22 september 1913 viering 100 jarige bevrijding op de Fransen
 
Op maandag 22 september 1913 viert Balk 100 jaar onafhankelijkheid.
De allegorische optocht door Balk bestond uit 25 onderdelen. De familie van der Goot uit Oudemirdum schenkt een dertiental foto's gemaakt tijdens deze optocht. Op dezelfde dag organiseerde de afdeling Gaasterland van de Friesche Maatschappij voor Landbouw een keuring voor ingespannen tuigpaarden.
 
Onafhanelijkheidsfeesten
bron: Leeuwarder Courant van 12 september 1913
 
Dezelfde advertentie stond ook in Het Nieuwsblad voor Friesland, de Hepkema's van 13 september 1913.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 september 1913
 
Volgorde van de optocht:
1. marechaussee te paard, 2. muziek, 3. een wagen voorstellende Nederland voor 1813 gevolgd door Napoleon met ruiters,
4. een wagen voorstellende Nederland na 1813 gevolgd door Prins Willem V met ruiters,
5. huldiging van prinses Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen, gemalin van koning Willem I,
6. een wagen waarop Geloof, Hoop en Liefde, 7. een wagen waarop Vrede, Roem, Gerechtigheid en Overwinning,
8. een wagen met De Vier Jaargetijden, 9. een wagen met De Landbouw,
10. Scheveningse meisjes, 11. een wagen waarop de Nederlandsche Maagd met de elf Provinciën,
12. een wagen met De Onschukl, 13. een wagen met de Barmhartigheid,
14. een wagen met een Bakkerij, 15. een wagen met Matrozen, 16. een wagen met een Tyroler gezelschap,
17. een wagen met een hulde aan Laurens Janszoon Koster (drukkerij in werking), 18. een wagen met De Kookschool,
19. een wagen met het Vredespaleis, 20. een wagen met de De Ruyterschool, 21. een wagen met een Timmerwerkplaats,
22. een wagen met wat het koren ons geeft (geheelonthouding in beeld),
23. een wagen met De Breischool, 24. een wagen met De Winter, 25. Zigeunerbende met wagen.
 
Harichsterzijde
foto 003-030 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De muziekvereniging Concordia in waarschijnlijk de Harichsterzijde. Het is niet duidelijk of deze foto wel op 22 september 1913 is gemaakt. De muzikanten dragen colberts in tegenstelling tot de foto genomen in de Dubbelstraat waar de muzikanten witte overhemden aan hebben. Het kan ook zijn dat zowel de Harmonie als Concordia meelopen in de optocht.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-001
De optocht op de Wijckelerzijde.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-011
De optocht op de Wijckelerzijde.
 
Onafhenkelijkheidsfeesten
foto 319-005
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-008
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-013
 
Dubbelstraat Trijntje Piersma
foto 021-004 beschikbaar gesteld door Ytzen (Frits) Bergsma
De foto is genomen in de Dubbelstraat met links op de achtergrond de houten klapbrug die in 1916 is vervangen door een ijzeren brug. Op de wagen in het wit zit de 21 jarige Trijntje Piers Piersma. Ze trouwt op 28 maart 1914 met Ytzen Bergsma sr..
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-002
 
Onafhaneklijkheidsfeesten
foto 319-004
Tiede Tijsses Tijsma (1874-1949) staat naast de wagen met een vijftal onbekende meisjes.
Het derde meisje van links, in het midden dus, is Catharina Poppes, geboren 10 juli 1885 te Harich. Ze trouwt op 27 maart 1913 met Brant Martens van der Goot.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-006
Wagen 14: een werkende bakkerij
In het midden Jelle Schotanus uit Wijckel. Rechts staat volgens mij bakker Arend Breimer uit Wijckel.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-009
Wagen 6: Geloof, Hoop en Liefde
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-012
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 223-028 beschikbaar gesteld door Tineke de Vries uit Balk
Wagen 16; een Tyroler gezelschap
Tiroler gezelschap, door het Christelijk Meisjeskoor "God is mijn lied". De foto is genomen op de Wijckelerdijk. Het derde meisje van rechts op de wagen is Tollina de Vries.
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-010
Wagen 25: zigeunerbende
 
foto 030-001 beschikbaar gesteld door Sibbele Postma
1. Grietje Klapper - Pietersma (*1892-1964); 2e prijs stoelendans
2. Murkje Reuhman (*1893-1975 ); 1e prijs stoelendans
3. Nanne Reinder Kuperus, directeur zuivelfabriek Harich te Balk (*1867-1934); voorzitter feestcommissie
4. Douwe Miedema, schoolleerling (*1900-1978); later schrijver onder pseudoniem D.M. van der Woude
5. Gosse Plantinga (*1891- ); muzikant Concordia
6. Feike Dooitzen Hoekstra, uitgever Balkster Courant (*1850-1917); feestcommissie
7. Peter de Vries, (* ); feestcommissie
8. Hettinga; feestcommissie
9. Jacobus Hoekstra ( * ); feestcommissie
10. Klaas van Hout, gemeentesecretaris (*1877-1959); feestcommissie
 
