Stinsenwei 9 en 11
 
Ons Gebouw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is rond 1973 genomen vanaf de toren van de huidige Protestantse Kerk in Harich. Links de op de voorgrond de in 1885 gebouwde schoolmeesterswoning. Rechts daarvan de in 1878 gebouwde school. In het midden de Van der Feltszstraat. Achter de voormalige school het houten noodgebouw, geplaatst in 1965, voor het Bureau van Uitvoering van de ruilverkaveling Gaasterland. De woning daarachter staat in de steigers, nu Van der Feltszstraat 3, en heeft volgens de BAG bouwjaar 1970. Rechts zien we het erf van de boerderij van Wybren de Jong, nu (2016) De Verfboerderij van de familie Zuiderbaan
De in 1934 opheven school werd eigendom van de kerkvoogdij in Harich en verhuurd aan verenigingen, gebruikt als noodlokaal voor de MULO in Balk, enz. Samen met Plaatselijk Belang Harich in 1959 opgeknapt en in 1986 grondig verbouwd.
 
reactie van Lolke Folkertsma uit Zwolle op Weromsjen yn Gaasterlân 260:

Hjirbij efkes in réaksje. Ik lês elke wike mei mocht jou stikje yn de Balkster. Ik bin âld-Koudumer en wenje al 36 jier yn Swol. Ferline wike skreaunen jo dat de foto fan de toer fan Harich ôf ûngefear fan 1970 is. Ik wit it goede jiertal, dat jo ek neifreegje kinne bij Jan de Kroon dy't neffens mij noch altiten oan de Van der Feltzstrjitte nr 3 wennetje en sels syn hús boude. Ús heit, Gerrit L. Folkertsma, Burke fan 1973-1986 yn Harich, mei myn broer Gerrit.
Yn de maityd fan 1973 namen se it bidriuw oer fan Wybren de Jong; se reizen trije keer deis fan Koudum nei de pleats yn Harich. Mei in Wite Renault Rambler mei in swart dak: dy stiet rjochtsûnder op 'e foto!

 
kadastrale gegevens Openbare Lagere School te Harich:
perceel in 1832: kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 371 en 372
perceel in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 988 (schoolmeestershuis), sectie H nummer 989 (school)
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Openbare Lagere School te Harich
 
mr. Claas Jans
 
 
Roelof Lammerts Cremer
 
 
Timen Roelofs, schoolmeester 17?? - 1796
 
De schoolmeesterswoning en de school zijn te vinden in de buurt van de pastorie bij de kerk in Harich.
Volgens de speciekohieren 1795 bladzijde 43 is de schoolmeesterswoning op volgnummer 7 in Harich. Twee huizen verwijderd van de toenmalige pastorie in Harich op volgnummer 5.

De Gaasterlandse schoolmeesters te Balk, Wijckel, Oudemirdum, Mirns-Bakhuizen en Harich werden in 1796 afgezet, omdat zij weigerden de "Verklaring volgens publicatie der Representanten van het Volk van Friesland" d.d. 11 maart 1796 van alle ambtenaren geëist, te ondertekenen. Gevolg daarvan was ontslag en moest Timen Roelofs de schoolmeesterswoning in Harich verlaten. Hij en zijn gezin vinden onderdak bij de weduwe van Jacob Johannes in Harich.

 
schoolmeesters gezocht
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1796
 
Sijger IJges Lijklema, schoolmeester 1796 - 1820
 
De uit Balk afkomstige meesterbakker Syger Yges is in 1796 de opvolger van Tijmen Roelofs. De bakkerij stond aan de Harichsterzijde, vlak naast de Hervormde pastorie, nu van Swinderenstraat 3.
 
