Dubbelstraat 5 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 149, De Herbergiers Huysinghe  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 170  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 106, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Dubbelstraat 5  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Dubbelstraat 1 en 1a hisgiscode: 1119

eigenaren

eigenaar in 1700 Foekjen Hanses: Herbergyershuysinge aen de noordoostsijde van de Dubbelstraet binnen Balk, waer de haes uythangt
eigenaar in 1715: de erven Foekjen Hanses
eigenaar in 1729: secretaris Hylkema
eigenaar in 1758: Hiltze Jacobs
eigenaar in 1762: Andries Pijters
eigenaar in 1764: Bonte Harmens
eigenaar in 1769: Arjen Harmens
verkoop in 1774 aan: Auke Jotjes Terpstra, kastelein
verkoop in 1803 aan: Hylke Johannes Polder, kastelein
verkoop in 1810 aan Sipke Jans Sloterdyck, kastelein
verkoop in 1820 aan: Cornelis Jans van Asma, herbergier
verkoop in 1823 aan: Johannes Annes Schaafsma, herbergier te Joure
verkoop in 1861 aan: Hieltje Sjoerds Ypma logementhouder te Balk
verkoop in 1867 aan: Eeltje Sjoerds IJpma, orgelbouwer te Bolsward
verkoop in 1875 aan: Pieter van der Vliet, logementhouder te Balk
verkoop in 1898 aan: mr. Poppe Sikkes Poppes, landeigenaar te Balk
bij boedelscheiding in 1908 aan: mr. Cornelis Jan Tromp, kandidaat notaris, advocaat te Balk
verkoop in 1924 aan: Lambertus Klaas van Giffen, notaris te Balk
verkoop in 1950 aan: gemeente Gaasterland
   
Balk A 106
2007

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

106 vernummerd in ???? naar 344?
344 komt uit 102 zie Lytse Side
344 vernummerd in 1889 naar 672, 673
 
672 vernummerd in 1893 naar 705, 706 zie Lytse Side
673 vernummerd in naar 755
674 komt uit 462 zie Lytse Side
755 komt uit 673, 677, 706
674 vernummerd in 1903 naar 815, 816
755 vernummerd in 1903 naar 816
816 komt uit 674, 755
816 vernummerd in 1918 naar 972, 973
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Balk A 106
rond 1955

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Auke Jotjes en Hetske Wouters kopen op 13 april 1774 de Herberg "het wapen van Gaasterland" van Arjen Harmens de Jong vroedsman (=burgemeester van Sloten) en Mayke Keimpes egtelieden wonende te Sloten. Voor het bedrag van Elf hondert Carguldens en een gouden ryder.
bron: Nedergerecht inventaris 118, proclamatieboeken, met dank Eddy de Wit
 
verkoop herberg De Haas
bron: Leeuwarder Courant van 2 maart 1803
 
bron: Leeuwarder Courant van 26 september 1809
 
verkoop logement De Zon
bron: Leeuwarder Courant van 2 februari 1827
Johannes Schaafsma had het logement in 1823 gekocht van Cornelis Jan van Asma. In 1827 verhuist de familie Schaafsma naar Joure en biedt het logement in Balk te koop aan. Verkopen is niet gelukt. Wel heeft hij logement kunnen verhuren aan kastelein Koop Harmens Dam uit Nijehaske. In 1833 keert de familie Schaafsma terug in de Dubbelstraat in Balk waar ze tot 1861 blijven wonen en werken.
 
verkoop logement De Zon
bron: Leeuwarder Courant van 1 oktober 1861
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 14 oktober 1898 bron: Leeuwarder Courant van 18 oktober 1898
 
verbouwingen
 
Herberg "De Haas", "Het wapen van Gaasterland", later De Zon genoemd, is gebouwd in 1799. Waarschijnlijk in opdracht van kastelein Auke Jotjes Terpstra. Het logement moest precies honderd jaar later plaats maken voor de woning van mr. Poppe Sikkes Poppes.
Het huidige gebouw, ontworpen door de Leeuwarder architect Hendrik Hendriks Kramer, is rond 1900 gebouwd in opdracht van Mr. Poppe Sikkes Poppes. De tekeningen zijn niet erg duidelijk. De geveltekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven.
 
