Houtdyk 2
 
Houtdyk 2
google streetview augustus 2016
De Houtdyk met links het opslagtereein van de gemeente De Fryske Marren. Voorheen het strontplein.
 
Houtdijk 001
foto 005-005 beschikbaar gesteld door Douwe van der Zee
De inmiddels afgebroken overkapping van de fecaliënbak aan de Houtdijk, in volksmond het "strontplein" of "dwinger". Hierin werden tot ongeveer 1970 de tonnetjes in geleegd. De put was ongeveer 1,5 meter diep. Nu (2019) is het terrein een opslagplaats van de gemeente.
 
eigenaren
1832: Constantia Johanna Rengers
grietenij en gemeente Gaasterland
 
kadastrale gegevens
 
Balk H 390 bosch in 1832 / Balk H 956 schuur en erf in 1887
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 390 vernummerd in 1867 naar H 755 en 756
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 756 vernummerd in 1870 naar H 817 en 830
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 817 vernummerd in 1886 naar H 955 en 956
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 956 vernummerd in 1916 naar H 1318
kadastrale gemeente Balk sectie H nummer 1318 ongewijzigd tot 1929
 
Houtdyk 2 Houtdyk 2
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
H 390 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 28/96
H 756 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 28/96
H 817 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 28/96 , 41/134
H 817 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 956 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
H 1318 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
bron: www.tresoar.nl
 
Houtdyk 2
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Houtdyk 2 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummers: 1910 - 1920 Harich 135; 1920 - 1930 Harich 146; 1930 - 1953 Harich 166; 1953 - sloop Houtdyk 2
   
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Harich 135
1911 - 1920 mestverzameling
register van huisnummering 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Harich 146
1921 - 1930 mestverzameling
register van huisnummering1931 - 1939 blad ?; huisnummer Harich 166
1931 - 1939 mestverzameling
 
   
 
 
privaattonnen secreetmest
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1884 bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1884
 
uitslag aanbesteding privé-tonnen
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1884
 
tonnenpraam
foto 200-239 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De praam ligt waarschijnlijk afgemeerd bij het land van Gosse Plantinga aan de Houtdyk. De mannen van de gemeentereiniging zijn waarschijnlijk Pieter Willems Weerman (1893-1960) en Johannes Kramer. Wat gebeurd hier? Worden hier verse fecaliën aangevoerd of betreft het de afvoer van de ingedroogde koek uit de opslag aan de Houtdyk.
 
  privaattonnen
gemeentereiniging
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1930
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
In 1930 vraagt dorpsbelang van Bakhuizen voor de invoering van het tonnenstelsel en het ophalen van het huisvuil in Bakhuizen. Een jaar later is het zover. De privaattonnen worden besteld. Er komt een speciale vrachtauto en de opslag in Balk wordt aangepast.
  bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1931
 
kwitantie
kwitantie 045-011 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
Kanninga en Kuperus
foto 003-274 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Medewerkers van de gemeente, Cornelis Kanninga en Jacob Kuperus, halen een ton op die vervolgens op een vrachtauto naar de Houtdijk werd gebracht. De bak van de vrachtauto bestond uit twee lagen met vier vakken. In deze vakken werden de tonnen geschoven. Was een vak vol dan werd het luik van die vak dat aan de zijkant van de vrachtwagen zat afgesloten. De tonnen konden dan tijdens het vervoer niet schuiven.
 
Houtdyk 2
foto 222-004 beschikbaar gesteld door Herman Melchers

Uit een onderzoek in 1930 naar het instellen van een tonnenstelsel en een ophaaldienst van huisvuil onder de bevolking van Bakhuizen kwamen 47 voorstanders, 45 tegenstanders en 19 twijfelaars. In 1930 koos het gemeentebestuur toch voor de forse uitbreiding van het tonnenstelsel en de gemeentelijke reinigingsdienst aldus een verslag in de Leeuwarder Courant van 14 mei 1930. In mei 1931 volgt de aanbesteding voor het maken van 112 teakhouten privaattonnen. Op de foto van deze week de tonnenwagen van de gemeente Gaasterland in de Teeuwes de Boerstraat in Bakhuizen. De foto is in de periode 1955-1959 gemaakt door Jan Keulen en Tecla van der Weij. Ze emigreerden naar de Verenigde Staten

 
privaatton
bron: Balkster Courant van 31 december 1971
 
tonnenstelsel  
 
tonnenstelsel
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1975
 
 
 
Houtdyk 2 Houtdyk 2
foto's beschikbaar gesteld door Jan Reinsma en gepubliceerd op facebook van Balksters

Jappie Harkema en Egge Reinsma halen het laatste tonnetje bij Roelofje Rozenberg op aan de Raadhuisstraat te Balk.

 
Houtdijk 001
foto 005-004
 
foto's en onderstaande toelichting door Douwe van der Zee

Yn it frysk neame we dit in dwinger. Dy yn Balk bestie dy üt in meiplatleine oan mekoar metsele giele stientsjes mei skeane kanten (in trapezium op syn kop). Efter de dwinger [dus rjuchts] siet in jarrekolk mei in pomp dêrop En hjir waerden de tontsjes lege. Ik kaem dêr ek as wy in ko slachte hiene de mest ût de panse, de boek- en lebmage founen d”r in plakje. As dy dwinger no fol wie en yndroege, waerd de brot d”r mei de kroade ütriden en nein in pream brocht dy”t neist it Swarte hok yn”e Luts lei en den nei de Sminkeveart boomd waer efkes foarby de Kampbrêge en dêr op de gemeentetünen lost waerd.    

De tontsjes waerden mei in speciale frachtauto ophelle, yn myn tiid (1930-1940), troch Weerman en Kramer. De jiskebearen neamden wy dy. 

 
Houtdijk 001
foto 005-005 beschikbaar gesteld door Douwe van der Zee
De inmiddels afgebroken overkapping van de fecaliënbak aan de Houtdijk, in volksmond het "strontplein" of "dwinger". Hierin werden tot ongeveer 1970 de tonnetjes in geleegd. De put was ongeveer 1,5 meter diep. Nu (2019) is het terrein een opslagplaats van de gemeente.
 
 
Eigen Haard
foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De locatie van de buitendienst van de gemeente Gaasterlân-Sleat op het industrieterrein Eigen Haard in Balk.De foto zal vlak na de ingebruikname ven het terrein genomen in 1992.
 
De buitendienst van de gemeente Gaasterland en later Gaasterlân-Sleat was gevestigd op diverse locaties in en rond Balk. Tot 1957 in de laatste woning van 't Sael aan het Westein. Van 1957 tot 1992 aan de Meerweg in Balk. De locatie aan de Houtdyk 2 werd en wordt nog steeds gebruikt als opslag voor straatstenen en straatmeubilair. In 1992 kwam er een gloednieuw kantoor, werkplaats, garage en milieustraat op het industrieterrein Eigen Haard.
Door fusie in 2012 met de gemeente Lemsterland en Skarsterlân en de verkoop van het terrein met gebouwen aan de buurman AVK-plastics in 2015 llaaide de discussie over instandhouding of handhaven van de milieustraat in Balk, weer op.
Houtdyk 2
bron: Sneeker Nieuwsblad van 6 april 2016
Houtdyk 2
 
 
Houtdyk 2 Houtdyk 2
bron: Leeuwarder Courant van 28 oktober 2015 bron: Friesch Dagblad van 2 november 2015
 
Houtdyk 2
eigen foto gemaakt op 21 april 2017
 
Houtdyk 2
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 2019
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 juli 2019 laatste wijziging: 30-07-2019