Dubbelstraat 29, 31 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 143, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 161  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 117, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 29 en 31  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 11, Jachthevendyk 1A hisgiscode: 1130

eigenaren

eigenaar in:
1715: Mons. (Guilliaume?) Norman
1739: Peeke Joltzes
1745: Bonne Jans
1758: Lieuwe Johannes, schoenmaker te Balk
1785: Doede Jans Dijkstra, kuiper te Balk
1832: Pieter Johannes Mulder, kuiper te Balk
verkoop in .... aan:
18?? Anne Johannes Schaafsma, kastelein te Balk (49/123)??
1893 Sipke Sloterdijk, te Harich (11/99)
1901 Watze Tjebbes Hepkema landbouwer te Wijckel (84/162)
1901 Dirk Tjebbes Hepkema landbouwer te Wijckel (95/12)
1917 Yme Jans de Boer, smid te Balk (106/430)
1932 Wieberen van der Heide, autohandelaar te Balk
- 2018 van der Heide, autobedrijf
   
   
Balk A 117
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

117 vernummerd in 1877 naar 563
563 vernummerd in 1889 naar 687
687 vernummerd in 1903 naar 789 komt uit 687, B 1395
789 ongewijzigd tot 1928
 
registraties overschrijving Register hypotheken 69
A 117 toegang 35-03 inventaris 1156: 49/123
A 563 toegang 35-03 inventaris 1156: 49/123
A 687 toegang 35-03 inventaris 1157:
11/99 , 84/162 , 95/12
A 789 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/430
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