openbare school Harich
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1820
 
Johannes Folkerts Schootstra, hoofdonderwijzer van 1821 - 1865
 
bouw onderwijzerswoning te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 8 april 1831
 
huwelijk onderwijzer Schootstra
bron: Leeuwarder Courant van 15 juli 1831
 
aanbesteding school te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1848
 
Halbe Schievink, hoofdonderwijzer van 1865 - 1891
 
benoeming Schievink
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1865
 
onderwijzer gevraagd Nanne Zalmstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1878
Nanne Karels Zalmstra, timmerman te Bakhuizen
opening school te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1878
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 21 juni 1878
 
vereniging Volksonderwijs
bron: Leeuwarder Courant van 2 februari 1880
 
leerlingenlijst OLS Harich
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat ingekomen stukken 1881 toegang 110-77
de lijst met leerlingen: blad 1 / blad 2 / blad 3
 
onderwijzerswoning te Harich onderwijzerswoning te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1885
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1885
 
Halbe Schievink
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1891
 
Kornelis van der Meer, hoofdonderwijzer van 1891 - 1895
 
hoofd der school te Harich  
benoeming van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1891
 
Wijbren IJLstra
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1891
 
Wijbren IJlstra (1869-1942) gaf les in Harich van 1891 - 1898
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1891
 
 
Kornelis van der Meer
bron: Het Nieuws van de dag van 18 februari 1895
 
Jan Pelsma, hoofdonderwijzer van 1895 - 1903
 
Jan Gerrits Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 5 april 1895
 
Op 10 augustus 1897 reizen de leerlingen van de hoogste klassen van de Openbare Lagere Scholen in Balk, Harich en Wijckel af naar Leeuwarden. Misschien wel het eerste schoolreisje. In de Leeuwarder Courant van 12 augustus 1897 staat een kort verslag van de enerverende reis. Voor veel leerlingen de eerste keer dat ze op reis gingen.
bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1897
 
onderwijzer Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952) geeft les in Harich van 1898 - 1904
 
Cornelis Jacobus Cannegieter
bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1898
 
Klassenfoto Harich
bron: Tussen stins en klokkenstoel, Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
Schoolfoto uit 1900.
Graag zou ik de originele foto willen scannen.
bovenste rij v.l.n.r.
Hendrik Prins, Johannes Ploegstra, Jouke Prins, Geale Plantinga, Jelle Schotanus Auke Hettinga, Harmen Thibaudier
2e rij van boven v.l.n.r.
meester Cannegieter, Trijntje Polderboer, Afke Wierstra, Jantje Plantinga, Geertje Schaap, Hetsche de Vries, Geeske Ploegstra, Elizabeth de Vries, Minke de Vries, meester Pelsma
3e rij v.l.n.r.
Pietje de Vries(4 jaar), Bote de Vries, Huite Schaap, Jan Thibaudier, Piet Thibaudier, Obe Veldman, Johannes Thibaudier, Johannes Schotanus, Geeske Postma
4e rij v.l.n.r.
Grietje Tuinier, Geeske Ploegstra, Hanna Roelevink, Trijntje Ploegstra, Jouke Prins, Aaltje Vos, Trijntje en Jaike Thibaudier
5e rij v.l.n.r.
Jouke Schaap, Uilke Wierstra, Johannes Thibaudier, broer van Auke Hettinga, Jelte Tromp
 
Cornelis Jacobus Cannegieter Jan Gerrits Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 11 maart 1903 bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 juli 1904
 
Berend Kouwenhoven, hoofdonderwijzer van 1903 - 1904
 
hoofdonderwijzer Kouwenhoven
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1903
 
klassenfoto Harich
foto 205-012 beschikbaar gesteld door Trix Bergsma
De datering van deze foto is niet bekend. Waarschijnlijk rond 1903 / 1904
1. Cornelis Jacobus Cannegieter
2. Berend Kouwenhoven (volgens mij in ieder geval niet Jan Pelsma en ook geen Johannes Felkers)
10. Sjetske Hoekstra - Roskam, handwerkjuffrouw(1839-1935)
 
Berend Kouwenhoven
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 augustus 1904
 
Johannes Felkers, hoofdonderwijzer van 1904 - 1934
 
Johannes Felkers Johannes Felkers
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 oktober 1904 bron: Het nieuws van de dag van 15 november 1904
 
Trijntje Deinema Trijntje Deinema
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 februari 1905 bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 maart 1905
 
Trijntje Maria Andrieske Deinema (1885-1970) gaf les in Harich van 1904-1909
Ze was in de kost bij de familie Jelle Pieters de Vries, koperslager aan de Harichsterzijde in Balk.
 
