Gaaikemastraat 15 en 16 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 81, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 85  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 221, schuur  
1953 / invoering straatnamen, Gaaikemastraat 15 en 16  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Gaaikemastraat 13 hisgiscode: 1008
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Hiddes weduwe
eigenaar in 1721: Brant Hendriks
eigenaar in 1762: Hans Willems
eigenaar in 1799: Jacob Hiddes
eigenaar in 1802: Johannes Jurjens
eigenaar in 1832 OAT: Eiberts Rinses Hoekstra, tapper te Balk
   
verkoop 1/7 deel in 1869 aan: Roelof Eiberts Hoekstra en Uilke Eiberts Hoekstra te Harich
bij boedelscheiding in 1905 aan: Eibert Jacobs Hoekstra slager te Balk
verkoop in 1907 aan: Johannes Geerts Kuperus, kaaskoopman te Harich
verkoop in 1932 aan: Hans Dijkstra
verkoop in ???? aan: Rintje Mulder, fouragehandel te Balk
verkoop in 19?? aan: gemeente Gaasterland
sloop na 1971  
verkoop in 1990 aan: woningstichting Gaasterland
   
  de lage woning rechts is Gaaikemastrat 13
   
Gaaikemstraat 13
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

221 vernummerd rond 1846 naar 359 en 360
359 vernummerd in 1877 naar 538
360 vernummerd in 1877 naar 538
538 vernummerd in 1911 naar 866 en 867
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel rond 1910
foto 003-091 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
het kaaspakhuis rond 1910

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1808
Het huis en erf aan de Harichsterzijde met nummer 85 zou deze locatie moeten zijn. Ten zuidwesten, Gaaikemastraat 11/12, is jarenlang van de kerkvoogdij geweest. De Tabakskamp te Ruigahuizen is mij niet bekend. Misschien weet iemand anders hier meer van???
 
verkoop kaaspakhuis  
Onder de I van perceel I op onderstaande tekening is het kaaspakhuis, perceel II (groen) is waarschijnlijk waar nu de achtertuinen van de Julianastraat liggen en de timmerfabriek van Sijtsma en perceel III de woningen bereikbaar via de brede oprit even verderop in de Gaaikemastraat (paars is waar oliehandel Hoekema was gevestigd)
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 23 april 1932
Onder deze link de situatie in 1832. In honderd jaar is de boomgaard niet gewijzigd.
 
verbouwingen
 
In 1908 is een plan ingediend voor de verbouw van het pand. De werkzaamheden bestonden uit de sloop van het dak, de voor- en westelijke zijgevel, en een deel van de oostelijke zijgevel (= rechterzijgevel). De achter het bestaande pakhuis aanwezige woning bleef gehandhaafd. Het plan is ontworpen door gemeente architect Douwe van der Meer.
tekeningen: voorgevel, langsdoorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat bouwvergunning dd 15 juli 1908
 
bewoners
Balk A 360: huisnummers: 1812 - 1859 Balk 85; 1859 - 1890 Balk 96; 1890 - 1910 Balk 97; 1910 - 1914 Balk 132; 1914 - 1920 Balk 152; 1920 - 1930 Balk 180; 1930 - 1953 Balk 181; 1953 - 1971 Gaaikemastraat 15;
1990 - heden Gaaikemastraat 13
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jan Hiddes weduwe / Jan Annis; blad 80, nummer 81
1717 - 1718 Jan Hiddes weduwe / Jan Annis; blad 82, nummer 81
1721 - 1722 Brant Hendriks / Jan Swavelstock; blad 112, nummer 81, huttie niet waerdigh rn onbequaam om te bewoonen
1725 - 1733 Brant Hendriks / Jan Swavelstock; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
  % de naam Swavelstock vinden we rond 1700 terug op Vlieland, Oudewater, Amsterdam
1739 - 1742 Brant Hendriks weduwe / ---- ; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1745 Brant Hendriks weduwe / Deutie Jans; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1746 - 1750 Brant Hendriks weduwe / Trijntie Anes; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1758 Brant Hendriks weduwe en erven / Trijntie Anes; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1762 Hans Willems / Dirk Piers; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1764 - 1766 Hans Willems / Teunis ?? ; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1767- 1774 Hans Willems / Jan Murks; blad 112, nummer 81, huijsinge onbequaam te bewoonen
1775 Hans Willems / Jan Murks; blad 165, nummer 82, te voren nummer 81
1776 - 1785 Hans Willems erven / Jan Murks; blad 165, nummer 82
1786 - 1787 Hans Willems erven / Jan Murks; blad 166, nummer 82
1788 - 1789 Hans Willems erven / Sybren Pieters; blad 166, nummer 82
1790 - 1795 Hans Willems erven / Jan Murks; blad 166, nummer 82
1797 - 1798 Hans Willems erven / Hendrik Smagter; blad 166, nummer 82
1799 - 1800 Jacob Hiddes / Hendrik Smagter; blad 166, nummer 82
1801 Jacob Hiddes / Pier Jacobs; blad 166, nummer 82
1802 - 1803 Johannes Jurjens / Pier Jacobs; blad 166, nummer 82
1804 Johannes Jurjens / zelfs; blad 166, nummer 82
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 85
1812 Jacobus Schaper, volgnummer 184
1812 pakhuis, volgnummer 184
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 85
   
