Meerweg 15 en 16 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 9, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 10  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 305, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Meerweg 15 en 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Meerweg 13 hisgiscode: 1093
eigenaren
eigenaar in 1715: erven Foekjen Hanses
eigenaar in 1729: Lolke Corneles
eigenaar in 1742: Wytse Gerryts
eigenaar in 1748: Lolke Cornelis, tmmerman te Balk (1749)
eigenaar in 1764 bijzitter Nop
eigenaar in 1775: Johannes Cuijpers
eigenaar in 1804: Jan Veldkamp
eigenaar in 1832 OAT: erven Bouke Pieters Poppes
bij boedelscheiding in ???? aan: Harmen Baukes Poppes koopman te Balk
verkoop in 1849 aan: Cornelis Poppes, landeigenaar te Balk (26 / 6)
bij boedelscheiding in 1896 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, advocaat te Balk en dr. Jan Cornelis Tromp, arts te Balk
bij boedelscheiding in 1898 aan:  
bij boedelscheiding in 1934 aan: ir. Daniël Verhoop te Wageningen en Johanna Appolonia Dorothea Verhoop te Wageningen.
verkoop in 1938 aan: Bauke Lyklema, te Balk
verkoop in 1970 aan: Antoinette Goessens en G.J.C Hoff te Gersloot
verkoop in 1972 aan: familie Koneitzny te Gladbeck (Dld)
verkoop in 1972 aan: Wilfriede Doppelfeld, te Keulen
verkoop in 2015 aan:  
   
Meerweg 13
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

305 hernummerd in 1851 naar nummers 372, 373
372 hernummerd in 1887 naar nummer 641
641 vernummerd in 1888 naar nummers 646, 647, 648
646 vernummerd in 1905 naar nummers 828, 829
647 vernummerd in 1905 naar nummer 828
648 vernummerd in 1916 naar nummer 948 (is perceel aan de Luts)
828 vernummerd in 1925 naar nummers 1024, 1025
1024 vernummerd in 1928 naar nummer 1038
1025 vernummerd in 1928 naar nummers 1038, 1039
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel
het pand in 1965

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Meerweg 12
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1849
perceel 1 = Raadhuisstraat 9, perceel 2 = Meerweg 13, perceel 3 = Meerweg 27
 
verbouwingen
 
verbouwing
In 1919 laat mr Cornelis Jan Tromp de garage ombouwen tot woonhuis. De tekening en de werkomschrijving zijn gemaakt door Lucas Bouwman, timmerman te Balk.
tekeningen: plattegrond, voorgevel
De bouwvergunning is 22 maart 1919 verleend door de gemeente Gaasterland
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Meerweg straatbeeld
foto 96.433 van beeldbank cultureel erfgoed
 
