Gaaikemastraat 2 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 76, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 79  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 228, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 2  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 1 hisgiscode: 1015

eigenaren

eigenaar in 1715: Passchier Pieters
eigenaar in 1718: Pieter Passchiers
eigenaar in 1746: Klaas Jacobs
eigenaar in 1762: Jan Eppes weduwe
eigenaar in 1771: Lolke Cornelis weduwe
eigenaar in 1785: buitenarmen van Balk
eigenaar in 1832 OAT: Algemene Armvoogdij te Balk
verkoop in 1854 aan: Inne Johannes Betzema, bakker te Balk en Baukje Wabes Wieringa echtelieden
bij boedelscheiding in 1880 aan: Tettje Innes Betzema
verkoop in 1903 aan: Hendrik Franzes Kortekamp schipper te Balk
verkoop in 1911 aan: Marten Tjalkes de Boer, koopman en schipper te Balk
verkoop in 1918 aan: Sietze Sipkes Hofstra, melktapper te Balk
   
verkoop in ???? aan: Jan Visser, te Wijckel
verkoop in ???? aan: Egidio Peddis, te Sneek
   
Gaaikemastraat 2
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

228 vernummerd in 1881 naar nummer 591
591 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 228 rond 1910
links Gaaikemastraat 2 rond 1910

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1879 bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1880
 
perceel 1 = Gaaikemastraat 1; perceel 2 = Gaaikemastraat 2; perceel 3 = Gaaikemastraat 3; perceel 4 = Gaaikemastraat 4
 
verkoop perceel 1
Nijemirdum 25 / vervallen
bewoner Johannes G. Heringa (1842-1917)
 
perceel 2
??
perceel 3
??
perceel 4
Gaaikemastraat 2
bewoner Tetje Innes Betzema
 
perceel 5
Westein 42
bewoner Bonte Geerts de Jager (1822-1907)
<<< bron: Leeuwarder Courant van 3 april 1903
 
 
Gaaikemastraat 2  
Gaaikemastraat 2
bron: Friesch Dagblad van 6 februari 1937
 
Goud- en zilversmid Age Sipkes Hofstra uit Balk behartigt de belangen van de erfenis van zijn broer Sietze Sipkes Hofstra.
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 januari 1937
 