Balk A 117

het pand rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 161; 1859 - 1910 Balk 218; 1910 - 1914 Balk 339; 1914 - 1920 Balk 374; 1920 - 1930 Balk 399; 1930 -1953 Balk 384; 1953 - ???? Dubbelstraat 29 en 31; ???? - heden Dubbelstraat 11
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Mons. (Guilliaume?) Norman / Jelle Tietema; blad 90, nummer 143
1717 - 1718 Mons. (Guilliaume?) Norman / Jelle Tiettema kinderen; blad 92, nummer 143
1721 - 1722 Mons. (Guilliaume?) Norman / Hendrik Pieters; blad 123, nummer 143
1725 Mons. (Guilliaume?) Norman / Hendrik Pieters nu Sipke Jarigs; blad 123, nummer 143
1729 - 1733 Mons. (Guilliaume?) Norman / Jottie schoenmaker; blad 123, nummer 143
1739 - 1742 Peeke Joltzes / zelfs; blad 123, nummer 143
1745 - 1750 Bonne Jans / Ymigjen Pieters; blad 123, nummer 143
  % Bonne Jans uit Balk trouwt 18 januari 1744 te Balk met Rink Jottjes uit Balk
1758 - 1774 Lieuwe Johannes / zelfs; blad 123, nummer 145
  % Lieuwe Johannes trouwt 27 oktober 1754 te Balk met Rinnik Jotjes uit Balk.
1775 Lieuwe Johannes / zelfs; blad 176, nummer 153 te voren 145
1776 - 1780 Lieuwe Johannes / zelfs; blad 176, nummer 153
1782 - 1784 Lieuwe Johannes erven / zelfs; blad 176, nummer 153
1785 Doede Jans / zelfs; blad 176, nummer 153
  % Doede Jans uit Oldeboorn trouwt 8 augustus 1784 te Balk met Tetje Lieuwes uit Balk
1786 - 1804 Doede Jans / zelfs; blad 177, nummer 153
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 161
1812 Doede Jans, volgnummer 103
periode 1812 - 1829
1825 Doede Jans Dijkstra, kuiper overleden op Balk 161
1828 Fetje Lieuwes van Loenen, kuipersche, overleden op Balk 161, weduwe van Doede Jans en dochter van Lieuwe Johannes en Rinkje Ates
volkstelling 1829, blad 223; huisnummer Balk 161
1829 Pieter Johannes Mulder, kuiper
periode 1830 - 1840
1830 Willem, zoon van Pieter Johannes Mulder en Antje Willems Beuckens geboren op huisnummer Balk 161
1833 Fetje, dochter van Pieter Johannes Mulder en Antje Willems Beuckens geboren op huisnummer Balk 161
volkstelling 1840; huisnummer Balk 161
1840 Pieter Johannes Mulder, kuiper
woningregister 1849 - 1859 blad 307; huisnummer 161 / 218
1849 - 1859 Pieter Johannes Mulder, kuiper ( * 6 juni 1802 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 101; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 117, huisnummer 218
1859 - 1869 Anne Johannes Schaafsma, ( * 6 oktober 1830 te Joure)
1859 - 1869 Pieter Johannes Mulder, kuiper ( * 6 juni 1802 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 117, huisnummer 337
1869 - 1879 stalling
1869 - 1879 Anne Johannes Schaafsma, verver ( * 6 oktober 1830 te Joure); hoofd
1869 - 1879 Pieter Johannes Mulder, kuipersknecht ( * 6 juni 1802 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 157; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 563
1879 - 1890 Anne Johannes Schaafsma, verver ( * 6 oktober 1830 te Joure); hoofd
1879 - 1881 Pieter Johannes Mulder, kuipersknecht ( * 6 juni 1802 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 311; huisnummer 218
1890 - 1893 Anne Johannes Schaafsma, huisverver ( * 6 oktober 1830 te Joure); hoofd
1893 - 1900 Sipke Jouke Sloterdijk, kastelein ( * 18 augustus 1836 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Yde Koopmans, ( * 24 oktober 1838 te Franekeradeel)
1894 - 1895 Geert Bleeksma, timmerknecht ( * 25 januari 1857 te Deersum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 308; huisnummer 218 / 339
1900 - 1901 Macheltje Sietsma, tappersche ( * 23 december 1832 te Harich); hoofd
1901 - 1906 Kornelis Gabes Bijlsma), grofsmid ( * 19 maart 1851 te Hommerts); hoofd
1906 - 1910 Gabe Kornelis Bijlsma, grofsmid ( * 4 mei 1879 te Hommerts); hoofd
190? - 1902 Bouwe Fokkens, grofsmidsknecht
register van huisnummering 1910-1920 blad 25; huisnummer 339 / 374
1910 - 1917 Antje Sietsma, weduwe Kornelis Bijlsma
1910 - 1917 Jan Kornelis Bijlsma, smid
1917 - 1920 Yme de Boer, smid
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 211; huisnummer Balk 339 / Balk 374
1911 - 1911 Gabe Bijlsma, grofsmid ( * 4 mei 1879 te Hommerts); hoofd
1911 - 1917 Antje Sietsma, weduwe Kornelis Bijlsma, kasteleinsche ( * 14 mei 1846 te Doniawerstal); hoofd vanaf?
1911 - 1917 Jan Kornelis Bijlsma, smid ( * 25 augustus 1888 te Tjalleberd); hoofd vanaf ?
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 250; huisnummer Balk 374
1917 - 1920 Yme de Boer, smid ( * 12 augustus 1864 te Bovenknijpe); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 348; huisnummer 399
1921 - 1930 Yme de Boer, smid ( * 12 augustus 1864 te Bovenknijpe)
1930 - 1930 Atze van der Veen, stoombootondernemer ( * 14 augustus 1885 te Roordahuizum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 319; huisnummer 384
1932 - 1939 Wieberen van der Heide , automobielhandel en reparatie ( * 16 oktober 1893 te Beetsterzwaag)
 
1939 - 2018 familie van der Heide
   
verkopen
 
cafe De Veehandel Dubbelstraat cafe Veehandel
bron: Leeuwarder Courant van 9 december 1890 bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1893
 
café "De Veehandel"
 
Dubbelstraat 29 en 31
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
cafe De Veehandel
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881

In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.

bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Kornelis Bijlsma
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 133 ingekomen stukken 1901
Vanwege deze drankwet vroeg Cornelis Bijlsma een verbouwing van de tapkamer aan. Onduidelijk is wat er gewijzigd is.
De complete plattegrond is te vinden onder deze link.
 
smederij Bijlsma
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 500-084 eigen collectie
De Wijckelerweg rond 1910 met aan de linkerzijde de smederij en café van Gabe Bijlsma
 
Cornelis Bijlsma
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1050
Wijziging vergunning in het kader van de drankwet verleend aan Antje Sietsma dd 10 april 1907
 
  boelgoed Gabe Bijlsma
Gabe Bijlsma
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 
Gabe Bijlsma
bron: Leeuwarder Courant van 10 september 1909 bron: Nieuwsblad van Friesland van 11 mei 1910
 