volkstelling 1829
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 85
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 120; huisnummer Balk 85 / 97
1849 - 18?? Wiebe de Jong, werkman ( * 1817 te Wijckel)
18?? - 18?? Jurjen Stuurman, schipper ( * 1812 te Balk)
18?? - 18?? Hendrik lammerts de Jager, werkman ( * 1822 te Balk)
18?? - 1859 Eelke Wiebes Klazes, werkman ( * 11 januari 1817 te Hindeloopen)
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 360, huisnummer Balk 97
1859 - 1869 Eelke Wiebes Klazes ( * 11 januari 1817 te Hindeloopen)
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 360, huisnrs. 179 / 166
1869 - 1879 Eelke Wiebes Klazes, landarbeider ( * 11 januari 1817 te Hindeloopen)
1869 - 1879 Inne Rimmers Ottema, werkman ( * 25 augustus 1796 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 145; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 538
1879 - 1880 Inne Rimmers Ottema, werkman ( * 25 augustus 1796 te Balk); hoofd
1879 - 1888 Judith Alderts Ottema, pleegdochter, ( * 10 september 1822 te Balk)
1880 - 1890 Philippus Noordwal, kleermaker ( * 28 oktober 1857 te Leeuwarden); commencaal / hoofd
1884 - 1884 Willem Jans van der Werff, dienstbode ( * 4 juni 1838 te Dokkum)
1885 - 1887 Schelte Willems Brouwers, dienstbode ( * 13 maart 1862 te Hallum)
1885 - 1886 Johannes Pieters van der Brug, dienstbode ( * 17 februari 1865 te Woudsend)
1887 - 1888 Jacobus Benjamins Brik, dienstbode ( * 9 februari 1865 te Pingjum)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 113; huisnummer Balk 96
1890 - 1890 Douwe Siebes Stellingwerff, slagersknecht ( * 31 augustus 1853 te Koudum); hoofd
1890 - 1900 Getje Thijsses de Vries, winkeliersche ( * 14 augustus 1832 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 122; huisnummer Balk 96 / 132
1900 - 1900 Alle Boender, schippersknecht ( * 17 november 1853 te Jubbega); hoofd
1900 - 190? Geert Tjebbes Kuperus, schipper ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
1900 - 190? Jan Johannes Reekers, veekoopman ( * 26 december 1842 te Hemelum); hoofd
1904 - 190? Gerke van Randen, timmerknecht ( * 2 augustus 1874 te Elahuizen); hoofd
190? - 190? Jacob de Graaf, arbeider ( * 31 januari 1851 te Balk); hoofd
190? - 190? Hendrik Jans Bremer, arbeider ( * 8 juni 1842 te Sloten); hoofd
190? - 190? Wijbren Weersma, koetsier ( * 23 juli 1876 te Sneek); hoofd
1907 - 1910 Johannes Geerts Kuperus, kaaskoopman ( * 4 oktober 1871 te Balk); hoofd
register van huisnummering blad 11; huisnummer Balk 132 / 152
1910 - 1915 Johannes Kuperus
1915 - 1918 Sijtske Kok, weduwe Eise Eisma
1818 - 1820 Johannes Kuperus
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 91; huisnummer Balk 132 / 152
1911 - 1915 Johannes Geerts Kuperus, kaaskoopman ( * 4 oktober 1871 te Balk); hoofd
191? - 1915 Aaltje Johannes Ouderland, onderwijzeren CLS ( * 28 maart 1885 te Vrouwenpolder); kostgangster
1915 - 1918 Sijtske Jeltes Kok, weduwe Eise Eisma ( * ); hoofd
1918 - 1920 Johannes Geerts Kuperus, kaaskoopman ( * 4 oktober 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 166; huisnummer Balk 180
1921 - 1930 Johannes Geerts Kuperus, kaashandelaar ( * 4 oktober 1971 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 157; huisnummer Balk 181
1931 - 1932 Johannes Geerts Kuperus, kaashandelaar ( * 4 oktober 1971 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Harm Schippers, melkcontroleur ( * 26 december 1904 te Terwispel); hoofd
1939 - 1939 Jacobus de Graaf, kaashandelaar ( * 1 maart 1913 te Balk); hoofd
 