schoolfoto Harich
foto beschikbaar gesteld door Tineke Gijzen - Oenema
Volgens de inzender van de foto zal deze rond 1906 genomen zijn.
9. juffrouw Trijntje Maria Andrieske Deinema ( * 15 januari 1885 te Leeuwarden) ?
11. Anna Bouwstra ( * 24 november 1896 te Harich)
17. Ottje Bouwstra ( * 31 mei 1898 te Harich)
18. meester Johannes Felkers
20. Jan Bouwstra ( * 7 augustus 1900 te Harich)
 
onderwijzeres gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1909
 
benoeming juffrouw Ennema
bron: Leeuwarder Courant van 14 juni 1909
juffrouw Jetske Paulus Ennema (1890-1975) geeft les in Harich van 1909 - 1913
Ze was ook in de kost bij de familie Jelle Pieters de Vries, koperslager aan de Harichsterzijde in Balk.
 
klassenfoto
foto 246-011 beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
Deze foto zal waarschijnlijk rond 1911 genomen zijn.
1. ?, 2. Rimmer Elings Koopmans (* 3 februari 1904 te Harich), 3. ?, 4. ?
5. meester Felkers?, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?, 10. ?, 11. ?, 12. ?, 13. juffrouw Jetske Ennema ? ( * 7 mei 1890 te Tzummarum)
14. ?, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. ?, 21. ?, 22. Rinske Pieters Roskam ( * 23 maart 1902 te Harich), 23. ?
24. ?, 25. ?, 26. ?, 27. ?, 28. ?
 
klassenfoto Harich
bron: Tussen Stins en Klokkenstoel Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
de foto is genomen op 6 juli 1912 Harich I
Graag zou ik de originele foto willen scannen!!
bovenste rij v.l.n.r.
juffrouw Jetske Ennema, Jette van der Goot, Anna van der Goot, Klaas Bouma, Marten Bouma, Noldus Hylkema, Hans Haarsma, Jantje Haarsma, Zwaantje van der Horst, meester Johannes Felkers
2e rij van boven v.l.n.r.
Douwe Draayer, Corry van der Goot, Johannes van der Goot, Jeltje Hylkema, Durk Hylkema, Geeske Hylkema, Griet Hylkema, Antje Haarsma, Frans van der Horst
3e rij .v.l.n.r.
Seike Draayer, Durkje Draayer, Klaas van der Goot, Lyckle Wierstra, Lolkje Homma, Itte Homma, Jabik Hylkema, Johannes Hylkema, Marijke Bruinsma, Harmen de Jong
onderste rij v.l.n.r.
Akke Haarsma, Durk Haarsma, Watte Homma, Johannes Homma, Arie van der Goot, Jantje Bonte, Rimke Hoekstra ( * 2 december 1903 te Harich), Germen Hoekstra ( * 10 juni 1905 te Harich)
 
schooloto 1912 Harich
foto beschikbaar gesteld door Eling Douwes Koopmans uit Harich
de foto is genomen op 6 juli 1912 Harich II
1. meester Johannes Felkers
4. Douwe Elings Koopmans ( * 13 september 1905 te Harich)
9. juffrouw Jetske Ennema
11. Rimmer Elings Koopmans ( * 3 februari 1904 te Harich)
18. Lykle Freerks Wierstra ( * 2 augustus 1907 te Harich), 19. Ruurd Elings Koopmans ( * 13 mei 1907 te Harich)
 
Harich van der Meij
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1913 bron: Nieuwsblad van Friesland 7 juni 1913
 
benoeming Hielkema
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1913
juffrouw Catharina Hielkema (1893-19??) geeft les in Harich van 1913 - 1916
 