hoofdbewoners
huisnummers: 1812 -1859 Balk 79; 1859 - 1910 Balk 89; 1910 - 1914 Balk 118; 1914 - 1920 Balk 137 ; 1920 -1930 Balk 167; 1930 - 1953 Balk 168; 1953 - heden Gaaikemastraat 2
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Passchier Pieters / Beernt Teunis; blad 80, nummer 76, old en vervallen huysinghe
1717 Passchier Pieters / Beernt Teunis; blad 82, nummer 76, old en vervallen huysinghe
1718 Pieter Passchiers / zelfs; blad 82, nummer 76, old en vervallen huysinghe
1721 - 1722 Pieter Pieters (Passchiers) / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, twee kleine hutties en de eigenaar behoeftig
1725 Pieter Pieters / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, twee kleine huiskes en de eigenaar arm
1729 - 1745 Pieter Passchiers / zelfs; blad 111, nummer 76 en 77, klein huisinge den eigenaar arm
1746- 1750 Klaas Jacobs / zelfs; blad 111, nummer 76, huizinge op order van ???
1758 Klaas Jacobs / --- ; blad 111, nummer 76
1758 vi? 58 Jan Eppes / zelf; blad 111, nummer 76
1762 Jan Eppes weduwe / zelf; blad 111, nummer 76
1764 Jan Eppes weduwe / zelf; blad 111, nummer 76, vi 65 't huis omgevallen, geen huis
1765 Jan Eppes weduwe / zelf; blad 111, nummer 76, 't huis omgevallen en onbewoont
1766 - 1768 Jan Eppes weduwe / zelf; blad 111, nummer 76, 't huis omgevallen
1771 - 1774 Lolke Cornelis weduwe en erven / Douwe Puthaak?; blad 111, nummer 76
1775 - 1777 Lolke Cornelis weduwe en erven / Douwe Puthaak?; blad 164, nummer 76
1779 Lolke Cornelis weduwe en erven / Uilke Douwes; blad 164, nummer 76
1780 - 1784 Lolke Cornelis weduwe en erven / Johannes Faber; blad 164, nummer 76
1785 buitenarmen van Balk / door armen bewoond; blad 164, nummer 76
1786 - 1795 buitenarmen van Balk / door armen bewoond; blad 165, nummer 76
1797 buitenarmen van Balk / F. H. Tijsma?; blad 165, nummer 76
1798 buitenarmen van Balk / Jan Haagtjes; blad 165, nummer 76
1799- 1804 buitenarmen van Balk / door armen bewoond; blad 165, nummer 76
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Sjoerd Klaases (2de post) in een armenhuis; volgnummer 65
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 79
1812 Rein Rimmers (Ottema), volgnummer 174
periode 1812 - 1829
1820 Lykle Mijntjes Bosma overleden op Balk 79
volkstelling 1829 blad 89; huisnummer Balk 79
1829 Uilkje Reins Ottema, weduwe Lykle Mijntjes Bosma, werkvrouw ( * Idskenhuizen)
periode 1830 - 1840
1835 Johannes Pieters Mulder overleden op huisnummer Balk 79
1835 Sybren, zoon van Rinze Theunis de Jong en Grietje Piers Dijkstra geboren op nummer 79
1837 Haring en Jan, tweeling van Jan Harings Haringsma en Jacobje Jans Baptist geboren op nummer 79
1838 Haring en Jan, tweeling van Jan Harings Haringsma en Jacobje Jans Baptist overleden op nummer 79
1839 Berend Pieters Pietersma overleden op huisnummer Balk 79
volkstelling 1840; huisnummer Balk 79
1840 Aaltje Gosses Haanstra,
1840 Hendrik Jelles van der Schuit, overleden op 29 december 1839
1840 Teatske Wopkes de Boer, huishoudster
periode 1841 - 1849
1841 Anna Petra Wijtses de Jongh overleden op Balk 79
woningregister 1849 - 1859 blad 107; huisnummer Balk 79 / 89
1849 - 185? Sietske Beeuwes Visser, weduwe Ernst Graddes Eppinga, zonder beroep ( * 1804 te Woudsend); hoofd
185? - 1859 Bonte Jurjens de Jager, werkman ( * 1823 te Balk); hoofd
  Hijlkjen Overmeer, ( * 1778 te Workum); hoofd
  Tetje Geldersma, ( * 1776 te Balk)
  Grietje Eisch, ( * 1779 te Oldemarkt)
woningregister 1849 - 1859 blad 108; huisnummer Balk 79 / 89
1849 - Jan Postma, stoelwinder ( * 1798 te Balk); hoofd
  Kleis Posthuma, werkman ( * 1817 te Balk); hoofd
  Jan Martens Homma, werkman ( * 1826 te Balk); hoofd
  Johannes Feenstra, schoenmaker ( * 1818 te Wijckel); hoofd
woningregister 1859-1869 blad 35; huisnummer Balk 89
1859 - 1859 Grietje Eisch ( * 1779 te Oldemarkt); 1859 naar Groningen
1859 - 1863 Tetje Abes Geldersma ( 1776-1863)
1859 - 1869 Johannes Pieters Feenstra ( * 1818 te Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 43; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 228, volgnummer 191 / 178
1869 - ???? Johannes Pieters Feenstra, schoenmaker ( * 20 september 1818 te Wijckel); hoofd
  Folkert Brouwer ( * 2 februari 1852 te Workum)
  Johannes Johannes Huisman, boscharbeider ( * 22 maart 1803 te Balk)
???? - 1879 Petrus Kuperus ( * 3 mei 1845 te Wieuwerd)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 228
1879 - 1890 Petrus Kuperus
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 97; huisnummer Balk 89
1890 - 1900 Tettje Innes Betzema, zonder beroep ( * 25 april 1828 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Balk 89 / 118
1900 - 1904 Tettje Innes Betzema, zonder beroep ( * 25 april 1828 te Balk); hoofd
1904 - 1910 Hendrik Kortekamp, koopman ( * 25 november 1838 te Sloten); hoofd
190? - 1909 Janke Booij, nicht ( * 22 september 1892 te Sondel)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 118 / 137
1910 - 1913 Hendrik Kortekamp
1913 - 1914 Hilbert de Vries
1914 - 1919 Hendrik Haantjes
1919 - 1920 Sietze Sipkes Hofstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 64; huisnummer Balk 118
1911 - 1913 Hendrik Kortekamp, aardappelkoopman ( * 25 november 1838 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 155; huisnummer Balk 137
1913 - 1914 Hilbert de Vries, timmerman ( * 22 oktober 1846 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 5; huisnummer Balk 137
1914 - 1919 Hendrik Haantjes, koopman in sigaren ( * 2 april 1848 te 't Meer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 80; huisnummer Balk 137
1919 - 1920 Sietze Sipkes Hofstra, arbeider ( * 27 december 1859 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 8; huisnummer Balk 118 / 138
1912 - 1913 Gosse Kuperus
1913 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 88; huisnummer Balk 118 / Balk 138
1912 - 1913 Gosse Kuperus, bosarbeider ( * 2 november 1841 te Sint Nicolaaasga); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 155; huisnummer Balk 167
1921 - 1930 Sietze Sipkes Hofstra, melkventer ( * 27 december 1859 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Hans Gouma, schoonbroeder, binnenschipper ( * 18 november 1862 te Nijega HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 146; huisnummer Balk 168
1931 - 1936 Sietze Sipkes Hofstra, zonder beroep ( * 27 december 1859 te Balk); hoofd
1931 - 1936 Hans Gouma, schoonbroeder, schipper ( * 18 november 1862 te Nijega HON); hoofd
1937 - 1939 Andries Gouma, ( * 26 september 1899 te Laar, Duitsland); hoofd
 
???? - 1983 familie Andries Gouma
1983 - 1985 schildersbedrijf Klijnsma
1985 - ???? Cocoon
  pizzeria
     

schildersbedrijf Klijnsma

 
voorgevel
foto 088-001 beschikbaar gesteld door de familie Klijnsma
Klaas van der Werf begon in 1943 aan het Westeinde zijn schildersbedrijf. In de jaren vijftig verhuisden ze naar de Bloemstraat. Van der Werf had geen opvolger toen hij in 1983 na veertig jaar het rustiger aan wilde doen. Hendrik Klijnsma was al bijna 30 jaar in dienst bij van der Werf en kon in 1983 het bedrijf overnemen. Hij begon samen met zoon Fokke aan de Gaaikemastraat een kleine winkel die gerund werd door mevr. Klijnsma. Al spoedig bleek dit pand te klein te zijn. In 1985 is het bedrijf verhuisd naar de van Swinderenstraat.
Op 2 april 1983 werd de winkel in de Gaaikemastraat officieel geopend.
bron: Balkster Courant van 2 april 1983
 

Cocoon

 
foto 024-013 beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-07-2023