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland toegang 162-129 ingekomen stukken 1916
de complete briefkaart onder deze link
Jan Kornelis Bijlsma had het onderhoud van de kachels van de lagere scholen in 1916 aangenomen voor f 129,- Door de eerste wereldoorlog waren de staalprijzen enorm gestegen. Hij probeerde op 25 mei 1916 zijn verlies van f 25,- hierdoor bij de gemeente Gaasterland te claimen.
brief d.d. 25 mei 1916 / berekening d.d. 25 mei 1916
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland toegang 162-129 ingekomen stukken 1916
 
smederij de Boer
 
 
Yme de Boer
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 september 1918
 
]
Autobedrijf van der Heide
 
In 1932 verhuisde Wiebren van der Heide met zijn gezin naar de Dubbelstraat en laat daar een garage met winkel en woonhuis bouwen. De voorbereidingen beginnen al in 1931. Het eerste ontwerp werd niet uitgevoerd.
  titel
 
plattegrond, voorgevel, zuidoostgevel en achtergevel
bron: bouwvergunning 11 september 1931 archief gemeente Gaasterland >>>
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 juni 1932
 
bron: Friesch Dagblad van 7 november 1932 >>>
De kruidenierswinkel Van der Krieke onder deze link
 
 
verhuizing van der Heide
bron: Balkster Courant 5 november 1932
 
bron: Tresoar / friese nummerbewijzen
De linker auto in de garage is de B-5949, rechts de B-4641. Beide nummerbewijzen stonden op naam van Wieberen van der Heide.
 
bron: foto beschikbaar gesteld door Romke en Dirk de Vries 331-003
Een ? met kenteken B-4641 en achter het stuur Arend Pieters de Vries (1913-1982) chauffeur bij van der Heide
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 mei 1934
 
advertentie
advertentie in een propaganda-uitgave over Friesland in opdracht van de provincale Friese VVV in het voorjaar van 1940
 
bevrijdingsdag
bron: foto 012-TWO1942 Tresoar
Een Canadese Daimler Mk I Pantserwagen voor de garagedeuren aan de Dubbelstraat op bevrijdingsdag 17 april 1945
 
garage van der Heide
bron: Balkster Courant van 16 juni 1945
 
rekening garage van der Heide
rekening 121-003 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
 
garage van der Heide in 1956
foto 029-026 beschikbaar gesteld door mevrouw W Ruiter
Het pand in 1956. Huisarts van den Bijllaardt uit Balk had zijn auto, een Morris?, in onderhoud bij garage van der Heide. Op de achtergrond de pas gebouwde Chr. MULO aan de Wijckelerdijk
 
van der Heide van der Heide
bron: Balkster Courant 14 maart 1953 bron: Balkster Courant 3 juli 1954
Naast het dealerschap van Ferguson en Hanomag-tractoren kreeg de firma in 1958 het dealerschap van Volkswagen.
 
bron: Friese Koerier van 25 juni 1958
foto 033-053 beschikbaar gesteld door Sjoerd Riemersma
Burgemeester Thoe Schwarzenberg bij de aftrap van de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen medewerkers van de firma Van der Heide en busbedrijf De ZWH. Op het sportterrein in Balk. Scheidsrechter Marten van Dijk, Jaap van der Heide en ?
 
VW dealer
bron: Balkster Courant van 16 augustus 1958
 
logo garage van der Heide
rekening april 1962, quick-service rekening 13 dec 1961, onderdelenbon 10 april 1962
 
VW-Service
kaart 118-006 beschikbaargesteld door Arnold van der Iest
Op 1 januari 1960 zijn er in Friesland 9 VW-dealers. Van deze 9 zijn er anno 2010 nog twee onder dezelfde naam actief namelijk van der Brug in Drachten en van der Heide in Balk.
klik hier voor de kaart met daarop de Friese dealers in 1960
 
kwitantie garage van der Heide
kwitantie 121-015 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
 
Hanomag
bron: Balkster Courant van 3 oktober 1959
 
bron: Balkster Courant van 23 maart 1963
 
foto beschikbaar gesteld door de familie van der Heide
Op tijgerjacht in het voorjaar van 1967 met f 300.000,- aan prijzen. Op 8 juni 1967 krijgt Albert Hiemstra uit Balk f 1000,- van Herman van der Heide (links op de foto).
prijsvraag tijgerjacht, bron: Friese Koerier van 28 februari 1967
 
bron: Balkster Courant van 30 maart 1973
 
garage van der Heide
bron: facebook Balksters
Deze foto is genomen na 1974. Op het bord bij de bushalte staat Fram. De Fram heeft in 1974 busonderneming de ZWH overgenomen.
 