???? - 1955 Hendrik en Neeltje Leijenaar (varkenskoopman)
1955 - 1957  
1957 - 1971 familie Leijenaar
   

bewoners

Balk A 359: huisnrs: 1813 - 1859 Balk 85; 1859 - 1900 Balk 96; 1900 - 1910 Balk 96a; 1910 - 1914 Balk 133; 1914 - 1920 Balk 153; 1920 - 1930 Balk 181; 1930 - 1953 Balk 182; 1953 - 1971 Gaaikemastraat 16;
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 85
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad ??; huisnummer Balk 85 / 96
1849 - 1859 schuur / geen bewoners in register
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 359, huisnummer Balk 96
1859 - 1869 schuur
woningregister 1869 - 1879 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 359, huisnrs. 179 / 166
1869 - 1879 schuur
bevolkingsregister 1879 - 1890
1880 - 1890 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900
1890 - 1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 369; huisnummer Balk 96a / 133
190? - 1910 Geert Tjebbes Kuperus, schipper ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 133 / 153
1910 - 1915 Geert Tjebbes Kuperus
1915 - 1920 Sijbrigje Doorenspleet ( weduwe Beeuwe Eppinga)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 87; huisnummer Balk 133 / Balk 153
1911 - 1915 Geert Tjebbes Kuperus, schipper ( * 29 februari 1844 te Idskenhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 45; huisnummer Balk 153
1915 - 1920 Sijbrigje Doorenspleet, weduwe Beeuwe Ernstes Eppinga ( * 12 maart 1839 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 167; huisnummer Balk 181
1920 - 1921 Sijbrigje Doorenspleet, weduwe Beeuwe Ernstes Eppinga ( * 12 maart 1839 te Balk)
1921 - 1926 Johannes Groenewold, letterzetter ( * 30 april 1900 te Balk)
1926 - 1926 Hielkjen Visser, werkster ( * 16 februari 1865 te Balk)
1926 - 1928 Pieter Broersma, los werkman ( * 28 februari 1891 te Hichtum)
1928 - 1929 Jacob Kuiper, timmerman ( * 16 juni 1908 te Balk)
1929 - 1930 Bauke Mandemaker, arbeider ( * 19 juni 1872 te Arum)
1930 - 1930 Intje Dokkum, weduwe Tjipke Vermooten, zonder beroep ( * 15 mei 1854 te Oudemirdum)
bevolkinsgregister 1931 - 1939 blad 158; huisnummer Balk 182
1931 - 1933 Intje Dokkum, weduwe Tjipke Vermooten, zonder beroep ( * 15 mei 1854 te Oudemirdum)
1935 - 1936 Willem Mandemaker, fotograaf ( * 21 maart 1909 te Balk)
1936 - 1939 Jacobus de Graaf, los werkman ( * 1 maart 1913 te Balk)
1939 - 1939 Jan de Graaf, houthakker ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum)
 
  Elizabeth Bosma, weduwe Durk Jan Jaarsma
     
kaashandel van Johannes Kuperus
 
Balk A 221 in 1917
 
Mobilisatie 1914 - 1915 Balk Een bataljon soldaten gelegerd in het kaaspakhuis van Johannes Kuperus. De soldaat eerste van links was Klaas Bruinsma een oud-Balkster.
 
Oproep!! Graag zou ik een scan willen maken van de originele foto.
 
 
 
Gaaikemastraat
foto 174-001 beschikbaar gesteld door Lucas Slomp
 
familie Leijenaar
 
Balk A 221
foto 040-001 beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
 
rond 1968
foto 040-002 beschikbaar gesteld door Hendrik Leijenaar
De foto's zijn gemaakt rond 1968 toen de familie Leijenaar boven het pakhuis woonde.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-02-2024