ( * 25 november 1838 te Balk); hoofd
1893 - 1896 Rein Johannes Bets, melkverkoper ( * 5 november 1870 te Balk); hoofd
189? - 1900 Durk Jansma, ( * 19 juli 1865 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 11; huisnummer 10a / vervallen
1900 - 1910 Durk Jansma, koperslagerskecht
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 21-09-2022