titel
tekeningen: plattegrond begane grond, verdieping
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
In 1939 volgt er een kleine verbouwing naar een ontwerp van architect Arjen Goodijk uit Sneek in opdracht van notaris van Giffen
 
titel
tekeningen: begane grond, verdieping, zolderverdieping
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
In 1949 koopt de gemeente Gaasterland het pand en laat het verbouwen tot secretarie volgens tekeningen van de dienst gemeentewerken.
titel
tekeningen: begane grond, verdieping, renvooi
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 170; 1859 - 1910 Balk 228; 1910 -1914 Balk 352; 1914 - 1920 Balk 387; 1920 - 1930 Balk 411; 1930 - 1953 Balk 396; 1953 - Dubbelstraat 5
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Foekjen Hanses erven / Jan van Galen; blad 91, nummer 149, De Herbergiers Huysinghe
1717 - 1718 Foekjen Hanses erven / Jan van Galen; blad 93, nummer 149, De Herbergiers Huysinghe
1721 - 1725 Foekjen Hanses erven / Arent Bijlsma; blad 125, nummer 149,
1729 - 1733 secretaris Hylkema / Jacob Symens; blad 125, nummer 149, huysinghe
1739 - 1742 secretaris Hylkema weduwe / Jacob Symens weduwe; blad 125, nummer 149, huysinghe
1745 - 1747 secretaris Hylkema weduwe en erven / Jacob Symens weduwe; blad 125, nummer 149, huysinghe
1748 - 1750 secretaris Hylkema / Hiltze Jacobs; blad 125, nummer 149, huysinghe
1758 Hiltze Jacobs / zelfs; blad 125, nummer 151, huysinghe
1762 Andries Pijters / Fedde Rinia; blad 125, nummer 151, huysinghe
1764 - 1767 Bonte Harmens / zelfs; blad 125, nummer 151, huysinghe en herberg
  % Bonte Harmens overleden 1778
1769 - 1770 Arjen Harmens / Antje Harmens; blad 125, nummer 151
1771 - 1773 Arjen Harmens / Gabe Gabes; blad 125, nummer 151
  % Arjen Harmens (de Jongh) was burgemeester van Sloten
1774 Auke Jottjes / zelfs; blad 125, nummer 151
1775 Auke Jottjes / zelfs; blad 178, nummer 162 te voren 151
1776 - 1785 Auke Jottjes / zelfs; blad 178, nummer 162
1786 - 1802 Auke Jottjes / zelfs; blad 179, nummer 162
1803 Auke Jottjes / H.J. Polder; blad 179, nummer 162
1804 H. J. Polder (Hylcke Johannes Polder) / zelf; blad 179, nummer 162
  = (Het Wapen van Gaasterland)
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
 