Grietje Lykles Pietersma trouwt op 13 mei 1913 met Klaas Klapper uit Koudum.
 
Yn dat lêst neamde jier waard hja 21 en kaam hja by gelegenheid fan'e ûnôfhinklikheidsfeesten yn Balk op  famkes klaaid yn in soarte fan unifoarm. Dat wie it "costuum van de`e foto. De Balkster krante drukte doe tal foto's ôf. Op`e foto mei in kloft minsken en it muzykkorps Concordia fan Balk stiet Grytsje rjochts foaroan mei in grutte hoed op, in wite bloeze en in swarte rok oan. Hja hat har hân op it skouder fan in famke midden op`e foargrûn dat liket te sitten op in stoel. Dat famke is Murkje Reuhman en hja is lykas in tal oare     kookschool", mooglik in foarrinder fan`e húshâldskoalle.
Hja hiene harsels de moarns op in wein al foarsteld en krekt foar't   de foto makke waard, meidien oan`e stuolledûns dy`t wûn waard troch   de neamde Murkje. Grytsje hie dêr op de ien as de oare manier mei te meitsjen hân.
Fan it publyk binne eins fierder gjin nammen mear oerlevere. Links yn it midden stiet de foarsitter fan'e feestkommisje mei in hege   swarte hoed op, dat wie de hear N.R.Kuperus, de direkteur fan it suvelfabryk yn Harich.
De jonge mei papieren "steek" fuort foar him op`e hichte fan it rjochter skouder is Douwe Miedema.
Fan ien fan'e muzikanten is de namme Gosse Plantinga bekend, neist it findel de twadde man mei in sturtsje oan`e feesthoed en in trompet yn`e hân.
Fierders nei alle gedachten nammen fan minsken fan'e neamde feestkommisje, yn elts gefal de sekretaris nammentlik de man rjochts foar, de hear F.D.Hoekstra, de útjouwer fan Balkster krante
De oaren soene wêze kinne de fjouwer manlju mei swarte bolhuodden op nammentlik links fan Kuperus Peter de Vries, dan ûnder it findel Hettinga, dan midden achter Klaas van Hout de lettere gemeentesiktaris en as lêste lyk boppe de hoed fan Grytsje Jacobus Hoekstra mei de bleate holle om't hy mei syn bolhoed yn`e linker hân stiet te swaaien.
met dank aan Sibbele Postma
 
Onafhankelijkheidsfeesten
foto 319-003
tekst uit: Balk in oude ansichten door K.A. de Groot
De op deze ansichtkaart staande groep geeft niet de indruk Balksters te zijn. Niets is echter minder waar. Tijdens een optocht rond de Eerste Wereldoorlog liep deze Beierse muziekgroep mee. Vanaf links zien we: Jouke Schaap en zijn vrouw (dochter van Siebe Visser), een Belgische vluchteling met de dochter van "Lukas de Zadelmaker", Rein Bruinsma en Froukje Sonsma en koperslager Age Groenhof en zijn vrouw.
1e aanvulling op de tekst:
De Belgische vluchteling is Jean Joseph Armand Recolet. Op 23 november 1916 getrouwd met Anna Lukas.
De dochter van Siebe Visser is Jantje Visser. Op 7 mei 1914 getrouwd met Jouke Schaap.
 
2e aanvulling / correctie van de tekst:
De 5e en de 6e persoon van links zijn niet Rein Bruinsma en Froukje Sonsma maar Sytze van Tuinen. In 1913 was hij onderwijzer aan de Openbare School te Balk. Hij was verloofd met de 6e persoon van links, Itte Bleeker, dochter van Doede Bleeker en Hendrikjen Bouwman.
bron: dhr. H.J. van Tuinen te Den Haag
Ook van deze foto is niet duidelijk of hij genomen is op 22 september 1913. De Belgische vluchtelingen kwamen pas een jaar later naar Gaasterland.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 31.01.2020