Sijke Sjoerds Bouma
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1916
juffrouw Sijke Sjoerds Bouma (1894-1960) geeft les in Harich van 1916 - 1932
 
klassenfot Harich
bron: Tussen Stins en Klokkenstoel Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
Schoolfoto genomen op 10 juli 1918
bovenste rij v.l.n.r.
juf Sijke Bouma, Jantje Felkers, Mathijs Bekema, meester Felkers, Jacob Hylkema
2e rij van boven v.l.n.r.
Sijke Draayer, Douwe Draayer, Ruurdje van der Goot, Anne Betzema, Lyckeltje Bekema, Trijntje Betzema, Kee Hylkema, Fokje Hylkema, Arie van der Goot, Gretha Duif, handwerkjuffrouw Sjetske Hoekstra-Roskam (1839-1935)
3e rij van boven v.l.n.r.
Frank Draayer, Seike van der Goot, Kee van der Goot, Finne Betzema, Jetzke van der Goot
onderste rij v.l.n.r.
Katrien van der Meer, Bouke van der Meer, Ferdinand Ettema, Jetzke Spiersma, Jacoba Spiersma, Arie van der Goot, Hannie Duif
 
Tetje Roskam
bron: De Prins van 26 maart 1921
Sjetske Roskam is geboren op 2 december 1839 op nummer 7 te Nijemirdum als dochter van kastelein en werkman Gijsbert Hanzes Roskam en Aukjen Elderts Bosma. Ze trouwt op 16 mei 1866 met de in Wijckel geboren boerenknecht Luite Peekes Hoekstra. Sjetske gebruikt deze naam niet als voornaam. In familiekring wordt ze Tet genoemd. Zo ondertekent ze ook de trouwacte in 1866. Het jonge paar gaat in Harich wonen. Ze krijgen 5 kinderen; Aaltje in 1868, Aukje in 1871, Peeke in 1873, Giebe in 1875 en Maaike in 1879. Allen geboren in Harich.
Het gezin woonde in een klein huisje achter de herberg (nu Stinsenwei 20) bij de kerk in Harich.
 
klassenfoto 1921 te Harich
bron: Tussen Stins en Klokkenstoel Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
Schoolfoto genomen op 28 juni 1921.
Graag zou ik de originele foto willen scannen!!!
bovenste rij v.l.n.r.
meester Johannes Felkers, Arend de Vries, Piet van der Goot, Kerst Koopmans, Frank Koopmans, Franke Draayer, Willem Schilstra, juffrouw Sijke Bouma
2e rij van boven v.l.n.r.
Lyckeltje Bekema, Finne Betzema, Seike van der Goot, Yke de Vries, Tryntje Betzema, Cornelisje Koopmans, Jantje Put, Fokje Hylkema
3e rij van boven v.l.n.r.
Jetske van der Goot, Afke de Vries, Syboutje de Vries, Wiebrig Wildeboer, Trijntje Wildeboer
4e rij van boven v.l.n.r.
Hendrik Sikkes, Jan Draayer, Rients Stremler, Douwe Sikkes, Jelle Sikkes, op de grond Catharina Andela en Itte de Vries
 
onderwijzer Bos school te Harich
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1925 bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 december 1927
 
 
schoolfoto Harich
bron: Balkster Courant van ???
De inzender van de foto was Luut Duijf uit Oudemirdum. Onduidelijk is de datering. Waarschijnlijk rond 1927.
Graag zou ik de originele foto willen scannen!!.
bovenste rij v.l.n.r.
meester Felkers, Mieke de Graaf, Sjoukje Schilstra, Sieboutje Koopmans ( * 25 september 1915 te Harich), Roelofje Koopmans (* 20 september 1918 te Harich), juffrouw Bouma
tweede rij v.l.n.r.
Rinske de Jong, ?, Neeltje Tuinier, Nieske Tuinier, Catrina Andela, Gerritje de Graaf, ? , Holk Schaap
derde rij v.l.n.r.
Tine Haringsma, Tine Tuinier, Gerrit Haarsma
zittend v.l.n.r.
Atte Prins, ? , Bertus Duijff, Feike de Vries, Wiebe Hoekstra
 
Roelofje Koopmans
poëziealbum beschikbaar gesteld door Eppie (Eibertje) Dijkstra uit Wijckel
Meester Felkers schrijft in het poëziealbum van Roelofje Koopmans (* 20 september 1918 te Harich).
 