17?? - 1803 familie Auke Jotjes Terpstra
  Hylke Johannes Polder,
  Sipke Jans Sloterdijk
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 170
1812 Sipke Jans Sloterdijck, volgnummer 189
periode 1812 - 1829
1812 Jouke, zoon Sipke Jans Sloterdijk en Janke Joukes Tromp geboren op huisnummer Balk 170
1815 Rintje, zoon Sipke Jans Sloterdijk en Janke Joukes Tromp geboren op huisnummer Balk 170
1821 Jan, zoon Cornelis Jans van Asma en Aafke Thomas Hottinga geboren op huisnummer Balk 170
volkstelling 1829, blad 235
1829 Koop Harmens Dam. logementhouder
1829 Hillebrand Freerks Feringa, landmeter bij het kadaster van de 1e klasse
1829 Klaas de Waard, landmeter bij het kadaster
periode 1830 - 1840
1828 - 1832 familie Koop Harmens Dam, logementhouder
volkstelling 1840; huisnummer Balk 170
1840 Johannes Annes Schaafsma, logementhouder ( * 11 februari 1795 te Joure)
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 322; huisnummer Balk 170 / 228
1849 - 1859 Johannes Annes Schaafsma, logementhouder ( * 11 februari 1795 te Joure); hoofd
1849 - 1850 Hendricus Beernink, ( * 1816 te Ootmarsum)
  Fettje Mulder, zonder beroep ( * 1833 te Balk)
  Aukje Mulder, ( * 1858 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 106; huisnummer Balk 228
1859 - 1861 Johannes Annes Schaafsma, logementhouder ( * 11 februari 1795 te Joure); hoofd
1861 - 1861 Bastiaan Jurjens Kok, ( * 19 juli 1839 te Bolsward )
1861 - 1867 Hieltje Sjoerds Ypma, logementhouder ( * 7 april 1841 te Bolsward ); hoofd
1864 - 1865 Ida Jurjens de Vries, ( * 20 maart 1843 te Oldeholtpade)
1865 - 1865 Martjen Jans Doele, ( * 26 april 1837 te Balk)
1865 - ???? Roelof Gosses Bosma, ( * 18 december 1834 te Sint Nicolaasga )
1867 - 1869 Pieter van der Vliet, logementhouder ( * 18 juli 1829 te Leeuwarden ); hoofd
1867 - 1869 Aaltje Metz, dienstmeid ( * 5 oktober 1848 te Leeuwarden)
1869 - 1869 Wiepkjen Hanzes Dijkstra, dienstmeid ( * 28 oktober 1848 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 106; volgnummer 311
1869 - 1879 Pieter van der Vliet, logementhouder ( *18 juli 1829 te Leeuwarden ); hoofd
1869 - 187? Wiepkjen Hanzes Dijkstra, dienstmeid ( * 28 augustus 1849 te Balk)
1869 - 1871 Geertruida de Vries, dienstmeid ( * 27 augustus 1843 te Balk)
  Rinske van der Vliet, ( * 15 mart 1842 te Leeuwarden)
1870 - 1875 Jacob Albertus van der Vliet, ( * 27 januari 1838 te Leeuwarden)
1871 - 1872 Lolkje Zandstra, ( * 23 februari 1850 te Woudsend)
1877 - 1877 Johan Hora Siccema ( * 7 april 1854 te Bergen op Zoom)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 4; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 106
1880 - 1890 Pieter van der Vliet, logementhouder ( *18 juli 1829 te Leeuwarden ); hoofd
  Antje Wybes Westerhof, dienstbode ( * 7 januari 1856 te Kollumerland)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 326; huisnummer Balk 228
1890 - 1892 Pieter van der Vliet, logementhouder ( *18 juli 1829 te Leeuwarden ); hoofd
1890 - 1898 Jan van der Vliet, logementhouder ( * 15 mei 1873 te Balk); hoofd vanaf 1892
1890 - 1893 Stijntje Schirm, werkmeid ( * 4 november 1869 te Bierum)
1891 - 1892 Engelina Gijsberta Fledderus, telegrafiste ( * 28 december 1872 te Hellendoorn)
1892 - 1892 Cornelis Stiensma, telegrafist ( * 25 oktober 1870 te Franeker)
1893 - 1896 Antonius Aekes, neef ( * 14 april 1851 te Irnsum)
1893 - ???? Aaltje Betzema, werkmeid ( * 31 mmei 1871 te Balk)
1894 - 1897 Afke Fimmes Haagsma, huishoudster ( * 6 augustus 1865 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 324; huisnummer Balk 228 / 352
1900 - 1903 Poppe Sikke Poppes, notaris ( * 6 december 1847 te Balk); hoofd
1903 - 1907 Eelkjen Anna Tromp, weduwe Poppe Sikke Poppes ( * 29 december 1856 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Durkje Bosma, dienstbode ( * 24 september 1876 te Balk)
1900 - 1902 Trijntje de Jager, dienstbode ( * 18 oktober 1882 te Balk)
1901 - 1902 Pieter Hofman, huisknecht ( * 10 septemeber 1855 te Wijckel)
1902 - 190? Hiltje Kamerling, dienstbode ( * 20 april 1874 te Heeg)
1902 - 190? Sietske Bijlsma, dienstbode ( * 17 december 1882 te Leeuwarden)
1908 - 1910 mr. Cornelis Jan Tromp, notaris ( * 21 november 1858 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 352 / 387
1910 - 1920 mr. Cornelis Jan Tromp
191? - 1914 Pieter Wignand
1914 - 1920 Dirk Dijkstra (van Heeg)
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 14; huisnummer Balk 352 / Balk 387
1911 - 1920 mr. Cornelis Jan Tromp, notaris ( * 21 november 1858 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 59; huisnummer Balk 387
191? - 1914 Pieter Wignand, huisbewaarder bij mr. C.J. Tromp ( * 29 maart 1870 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 83; huisnummer Balk 387
1914 - 1920 Dirk Dijkstra, huisknecht bij mr. C.J. Tromp ( * 21 mei 1862 te Finkum); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 360; huisnummer Balk 411
1920 - 1923 mr. Cornelis Jan Tromp, notaris ( * 21 november 1858 te Balk); hoofd
1920 - 1923 Dirk Dijkstra, ? ( * 21 mei 1862 te Finkum); hoofd vanaf 1923
1920 - 1923 Atje Dijkstra, vrouw ( * 3 oktober 1866 te )
1923 - 1924 Harmen de Jong, gemeenteveldwachter ( * 16 april 1890 te Nes, Westdongeradeel); hoofd
1924 - 1930 Lambertus Klaas van Giffen, notaris ( * 12 mei 1880 te Zuidhorn); hoofd
1924 - 1928 Grietje Sterk, dienstbode ( * 2 december 1903 te Wanswerd)
1924 - 1927 Geertje Bakker, dienstbode ( * 24 april 1900 te Wijckel)
1930 - 1930 Janneke van der Wal, dienstbode ( * 22 april 1908 te Nijemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 330; huisnummer Balk 396
1931 - 1938 Lambertus Klaas van Giffen, notaris ( * 12 mei 1880 te Zuidhorn); hoofd
1931 - 1931 Janneke van der Wal, dienstbode ( * 22 april 1908 te Nijemirdum)
1931 - 1933 Piertje Visser, dienstbode ( * 20 december 1913 te Oudemridum)
1933 - 1937 Froukje van der Meer, dienstbode ( * 7 april 1918 te Nijemirdum)
1937 - 1939 Trijntje Hettinga, dienstbode ( * 13 juli 1918 te Wijckel)
1939 - 1939 Johannes Kors Kingma, neef ( * 9 oktober 1923 te Makkum)
 
1939 - 1950 Lambertus Klaas van Giffen, notaris
1950 - heden gemeentehuis vanaf 2009 alleen de verdieping
2009 - heden bibliotheek op de begane grond
     
herberg "De Haes"
 
herberg De Haas
De Dubbelstraat rond 1780. Bij het tweede uithangbord aan de linkerzijde herberg De Haas.
 