bewoners (voorste deel)
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 10; 1859 - 1910 Balk 13; 1910 -1920 Balk 15; 1920 - 1930 Balk 14; 1930 - 1953 Balk 15 , 1953 - 1976 Meerweg 16, 1977 - heden Meerweg 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Foekjen Hanses erfgenamen / Jacob Sijmens; blad 70, nummer 9
1716 Foekjen Hanses erfgenamen / Johannes Ypes; blad 70, nummer 9
1717 Foekjen Hanses erfgenamen / Johannes Ypes en Alle Emilius en Hendrik Caspers; blad 70, nummer 9
1718 Foekjen Hanses erfgenamen / Hendrik Caspers; blad 71, nummer 9
1721 - 1722 Foekjen Hanses erfgenamen / Hendrik Caspers; blad 100, nummer 9
1725 Foekjen Hanses erfgenamen / Johannes Ypes; blad 100, nummer 9
1729 Lolke Corneles / Edger Emilius; blad 100, nummer 9
1730 Lolke Corneles / ?? Jacob; blad 100, nummer 9
1733 Lolke Corneles / Tjebbe Corneles; blad 100, nummer 9
1739 Lolke Corneles / Doye Doyes en Hylk Simens; blad 100, nummer 9
1742 Wytse Gerryts / zelfs; blad 100, nummer 9
1745 - 1747 Wytse Gerryts / Hoite Pytters; blad 100, nummer 9
1748 - 1762 Lolke Cornelis / zelfs; blad 100, nummer 9
1764 bijzitter Nop / Sake en Johannes Weerman; blad 100, nummer 9
1765 bijzitter Nop / Sake en Pieter Sikkes; blad 100, nummer 9
1766 bijzitter Nop / Sake Sikkes; blad 100, nummer 9
1767 - 1774 oud bijzitter Nop / Sake Sikkes; blad 100, nummer 9
1775 Johannes Cuijpers / Johannes Cabelier en Binke Rintjes; blad 153, nummer 10 tevoren nummer 9
1777 Johannes Cuijpers / Johannes Meints en Binke Rintjes; blad 153, nummer 10
1779 Johannes Cuijpers / Johannes Wybes en Jelle Harmens; blad 153, nummer 10
1780 Johannes Cuijpers / Gerryt Gerryts en Johannes Wybes weduwe alimenteert; blad 153, nummer 10
1782 Johannes Cuijpers / Gotze Tjalling en Aant Sytses; blad 153, nummer 10
1783 - 1784 Johannes Cuijpers / Johannes Pytters; blad 153, nummer 10
1785 Johannes Cuijpers / Johannes Hendriks; blad 153, nummer 10
1786 - 1797 Johannes Cuijpers / Gotze Tjallings; blad 154, nummer 10
1798 - 1800 Johannes Cuijpers / Sierk Ypes; blad 154, nummer 10
1801 - 1803 Johannes Cuijpers / Jarig Betzes; blad 154, nummer 10
1804 Jan Veldkamp / Auke Hinnes; blad 154, nummer 10
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Auke Hinnes; blad 44; volgnummer 7
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 10
1812 Klaas Klaasboer, volgnummer 119
1812 Bauke Pieters, pakhuis, volgnummer 157
periode 1811 - 1829
1817 Dooitje, zoon van Betze Dooitjes Schram en Trijntje Sakes Haanstra geboren op nummer 10
volkstelling 1829 blad 6; huisnummer Balk 10
1829 Antje Johannes Koning, weduwe Jan Manus Mous, werkvrouw
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 10
1840 Pieter Lijkles Bosma, schipper
periode 1831 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 13; huisnummer Balk 10 / 13
1849 - 1850 Rein Piers Haringsma, koopman ( * 18 april 1811 te Harich); hoofd
1850 - 1859 Wiebe de Jong, werkman ( * 8 juni 1817 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869
1859 - 1869 blad ontbreekt in register
woningregister 1869 - 1879 blad 60; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 372, volgnummer 293 / 280
1869 - 1879 Wiebe Harmens de Jong, landarbeider ( * 8 juni 1817 te Wijckel)
1869 - 1879 bergplaats
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 372
1879 - 1890 Christiaan Willems Damstra, arbeider ( * 30 januari 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 12; huisnummer Balk 13
1890 - 1894 Christiaan Willems Damstra, daglooner ( * 30 januari 1842 te Balk); hoofd
1894 - 1900 niet bewoond
bevolkingsregister 1900 - 1910 huisnummer Balk 13 / 15
1900 - 1910 wagenschuur
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; huisnummer Balk 15
1910 - 1919 wagenschuur
1919 - 1920 Wieberen van der Heide
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 144, huisnummer Balk 15
1919 - 1920 Wieberen van der Heide, monteur ( * 16 oktober 1893 te Beetsterzwaag); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 11; huisnummer Balk 14
1921 - 1930 Wieberen van der Heide, motorhersteller ( * 16 oktober 1893 te Beetsterzwaag); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 12; huisnummer Balk 15
1931 - 1932 Wieberen van der Heide, automobielhandel en reparatie ( * 16 oktober 1893 te Beetsterzwaag); hoofd
1932 - 1936 Hendrikus Durks Haarsma, houthandelaar ( * 10 juli 1903 te Sneek)
1936 - 1939 Wopke Sjoerds Haantjes, chauffeur ( * 3 juli 1904 te Harich)
 
1939 - 1959 familie Haantjes
     
bewoners (achterste deel)
huisnummers: 1910 -1924 Balk ; 1924 - 1930 Balk 14a; 1930 - 1953 Balk 16 , 1953 - 1976 Meerweg 15,
1920 - 1924 zie Meerweg 12  
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 379; huisnummer Balk 14a
1924 - 1930 Bokke van der Wal, zonder beroep ( * 3 december 1851 te Nijega)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 13; huisnummer Balk 16
1930 - 1931 Bokke van der Wal, zonder beroep ( * 3 december 1851 te Nijega)
1931 - 1939 Jacob Jans de Graaf, pakhuisknecht ( * 4 april 1902 te Balk)
 
1939 - 1959 familie de Graaf
     
Wilfriede Doppelfeld
 
Wilfriede Doppelfeld
 
Frida Doppelfeld
bron: Balkster Courant van 29 augustus 2013
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-01-2023