Benoeming Heerema
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1930
 
  opheffing school harich
opheffing school Harich
bron: Leeuwarder Courant van 4 augustus 1933
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1933 >>>
 
de laatste schoolklas in Harich
bron: Balkster Courant van ???
Volgens de inzender van de foto Luut Duijff uit Oudemirdum dateert de foto uit 1934 toen de school zijn deuren moest sluiten en de leerlingen voortaan in Balk naar school gingen.
Wanneer inderdaad juffrouw Bouma op deze foto staat dan is hij niet genomen in 1934. Juffrouw Bouma is namelijk op 14 mei 1932 vertrokken naar Eefde.
Graag zou ik de originele foto willen scannen!!.
bovenste rij v.l.n.r.
juffrouw Bouma, Luijtjen Duif, Auke Prins, Willem van der Goot, Jan de Kroon, Wisse de Jong, Hessel van der Goot, Wiebe Hoekstra, meester Johannes Felkers
tweede rij v.l.n.r.:
Grietje Tuinier ( * 12 maart 1922), Rinske de Jong, Hiltje de Wilde, Wietske de Kroon, Roelofje Koopmans, Johanna Put, Trijntje van der Goot, Jantje Dolsma, Hieke Tuinier ( * 25 september 1920) , Tie de Jong
derde rij v.l.n.r.
Atte Prins, Tine Stremler, Janke van der Goot, Tine Haringsma, van der Goot, Ike Volbeda, Wiepkje de Wilde
geknield op de vierde rij v.l.n.r.
Fekke van der Goot, ?, Goasse van der Goot, Durk Volbeda
zittend v.l.n.r.
Trijntje van der Goot, Hiltje van der Goot, Lieuwkje Haringsma, Piet van der Goot
 
school Harich
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 24 april 1934
 
bron: schoolmeesters in Gaasterland www.fryske-akademy.nl
 
bron: Tussen Stins en Klokkenstoel Harich en Ruigahuizen in de loop der eeuwen door M. Hendriks
blad 85, blad 89, blad 91, blad 93, blad 94, blad 95, blad 97, blad 98
 
samenvatting onderwijzend personeel Openbare Lagere School te Harich
  periode <<< Harich Harich >>>
       
Roelof Lammerts Cremer 17?? - 17??    
Tymen Roelofs, schoolmeester 17?? - 1796   ontslag
Syger Yges Lyklema, schoolmeester 1796 - 1820 Balk overleden
Johannes Folkerts Schootstra, schoolmeester 1821 - 1865   pensioen
Halbe Schievink, hoofdonderwijzer 1865 - 1891 Bolsward pensioen
Cornelis van der Meer, hoofdonderwijzer 1891 - 1895 Warga Bakhuizen
Wijbren IJlstra (1869-1942), onderwijzer 1891 - 1898 Balk Balk
Jan Gerrits Pelsma (1864-19?? ), hoofdonderwijzer 1895 - 1903 Balk pensioen
Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952), onderwijzer 1898 - 1904 Balk Balk
Berend Kouwenhoven ( 18??-1904), hoofdonderwijzer 1903 - 1904 Heidenschap overleden
Trijntje Maria Andrieske Deinema (1885-1970), onderwijzeres 1904 - 1909 Leeuwarden Franeker
Johannes Felkers ( ), hoofdonderwijzer 1904 - 1934 Wijckel  
Jetske Paulus Ennema (1890-1975), onderwijzeres 1909 - 1913 Vlieland Lekkum
Catharina Hielkema (1893-19??) 1913 - 1916 Nijehaske huwelijk
Sijke Sjoerds Bouma (1894-1960), onderwijzeres 1916 - 1932 Oosterhaule Eefde
B. Heerema 1930 - 193? Sneek ?
       