van der Heidevan der Heide
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto's zijn genomen op 22 januari 1979.
 
garage van der Heide
bron: Balkster Courant van 20 december 1979
 
 
gebroeders van der Heide
bron: Balkster Courant van 27 december 1979
gebroeders van der Heide
 
bron: Balkster Courant van 20 oktober 1983
 
bron: Balkster Courant van 21 april 1988
 
garage van der Heide
bron: Balkster Courant van 29 september 1988
garage van der Heide
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is genomen in circa 1990.
 
bron: Balkster Courant van 7 mei 1998
 
garage van der Heide
19 juli 2009: De showroom links en rechts de uitbreiding uit de jaren vijftig van de vorige eeuw
 
De Dubbelstraat op 17 oktober 2016
 
van der Heide
bron: Balkster Courant van 16 februari 2017
van der Heide van der Heide
bron: Nooroostpolder van 29 maart 2018
van der Heide
 
Junco onmtwikkelaar
De reconstructie van het kruispunt Dubbelstraat / Jachthavendyk / Wikelerdyk / Bogermanstraat begin november 2018.
 
 
 
bron: Balkster Courant van 18 juli 2019
 
bron: Friesch Dagblad 10 februari 2020
 
bron: Balkster Courant van 25 maart 2021
 
foto genomen op 9 september 2021
 
foto genomen op 13 september 2021
 
foto genomen op 21 oktober 2021
 
bron: Balkster Courant van 7 oktober 2021
 
 
Aan het begin van de vorige eeuw, rond 1900, stond het pand op de hoek van de Dubbelstraat met de Jachthavendyk aan de rand van Balk, aan de Wikelerzijde, zoals dat destijds genoemd werd. Van een hoek was eigenlijk nog geen sprake, want de Mr. C.J. Trompstraat en later de Jachthavendyk was nog niet aangelegd.
Op die plek was een smederij gevestigd, de smederij van Gabe Kornelis Bijlsma en later van Yme de Boer. Strategisch gezien een prima plek, want het werk gebeurde veelal met paarden en wat is er dan fijner om je paard te kunnen laten beslaan aan de rand van het dorp. Dan ben je zo weer op het land om je werk voort te kunnen zetten!
In 1919 vestigde Wieberen van der Heide zich in Balk. Als chauffeur van mr. Tromp en opgeleid als smid maar met een brede interesse voor alle technische ontwikkelingen, zoals auto's, motoren, fietsen, radio's en aanverwante apparatuur. Een eigen bedrijf was zijn grote wens en hij begon op bescheiden schaal aan de Meerweg. Zijn technische kennis was voor die tijd ongeëvenaard en al gauw groeide het bedrijf uit zijn jasje en werden er plannen gemaakt voor een heel nieuw en groter pand.

In 1932 was het zover. Wieberen van der Heide had in 1930 de smederij met de bijbehorende grond aan de Wikelerzijde overgenomen van smid De Boer en op die plek liet hij een geheel nieuw pand bouwen, klaar voor alle technische klussen die zich aandienden.

Maar de liefde voor het smidsambacht bleef, want in het pand bleef een volledig werkende smederij bestaan en Wieberen van der Heide heeft daar menig uurtje doorgebracht, want vele onderdelen moesten destijds nog helemaal zelf gemaakt worden. Tot zijn overlijden in 1966 is de smederij binnen het bedrijf, dat zich inmiddels gespecialiseerd had in auto's, actief geweest.
In 1955 werd de Mr. C.J. Trompstraat, dit werd na aanleg van de jachthaven in 1972 de Jachthavendijk, aangelegd en kwam het pand op een hoek te staan. Omdat de zaken goed gingen, werd het bedrijfspand van autobedrijf Van der Heide uitgebreid met een gedeelte aan deze 'nieuwe' straat.
Bij een latere verbouwing in 1979 verdween de smederij voorgoed uit het bedrijfspand, maar kreeg het oude aambeeld een prominente plek in de showroom. Toenmalig burgemeester Sixma van Heemstra opende in 1979 met een ferme tik op dit aambeeld het geheel verbouwde gebouw, dat plaats had gemaakt voor het pand uit 1932.
En dat op zijn beurt weer plaats heeft gemaakt voor dit prachtige appartementencomplex.
 
geschreven door Hendrik van der Heide
 
 
bron: Balkster Courant van 30 juni 2022
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13-12-2023