Auke Jotjes Terpstra
bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1788
 
herberg "Het wapen van Gaasterland"
 
kastelein Hylke Johannes Polder
 
 
kastelein Sipke Jans Sloterdijk
 
 
kastelein Mathijs Gasinjet
 
 
herberg De Zon
 
kastelein Cornelis Jan van Asma
 
Cornelis Jan van Asma
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1823
 
kastelein Koop Harmens Dam
 
Koop Harmens Dam
bron: Leeuwarder Courant van 5 december 1828
 
herbergier Johannes Schaafsma
 
De Zon
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1830
 
harddraverij Johannes Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 september 1842
 
logementhouder Hieltje Sjoerds IJpma
 
Schaafsma
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1861
 
gezigtkundige
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1862
 
effectenhandelaar
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1862
 
harddraverij Hieltje Sjoerds IJpma
bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1863
 
Hieltje Sjoerds Ypma
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1865
 
logementhouder Pieter van der Vliet
 
Pieter van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1868
 
Pieter van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1869
 
Pieter van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 25 januari 1874
 
harddraverij Pieter van Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 13 augustus 1880
 
Dubbelstraat 5
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Register drankwet
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
omnibusdienst Hielkema
bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1882
Hielke Pieters Pietersma uit Joure begon op zaterdag 1 april 1882 een omnibusdienst tussen Joure en Balk vice versa.
Opstapplaats van de omnibusdienst in Balk was bij het logement van Pieter van der Vliet aan de Dubbelstraat in Balk. Waarom in deze advertentie J van der Vliet staat is me niet duidelijk. Zoon Jan van der Vliet nam namelijk pas in 1892 op 19-jarige leeftijd het logement over van zijn in dat jaar overleden ouders,
 
IJclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1895
 
In 1892 komen Pieter van der Vliet en zijn vrouw IJmkje van der Laan vlak na elkaar te overlijden. De toen 19 jarige Jan was genoodzaakt om de zaak van zijn ouders over te nemen. Dit was geen succes. Hij raakte aan de drank verslaafd en werd opgenomen in het sanatorium voor drankzuchtigen Hoog Hullen te Eelde. Het door zijn vader geleende geld, een bedrag van f 3500,- , van de toenmalige burgemeester van Gaasterland jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, tevens lid van de Eerste Kamer, kon Jan van der Vliet niet meer terug betalen. Hij werd in 1898 failliet verklaard en het logement werd verkocht aan gemeenteraadslid Poppe Sikkes Poppes.
 
boelgoed  
Jan van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1898
 
 
 
 
 
 
faillisement
bron: Leeuwarder Courant van 16 december 1898 bron: Leeuwarder Courant van 8 februari 1899
 
familie Tromp
 
 
notaris Lambertus Klaas van Giffen
 
van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1924
 
Van Giffen Van Giffen
bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1924 bron: Leeuwarder Courant van 26 augustus 1924
 
notaris van Giffen
afschrift koopakte verkoop Meerweg 16 te Balk
 
Lambertus Klaas van Giffen
foto 358-003 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
notaris Lambertus Klaas van Giffen
 
gemeentekantoor
 
gemeentekantoor
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1949
 
4 jaar later, in april 1953, wordt het nieuwe administratiegebouw van het gemeentehuis geopend
 
een impressie van het interieur in het nieuwe administratiekantoor
secretarie secretarie secretarie
foto 200-343 foto 200-345 foto 200-347
A. Koopmans en J. Haitjema H. van der Wal J. Nauta en W. Boersma
     
secretarie secretarie secretarie
foto 200-348 foto 200-349 foto 200-351
J.O. Visser en Th. van Hout M. Hottinga en J.O. Visser Thijs van Hout
J. Kingma, W. Boersma en J. Nauta    
     
secretarie secretarie secretarie
foto 200-352 foto 200-354 foto 200-356
Meine Hottinga J. Kingma en Th. van Hout A. Hiemstra en A. Verbeek
foto's: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
 
 
straatbeeld
De Dubbelstraat rond 1960
 
bouwkundige technische kracht
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1966
 
bron: Leeuwarder Courant van 31 oktober 1969 >>>
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-10-2023