"Ons gebouw"
 
opening Ons Gebouw
bron: Balkster Courant 12 december 1959
 
Ond Gebouw
bron: Balkster Courant van 12 december 1959
 
Ons Gebouw
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1986
Ons Gebouw
 
Ons Gebouw
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
aanvullingen, vragen, opmerkingen kunnen via email aan mij worden doorgegeven
 
bewoners onderwijzerswoning
huisnummering: 1890 - 1910 Harich 71; 1910 - 1920 Harich 108; 1920 - 1930 Harich 118; 1930 - 1953 Harich 121; 1953 - heden Stinsenwei 9
   
reëelkohieren 1715 - 1805
   
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1796 Tymen Roelofs; blad 34 volgnummer 7
1797 - 1805 Syger Yges; blad 34 volgnummer 7
 
1818 Wijpkjen Sygers Lijklema, overleden op 16 april 1818 op nummer 33 te Harich
1820 Syger Yges Lijklema, overleden op 21 februari 1820 op nummer 33 te Harich
   
woningregister 1849 - 1859 blad 466; huisnummer 33 / 47
1849 - 1859 Johannes Schootstra, onderwijzer ( * 1797 te Oosterhaule)
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 659, huisnummer 47
1859 - 1865 Johannes Schootstra, onderwijzer ( * 1797 te Oosterhaule)
1865 - 1869 Halbe Schievink, hoofdonderwijzer ( * 27 februari 1842 te Oldelamer)
woningregister 1869-1879 blad 188; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 659, volgnummer 924
1869 - 1879 Halbe Schievink, hoofdonderwijzer ( * 27 februari 1842 te Oldelamer)

bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad ???; kadastrale gemeente Balk sectie H

1880 - 1890 ?
bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad 88; huisnummer Harich 71
1890 - 1891 Halbe Schievink, onderwijzer ( * 27 februari 1842 te Oldelamer)
1891 - 18?? Kornelis van der Meer, onderwijzer ( * 4 juni 1864 te Molkwerum)
1898 - 1900 Ankje Jansma, huishoudster ( * 29 augustus 1866 te Drachten)
18?? - 1900 Jan Pelsma, onderwijzer ( * 20 november 1864 te Balk)
1899 - 1900 Klaaske W Zandstra, naaister ( * 8 juli 1841 te Akkrum)

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad 88; huisnummer Harich 71 / 108

1900 - 1903 Jan Pelsma, hoofd der school ( * 20 november 1864 te Balk)
1903 - 1904 Berend Kouwenhoven, hoofd der school ( * 2 april 1865 te Harich)
1903 - 1904 Geertje Haringsma, dienstbode ( * 1 decmber 1885 te Harich)
1904 - 1910 Johannes Felkers, hoofd der school ( * 3 juli 1872 te Jorwerd)

register van huisnummering Harich 1911 – 1920 blad ?; huisnummer Harich 108

1911 - 1920 Johannes Felkers, hoofd der school ( * 3 juli 1872 te Jorwerd)

register van huisnummering Harich 1921 – 1930 blad ?; huisnummer Harich 118

1921 - 1930 Johannes Felkers, hoofd der school ( * 3 juli 1872 te Jorwerd)

register van huisnummering Harich 1931 – 1939 blad ?; huisnummer Harich 121

1931 - 1936 Johannes Felkers, hoofd der school ( * 3 juli 1872 te Jorwerd)
1936 - 1939 weduwe Klaas Koopmans ( *
 
  familie Hoving
   
   
school
 
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 659, huisnummer 47
1859 - 1869 schoolgebouw
woningregister 1869 - 1879 blad 188; kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 372, volgnummer 925
1869 - 1879 schoolgebouw voor lager onderwijs

bevolkingsregister Harich 1880 – 1890 blad ???; kadastrale gemeente Balk sectie

1880 - 1890 niet genoemd
bevolkingsregister Harich 1890 – 1900 blad ?; huisnummer Harich ?
1890 - 1900 niet genoemd

bevolkingsregister Harich 1900 – 1910 blad ?; huisnummer Harich

1900 - 1910 niet genoemd

register van huisnummering Harich 1911 – 1920 blad ?; huisnummer Harich 109

1911 - 1920 Openbare Lagere School

register van huisnummering Harich 1921 – 1930 blad ?; huisnummer Harich 119

1921 - 1930 Openbare Lagere School
register van huisnummering Harich 1921 – 1930 blad ?; huisnummer Harich 122
1931 - 1939 Openbare Lagere School
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31-05-2019